1 Móz. 17

Teljes szövegű keresés

1 Móz. 17
1 Móz. 17.1
Mikor Ábrám kilenczvenkilencz esztendős vala, megjelenék az Úr Ábrámnak, és monda néki: Én a mindenható Isten vagyok, * járj én előttem, és légy tökéletes.
1 Móz. 17.2
És megkötöm * az én szövetségemet én közöttem és te közötted: és felette igen megsokasítlak téged.
1 Móz. 17.3
És arczára borúla Ábrám; az Isten pedig szóla őnéki, mondván:
1 Móz. 17.4
A mi engem illet, imhol az én szövetségem te veled, hogy * népek sokaságának atyjává leszesz.
1 Móz. 17.5
És ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává teszlek téged.
1 Móz. 17.6
És felette igen megsokasítalak téged; és népekké teszlek, és királyok is származnak tőled.
1 Móz. 17.7
És megállapítom az én szövetségemet én közöttem és te közötted, és te utánad a te magod között annak nemzedékei szerint örök szövetségűl, hogy legyek tenéked Istened, és a te magodnak te utánad.
1 Móz. 17.8
És adom tenéked és a te magodnak te utánnad a te bujdosásod földét, Kanaánnak egész földét, örök birtokul; és Istenök lészek nékik.
1 Móz. 17.9
Annakfelette monda Isten Ábrahámnak: Te pedig az én szövetségemet megőrizzed, te és a te magod te utánad az ő nemzedékei szerint.
1 Móz. 17.10
Ez pedig az én szövetségem, melyet meg kell tartanotok én közöttem és ti közöttetek, és a te utánnad való magod között: minden férfi * körűlmetéltessék nálatok.
1 Móz. 17.11
És metéljétek körűl a ti férfitestetek bőrének elejét, * és az lesz az én közöttem és ti közöttetek való szövetségnek jele.
1 Móz. 17.12
Nyolcznapos * korában körűlmetéltessék nálatok minden férfigyermek nemzedékeiteknél; akár háznál született, akár pénzen vásároltatott valamely idegentől, a ki nem a te magodból való.
1 Móz. 17.13
Körűlmetéltetvén körűlmetéltessék a házadban született és a pénzeden vett; és örökkévaló szövetségűl lesz az én szövetségem a ti testeteken.
1 Móz. 17.14
A körűlmetéletlen férfi pedig, a ki körűl nem metélteti az ő férfitestének bőrét, az ilyen lélek kivágattatik az ő népe közűl, mert felbontotta az én szövetségemet.
1 Móz. 17.15
És monda Isten Ábrahámnak: Szárainak, a te feleségednek nevét ne nevezd Szárainak, mert Sára az ő neve.
1 Móz. 17.16
És megáldom őt, és fiat is adok ő tőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké; nemzetek királyai származzanak ő tőle.
1 Móz. 17.17
Ekkor arczára borúla Ábrahám, és nevete és gondolá az ő szívében: vajjon száz esztendős embernek lesz-é gyermeke? avagy Sára kilenczven esztendős lévén, szűlhet-é?
1 Móz. 17.18
És monda Ábrahám az Istennek: Vajha Ismáel élne te előtted.
1 Móz. 17.19
Az Isten pedig monda: Kétségnélkűl a te feleséged * Sára szűl néked fiat, és nevezed annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő vele örökkévaló szövetségűl az ő magvának ő utánna.
1 Móz. 17.20
Ismáel felől is meghallgattalak: Ímé * megáldom őt, és megszaporítom őt és megsokasítom őt felette nagyon; tizenkét fejedelmet nemz, és nagy néppé teszem őt.
1 Móz. 17.21
Az én szövetségemet pedig megerősítem Izsákkal, * kit néked szűl Sára ez időkorban a következő esztendőben.
1 Móz. 17.22
És elvégezé vele való beszédét, és felméne az Isten Ábrahámtól.
1 Móz. 17.23
Vevé azért Ábrahám Ismáelt az ő fiát, és háza minden szülöttét, és mind a pénzén vetteket, minden férfiat Ábrahám házanépe közűl és körűlmetélé férfitestöknek bőrét ugyanazon napon, a mikor szólott vala vele az Isten.
1 Móz. 17.24
Ábrahám pedig kilenczvenkilencz esztendős vala, mikor körűlmetélé az ő férfitestének bőrét.
1 Móz. 17.25
Ismáel pedig az ő fia tizenhárom esztendős vala, mikor körűlmetélék az ő férfitestének bőrét.
1 Móz. 17.26
Ugyanazon napon metéltetett körűl Ábrahám és Ismáel az ő fia.
1 Móz. 17.27
És házának minden férfi tagja, háza szülöttei és kik idegen embertől pénzen vásároltattak, vele együtt körűlmetéltetének.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem