A BIBLIAI NEVEK ÍRÁSMÓDJA

Teljes szövegű keresés

A BIBLIAI NEVEK ÍRÁSMÓDJA
Minden bibliai tárgyú szótár, lexikon vagy kézikönyv írója avagy szerkesztője előbb-utóbb nehéz döntés elé kerül: hogyan írja a bibliai tulajdonneveket? Ehhez egységes és következetes szisztémát találni, különösképp az ószövetségi nevek esetében, gyakorlatilag megoldhatatlan feladat.
Miért is?
A gond ott kezdődik, hogy az eredetileg héberül (esetleg arámul) rögzített nevek pontos olvasata maga is viták tárgya lehet. A héber írásban ugyanis, akárcsak más sémi nyelvek esetében, csak a mássalhangzókat jelölik. A héber magánhangzókat jelölő pontok csak elég későn kerültek a kézírásos tekercsekre, nem is minden szövegben azonos módon, s ezért mindvégig megmaradt némi bizonytalanság.
Ennél jóval többet nyom a latban, hogy a keresztény világ görög, illetve görög–latin átíráson keresztül ismerte meg a zsidó neveket. A héber bizonyos hangjai, pl. a c és s, hiányoztak az ókori görögből, ezeket általában stigmával (sz) helyettesítették. Így lett Jichakból Iszak, Ismaélből Iszmael. A görög személynevek mintájára (mint pl. Homérosz, Gorgiasz, Miltiadész) a magánhangzós végű nevekhez is sz-t illesztettek, így alakult Jesuából Jészosz, Jirmejából Jeremiasz, Móséből Mószesz. A későbbi latin átírás vagy a görög nyomán készült a szokásos kisebb változtatásokkal (pl. Jészosz – Jesus), vagy a héberből, de hasonló elvek alapján.
Magyarországon kezdetektől a latin hatás érvényesült; a nevek végső formájára a középkori magyarországi latin ejtés nyomta rá a bélyegét. Ennek az ejtésmódnak egyik legfőbb jellegzetessége, hogy az sz hangokat s-re váltja a szó végén, de többnyire másutt is, két magánhangzó között pedig zs lép a helyébe: Éliasz – Illés, Jeremiasz – Jeremiás, Sziszera – Sisera, Iszak – Izsák, Joszef – József és hasonlók.
A XVII. sz. elejétől az addig egységes bibliai nyelvhasználat hazánkban két úton fejlődött tovább. A protestáns Károli Gáspár bibliafordításában, amelyhez a héber eredetit is felhasználta, néhány név esetében közelített a héber alakhoz (pl. Matuzsálem helyett Methuséláh, Jessze helyett Isai, Mária helyett Miriam), de többségében megtartotta a középkor óta hagyományossá vált névalakokat. A katolikus Káldi György kevéssel utóbb megjelent fordítása teljes egészében a latin Vulgatán alapul, de egy pontosabb latin kiejtéshez ragaszkodik. Ettől fogva a két vallási közösség bibliai névhasználatában kisebb-nagyobb különbségek rögzültek: Izaiás – Ézsaiás, Ezdrás Ezsdrás, Ozeás Hóseás és hasonlók, miközben mindkét fordítást többször is átdolgozták az évszázadok során. A közelmúltban megjelent új katolikus és protestáns fordítás, sajnos, nem segített tisztázni a kusza helyzetet. A nevek tekintetében mindkettő jócskán közeledett a héber írásmódhoz – ezúttal a katolikus még nagyobb mértékben –, sok esetben viszont a hagyományos formákat vitték tovább kisebb-nagyobb változtatásokkal.
Adva van tehát négy eltérő névírási rendszer anyanyelvünkön – legalábbis a keresztény világban, hisz a zsidók természetesen a maguk autentikus névformáit használják, ami már az ötödik változatot jelenti.
Nem volt könnyű eldöntenem, amikor könyvem írásához fogtam, hogy melyikhez tartsam magam az öt közül. Hamar elvetettem a két friss fordítást, mivel ezeket kevesen ismerik még, nem lettek részei az eleven hagyománynak. A hiteles zsidó írásmódról is le kellett mondanom, bármily csábítónak hatott, mivel a legismertebb bibliai nevek gyakran a megszokottól igencsak eltérően hangzanak benne. Maradt tehát az évszázados hagyományok két forrása, a Károli- és a Káldi-féle szöveg. Úgy döntöttem, hogy a patinásabbnak ható, irodalmilag is értékesebb Károli-fordítást veszem alapul.
Idővel kénytelen voltam belátni, hogy ehhez sem ragaszkodhatok vaskövetkezetességgel. A protestáns változatok helyett ugyanis a nyelvi köztudat néhány esetben inkább a katolikust őrizte meg: a könyörületes lelkületű embert kevesen mondják, Jézus példabeszéde nyomán, samaritánusnak, inkább szamaritánus lélek az ilyen; a magas kort megért embert is matuzsálemnek, nem pedig methuséláhnak emlegetik. Vagyis az öt létező változat mellé – kénytelenségből és némi túlzással mondva – egy hatodikat hoztam létre.
Szeretnék azonban igazságot szolgáltatni minden mellőzött névformának is. Az alanti névmutatóban rendre megjelölöm az általam használttól eltérő hagyományos protestáns (prot), illetve katolikus (kat) formát és a lényegesen eltérő héber (héb) alakot. (A két legfrissebb fordítást tehát nem veszem figyelembe.) Általában nem jelöltem a változatokat, ha az eltérés mindössze a magánhangzók hosszúságában mutatkozik (pl. Abimelek – Ábimelek – Ábimélek). A névmutatóban személy- és helynevek találhatók, de csak a könyv első (fő) részében előfordulók.
Mivel a héber személynevek általában „beszélnek”, értelmük van, legtöbb esetben ezt a jelentést is megadom, felemelt vesszők között. Hozzá kell tennem, hogy ezek a névmagyarázatok sokszor hozzávetőlegesek, mivel a névben szereplő két szóelem egymáshoz való viszonya sokféleképpen értelmezhető, pl. Izrael: ’Isten harcol’ ’Isten harcosa’, ’Istennel harcol, ’akiért Isten harcol’, ’Isten harca’!
 
Abdon – ’szolgálat’
Abednegó ® Azariás
Ábel – ’lehet’
Ábeszán ® Ibsán
Abigail – ’atyám örvendezik’
Abija – Abiám (kat), Abijáhu (héb), ’Jahve az atyám’
1. Sámuel fia;
2. I. Jerobám fia;
3. Roboám fia és utóda
Ábimelek – ’király az atyám’
1. Gerár királya;
2. Gedeon fia
Ábinádáb – ’atyám bőkezű’
Abirám – Abiron (kat), ’atyám magasztos’
Abiság – ’atyám kóborolt’
Abisáj – Abisai (prot, héb), Abizáj (kat), ’ajándék atyja’
Abitál – ’atyám harmat’
Abjátár – Abjáthár (prot), ’atyám bőség’
Ábner – ’atyám szövétnek’
Ábrahám – ’sokaság atyja’ ® Ábrám új neve
Ábrám – ’magasztos atya’ – Ábrahám eredeti neve
Absalom – Absolon (prot), ’atyám a békesség’
Ácház ® Áház
Áchimaász ® Ahimaás
Áchimelek ® Áhimelek
Áchinoám ® Áhinoám
Áchitófel ® Áhitófel
Ádám – ’föld’
Adonija – Adónia (prot), Adoniás (kat), ’Istenem az Úr’
Adoniszedek – Adonizédek (prot), Adonicédek (héb), ’igazságosság ura’
Adorám – Ádurám (kat), ’magasztos Úr’
Adramelek – ’Adár (isten) a király’
Ádurám ® Adorám
Ágár ® Hágár
Aggeus – Haggai (héb), ’ünnepelt’
Áháb – Akháb (prot), Ácháb (kat), ’az atya fivére’
Ahasvérus – Assuérus (kat), Ahasvérós (héb)
Áház – Ácház (kat), Akház (prot), ’szilárdan megtartatik’
Aházia – Akházia (prot), Ochoziás (kat), Ahaszja (héb), ’megtartott az Úr’
1. Izrael királya;
2. Júda királya
Áhija – Áhiás (kat), ’az Úr fivére’
Ahikám – ’fivérem magasztos’
Áhimaás – Áchimáász (kat), ’fivérem a harag’
Áhimelek – Áchimelek (kat), ’fivérem király’
Áhinoám – Áchinoám (kat), ’fivérem kedves’
Áhió – ’testvéries’
Ahirám – ’a magasságos fivére’
Áhitófel – Áchitófel (kat), ’a bolondság fivére’
Ákház ® Áház
Akházia ® Aházia
Amasa – Ámásza (kat), ’teherhordó’
Amásia – Amaziás (kat), Amacjáhu (héb), ’erős az Úr’
Ámnon – ’hűséges’
Ámon – ’erősség’
Ámos – Ámósz (héb), ’a megterhelt’
Ámri ® Omri
Ananiás – ’irgalmas az Úr’
Áod ® Ehud
Arauna – Areuna (kat)
Áron – ’megvilágosodás’
Arza – Arsa (prot) ’föld’
Ása – Ásza (kat), ’meggyógyít’
Áser – ’szerencsés’
Aszenet – Aszenáth (prot), Asznát (kat), ’Neith (istennő) védence’
Asszerhaddon – Assur-ahé-iddina (asszír)
Atália – Athália (kat, prot), ’erős az Úr’
Azarja ® Uzziás
Azariás – Azária (prot), Azarjáhu (héb), ’megsegít az Úr’
1. Uzziás főpapja;
2. Dániel társának, Abednegónak másik neve;
3. Ráfael arkangyal álneve Tóbiás történetében
 
Baána – ’fejedelem fia’
Baása – ’merészség’
Bálák – ’kiürült’
Bálám – Bálaám (kat), Bileám (héb), ’néprontó’
Bánájás ® Benája
Bárák – ’villám’
Báruk – Baruch (kat) ’áldott’
Bélsazár – Bélsaccár (héb), ’Bél óvja a királyt’
Benája – Bánájás (kat), ’bölcs az Úr’
Benhadad – ’Hadad (isten) ’fia
1. Ása júdai király fegyverbarátja;
2. előbbi fia, Áháb izraeli király legyőzte;
3. Hazael fia, Joás izraeli király ellenfele
Benjámin – ’a jobb fia’ másik neve Benóni, ’fájdalom fia’
Benóni ® Benjámin
Betsabé – Betsábe (kat), Bethsabé (prot), Batseba (héb), ’eskü leánya’
Bikri – Bokri (kat), ’fiatal’
Bildád – ’a viszály fia’
Bilha – ’ostoba’
Boáz – Boóz (kat), ’vidámság’
Bokri ® Bikri
Búzi – ’megvetés’
 
Cádók ® Sádok
Chananjahu ® Hananiás
Chúsáj ® Husai
Ciba – Siba (prot), Súba (kat), ’ág’
Ciklág – Siklág (prot), Szikeleg (kat)
Cilicia ® Kilikia
Cippóra – Szefora (kat), ’csicsergő’
Cirus – Kürosz (görög), Kurus (perzsa)
Córa – Szorea (kat)
 
Dálila ® Delila
Dán – ’bíró’
Dániel – ’Isten a bírám’
Dárius – Dareiosz (görög), Darajavus (perzsa)
Dátán – ’forrás’
Dávid – ’a szeretett’
Debora – ’méh’
Delila – Dálila (kat), ’pompás’
Dina – ’ítélet’
 
Ebed-Melek – ’a király szolgája’
Edom – Idumea (későbbi latin név)
Efraim – ’kettős termés’
Ehud – Áod (kat), ’tetterős’
Eleázár – ’Isten segít’
1. Áron fia;
2. vértanú a Makkabeusok korában
Éli – Héli (kat), ’felmagasztalás’
Elifáz – ’arany az Isten’
Élimelek – ’Isten a király’
Elizeus – Elisa (héb), ’Isten a szabadító’
Eljákim – Eliákim (kat), ’Isten felemel’
1. Ezékiás udvarmestere;
2. ® Jójákim eredeti neve
Eljasib – ’Isten megfizet’
Elkana – ’Isten teremtménye’
Élon – ’tölgyfa’
Énók – Hénok (kat), Chánok (héb), ’felszentelés’
Énós – ’halandó’
Esiongáber – Ecjón-Geber (héb)
Eszter – ’csillag’; Hadassza (eredeti név)
Esbaál ® Isbóset
Etbaál – ’Baálé’
Evil-Merodák – Avil-Marduk, ’Marduk (isten) embere’
Ezékiás – Hizkijáhu (héb), ’erősségem az Úr’
Ezékiel – Jehezkel (héb), ’Isten megerősít’
Ezdrás – Ezsdrás (prot), Ezra (héb), ’segítség’
Ézsaiás ® Izaiás
 
Fákee ® Peka
Fákeja ® Pekája
Fáltiel ® Páltiel
Fánuel ® Pénuel
Fáresz ® Pérec
Fássur ® Passur
Fenenna ® Peninna
Fineás – Pinkasz (héb), ’ércszáj’
1. Áron unokája, Eleázár (1) fia;
2. Éli főpap fia
Fülöp – Philipposz (görög), ’lókedvelő’
 
Gaál – ’utálat’
Gábael – ’Isten magasztos’
Gaméria ® Gemarja
Gád – ’szerencse’
1. Jákob és Zilpa fia;
2. Dávid prófétája
Gedaliás – Godoliás (kat), Gedáljáju (héb), ’naggyá tesz az Úr’
Gedeon – Gideon (héb), ’fadöntő’; Jerubbaál (eredeti név, ’Baál harcol’)
Geházi – Giezi (kat), ’tagadó’
Gé-Hinnom ® Hinnom
Gemarja – Gamária (prot), Gámáriás (kat), ’kiteljesít az Úr’
Genezáret ® Kinneret
Giezi ® Geházi
Góliát – ’elűző’
Gomer – ’tökély’
 
Habakuk – ’ölelő’
Hacérot – Haserót (prot)
Hácor – Hásor (prot)
Hadassza ® Eszter
Hágár – Ágár (kat), ’kivándorlás’
Haggit – ’ünnepelt’
Hám – Kám (kat), Chám (héb), ’forró’
Hámán – ’lázító’
Hanamel – ’Isten kegyelme’
Hanáni – ’könyörületes’
1. próféta Ása júdai király korában;
2. Nehemiás testvére
Hananiás – Chananjahu (héb), ’könyörül az Úr’
1. Uzzia hadvezére;
2. hamis próféta Jeremiás korában;
3. Dániel ifjú társa, más néven Sadrák
Hanna – Anna (kat), ’kegyes’
1. Sámuel anyja;
2. Tóbit felesége
Hazáel – ’Isten lát’
Héber – 1. Sém unokája;
2. kenita, Jáel férje
Helkiás ® Hilkia
Hilkia – Helkiás (kat), ’örökrészem az Úr’
Hofni – Ofni (kat), ’ököl’
Holda ® Hulda
Hósea – Ósee (kat), ’szabadítóm az Úr’
Hóseás ® Ozeás
Hulda – Holda (kat), ’menyét’
Husai – Chúsáj (kat), ’siető’
 
Ibsán – Ábeszán (kat), ’fürge’
Immánuel – Emmánuel (kat), ’velünk az Isten’
Isbóset – ’szégyen férfija’; Esbaál (eredeti név, ’Baál férfija’)
Ismael – Izmael (kat), ’Isten meghallgat’
1. Ábrahám fia;
2. Netaniás fia, Gedaliás gyilkosa
Iszai – Isai (prot), Jessze, Izáj (kat), Jisáj (héb), ’férfias’
Isszakár – Izsakhár (prot), Isszachár (kat), Jisszákhár (héb), ’fizetség’
Itámár – ’pálmák szigete’
Izaiás – Ézsaiás (prot), Jesajáhu (héb), ’megszabadít az Úr’
Izrael ® Jákob
Izsák – Jichák (héb), ’nevetett’
 
Jábin – 1. Hácor királya, akit Józsué legyőzött;
2. Hácor egy későbbi királya, akit Debóra és Bárák győzött le
Jáfet – ’megnagyobbít’
Jahaziel – ’Isten gondoskodik’
Jahve – Jehova (régebbi olvasat)
Jákob – ’csaló’; Izrael (másik név, ’Isten harcol’)
Jefte – Jiftach (héb), ’szabadító’
Jehóácház ® Jóáház
Jehóákim ® Jójákim
Jehojáchin ® Jójákin
Jehónátán ® Jonatán
Jehova ® Jahve
Jehu – ’ő az Úr’
Jehuda ® Júda
Jehudi – ’júdai’
Jekoniás ® Jójákin
Jeremiás – Jirmejáhu (héb), ’magasztos az Úr’
Jeroboám – ’a nép harcosa’
1. Nébát fia, Izrael királya;
2. Joás fia, Izrael királya
Jerubbaál ® Gedeon
Jessze ® Iszai
Jetró – Jethró (prot), Réhuel, Reuel (másik neve; ’Isten barátja’)
Jezabel – Iszebel (héb), ’hol a herceg?’
Jisáj ® Iszai
Jisszakhár ® Isszakár
Joáb – ’atya az Úr’
Jóáház – Jóácház (kat), Jehóácház (héb), ’megtart az Úr’
1. Jehu fia, Izrael királya;
2. Jósiás fia, Júda királya
Jóákim – ’megéleszt az Úr’
Joás – ’az Úr adta’
1. Gedeon apja;
2. Joáház fia, Izrael királya;
3. Aházia fia, Júda királya
Jób – Hiób (régies alak), Ijjób (héb), ’a gyűlölt’
Joel – ’Isten az Úr’
Johanán – ’kegyelmez az Úr’
Jójáda – ’az Úr tudja’
Jójákim – Joákim (prot), Jehójákim (héb), ’felemel az Úr’; Eljákim (eredeti név; ’Isten felemel’)
Jójákin – Jóákin (prot), Jehójáchin (héb), Jekoniás (eredeti név), ’felemel az Úr’
Jonadáb – ’az Úr nemes’
Jónás – Jóna (héb), ’galamb’
Jonatán – Jonathán (prot), Jonatás (kat), Jehónátán (héb), ’az Úr ajándéka’
Jórám – ’fenséges az Úr’
1. Áháb fia, Izrael királya;
2. Jósafát fia, Júda királya
Josába – ’esküszik az Úr’
Jósafát – ’ítél az Úr’
Jósiás – Jósijáhu (héb), ’meggyógyít az Úr’
Jótám – ’tökéletes az Úr’
1. Gedeon fia;
2. Uzzija fia, Júda királya
József – Jehószif (héb), ’meggyarapít az Úr’
Józsué – Jehosua (héb), ’megsegít az Úr’
Júda – Jehuda (héb), ’áldott’
Júdás – a „makkabeus”; (Júda görögös alakja)
Judit – ’júdeai nő’
 
Káleb – ’ugató’
Kám ® Hám
Ketúra – Ketúráh (prot), ’jó illat’
Kibrot-Hattáva – Kibrot-thaáva (prot)
Kinneret – (később Genezáret)
Kis – ’íj’
Kórah – Kóré (kat), ’kopasz’
Kürosz ® Cirus
 
Lábán – ’ragyogó’
Lea – ’vadtehén’
Lévi – ’ragaszkodás’
Leviatán – ’tekergő’
Liziász ® Lüsziász
Lo-Ammi – ’nem népem’
Lo-Ruhama – ’nincs kegyelem’
Lót – ’lepel’
Luz ® Bétel
Lüsziasz – Liziász (kat)
 
Maáka – ’lapály’
1. Absolom anyja;
2. Absalom lánya, Roboám felesége
Médián ® Midián
Manassze – Manassé (prot), Menasse (héb), ’feledékeny’
1. József fia;
2. Ezékiás fia, Júda királya
Manoah – Mánue (kat), ’ajándék’
Mardókeus – Mordecháj (héb), ’Marduk híve’
Mászfa ® Micpa
Mattánia ® Szedékiás
Mattaniás – ’az Úr ajándéka’
Matuzsálem – Methuséláh (prot), ’a kard férfija’
Méfibóset – Mifibóset (kat), ’szégyen terjesztője’
Melkizedek – Melkisédek (prot), Melki-Cédek (héb), ’királyom igazságos’
Menáhem – Mánáhem (kat), ’vigasztalás’
Meráb – Merob (kat)
Merodak-Baladán – Marduk-apal-iddina (babiloni), ’Marduk fiat adott’
Methuséláh ® Matuzsálem
Micpa – Mispa (prot), Mászfa (kat)
Midián – Médián (kat)
Mifibóset ® Méfibóset
Mihály – Mikháél (héb), ’ki olyan, mint Isten?’
Mikál – Mikol (kat), ’ki olyan, mint Isten?’
Mikeás – Mikka (héb), ’ki olyan, mint az Úr?’
1. próféta Áháb idején;
2. Moresetből származó próféta, bibliai könyv szerzője
Misael – ’Isten megtisztít’; más nevén Misák
Molok – Moloch (kat), ’király’
Mózes – Móse (héb), ’vízből mentett’
 
Naáma – 1. Salamon felesége, Roboám anyja;
2. helység Júdeában
Nábál – ’ostoba’
Nábát ® Nébát
Nábót – magaslat
Nabukodonozor – Nabukadneccár (héb), Nabú-kudurri-uszur (babiloni) ’Nabu megvédi határaimat’
Nádáb – ’adakozó’
1. Áron fia;
2. Jeroboám fia; Ahikár nevelt fia
Náhás – Náás (kat), ’kígyó’
Náhór – Náchor (kat), ’haragos’
Nátán – Náthán (kat)
1. Dávid és Salamon prófétája;
2. Semája fia
Nébát – Nábát (kat)
Neftali – Nefthali (prot), ’harcos’
Nehemiás – Nehemja (héb), ’vigaszom az Úr’
Nékó – Nekáó (kat)
Noémi – Naómi (prot), ’szépséges’
 
Obed – ’szolga’
Obed-Edom – ’Edom szolgája’
Ochoziás ® Aházia
Ofni ® Hofni
Omri – Ámri (kat), ’kévekötő’
Onán – ’hős’
Orpa – Orfa (kat)
Ósee ® Hósea
Otniel – Otoniel (kat), ’Isten az erőm’
Óza ® Uzza
Ozeás – Hóseás (prot), ’segít az Úr’
 
Páltiel – Fáltiel (kat), ’Isten a menedékem’
Passur – Fássur (kat), ’körös-körül jólét’
Peka – Fákee (kat), Pékach (héb), ’éberség’
Pekája – Fákeja (kat), Pekachja (héb), ’éber az Úr’
Pénuel – Fánuel (kat), ’ Isten megjelent’
Peninna – Fenenna (kat), ’ágak’
Pérec – Fáresz (kat), ’törés’
Philipposz ® Fülöp
Pinkasz ® Fineás
Pul ® Tiglatpileszer
Putifár ® Potifár (prot), Petepré (egyiptomi), ’Ré (isten) ajándéka’
 
Ráfael – ’Isten meggyógyít’
Ráguel – ’Isten a pásztorom’
Ráhel – Rákhel (prot), Ráchel (kat)
Rebeka – Rebekka (kat), ’bilincs’
Reuel ® Jetró
Rimmon – ’gránátalmafa’
1. szikla Gibea mellett;
2. Baána és Rékáb apja
Rizpa – Reszfa (kat), Ricpa (héb), ’parázs’
Roboám – Rechabeám (héb), ’népsokasító’
Rúben – ’íme, fiú’
Rut – Ruth (prot, kat), ’barátnő’
 
Sába – Séba (prot)
Sádok – Szádok (kat), Cádok (héb), ’igaz’
Sadrák ® Hananiás
Sáfán – ’hörcsög’
Safát – ’ítélt’
Salamon – Selómó (héb), ’békességes’
Sallum – Sellum (kat), ’kárpótlás’
Szalmanasszár – Salmanassár (prot), Salmanészer (héb), Sulmánu-asaridu (asszír), ’Sulmán (isten), kegyelmezz!’
Sámson – ’nap’
Sámuel – ’Isten meghallgat’
Sára – ’úrnő’
1. Ábrahám felesége;
2. Ráguel lánya, Tóbiás felesége
Sárepta – Szárefta (kat)
Saul – ’az óhajtott’
Seár-Jasub – ’a maradék megtér’
Sekanja – Sekhánia (prot)
Sellum ® Sallum
Sém – Szem (kat), ’hírnév’
Semája – Semeja (kat), ’meghallgat az Úr’
1. próféta Roboám idejében;
2. Uriás próféta apja;
3. hamis próféta Nehemiás idejében
Séruja – Széruja (kat), Cerujáhu (héb), ’őrt áll az Úr’
Sesbaccár – Sesbassár (prot), ’tűzimádó’
Siba ® Ciba
Siklág ® Ciklág
Simei – Sémei (prot), ’messze híres’
Simeon – ’meghallgattatás’
Sion – Cion (héb)
Sisák – Sziszak (kat), Sesonk (egyiptomi)
Sisera – Sziszára (kat)
 
Szádok ® Cádok
Száraj ® Sára előző neve
Száruja ® Séruja
Szedékiás – Sédékiás (prot), Cidkijjáhu (héb), ’igazságos az Úr’; Mattánia (eredeti név; ’az Úr ajándéka’)
Szefora ® Cippóra
Szennakerib – Sénakerib, Szanherib (prot), Szin-ahé-eriba (asszír), ’Szín (holdisten) megsokasítja a testvéreket’
Szét – Sét (prot), ’pótlás’
Szíba – Cíba
Szikeleg ® Ciklág
Szikem – Sikem, Sekem (prot), Szichem (kat)
Sziszára – Sisera
Szorea ® Córa
 
Tabeel – ’Isten jóságos’
Támár – ’pálmafa’
1. Júda menye;
2. Dávid lánya, Absalom húga
Taphanphesz – Táfnes (prot), Tachpenész (héb)
Táré – Tháré (prot)
Tháré ® Táré
Tiglatpileszer – Tukulti-apil-ésarra (asszír), ’győzelmes a Tigris folyónál’; Púl (babiloni neve)
Tirsa – Thirsa (prot), Tersza (kat), Tirca (héb)
Tirusz – Türosz (görögös forma)
Tóbiás – ’Jóságos az Úr’
1. Tóbiás fia;
2. ammonita főember Nehemiás idejében
Tóbit – ’jóság’
 
Uriás – ’fény az Úr’
1. hettita, Betsabé férje;
2. Áház júdai király papja;
3. próféta Jójákim idejében
Uziás – ’az Úr ereje’
Uzza – Óza (kat), ’erő’
Uzziás – Ázáriás (kat), Azarja (héb), ’erős az Úr’
 
Xerszész – Ksarksija (perzsa)
 
Zábulon ® Zebulon
Zakariás – Zakharja (héb), ’gondol rám az Úr’
1. II. Jeroboám fia, Izrael királya;
2. Uzziás király nevelője;
3. próféta Zorobábel idejében
Zámbri ® Zimri
Zebul – ’lakhely’
Zebulon – Zábulon (kat), Zebúlún (héb), ’lakhelyek’
Zelfa ® Zilpa
Zéra – Zeráh (prot), ’fölmenetel’
1. Júda és Támár fia;
2. Kús királya
Zilpa – Zelfa (kat), ’csésze’
Zimri – Zámbri (kat), ’a dicsőített’
Zorobábel – Zerubbábel (héb), ’Babilon sarja’

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages