Biróy Bélának

Teljes szövegű keresés

Biróy Bélának
Turin, 1871. január 12.
Uram, Barátom!*
* Biróy Béla, soroksári derék magyar gazda, a fővároshoz közel fekvő pusztáját parczelláztatta. A mintegy 300 házhelyet számláló új helységet »Kossuth«-nak óhajtotta elnevezni. Levelet intézett tehát Kossuth Lajoshoz, melyben erre engedélyt kért és »hogy e már épülőfélben levő községben a nagy név tulajdonosa illetőségü lehessen«, egy háztelket ajánl fel. K. F.
Mult deczember 30-ról kelt szives levele jogot adott nekem Önt e néven szólítani, melyhez én mély értelmet kötök.
Ön Gubacs pusztai telepítvényét Kossuthnak nevezte el.
Szivesen adom hozzá megegyezésemet.
Harmadik e nevü község lesz a hazában. A másik kettőnél, melyeknek egyike családom ősi régi fészke – az elnevezés eredetét sok századok homálya fedi, melyre csak néhány régi római pénz s Róma classikus történetiróinak említései vetnek némi kétes világot.
E harmadik elnevezésének forrása a hazafiui kegyelet, melylyel Ön honvéd bajtárs, azon ügy iránt viseltetik, melynek zászlóját egykor bár gyenge, de hű kezekkel magasra lobogtattam s melyért Ön száz halálnak nézett szemébe.
Köszönöm Önnek e hű kegyeletét a szent ügy iránt, melyet egy gyöngébb nemzedék megtagadtatni engedett.
S ha az ügy iránti kegyeletből a szives megemlékezésnek, a baráti jóakaratnak egy sugara reám, a számüzöttre is kiterjed, hálával fogadom azt.
Körültem, mint hazafi s mint ember körül is, nagyon komor éj lakozik. Ritka vendéghajlékomban a vigasz sugara. Jól esik, ha elvétve betéved éjjelembe.
Köszönöm.
De Ön nem elégedett meg azzal, hogy az ügy iránti kegyeletéhez nevemet köté. Ön még telket is, akar nekem ajándékozni.
Higyje el Ön nekem, Uram! Barátom! mélyen megilletődve vettem ajánlatát, s a legőszintébb hálára kötelez jóakarata.
Hanem ép e jóakaratra támaszkodva, kérem Önt, nagyon kérem! oldozzon fel engem az elfogadás kötelessége alól.
Lássa Ön, nekem gyengéim vannak. Nem szép, hogy vannak; de vannak. S én oly igen régen lakom már együtt velök, hogy természetemmé váltak. Öreg ember már nem bir elég ruganyossággal, hogy természetet változtathasson.
Én nem szoktam ajándékot elfogadni. Nem vagyok eléggé gazdag, hogy tehessem, mert nem viszonozhatnám. S a nem viszonozhatott ajándék olyformán hat reám, mintha egy le nem fizethető adósság volna.
Legyen nekem szabad, nem lenni adósnak. Aztán lássa Ön, annak a »Kossuth«-nak ott, a főváros közelében, jövendője van, nekem csak a sir a jövendőm.
Én nem építhetnék a telken házat. Nincs módomban; s nagyon elütne a község igérkező virágzásától a puszta telek, melynek gazdája hontalan.
Rossz omen volna.
Mondok én Önnek valamit, Uram! Barátom! ám legyen a telek neve »Kossuth-telek«. Viselje e nevet a község könyvében, hanem Ön keressen ki honvéd bajtársai közt egy becsületes jellemü nyomorékot, ki a haza védelmében kezét vagy lábát vesztette, s kit a haza – csupa hálából – most koldulni kényszerít. Keressen Ön ki egy ily koldus hőst, s adjuk neki a Kossuth telkét, hogy elárvereztethesse.
Vagy keressen ki Ön egy tehetetlen özvegyet, kinek férje, vagy egy árva leányt, kinek atyja a hazáért halt, s adjuk a Kossuth-telket amannak vigasztalásul vagy emennek hozományul, és legyen Önnek neve áldott az árvának házában.
Így vagy amúgy, hadd kevesedjék egygyel az élő szemrehányás, mely a nemzet lelkiismeretét terheli. Várom az Ön válaszát. Szeretem hinni, hogy kedvező lesz.
Addig is fogadja Ön jóakaratáért hálás köszönetemet, s fogadja baráti üdvözletemet.
Kossuth Lajos.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages