Kassa sz. kir. város törvényhatósági bizottságának

Teljes szövegű keresés

Kassa sz. kir. város törvényhatósági bizottságának
Turin, 1883. március 21.
Mélyen tisztelt Törvényhatósági Bizottság!*
* Kassa szab. kir. város törvényhatósági bizottságának.
Családi ereklyéim közé sorozom kegyes levelüket, melylyel engem a balsorsom által a hazától oly rég óta elszakítottat, 80-ik életévem betöltésének alkalmából megtisztelni méltóztattak.
Lelkem mélyéig meghatva olvasom a sorokat, melyek e megemlékezés kegyét azon nyilatkozattal kisérik, hogy Kassa városának tisztelt közönsége »kifejezést kivánt adni a szeretet és hála érzelmeinek, melyek személyem iránt minden igaz magyarnak szivét eltöltik«, és felszólítanak: keressek s találjak »a végzet kérlelhetetlen csapásai után vigaszt annak tudatában, hogy Magyarország minden hű fiának keble egy-egy oltár, melyen az irántami szeretet lángja kiolthatlanul ég«.
Nagy jelentőség rejlik e sorokban, tisztelt Bizottság! Még ha eléggé elbizakodott lehetnék is személyem számára eltulajdonítani azt, a mi egy nevezetes korszak közvéleménye s politikai iránya emlékének szól, alig merném a megajánlott kincs felé kezemet kinyujtani, mert zúgolódás tolong ajkaimra a sors ellen, a miért hogy megtagadta becsületes igyekezetemtől azt, a mi ily kincs birtokára érdemessé tehetne: a sikert hazánk szent ügyének szolgálatában.
De én meg tudom vonni az elválasztó vonalat a közt, a mi Kassa városának e nyilatkozatából ősz fejemnek mint ajándok juthat, melyet »a kérlelhetetlen csapásai által« felkeltett rokonszenv részvéte nyujt és a közt, a mi e nyilatkozatban azon korszak emlékének szól, melybe közéletem munkássága bele esik.
És mi az e korszak emlékében, a mi Kassa városa tisztelt közönségét irántam azon kegyességre indíthatta, »me frustra leges et inania jura tuentum« szeretetének biztosításával megajándékozzon s irányomban még hálaérzetet is említsen?
Azon korszaknak három kimagasló momentuma volt: a jobbágy föld felszabadítása, jogegyenlőség vívmánya, mely bevette az alkotmány sánczaiba azokat, a kik kívül állottak, és a haza megtámadott független államiságának védelme.
Lehetnek, a kiknek lelkébe kegyeletes jóindulatot sugallhat annak emlékezete, hogy a jobbágyság felszabadításának keresztülvitelében munkás valék, de Kassa szab. kir. város nem jobbágy, hanem földesúr volt, a jobbágyföld felszabadítása reá nézve nem előny, hanem anyagi áldozat volt. Része van a szabadalmazott osztályok azon dicsőségében, hogy ez áldozatot a hazáért készséggel meghoztak, de saját áldozatkészségéért elismeréssel másnak bizonynyal nem tartozhatik.
Olyanok is lehetnek a hazában, kiket az indít jóakaratu megemlékezésre, hogy az alkotmány sánczaiba a kirekesztve volt néposztály felvétetett; de Kassait nem kellett az alkotmány sánczaiba bevenni, mert ő a XIII. század óta a magyar alkotmányos életnek részese, sokszor nyomatékos tényezője volt. Kassa városa büszkén emlékezhet vissza azon időkre, midőn az ős magyar államszervezetben az alkotmányos jogok gyakorlata a hon védelmébeni részvét nyomatékával állott arányban, mert azon időkből nem egy oly esetet jegyzett fel a történelem, midőn Kassa városának szava az országgyűléseken döntő súlylyal birt. – Ez változást szenvedett az idők mostoha folyamában, s a jogegyenlőségnek az osztályszabadalmak helyére állítására volt szükség, miszerint biztosítva legyen a városok számára azon politikai súly és tekintély, mely őket a nemzet életében megilleti; de ismétlem – Kassa városát nem 1848 vitte be az alkotmány sánczaiba; a jogegyenlőség vivmánya pedig a kir. városi polgárság részéről immunitások feláldozásával volt kapcsolatos.
Tehát ez sem nyujthat kulcsot azon érzelmekhez, melyeknek a tisztelt város törvényhatósági bizottsága oly meleg szavakban adott kifejezést, hanem kulcsot nyujt Kassa városának történelmi multja; kulcsot nyujt az, hogy a magyar haza önállásának, független államiságának cultusa Kassa városának ősöktől öröklött hagyománya.
Kegyes levelük olvasása közben felelevenedik emlékezetemben azon történelmi mozzanatok emléke, melyeknek e nemes város a mint századok szabadságharczaiban szinhelye volt, s a kimagasló fontosság, melylyel e korszakokban birt.
Ott állapíttatott meg a szerződés Bocskay küldöttei és Illésházy nádor között.
Oda gyüjtötte Bocskay a szabadságért küzdő országrendeket, hogy a bécsi békekötés pontjai felett tanácskozzanak s ott erősítette meg végzéseiket.
Ott irta meg látnoki lélekkel hires végrendeletét s ott hajtotta örök álomra érdemdús fejét.
Ott tört ki véres boszuban a magyar szabadság nagy bajnokának nem természetesnek vélt halála felett a hazafi bú. Majd ismét ott omlott szét vére a magyar szabadság hatvankét martirjának, kiket a dühöngő Kobb Kassa piaczán hóhér pallossal s karóba huzással kivégeztetett.
Ott tartatott az országgyűlés, melyen Bethlen Gábort a haza szabadságáért, fegyvert fogott hazafiak, »fejökké, előljárójukká s főgondviselőjükké« választották.
Ott, mint a nikolsburgi békekötés által neki átengedett országrész fővárosában, volt Bethlen fejedelem hatalmának székhelye, melyet oly becsben tartott, hogy még fényes menyekzőjét Braudenburgi Katalinnal is ott üllötte meg.
Ott köttetett meg I. Rákóczy Györgygyel a békekötés.
Ott, mint a szabadság biztos várában, tartott Tököli országgyűlést, miután Kassa hazafias szellemü polgárai a német őrséget maguk lefegyverezték.
Ott tartotta II. Rákóczy Ferencz is az ónodi gyűlésen függetlennek nyilatkoztatott magyar haza első országgyűlését.
Általában nincs hely egész Magyarországon, melyhez a mult századok szabadságharczainak idejéből annyi emlék fűződnék mint Kassa nevéhez fűzve van, melynek polgárai culturális és vagyoni súlyuk, iparuk s élénk kereskedelmi forgalmuk által, a hadászati fontosságot, melylyel erődített városuk fekvésénél fogva birt, annyira növelték, hogy Kassa Felső-Magyarországnak minden tekintetben fővárosa s a hatalomnak oly góczpontja volt, melynek birtoka a felső-magyarországi többi várak és városok birtoka felett határozott.
És e multaknak épen a fontosság következtében rendkívül viszontagságos történelmén két vonás vonul végig folytonosan; az egyik a szivós határozottság, melylyel Kassa városa saját szabadalmait a királyi hatalom ellenében is védelmezte; a másik a tettre és áldozatra kész hűség, melylyel a haza jogaihoz és szabadságához ragaszkodott. Az első által indíttatva szövetkezett Trencsényi Mátéval, miszerint megéreztesse Károly királylyal neheztelése súlyát, a miért hogy szabadítékai iránt tiszteletlenséget mutatott. A második örök emlékezetre méltó vonásokban tündöklik az ország független államiságának védelmében vivott szabadságharczok történelmén keresztül azon idő óta, midőn a XVII. század kezdetén Kassa városa volt az, mely egyenesen meghivta Bocskayt s csatlakozása által a szabadságharcznak Magyarországon consistentiát adott.
A rohanó időnek új meg új szükségei új meg új mezőre terelhetik a mindennapi élet figyelmét, de a nyomokat el nem törülhetik, melyeket az örökre mozdulatlan mult a népjellemre vésett.
Én Kassa városa dicsőséges multjának hagyományos szellemét látom kisugárzani azon nyilatkozatból, melynél személyem alkalmul szolgált arra, hogy hazánk azon szent ügye emlékének meghozza a kegyelet adóját, a melynek védelméhez nemzetem bizalma igénytelen nevemet egykoron hozzá csatolta.
A 48–49-ki függetlenségi, harcz nem isolált tünemény magyar hazánk történelmében, hanem történelmi kényszerüségü folytatása volt azon feladatnak, mely az ősök szent: hagyományaiból szállott elutasíthatlan kötelességül a nemzedékre, a melynek tagja valék, s bármit csináljon is a jövendőt a röppenő percz kényelmének alárendelni törekvő sáfárkodás, ama nemzedék küzdelmeinek emlékéből át fog szállani az utódokra mindaddig, a mig a diadal vésője be nem vési a bevégzett tények ércztáblájára azt, hogy »consummatum est«.
Fejet hajtva köszönöm Kassa városa tisztelt közönségének, hogy az ősök szent hagyományai által inspirált soraival megerősítette bánatos lelkemben a vigasztaló hitet, hogy sokat szenvedett hazánknak vannak s lesznek hű fiai, »kiknek kebele egy-egy oltár«, melyen az Árpád és hős társai által függetlennek alkotott s egy évezred történelme által függetlenségre hivatott magyar hazának szeretete kiolthatlan lánggal ég«.
Isten legjobb áldása kisérje Kassa városa közönségét hazafiui rendeltetésének utjain.
Kossuth Lajos.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages