Nyáry Jenő bárónak

Teljes szövegű keresés

Nyáry Jenő bárónak
22. Via dei Mille. Turin, 1886. május 24.
Tisztelt Báró úr!*
* Nyáry Jenő bárónak. K. F.
Fogadja köszönetemet szives megemlékezéseért s az ajándokokért, melyekkel megtisztelni méltóztatott s melyeket nagyra becsülök.
Méltóságod levele felelevenítette a bánatos megilletődést, melyet fivére halálának hire lelkemben felkeltett. Ide künn, idegen földön, kevéssé érintkeztem vele azon meghitt viszony miatt, melybe Crouy-Chanel herczeggel lépni jónak látta volt, kinek az emigratio által képviselt magyar ügybe keveredését én politikailag ártalmasnak itéltem, a vele viszonyba lépést pedig compromittálónak tartottam, mely felfogásomat nagyon is igazolta a herczeg magánéletének szomoru befejezése, melyre Irataim III. kötetének 724-ik lapján egy rövidke kiméletes hivatkozás olvasható; – de ha e miatt megszakadt is érintkezésem báró Nyáry Alberttel, én öt mindig igen nagyra becsültem, s a – mondhatni – családias bensőségü viszony, mely szabadságharczunk nehéz napjaiban őt hozzám csatolta, s a hűség, melyet hazánk szent ügye iránt, és a ragaszkodás, melyet személyem iránt tanusított, mindig kedves emlékeim közé tartoztak s most is tartoznak. – Megilletődéssel olvastam kegyeletének azon vonásait, melyekkel Báró úr becses levelében engem megismertetett s melyekre csak az a megjegyzésem van, hogy az az éj, melyre ott hivatkozás van, az utolsó volt ugyan, melyet Aradon, de nem az utolsó, melyet magyar földön töltöttem, az utolsónál Albert báró nem volt körömben: Aradon váltunk el. Ott vettem végbúcsut környezetemből, melynek ő egyik hű s kedvelt tagja volt; aztán még huszonnégy órát töltöttem Lugoson, ott vettem a szomoru hirt a világosi fegyverletételről, mely oly bomlasztó hatással volt Lugosnál táborozott hadtestünkre, hogy annak szintoly hős és jeles, mint hű és hazafi vezérei – köztük maga a derék Kmetty is, azt a számra még eléggé tekintélyes, de teljesen demoralisált sereget könyes szemekkel, de egyhangulag harczképtelennek nyilatkoztaták. E nyilatkozat tárta fel előttem egész meztelenségében a világosi fegyverletétel rettenetes súlyát, az kényszerített érezni, hogy magán minőségben sincs többé számomra szerencsétlen hazánkban hely, az jelölte ki számomra kikerülhetlen fatumul a búcsuvételt a hazától, mely örök hontalanságot mért reám. Még csak egy cselédet sem vive magammal – egyedül volt szárnysegédem Asbóth ezredes által kisérve indultam el a hontalanság keserves utjára Lugosról, Terczováczon háltam meg, az utolsó éjet pedig Orsován virrasztottam át magyar földön. Báró úr fivére e rettenetes végnapokban nem volt velem.
Ő benne egy ritka készültségü szaktudóst vesztett el a haza, kinek helye az általa művelt szakokban nem egyhamar lesz betölthető. – És mily korán kellett meghalnia! Melancholikus gondolat az, hogy oly sok fiatalabb erő kidől, mely hasznára válhaték a hazának s növelheté díszét a magyar névnek, míg én, haszontalan roncsa egy multnak, melyet a jelen megtagadott, még mindég hurczolom jóra tehetetlen vállaimon az élet unott terhét. – – –
A családi czimeremmel ellátott poharat, melylyel Báró úr megajándékozni méltóztatott, kedves emlékül fogadom és köszönöm. Nem is tudtam, hogy ilyesmi létezik. Beh sokat változtak az érzelmek azon idő óta, mikor az a pohár készült. Akkor a multak hagyományai iránti kegyelet, most a szolgaiság vitt úgynevezett loyalitás inspirálja a demonstratiókat, mely utóbbi minap annyira ment, hogy még egy bizonyos arczkép kiállításától is visszaborzadtak – s ürügyet keresve e borzongás elpalástolására, a helyett hogy buzditanának egy jeles kezdő művészt, lehurrogatták s nem átallották művét minden kritikán alulinak decretálni, csak hogy kiállítását mellőzhették. Persze, ha annak a képnek alkotója hasonló művészi tehetséggel egy czigánypurdét festett volna, azt nemcsak elfogadták volna, de valószinüleg ki is tüntetik. – Bizony nagy a változás azon idő óta, hogy az a pohár készült. Akkor nem merték volna Budavár bevételének évfordulójakor azzal insultálni a magyart, hogy Hentzy sirját tüntetőleg megkoszoruzzák, most már még ezt is merik, mert tudják, hogy mindent merhetnek; hogy is ne? hiszen még csak 68-ban is még ettől a szótól is borsodzott a hátuk: »nemzetőrség«. Ma maguk állítják be és szerelik fel a családi cabinet-politika kaiserlich königlich Landsturmjává az egész népet. – Mennyire igaza van Hamletnek, hogy vannak dolgok, minőkről bölcsészetünk nem is álmodik.
Nagyon szivesen teljesítem Báró úr kivánságát, hogy küldjek számára valamely csekély üvegtárgyat, de bizony szégyenelkedve teljesítem, mert a mit én küldhetek, az bizony nem érdemel helyet egy gyűjteményben. Először mert Saul nem való próféták közé, másodszor mert biz’ én egy cseppet sem vagyok szerelmes magamba, nem szoktam nevem bélyegét reá ütni semmire, a mit használok (kivéve könyveimet), egész üvegkészletemben egyetlen egy igen közönséges pohár van, melyre nevem kezdőbetűi reá vésvék, ehhez is csak akként jutottam, hogy bevetődtem volt egy műhelybe, a hol az electricitásnak mindenféle alkalmazását mutogatták, ne hogy azt vessék szememre, hogy ingyen nézem, felkaptam egy közönséges poharat s nevem kezdőbetüit bele vésettem. Azóta abból szoktam reggelenként inni tejes kávémat, minthogy hóbortjaim közé tartozik, hogy azt csészéből inni nem szeretem.
Végig kutattam minden zugát ebédlőszobám pohárszékének, ha nem találok-e valamit, a mi jobban megérdemli az elküldést. Nem találtam semmi jelzettet. Hát bocsánatot kérek, hogy csak ilyen komiszsággal szolgálhatok. Helfy barátom azon igérettel örvendeztetett meg, hogy e napokban pár napra meglátogat. Általa fogom elküldeni.
Magamat nagyrabecsült jóindulatába ajánlva, van szerencsém stb.
Kossuth Lajos.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages