28. Pest, 1848 április 20. A pénzügyminisztérium hivatalos értesítései a pénzhiány elleni intézkedésekről, a bányászati értekezle…

Teljes szövegű keresés

28.
Pest, 1848 április 20.
A pénzügyminisztérium hivatalos értesítései a pénzhiány elleni intézkedésekről, a bányászati értekezletről és a hitelintézet szervezésének előkészületéről.
Az I. szám közli, hogy az április 7-ig terjedő pénzügyi kimutatás a Pesti Hírlap következő számában fog megjelenni (ld. a 29. számot). A II. szám Madocsányi Pál kiküldetéséről szól (ld. a 10. számot).
III.
A pénzügyministérium folytonosan intézkedik, hogy az ausztriai nemzeti bank az országbani fiók-intézeteket bankjegyváltás végett, kötelessége szerint, ezüstpénzzel ellássa. Folyó hó 15-ke óta a budai fiók-pénztárba 1,250,000 pftnak e végetti beszállítása eszközöltetett. A magyar országos kincstár minden vidéki pénztárai utasíttattak, hogy a közönség nyugtatása végett, a kezelésök alatt levő ezüstpénzzel, mennyiben az ország közszükségei, nevezetesen: a sóakna és bányász munkák szakadatlan folytatása engedik, a bankjegyváltásnál segedelemmel legyenek,* s ennek sikeresebb eszközlése végett f. hó 15-ke óta az országos kincstár útján, a vidéki kincstári, só és harminczadi hivatalokhoz, a következő küldeményezések történtek:
Amikor a közönség egyre jobban sürgette a bécsi bankjegyek ezüstre váltását, a magyar kamara a beváltás megkönnyítésére március 8-án elrendelte, hogy a só- és harmincadhivatalok is vegyenek részt a bankjegyek beváltásában. Mivel azonban a bécsi bank nem küldött ezüstöt megfelelő mennyiségben, a magyar kormány május 23-án megszüntette a pénzbeváltást a kincstári hivatalokban. (Vö. a 159. számmal.)
Bécsből érkezett a bankjegy váltó hivatalához:*
Az Osztrák Nemzeti Bank budai fiókpénztára.
April 15-én250,000 ft.
April 16-án250,000 ft.
April 17-én250,000 ft.
750,000 ft.
ma pedig váratik500,000 ft.
A váltóhivatal által felváltatott:
April 15-én42,260 ft.
April 17-én61,115 ft.
April 18-án153,345 ft.
April 19-én76,375 ft.
April 20-án293,520 ft.
626,615 ft.
Országos főfizető-hivatal által küldetett:*
Az országos főfizető-hivatal (kincstári pénztári hivatal) kezelte a kincstár főpénztárát. A pénzügyminisztérium VI. (országos főszámvevőségi) osztálya alá tartozott. A főfizető-hivatal osztotta szét a bécsi bankjegyek beváltására küldött összegeket a kincstári hivatalok között.
April 15-én komáromi sóházhoz2,000 ft.
April 18-án kassai harminczad-hivatalhoz14,500 ft.
April 18-án zombori központi pénztárhoz33,000 ft.
April 18-án veszprémi sóházhoz19,000 ft.
April 19-én körmendi sóházhoz10,000 ft.
April 19-én kanizsai sóházhoz10,000 ft.
Összesen88,500 ft. p. p.
Elküldésre készen áll:
Eszékre30,000 ft.
Újvidékre20,000 ft.
Mohácsra6,000 ft.
Pécsre4,000 ft.
Győrre10,000 ft.
Komáromba10,000 ft.
Miskolczra10,000 ft.
Egerbe8,000 ft.
Dunavecsére1,500 ft.
Földvárra2,500 ft.
Szegedre25,000 ft.
Debreczenbe20,000 ft.
Nagyváradra40,000 ft.
Barcsra5,000 ft.
Gácsra5,000 ft.
197,000 ft.
88,500 ft.
285,500 ft. p. p.
IV.
Selmeczre, Körmöczre s Beszterczebányára Géczy Péter úr, országos biztosul küldetett ki,* a végett, hogy az országos kincstárnak arany és ezüstkészleteit rögtön számba vegye, s felelős biztosíték alá helyezze, s azoknak Körmöcön azonnali pénzzé verettetése iránt erélyessen intézkedjék. – Rendelkezés történt az iránt is, hogy a nagybányai, oraviczai és szomolnoki kerületekből, minden arany és ezüst-készlet a körmöczi pénzverő házba haladéktalanul beszállíttassék.* – A késedelem eltávoztatása végett e perczben még a latin köriratú mintával fognak a magyar pénzek veretni, de egyszersmind intézkedés történt, hogy rögtön magyar köriratú pénzverő minták metszessenek, s mihelyt készen lesznek, a magyar pénz azokkal veressék.* – A ministérium időnként értesítendi a közönséget, mennyi érczpénz kerül ki a magyar pénzverő házból, mellynek tágítása s, ha a szükség úgy hozná magával, többnek is felállítása, el nem fog mulaszttatni.*
Vö. a 44. számmal.
Központosítani akarták a pénzverést Körmöczbányán. Nagybányán is volt pénzverőhely.
Májustól kezdve fokozatosan megindult a magyar köriratú fémpénzek verése. Huszár L.: Fémpénzverés a szabadságharc idején. (Kézirat.) Átnézésének megengedéséért a szerzőnek ezúton is köszönetet mondok.
Ezekből az intézkedésekből világosan látszik, hogy a kormány a pénzverés fokozásával enyhíteni igyekezett a pénzhiány és a pénzbeváltás terén mutatkozó nehézségeket. Az ércpénz készlet növelése egymagában természetesen nem volt elegendő a válság megszüntetésére, sőt még csak a nehézségek észrevehető csökkentésére sem.
V.
Az országos bányászatnak czélszerű javítása s az országos jövedelmeknek a bányászati magánipar felvirágoztatásának kellékeivel összhangzásba hozatala tekintetéből, a pénzügyminister nemcsak az országos bányakerületek igazgatóit, hanem a magán bányász-társulatok küldötteit is május 15-ére Buda-Pestre a végett hívta össze, hogy velük együtt és külön is értekezvén, az országgazdászat ezen fontos ágának czélszerűbb elrendezése iránt sikeresen intézkedhessék.* – A pénzügyminister minden szakértőnek czélszerű javaslatait, s az alkalmas egyéniségek feltalálása iránti ismertetéseit kedvesen veendi, mert szorosan el van határozva, az ország hivatalinak betöltésében, minden kegyosztási hajlamtól távol, egyedül az érdemre és képességre tekinteni.
Vö. a 22. számmal.
VI.
A pesti kereskedelmi-piacz pénzügyi állapotának enyhítésére, a közalapítványi pénztárból (mellynek állapota legközelebb közhírré fog tétetni) a pesti kereskedelmi banknak kellő biztosítékok mellett 300,000, azaz háromszáz ezer pft kölcsönöztetett.*
A kapitalizmus időszaki válságát a kereskedelem is súlyosan érezte. Ezért igyekezett segíteni a kormány a 300 ezer forintos kölcsönnel, amelyet a bank a kereskedelem segítségére fordíthat.
VII.
A törvény által parancsolt* s a földbirtokosok érdekei által sürgetőleg igényelt hitelintézetnek (hypothek-bank) azonnali felállítására intézkedések történtek. – A fontos tárgyban, Ghyczy Kálmán elnöklete alatt, egy bizottmány dolgozik, mellynek tagjai: Trefort Ágoston, Fogarasy János urak és a kereskedelmi bank, nemkülönben a pesti nagykereskedői testületek egy-egy választottai. – A pénzügy-ministérium gonddal leszen, hogy a haladéktalanul felállítandó hitelbank munkálatait, minél elébb, ha csak lehet, már május hó folytán megkezdhesse. – Kívánatos, hogy az időszaki sajtó, a kormány munkásságát e fontos tárgy körüli szakértő, jóakaratú eszmecseréjével előmozdítsa.*
Az 1848: XIV. tc. felhatalmazta a minisztériumot, hogy 500 000 forintig terjedő alaptőkével hitelintézetet állítson fel.
A bizottmány munkájára ld. a 103. számot.
Kelt Pesten, 1848 april hó 20-kán.
Pesti Hírlap, 1848. április 21. (36. szám) 355. l.
Közli Pap D.: Okmánytár I. XXVII. sz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages