59. [Budapest], 1848 április 27. Kossuth rendelettervezetei Csernovics Péter megbízatásáról.

Teljes szövegű keresés

59.
[Budapest], 1848 április 27.
Kossuth rendelettervezetei Csernovics Péter megbízatásáról.
a) Csernovics Péter megbízólevele.
A Torontál megyében kiütött lázongás ügyében Csernovics Péter temesi gróf és Főispán ezennel teljhatalmi királyi Biztosul kineveztetvén; a jelen megbízólevélnél fogva felhatalmaztatik s utasíttatik, hogy magához vévén a szükséges fegyveres erőt azonnal a lázadás helyeire ki menjen, a lázadást lecsillapítsa s, ha szükség, fegyveres erővel elnyomja, a rögtön ítélő bíróságot mind azon hatóságokban, hová a lázzadás vagy elterjedett, vagy elterjedése valószínű, rögtön kihirdetesse; s annyi helyütt, a mint szükséges, azonnal ösze is szerkeztesse; a bujtogatók, lázasztók, s lázadók, a törvényes rendnek vétkes felforgatói, a törvényes hatóságok elleni feltámadók, s a személy és vagyon bátorság és az ország békéjének megháborítói ellen rögtönös vizsgálatot tévén, és tétetvén, a bűnvád alá esőket, törvény értelmébeni szigorú büntetés végett, a rögtön ítélő bíróságoknak személy válogatás, s polgári állásra való tekintet nélkül azonnal át adja s át adassa; a hatóságokat szükséghez képest felfüggeszthesse, nemzetőrséget állíthasson s feloszlathasson, szóval mind azt tehesse, és tétethesse, mit a köz csend, béke, s a személy és vagyon bátorság helyreállítása s a bűnösök megbüntetése kívánand. – Ezen megbízása a nevezett biztosnak nem csak Torontál megyére, hanem mind azon hatóságokra kiterjesztetik, mellyekben a torontáli lázadás elterjedése s összeköttetései tekintetéből eljárni szükségesnek tartandja, s azért mind azon polgári és katonai hatóságok, mellyeket jelen megbízatása következtében felszóllítand; a legszigorúbb felelet terhe alatt utasítatnak, s köteleztetnek, hogy a nevezett királyi biztos, Temesi gróf és főispán parancsait gyorsan és pontosan teljesítsék s mindennemű rendeleteinek engedelmeskedjenek. – Törvényes büntetés terhe alatt máskép nem teendvén.
Oldalt (a nevek Kossuth, a közigazgatási megjelölések más kéz írásával):
Bács, Arad megye és város, Temes megye, Torontál megye, Krassó megye, Szabadka város, Zombor város, Újvidék város, Temesvár város, Csajkások kerülete.*
A Csajkások kerülete a Tisza torkolatvidékén feküdt. Főhelye Titel volt. A Csajkások zászlóaljba szervezett szerb naszádosok voltak, a vizen teljesítettek szolgálatot. Feladatukat a határvédelem jelentette. A Csajkások kerületét Mária Terézia alapította 1763–64-ben.
Kossuth s. k. fogalm.
O. Lt. Miniszterelnökség 268/1848.
A megbízólevél egy-egy példányát megküldték a megbízólevélben felsorolt vármegyéknek, városoknak és kerületnek.
b) Felhatalmazás rögtönítélő bíróságok felállítására.
Csernovics Péter temesi Gróf és Főispány a Torontál megyében kiütött lázongás elfojtása, s a bűnösök megbüntetésének eszközlése végett, rendkívülileg teljhatalmú királyi biztosnak mai napon kelt rendelvényünk által kineveztetvén; ezennel Torontál, Temes, Krassó, Bács, Arad vármegyéknek; Szabadka, Újvidék, Zombor, Arad, Temesvár királyi városoknak, a Csajkások kerületének s általában mind azon hatóságoknak, mellyeket a nevezett királyi biztos e végre felszóllítand, ezennel meghagyatik és parancsoltatik: hogy olly számban s azon helyeken, mikint a királyi biztos rendelendi rögtön ítélő bíróságokat állítani; annak felállítását kihirdetni; s a bíróságokat gyors eljárásra utasítani, vagy a királyi biztos által időnyerés végett netalán közvetlenül felállítandókat, törvényes felállítottaknak ismerni kötelességöknek tartsák. – Melly rögtön ítélő jog a legfelsőbb rendszabályokban kijelölt minden esetekre, s különösen az Ország békéjének, s a törvényes köz csendnek erőszakos kitörésekkel kísért lázadás, lázítás, lázadásrai bujtogatás, s annak következtébeni gyilkosságok, rablások, gyújtogatások általi megháborítása eseteire világosan kiterjesztve értendő; jelen rendelet következtébeni kihirdetés után azonnal foganatba veendő; s tartand kormány rendelet általi visszahívásig.
Kossuth s. k. fogalm.
O. Lt. Miniszterelnökség 285/1848.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages