A Pallas nagy lexikona A Pallas nagy lexikona

A Pallas nagy lexikona
Tájékozás.
A Nagy Lexikon használásának megkönnyebbítése végett megjegyezzük a következőket. A címszókat kétféle betüvel nyomattuk, kövér és félkövér betükkel, mi azonnal feltünik az olvasónak, amint a lexikont lapozni kezdi.
Kövér betükkel nyomattuk le, azokat az idegen műszavakat és kifejezéseket, melyeket a tudomány s a közélet széltében használ ugyan, de amelyeknek meghonosodása s a magyar nyelv szókincsévé válása mégsem várható, azzá válásuk nem is kivánatos.
Félkövér betükkel nyomattuk:
1. a magyar címszókat, különbség nélkül;
2. a tulajdonnevek címszavait, bármely idegen nyelvhez tartoznak;
3. azokat a latin és görög eredetü dologi címszavakat, melyek a közhasználatba átmentek.
A latin betüs (horvát, tót, lengyel, latin, román, olasz, francia, spanyol, angol, német) nyelvek tulajdon neveit az illető nyelv helyesirása szerint adtuk, s ahol szükségesnek mutatkozott, zárójelben mellékeltük a magyaros kiejtést. Viszont a cirill betüs- és a keleti nyelveknek összes címszavait, valamint a magyar nyelvben meghonosult latin és görög tárgyneveket is ugy irtuk le, amint kiejtjük. E tekintetben a következő szabályokat követtük:
A magyarosító átirás alól kivettük a qu és x betüket, mivel ezeknek átírásához közönségünk jelenleg még nincs hozzászokva; tehát az írtuk: equivalens, aquarell, axiométer. A többi betüket mind átírtuk, ha kiejtésük eltért a magyar betükétől. Tehát: hosszú a, e. o helyett á, é, ó írtunk: regulátor, ágens, ádvent, méter, axióma. Ae helyett e, é: equivalens, éter, apogéum. Th helyett t: katolikus, éter, étrioszkóp, litografia. Ph helyett f: fantázia, afélium, telefon. Ch helyett k: klór, kromotipia, akromatizmus, mekanizmus, kémia, monarkia, monárka (mint pátriárka, krónika, Krisztus). Kivételt tettünk a technika, technikus szókkal, mert ezeket a műveletek többsége nem ejti k-val. Y helyett i: tipus, kromotipia, szimbolikus. S helyett sz vagy z aszerint, ahogy kiejtendő: akusztika, asztronomia, atmoszferás gép, fizika, fiziologia, filozofia, atomizmus. Sch helyett a görög szókban szk: iszkiász, szkólion, szkéma; tio, tia helyett ció, cia: reláció, equinokciális. C helyett, ha k-nak ejtendő, k: akkumulátor, equinokciális stb.
A fonetizálás e rendszeresen követett szabályától a tulajdonnevek két nemében tértünk el. Először: Az antik földrajzi neveknél, melyek közül az aktuális jelentőségüeket ugy irtuk le, ahogy magyarul kiejtjük s csak az aktuális jelentőségüket veszített, kevésbé emlegetett földrajzi neveknek hagytuk meg régi latinos alakjukat; másodszor: A régi görög személyneveknél, melyeknek leirásában a latin abéce betüivel való fonetikus leirást alkalmaztuk, mint ez a tudományos életben mindinkább szokássá válik.
Gondunk volt azonban arra, hogy azok is könnyen eligazodjanak a lexikon használatában, akik ugy megszokták az etimologikus irást, hogy ról a lemondani még nem tudnak. Minden kérdésbe jöhető szócsoport elején kitettük a latinos leirást, s egyuttal utaltunk a megfelelő fonetikus leirásra, mely alatt a cimszó földolgozása megtalálható. Például az Ac. és Acc. cimszócsoport elején megmondtuk, hogy azokat a címszavakat, melyeket az olvasó ott meg nem talál, keresse az Ak Akk. kezdetü cimszavak közt, stb.
Röviditések magyarázata
a. = ár
alk. = alkohol
áll. orv. = állatorvostan
ált. = általános
a. m. = annyi mint
ang. = angol
ásv. = ásvány
bels. = belsőleg
bj. = büntető jog
bnyj. = bányajog
bört. = börtönügy
bp. = büntetőjogi perrendtartás
br. = báró
btő. törv. = büntető törvény
C. = Celsius
c. = címü
ca. = centiár
cg. = centigramm
cl. = centiliter
cm. = centiméter
cm2 = négyzetcentiméter
cm3 = köbcentiméter
cs. = császári
csj. = csődjog
D. = dél
da. = deciár
DDK. = dél, délkelet
dg. = decigramm
DK. = délkelet
dka. = dekár
dkg. = dekagramm
dkl. = dekaliter
dkm. = dekaméter
dl. = deciliter
dm. = deciméter
dm2= négyzetdeciméter
dm3 = köbdeciméter
DNy. = délnyugat
É. = észak
ÉÉNy. = északnyugat
ej. = egyházjog
Ék. = északkelet
eml. = említett
ÉNy. =észak, északnyugat
É. sz. = északi szélesség
e. ü. = emlékünnep
ev. = evangelikus
F. = felső
fgh. = főherceg
fp. = forráspont
fr. = frank
fs. = fajsúly
fsziget = félsziget
g. = gramm
gazd. = gazdászat
gör. = görög
Gr. = Greenwich
gr. = gróf
h. = helyett
ha. = hektár
hg. = hektogramm
hiv. = hivatalos
hl. = hektoliter
hm. = hektométer
h. ö. = hasonlítsd össze
ill. = illető
ill. hly. =illető helyen
j. = járás
jbiró = járásbiró
jbiróság = járásbiróság
jt. = jogtörténet
K. = kelet
kat. = katholikus
katon. = katonai
k. e. = koronázás előtti
képl. = képlet
K. h. = keleti hosszúság
k. ig. = közigazgatás
kir. = királyi
kisk. = kisközség
km. = kilométer
km2 = négyszög kilométer
Kr. e. = Krisztus előtt
krj. = kereskedelmi jog
Kr. u. = Krisztus után
k. t. = kereskedelmi törvény
k. u. = koronázás utáni
kzj. = közjog
l. = lásd
l. = liter
lak. = lakos
lat. = latin
l. e. = lásd ezt
l. o. = lásd ott
m. = méter
m2 = négyzetméter
m3 = köbméter
megh. = meghalt
mf. = mérföld
mh. = meghalt
mj. = magánjog
mm. = milliméter
ml. = milliliter
mm2 = négyzetmilliméter
mm3 = köbméter
mp. = másodperc
ngt. = nemzetgazdaságtan
nhdj. = nemzetközi hadi jog
növ. = növény
Ny. = nyugat
nzkj. = nemzetközi jog
o. gy. = országgyülés
ol. = olasz
o. m. = osztrák-magyar
op. = olvadáspont
orgb. ért. = országbirói értekezlet
orv. = orvosi
oszt. polg. tkv. = osztrák polgári törvénykönyv
p. = például
p. = perc
pol. = politika
p. t. = polgári törvénykezés
q. = métermázsa
r. = rész
R. = Reaumur
ref. = református
rj. = római jog
r. k. = róm. kat.
röv. = röviden
r. t. = rendezett tanácsu
s. e. = sajtóeljárás
sp. = spanyol
sr. = súlyrész
st. = sajtótörvény
sz. = század
szab. = szabad
szerk. = szerkesztő
szt. = szent
szül. = született
t. = tonna
t. i. = tudniillik
tj. = tengerjog
tkp. = tulajdonképen
tkv. = telekkönyv
tov. = továbbá
trjav. = törvényjavaslat
tvk. = törvénykezés
u. a. = ugyanaz
u. i. = ugyanis
u. n. = ugynevezett
v. = vagy
vj. = váltójog
vm. = valamely
vmi. = valami
v. ö. = vesd össze
A címszavakat tárgyalás közben rendesen a címszó első, nagy bejűjével rövidítettük.
Szakszerkesztők és munkatársak névsora
(A lexikon cikkei alatt a szerzők teljes neve, vagy nevöknek jegye olvasható)
Ábrényi Kornél idősb: Á. K.
Ágoston József: Á-F.
Alexander Bernát: A. B.
Alexi György dr.: A. GY.
Árkövy József dr.
Balás Árpád: BLS.
Balla Mihály: B. M.
Balla Pál: BA.
Ballagi Aladár: B. A.
Balog Ármin dr.: B. Á.
Balogh Ferenc.
Bánóczi J. dr.
Bartoniek Géza: B. G.
Basch Imre dr.: B. I.
Beke Manó.
Beliczay Gyula: B-Y.
Beöthy Zsolt dr.
Bodola Lajos
Bojnicic Iván dr.: B-C
Bókai Árpád dr.: B-D.
Bókai János dr.: B. J.
Bokor József dr.: B-F.
Borbás Vince dr.: BORB.
Bozóky András.
Breuer Szilárd: B. SZ.
Brózik Károly dr.: -ZIK.
Cenner Lajos: C.
Csapodi István dr.: -DI.
Cselkó István: Cs-Ó.
Csemegi Károly dr.
Cserháti Sándor: CSR.
Csiky Lajos: CS-Y.
Csoma József: CS-A.
Czakó Adolf.
Czógler Alajos: CZ.
Daday Jenő dr.: D. J.
Dierner Gusztáv dr.: D. G.
Dobieczky Sándor: D. S.
Doby Antal.
Dürr Károly.
Éber László: É. L.
Edelmann Sebő: EDEL.
Edvi Illés Aladár: E. I. A.
Entz Géza dr.: E. G.
Enyedi Lukács.
Eötvös Lóránt báró, dr.
Erdős József dr.: E-S.
Fái J. Béla.
Farkas József: F-S.
Fayer László dr.
Ferenczy Béla: F-Y.
Fialovszky Lajos: FIAL.
Fittler Kamill: F. K.
Fleischmann Kamill: F. K.
Fleischmann Sándor dr.: F.
Fodor József dr.
Földes Béla dr.: -LD.-
Francsics Lajos dr.
Franck Ödön dr.: F. Ö. dr.
Frecskay János: FJ.
Friedrich Vilmos dr.: F-CH.
Fröhlich Róbert dr.: FR.
Gaál Jenő dr.
Gaul Károly: G. K.
Gelléri Mór: G. M.
Gerő lajos dr.
Goldziher Ignác dr.: G-R.
Gopcsa László dr.: G-A.
Gotthard Jenő.
Gulyás István: G. I.
György Aladár: GY. A.
György Endre.
Hegedüs Sándor dr.
Hegedüs Lóránt: H. L.
Heil Fausztin dr.: H.
Heinrich Gusztáv dr.: H. G.
Héjas Endre.
Heller Ágoston: H. Á.
Henslch Árpád: H. H.
Herczeg Mihály: H. M.
Hoor Mór dr.
Horváth Géza dr.
Hörk József.
Huber Lipót.
Hummer Nándor.
Hutyra Fer. dr.: HUT.
Imling Konrád: I-G.
Irsay Artur dr.: I. A.
Jablonovszky József: J-Y.
Jalsoviczky Géza: JALS.
Jellinek Artur dr.: J.
Jendrassik Ernő dr.: SS.
Káldy Gyula.
Kálnoki Henrik: K. H.
Kápolnai Pauler István: K. P. I.
Karácsonyi János dr.
Katona Lajos dr.: KAT.
Kautz Gyula dr.
Kazacsay Árpád.
Kégl Sándor dr.
Kenessey Kálmán: K-Y.
Kern Tivadar dr.: KR.
Kereszti István: K-I.
Kiss Áron dr.: K. Á.
Kiss János dr.: K. dr.
Klemp Gusztáv.
Klug Nándor dr.: K. N.
Kmety Károly dr.: KM.
Kozma Sándor.
Kohn Sámuel dr.: KN.
Kolozsváry Endre: K. E.
Konkoly Thege Miklós.
Kopp Lajos.
Korányi Sándor dr.: KOR.
Kossa Gyula dr.: K. GY.
Kossutány Tamás: KTY.
Kjozáry Gyula.
König Gusztáv.
König Gyula dr.
Kőrösi Henrik: KŐR.
Kőrösy József dr.: -Ő-Ő.
Kövesligethy Radó: KÖV.
Krcsmarik János: K-K.
Krepuska Géza dr.: KR. G.
Kun Gyula.
Kunos Ignác dr.: K-C:
Kuzsinszky Bálint dr.: KUZS.
Kürschák József: KÜRSCH.
Lakits Ferenc.
Lányi Bertalan: L.
Lázár L. Pál: L-R.
Lórenthey Imre.
Makay Dezső: M. D.
Mangold Lajos dr.: M. L.
Manojlovich Emil.
Marczali Henrik dr.: MARCZ. és -LI.
Márki Sándor dr. M.
Matlekovics Sándor dr.
Mezey Gy.: MZY.
Miálovich M.: MI:
Mihálkovics Géza dr.: MIH.
Mihályfi Ákos dr.
Mika Sándor dr.: M. S.
Mudrony Soma.
Nagy Dezső.
Nagy Ernő dr.: N.
Nagy Ferenc dr.
Nagy Géza: N. G.
Négyessy László: N. L.
Nékám Lajos Sándor: N. S.
Neumann Ármin dr.: N-N.
Nuricsán József dr.: NU.
Pasteiner Gyula dr.: PAST.
Pauer Imre dr.
Péch Antal: P. A.
Petrik Ottó dr. P. O.
Péterfi Jenő: P.
Petrik Géza: P-K.
Petrik Lajos: P. L.
Petz Gedeon dr.
Piszter Imre dr.
Plósz Sándor dr.
Pólya Jakab dr.: P-B.
Popovits M. György
Porzsolt Benjámin.
Porzsolt Jenő: P-T.
Porzsolt Kálmán.
Posta Béla: P-A.
Preisz Hugó dr.
Pulszky Ferenc.
Purt Iván dr.
Pusztai Ferenc: PU:
Rácz Sándor.
Rátz István dr.
Radó Antal dr.
Radó Vilmos.
Rados Gusztáv.
Rákosi Jenő.
Rakovszky István: R-RY.
Ráth Zoltán dr.: R. Z.
Réczey Imre dr.: R-Y.
Reiner Ignác dr.
Reiner János dr.: R.
Rejtő Sándor: R. S.
Réthy László dr.
Robicsek Ferenc dr.
Roller Mátyás: R. M.
Róna Béla: R. B.
Róna Zsigmond.
Sajó Károly: S. K.
Salgó Jakab dr.
Sárkány J. Ferenc.
Schaffer Károly dr.
Scheff László dr.
Schmidt Ágoston.
Schmidt Ödön.
Schreiner Márton dr.: SCHR.
Schvarcz Gyula dr.
Schwarz Gusztáv dr.
Schwimmer Ernő dr.: SCHW.
Sebestyén Gyula: S. GY.
Sebesztha Károly.
Séllyei Sándor dr.
Sillberstein Ötvös Adolf dr.: S. Ö. A.
Simonyi Jenő dr.: S. J.
Simonyi Zsigmond dr.: SIM.
Somogyi Manó: S. M.
Szabó Endre: SZ. E.
Szabó József dr.
S. Szabó József.
Szana Tamás.
Szécsi Mór.
Székely Ferenc: SZ. F.
Székely István dr.
Szekrényi Lajos.
Szilágyi Gyula dr.
Szilassy Jakb dr.
Szily Kálmán: SZ. K.
Szinnyei József: SZ. J.
Szokolay Kornél: SZY.
Szontágh Felix dr.
Szterényi Hugó: SZT. H.
Tarnai János dr.
Téglás Gábor: T. G.
Temesváry János dr.
Than Károly dr.
Thanhoffer Lajos dr.: TH.
Theisz Gyula dr.: TH. GY.
Thim József dr.
Thirring Gusztáv dr.: TH-V.
Timon Ákos dr.
Timon Béla.
Tóth Lőrinc.
Török Aurél dr.: T. A.
Tötössy Béla.
Váli Béla dr.: V. B.
Való Simon dr.: -Ó dr.
Vámbéry Ármin.
Vangel Jenő dr.: V. J.
Várady Antal dr.
Vári Rezső dr.: V. R.
Verédy Károly dr.: VK.
Winkler Lajos dr.: W. L.
Wlassics Gyula.
Zelliger Vilmos: Z-R.
Zigány Zoltán: Z. Z.
Zoványi Jenő: Z. J.
Központi szerkesztő: Bokor József dr.
Utószó
Mély hálával vagyok eltelve, mert befejezve látom azt a vállalkozást, mely sokak véleménye szerint annyira felülmúlta a hazai viszonyok mértékét,hogy az ügy legjobb barátjai is féltették, intették tőle magát a vállalkozót.
A Pallas Nagy Lexikonának legutolsó levele is megvan és a munka egészben csaknem egy negyedével múlja fölül amaz arányokat, amely részint elbirhatatlan nagyoknak, részben megközelíthetelennek itéltek azok, akik ebben a dologban szakértők.
Az ime befejezett vállalkozást a legteljesebb anyagi és erkölcsi felelősség tudatában indítványoztam és kezdeményeztem, de egyszersmind a legteljesebb bizalommal a magyar olvasó és tanulni vágyó közönség iránt. Tudtam, hogy a Pallas Nagy Lexikona megtalálja azt, - aki olyan régen és olyan nehezen várja - a mívelt magyar olvasót. Hittem és biztam, mert láttam a magyar míveltség nagy erősödését, példátlan recipiáló képességét, áldozatkészségét és biztos itéletét, amelylyel megtudja különböztetni igazi lelki szükségeit. Ma pedig látom és vallom: hogy a magyarság mint könyvvevő közönség is aránylag elűl áll a nagy nemzetek között, csak a szükséges hasznos, jó könyvvel forduljanak hozzá.
Amidőn mély hálát érzek a közönség iránt hálámat, köszönetemet és nagyrabecsülésemet mindenekelőtt a Pallas Nagya Lexikona szellemi megalkotóival szemben tartozom leróni.
A közönség ereje és pártfogása, társaságom anyagi áldozata és bátorsága mindhiába lett volna, ha nem sikerül megtalálnom a szerkesztőt és a szerkesztőséget, a Lexikon munkatársait, az élő és aktiv magyar tudományosságot, amely mint egy hatalmas, érett, kész és pontos szervezet munkálkodott. Csudálkozással néztem működését és életem egyik nagy gyönyörüsége, hogy társaságom szolgálatában nekem jutott a szerencse ama nagyszerü munkásságnak megadni materiális eszközöket, hogy a nyilvánosság elé az én kezdeményezésem hozta a Pallas Nagy Lexikonát.
E nagy könyvért legyen a dicsőség az egész magyar művelődésé és legyen belőle okulása és öröme minden irástudó magyarnak.
 
Budapesten, 1897 Karácsony havában
Gerő Lajos dr.
A Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság igazgatója
Kötetek
I. Kötet:
A-Aradmegye
II. Kötet:
Arafale-Békalen
III. Kötet:
Békalencse-Burgonyavész
IV. Kötet:
Burgos-Damjanich
V. Kötet:
Dammara-Elektromos gép
VI. Kötet:
Elektromos hal-Fék
VII. Kötet:
Fekbér-Geszt
VIII. Kötet:
Gesztely-Hegyvám
IX. Kötet:
Hehezet-Kacor
X. Kötet:
Kacs-Közellátás
XI. Kötet:
Közép-Magyal
XII. Kötet:
Magyar-Nemes
XIII. Kötet:
Nemes ág-Pillér
XIV. Kötet:
Kötet: Pillera-Simor
XV. Kötet:
Simor-kódex-Tearózsa
XVI. Kötet:
Téba-Zsuzsok
 

 

A, Á B C CS D E, É F G GY H J K L LY M N NY O Ö P Q S SZ TY U Ü V W X Y Z ZS

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem