Pacor

Teljes szövegű keresés

Pacor Vilmos, tábornok, szül. Bártfán 1841 máj. 22-én. A szabadságharc idejében szülőivel Grazba átköltözködvén, 1851. a Graz melletti Waiz községben levő cs. kir. 27. sorgyalogezred szerelő intézetébe lépett, melyből 1852. mint őrvezető a hainburgi hadapród-intézetbe vétetett föl; 1853. az ugyancsak a Graz melletti Strass községben levő hadapród-intézetbe áthelyeztetvén, innét 1856. a bécsujhelyi akadémiába került; honnan 1859. mint hadnagy a cs. kir. 34. sorgyalogezredhez osztatott be. Ezzel az ezreddel 1863-1864. a dánok elleni hadjáratban mint zászlóaljsegédtiszt vett részt, 1866 elején pedig mint főhadnagy a vezérkarhoz vezényelve, a poroszok elleni hadjárat alatt az 1. hadtest vezérkari osztályában volt beosztva. 1871. a 69. sorgyalogezredhez, 1873. a m. kir. honvédséghez áthelyeztetvén, ugyanez évben a cs. és kir. hadiskolába került; 1874. századossá kineveztetvén, 1875. a hadiskolának bevégeztével mint tanár a honvéd Ludovika-akadémiába áthelyeztetett; tanári minőségben itt töltött 5 év leteltével 1880. a II. honvéd kerületi parancsnokságnál kerületi segédtiszti minőségben Pozsonyba helyeztetett át, 1887. alezredessé történt előléptetése után a 13. honvéd gyalog féldandárhoz mint zászlóaljparancsnok áthelyeztetvén, még ez évben ezen féldandár parancsnokságát átvette és részint mint ilyen, részint (új szervezés folytán) mint a 13. gyalogezrednek parancsnoka - 1890 máj. 1. ezredessé történt kinevezése mellett - 1891 okt. 1-ig a honvédségnél szolgált; ezen utóbbi időben a közös hadsereghez áthelyeztetvén, 1895-ig mint a cs. és kir. 25. gyalogezred parancsnoka működött, mely év máj. 1. tábornokká kineveztetvén, ismét a m. kir. honvédséghez és pedig mint a 79. gyalog dandárnak parancsnoka beosztatott. Irodalmi téren P.-tól több katonai közelmény - ugy magyar mint német nyelven - jelent meg, melyek közül különösen felemlítendők az általa kiadott és már a 4. kiadásban megjelent Harcászat és Taktika.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT