Zsdó prefektura,

Teljes szövegű keresés

Zsdó prefektura, Mátyás király által szervezett országos hivatal, mely mindig zsidóval volt betöltve s a magyarországi zsidóságot hivatalosan képviselte a korona előtt. Az ország zsidóságával, községekkel és egyesekkel szemben majdnem korlátlan hatalommal volt felruházva. Budán, ahol e hivatal viselője rendesen székelt, külön fogház állott rendelkezésére; fő felügyeletet gyakorolt az ország zsidainak bel- és külügyei fölött, miért is a községek számára kiadott rendeletek gyakran ő hozzá intéztettek, a hazai zsidóság képviseletében alkudozásokba bocsátkozott és szerződéseket kötött, az előforduló községi viszálykodásokat kiegyenlítette, a zsidók és városi hatóságok közti civakodásokban a közvetítő szerepet játszotta, őrködött a zsidók kiváltságai és jogai fölött, melyeknek megsértésekor a királytól kéri az orvoslást, ő vetette ki az egyes zsidó községre az országos rendes vagy rendkivüli zsidóadót, melyet megbizottjaival behajtatott. A hivatal viselője családostul fel volt mentve a zsidójelek (l. o.) viselése alól, az udvarhoz járatos volt, ünnepélyes alkalommal, mint p. a koronázási díszmenetben, lovas csapat kiséretében, drága fegyverzetben szokott megjelenni. E hivatalt keletkezésétől - legelőször Mátyásnak 1482 márc. 19-iki oklevelében említtetik - egész megszünéséig mindig a Budán lakó tekintélyes Mendel zsidó család viselte. V. ö. Kohn Sámuel, A zsidók története Magyarországon (212. old.).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT