Zsidó-keresztény házasság.

Teljes szövegű keresés

Zsidó-keresztény házasság. A házassági jogról szóló 1894. XXXI. t.-c. hatályba lépte (1895 okt. 1.) előtt, amely törvény a valláskülönbséget semmiféle vonatkozásban nem tekinti házassági akadálynak, zsidók és keresztények Magyarországon nem köthettek egymással házasságot, sőt magyar állampolgárok külföldön kötött, az ottani szabályoknak megfelelően létrejött ilyen házasságot sem ismerték el nálunk törvényes házasságnak. E tilalmat (az egyházjogok rendelkezéseitől eltekintve) szt. László I. k. 10. fejezetére vezették vissza, amely megtiltja a zsidóknak a keresztényekkel való összeházasodást. Az ország volt erdélyi részeiben, Fiuméban és a polgárosított határőrvidéken a zsidók házassági joga tekintetében 1895. okt. 1. előtt az osztrák polgári törvénykönyv volt érvényben, ennek 64. §-a szerint pedig a keresztény és nem keresztény vallásbeliek egymás között házassági szerződésre érvényesen nem léphetnek. 1881 márc. 22. Pauler Tivadar dr., az akkori igazságügyminiszter, a keresztény és izraelita között, valamint az országon kivül kötött polgári házasságról törvényjavaslatot terjesztett az országgyülés felé, melyet a képviselőház (bár csak mint ideiglenes szabályozást a kötelező polgári házasság behozataláig) elfogadott, amely azonban a főrendiházban két ízben megbukott és ugy törvény erejére nem emelkedett. Azt a kérdést, vajjon a külföldön zsidó és keresztény magyar állampolgár közt létrejött házasság magyar törvények szerint érvényes-e (noha a «locus regit actum» elve szerint annak kell tekinteti), biróságaink sem oldották meg egyértelmüen és számos felsőbirósági határozat tartalmazza azt a kijelentést, hogy az ilyen kötés egyáltalán nem házasság, mig néhány más esetben biróságaink elismerték e házasságkötések érvényességét. Az ilyen házasfelek éppen ezért leghelyesebben cselekszenek, ha az 1894 XXXI. t.-c. szabályainak megfelelően a polgári tisztviselő előtt újból házasságot kötnek, mert csak igy vehetik biztosan elejét a legkinosabb öröklési viszályoknak, valamint gyermekeik törvényesség kétségbe vonásának. Az új házassági törvény életbelépte óta zsidók és keresztények közt köthető házasságból származó gyermekek vallásáról l. Polgári házasság.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT