Jézus

Teljes szövegű keresés

Jézus – héberül Jesua ('Jahve megment'), a Dávid házából származó Mária1 és József2 fia a Bibliában (evangéliumok), akit anyja, angyali híradás nyomán, szűzen szült a Szentlélektől, hogy a gyermek mint Isten fia felnővén kereszthalálával megváltsa az emberiséget Ádám bűnének következményeitől. Már csecsemőként fenyegette ~ t Heródes haragja, amely elől József egy időre Egyiptomba menekítette a családot. ~ Názáretben nevelkedett fel, egyes feltételezések szerint népes családban, s az ácsmesterséget folytatta. Harmincéves kora táján előbb rokonának, Keresztelő Jánosnak hívei között tűnt fel, majd saját tanítványi kört alakított ki, és prédikálni, gyógyítani kezdett Galileában (Jn szerint Jeruzsálemben is). Működését számos csoda kísérte; híveinek gyarapodó tömegét félve és gyűlölködve nézték ellenségei, a papi fejedelmek és a farizeusok. Egy év (Jn szerint három év) múltán ~ a szent városba ment, hogy a húsvéti ünnepek alatt beteljesedjék mindaz, amit a próféták jövendöltek a Messiásról, a jó Pásztorról, aki életét adja juhaiért. A főtanács mintegy belekényszerítette Pilátust, hogy az általuk hozott halálos ítéletet megerősítse és római módon végrehajtassa, azaz a Golgota dombján keresztre feszíttesse azt, akit ő maga nem talált vétkesnek. Sírjából ~ harmadnap hajnalban élve jött elő, sok hívének megjelent, s rövidesen (vagy Jn szerint negyven nap múltán) a mennybe emelkedett, miután megígérte tanítványainak közeli dicsőséges visszatértét, és rájuk bízta, hogy tanait terjesszék minden népnek. – Jézus történetiségét az Újszövetség iratain kívül egyetlen kortársi forrás bizonyítja, az ún. Testamentum Flavium, vagyis egy rövid szakasz Josephus Flavius A zsidók története c. művéből, a XVIII.3. részből, amely Pilátus működésével foglalkozik. Az a magasztaló hang azonban, ahogy Josephus ~ nem is emberi mivoltáról és feltámadásáról mint tényről ír, aligha tekinthető hitelesnek a júdaizmus oly szilárd hívétől, amilyen Josephus volt. A szöveg, legalábbis jelen formájában, bizonyosan későbbi keresztény másoló naiv betoldása; a filológia azt is tisztázta, hogy ez a művelet a III. század vége felé történhetett. Kétségtelen viszont, hogy e betoldás helyén volt valami Jézusra vonatkozó megállapítás, hiszen a III. század elején Origenész egyházatya még azért rótta meg Josephust, hogy ~ ról mint holmi közönséges emberről írt, nem ismerve el istenségét. – ~ életének számtalan mozzanata (még a példabeszédei is, mint pl. a tékozló fiú vagy a tíz okos szűz) a középkori mirákulumok, különösen a karácsonyi és húsvéti játékok legfőbb témáját adták. Külön jelentőségre emelkedtek a szenvedéstörténetet megjelenítő, néha több napig tartó passiójátékok (pl. Oberammergauban); egy ilyen hagyományos görög játékot helyez modern keretbe Kazantzakisz híres regénye (Akinek meg kell halnia). Kifejezetten szépirodalmi célzattal Klopstock Messiás c. eposza formálta meg ~ életének döntő mozzanatát, a megváltás művét; az igazában nem túl drámai eseménysort (a szenvedés napjai, a feltámadás, mennybemenetel) az égi angyalok és a pokolbéli gonosz lelkek gigantikus küzdelmeinek keretébe állítja, nem kis mértékben Milton Elveszett Paradicsomának ihletése és példája nyomán. A XIX. században feléledő racionalizmus szellemében fontos és irodalmilag is értékes monográfiák keletkeztek ~ alakjának emberi nagyszerűségében, de isteni mivolta nélkül való értékelésére (pl. Strauss, Renan). Új interpretációk is születtek: ~ az esszénus, ~ a társadalmi reformer, ~ a patologikus alkat, sőt ~ az ateista forradalmár (Barbusse). Erskine szekularizálja ~ t, Graves (Krisztus király) a zsidó legendák egy speciális vonulatára támaszkodva Heródes fiának, Antipatrosznak a fiaként írja le, aki anyja révén egy másik legendás genealógiai vonalon van predesztinálva a messiási Király szerepére. Lagerlöf Krisztus-legendák c. novellagyűjteménye a hagyományok naiv báját őrzi; ~ -Jesua karizmatikus alakja sugárzik Bulgakov A mester és Margarita c. művének betétregényéből.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages