Ábrahám

Teljes szövegű keresés

Ábrahám Isten választott népének ősatyja.
1. Nevének rövid formája Abrám, h-ül 'abrám. A név első tagja 'ab = »apa«, második tagja rám = »magas, magasztos« a rúm = »magasnak, kiemelkedőnek, magasztosnak lenni« igéből. Az első tag Istenre vonatkozik. Az összetétel jelentése: »Atya (Isten) magasztos«. Ez a név pontos megfelelője a jöhórám (Jahve magasztos) névnek. A névadó szülő hitvallása.
A hosszabb forma Ábrahám, h. 'abráhám. Ennek jelentése ugyanaz, valószínűleg a rövidebb alak arameizált formája. Az arám rhm ige megfelel a h. rúm/rvm igének, amint ez kikövetkeztethető néhány olyan esetből, ahol a h. ú közepű igének az arámban egy h közepű ige felel meg. A névváltoztatás jelentősége abban van, hogy Isten ajándékaként ezentúl a név jelentése Ábrahámra vonatkoztatható: ő a magasztos atya. A h. olvasó számára mindezt alátámasztja a neki sokat jelentő hangzásbeli hasonlóság: 'ab hamón gójím = sok nép atyja (1Móz 17,5).
2. A Bábel tornyának építését követő büntetés leírása után elindul egy nemzetségtáblázat (1Móz 11,16kk), amely Ábrahámhoz vezet. Az Isten ellen lázadó és ezért szétszórt, egymást nem értő emberiségből Isten elhív egy személyt, ezt családdá majd néppé formálja. Megáldja, kötelességévé teszi, hogy az istenellenes zűrzavarban Neki engedelmeskedjék és a többiek számára is áldáshordozó legyen (1Móz 12,1kk). Ezzel a választott nép már csírájában kap feladatot, melyet történelme során gyakran elhanyagol, de elfelejtenie nem szabad (1Móz 12,3; 24,7; 28,3.14; 35,11; Ézs 42,1.4; 49,6.22k; 60,3; Mik 4,1k; Zak 8,20-22; Lk 2,23; ApCsel 13,47; 26,23; JÓNÁS KÖNYVE).
3. Apjának, Tárénak, három fia volt: Ábrahám, Náhór és Hárán. Hárán fia Lót. Hárán korán meghalt, Lótot Táré nevelte, Lót tehát Ábrahám unokaöccse, de testvérként nevelkedik. Ábrahám felesége Száraj, későbbi nevén SÁRA. Szülőföldjük Úr-Kaszdim (talán azonos a D-mezopotámiai Úr városával), innen vándorolnak HÁRÁNba (1Móz 11,26kk). Bár nagy hitbeli élménye Izráelnek az Egyiptomból való szabadulás, távolabbi származását később is számontartotta (5Móz 26,5). Érdekes, hogy az 1Móz 11,31 már Táré vándorlása céljának Kánaánt jelöli meg.
4. Az elhívás Háránban csak Ábrahámnak szól, akinek el kell hagynia védelmet jelentő rokonságát (1Móz 12,1), cserébe Isten védelmet ígér neki (12,3). Az elhívással kapcsolatos ígéret: övé lesz Kánaán földje, nagy néppé lesz, áldás (12,1-3.7). Ígéret és feladat: áldássá lenni minden nép számára (12,3). Ábrahám hite: ráhagyja magát Isten szavára és minden egyéb biztosíték nélkül elindul Sárával és Lóttal, 75 éves korában (12,4kk). Ezzel a hittel fogadja később Istennek a fiúgyermekre vonatkozó ígéretét, amiért Isten igaznak fogadta el (15,5).
5. Nem tudjuk pontosan, hol érte el az országot. Továbbvonul rajta a sikemi szent helyig, Mamré tölgyeséig. Itt megjelenik neki Isten és ekkor tudja meg, hogy ez lesz az a föld, amelyet utódai majd megkapnak Istentől. Oltárt épít, továbbvonul. Bétel és Aj között ismét oltárt épít, majd továbbvonul a D-i tartományba.
Amikor éhség támad, lemegy Egyiptomba. Egyiptomi feljegyzésekből tudjuk, hogy nomád törzsek időnként az éhínség elől ideiglenes tartózkodásra Egyiptomba menekültek. Hogy ez hitének megingása volt, arra egy további cselekedetéből következtethetünk: Szép arcú feleségét húgának adja ki, félve attól, hogy esetleg őt megölik azért, hogy az asszonyt megtarthassák. Sára a fáraó háremébe kerül. Ábrahámnak anyagi előnye származik a dologból. Isten azonban hű marad Ábrahámhoz, csapásokkal figyelmezteti a fáraót, aki így megtudja az igazságot, Sárát visszaadja és kiutasítja Ábrahámot Egyiptomból (1Móz 12 10-20).
Ábrahám ismét Bétel és Aj közé vonul. Jószáguk megszaporodott, a terület szűk volt kettejüknek, pásztoraik veszekedtek, ezért Ábrahám és Lót szétváltak. Ábrahámé az áldás, neki ígérte Isten a földet, mégis engedi Lótot választani. Az Úr megismétli ígéretét, Ábrahám továbbvonul és letelepszik Hebrónban, Mamré tölgyesében. Itt is oltárt épít (1Móz 13).
Négy király szövetsége zsákmányszerző hadjáratot vezet a Sós-(Holt-)tenger vidékére. Elhajtja a lakosságot, köztük Lótot, jószágával együtt. Ábrahám 318 csatlósával, valamint szövetségeseivel: Anérrel, Eskóllal és Mamréval utánuk ered, éjszakai rajtaütéssel megfutamítja őket, kiszabadítja a zsákmányt, amit teljes egészében visszaad tulajdonosainak, csupán költségeit és szövetségesei részét tartja meg. Amikor visszatér a csatából, Melkisédek, Sálem királya kenyeret és bort visz ki eléje, megáldja, Ábrahám pedig tizedet ad neki mindenből (14).
Életének csúcspontja, amikor Isten, ígéreteinek megismétlése után, SZÖVETSÉGet köt vele (15). Felesége még mindig meddő, ezért Sára tanácsára annak szolgálóját Hágárt ejti teherbe, így próbálva utódról gondoskodni. Sára - Ábrahám jóváhagyásával - úgy bánik a szolgálóval, hogy az elmenekül. Az Úr angyala visszatéríti a pusztából a menekülő Hágárt, aki megszüli Izmaelt (16). Később Sára kívánságára és Isten beleegyezésével elküldi Hágárt és Izmaelt, de Isten Izmaelt is nagy néppé tette (21,9-21).
Isten megújítja szövetségét Ábrahámmal, a szövetség jeleként a körülmetélkedést adja. Újra fiúgyermeket ígér neki, mégpedig feleségétől Sárától, aki ekkor nyeri új nevét. Izmaelt is nagy néppé teszi, de szövetségre csak Sárától születendő gyermekével lép. A 99 esztendős Ábrahám hitetlenkedve hallgatja az ígéretet. Ábrahám végrehajtja önmagán és házanépe férfitagjain a körülmetélkedést - Izmael ekkor 13 éves (17). Isten két angyal kíséretében meglátogatja Ábrahámot ember képében. Ábrahám gazdagon megvendégeli őket. Isten megújítja azt az ígéretét, hogy Sárának fia fog születni. Sára hitetlenkedve nevet. Amikor továbbmennek, Isten elmondja Ábrahámnak, hogy készül a bűnös Sodomát elpusztítani. Ábrahám könyörög Sodomáért, kéri, ha ötven igaz van a városban, ne pusztítsa el. Amikor ebbe Isten beleegyezik, fokozatosan 45, 40, 30, 20, 10 igaz esetére kéri a városok megmenekülését. Isten megígéri, majd eltávozik, a két angyal pedig Sodomába indul (18).
Később Gérárban telepszik meg Ábrahám, Kádés és Súr között; itt ismét húgának mondja feleségét, aki Abímelek király háremébe kerül. Mielőtt baj történne, Isten figyelmezteti Abímeleket álmában. Ő rögtön elbocsátja Sárát, és gazdag anyagi kártérítést ad Ábrahámnak. Ábrahám imádságára Isten megszünteti Abímelek háza nőtagjainak meddőségét, amivel sújtotta őket arra az időre, amíg Sára ott volt (20).
Megszületik fia, Izsák, nyolcnapos korában körülmetéli. Hágárt és Izmaelt elűzik. Szövetséget köt Abímelekkel, tisztázzák azoknak a kutaknak az ügyét, melyeket Ábrahám ásott, de Abímelek emberei elvettek tőle. Megesküsznek a kötött szövetségre és BEÉRSEBÁnak (= eskükút) nevezik el a helyet. Ábrahám tamariszkuszfákat ültet és még sokáig tartózkodik ezen a filiszteus területen (21).
Hitének legnagyobb próbája, amikor Isten felszólítja, hogy áldozza fel fiát. Hajlandó rá, de Isten közbelép, nem kell Izsákot feláldoznia és újabb áldást nyer (22).
Sára halála után (23) Ketúrát veszi feleségül, akitől szintén lesznek gyermekei. A főörökös Izsák marad, többi gyermekét végkielégítéssel eltávolítja (25,1-5). Izsáknak régi hazájából, rokonai közül hozat feleséget (24). Százhetvenöt éves korában hal meg, felesége mellé temetik a makpélai barlangba (25,7-22).
6. Életformája nomád állattenyésztő, aki Kánaánban a lakott vidékek (12,6; 15,19-21; 21,23.34) közti szabad területeken vándorol. Gazdagsága lábasjószág és nemesfém. Tekintélyes számú embere van, velük rajtaütésszerű harcra is képes (14). Az országban több helyen épít oltárt, ezeket időnként felkeresi. Földtulajdona csak annyi, amennyin a család temetkezőhelye van (23).
7. A neki adott áldást öröklik leszármazottai (1Móz 26,3; 28,13; 35,11k). Népe úgy ismeri Istent, mint Ábrahám, Izsák, Jákób Istenét (2Móz 3,6.15). Izráel, Ábrahám Istenének népe (Zsolt 47,10), Ábrahám leszármazottai (Ézs 41,8; 51,2; .16; Zsolt 105,6). Ábrahám Isten szolgája (1Móz 26,24; Zsolt 105,6.42), sőt barátja (Ézs 41,8; 2Krón 20,7). Népe könyörgésekor rá hivatkozik (2Móz 32,13; 3Móz 26,42; 5Móz 9,27 stb), benne reménykedik (Mik 7,20).
8. Jézus Ábrahám leszármazotta (Mt 1,1kk). A váltság az Ábrahámnak tett eskü beváltása (Lk 1,68.73). A zsidók testileg Ábrahám fiai, de ha nem osztják hitét, mit sem érnek vele. Azok hitének utódai, akik hisznek Jézusban, akinek napját Ábrahám kívánta látni (Mt 3,9; 8,11k; Lk 13,16; 16,24; 19,9; Jn 8,39; ApCsel 13,26; Róm 4,16; 11,1; Gal 3,29). Igazi utódai a hívők (Gal 3,29; 4,29). A Gal 3,6-9-ben Ábrahám a hit által való megigazulás példája, a Jak 2,21-23-ban pedig azé, aki cselekedetekből igazult meg. Az ellentmondás látszólagos: a hitből cselekedetek fakadnak. Ábrahám hitével ráhagyatkozott Istenre, ebből fakadt cselekvése. Ott van az örök életben (Mt 8,11; Lk 16,22).
CP

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages