BERZSENYI DÁNIEL PRÓZAI MUNKÁI.

Teljes szövegű keresés

BERZSENYI DÁNIEL PRÓZAI MUNKÁI.
BERZSENYI Dániel lírai termékenysége elég korán kimerült, költői indítékai fogytán új tárgyak és új műfajok után kutatott. Ódai tüzén erőt vett a tanító elem, lírai lendületét esztétikai vizsgálódásokkal váltotta fel.
A prózához való áthajlását erősen egyengette Kölcsey Ferencnek az a híres bírálata, melyet a Tudományos Gyüjtemény 1817. évfolyamában tett közzé ódáiról. A költőt felbőszítette a rideg ítélkezés, a kritikát személyes meggyalázásának fogta fel. Hogy bírálóját megcáfolhassa, esztétikai tanulmányokba mélyedt.
Észrevételek Kölcsey recensiójára (1825) című válaszában a hazai és külföldi költők és esztétikusok munkáiból vett tekintélyi érvekkel iparkodott kimutatni Kölcsey Ferenc állításainak tarthatatlanságát. Költői nyelvének kritizálgatására megjegyezte, hogy minél érzékibb és képekben dúslakodóbb a nyelv, annál elevenebb és tökéletesebb a poézis. Új szavakkal és szokatlan szólásokkal kell szebbé formálni a nyelvet. A dikciónak simulnia kell az érzés természetéhez s ezért az ódában, melynek egész valója nem egyéb, mint exaltatio, nem maradhat el a magasra csapongás. A fölhevült fantázia természetszerűleg nagyítja vagy kicsinyíti a tárgyakat, a szenvedély tüze új nyelvet alkot.
A versformáról (1826) írt tanulmányában annak a nézetének adott kifejezést, hogy a rímes időmértékes verselés nem egyezik a józan okossággal; jambusi, trocheusi, spondeusi vagy daktilusi lábakat rímekkel ellátni nevetséges. A nyugateurópai rímes időmértékes versformák céljukat tévesztők, mert a szépnek különféle tényezőit mesterkélten s egymással össze nem hangzó módon halmozzák, a görög mérték táncát a rímek énekével vegyítik, tehát táncolnak és énekelnek egyszerre. A rímes időmértékes formák hasonlatosak a festett szobrokhoz. Ha a hellének festették volna szobraikat azaz a képfaragást a képírással keverték volna, megrontották volna művészetüket. A fület sértő rímes időmértékes vers még rútabb, mint a szemet nem gyönyörködtető festett szobor.
Berzsenyi Dániel prózai dolgozatai csekély hatást tettek a magyar esztétikai gondolkodás fejlődésére. Az írók Kazinczy Ferenc, Kölcsey Ferenc, Szemere Pál és az Auróra-kör tagjainak hatása alatt állottak s nem vették figyelembe az ő megjegyzéseit. Ezek az észrevételek különben is inkább csak mint irodalomtörténeti érdekességű állítások vehetők számba. Tanításainak egy része már a maga korában meghaladott álláspontú volt. Amit a rímes időmértékes verselésről írt, a legnagyobb tévedések egyike; viszont el kell ismerni, hogy a poéták nyelvtermelő művészetéről szóló fejtegetéseiben világosan látott. Esztétikai nézetei részint önálló szemlélődések eredményei, részint Batteux, Bouterweck, Home, Jean Paul, Sulzer, Volney, Winckelmann széptudományi munkáiban gyökereznek.
Kiadások. – Észrevételek Kölcsey recensiójára. Tudományos Gyüjtemény, 1825. évf. (Ennek az antirecenziónak első fogalmazását nem adta ki a Tudományos Gyüjtemény szerkesztősége, mert tele volt heves személyeskedéssel. Második kidolgozásában szelídebb hangon beszélt; ezt már közölték 1825-ben. Kölcsey Ferenc válasza az Élet És Literatúra 1826. évf.-ban jelent meg.) – A versformákról. U. o. 1826. évf. (Ebben a verselméleti fejtegetésében különösen a szonetteket támadta mesterkéltségük miatt. Régebben, a Kazinczy–Kölcsey-körrel való összezördülése előtt, más volt a véleménye a szonettről: Helikon ezüstszavának nevezte s magasztaló költeményt írt róla.) – Poétai harmonisztika. A Magyar Tudós Társaság Évkönyvei. I. köt. Pest, 1833. (Elmélkedések a költői szép elméletéről és az ókori klasszicizmus szelleméről.) – Csak halála után jelentek meg: Kritikai levelei. Először Döbrentei Gábor Berzsenyi-kiadásában. (Támadás a mértékes rímes verselés és a nyelvújítás ellen. Kazinczy Ferenc és Kölcsey Ferenc egyéniségének és tanításainak fanyar bírálata.) – A kritikáról. Ugyanott. (Ebből az értekezéséből is ki lehet érezni, hogy a Kölcsey Ferenctől kapott seb gyógyíthatatlanul gyötörte. Lelkéből írt, mikor fölemelte intő szavát: «Szükség, hogy a kritika a költőkkel vigyázva bánjon, nehogy a merészt félénkké s a melegszívűt hideggé tegye s az által szárnyaikat szegje».) – Döbrentei Gábor kiadása: Berzsenyi Dániel összes művei. Buda, 1842. – Toldy Ferenc kiadása: Berzsenyi Dániel munkái. Két kötet. Pest, 1864.
Irodalom. – Erdélyi János: Berzsenyi Dániel. Szépirodalmi Szemle. 1847. évf. (Újból: Pályák és pálmák. Budapest; 1886.) – Váczy János: Berzsenyi Dániel életrajza. Budapest, 1895. – Boross Gábor: Berzsenyi esztétikai és kritikai munkássága. Erdélyi Múzeum. 1895. évf. – Négyesy László: Berzsenyi Dániel. Képes magyar irodalomtörténet. Szerk. Beöthy Zsolt és Badics Ferenc. I. köt. 3. kiad. Budapest, 1906. – Morvay Győző: Berzsenyi és Sulzer. Heinrich emlékkönyv. Budapest, 1912. – Császár Elemér: A magyar irodalmi kritika története. Budapest, 1925. – Mitrovics Gyula: A magyar esztétikai irodalom története. Debrecen és Budapest, 1928.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages