I. FEJEZET. Az ország a mohácsi csata után. Előkészületek a királyválasztásra.

Teljes szövegű keresés

I. FEJEZET.
Az ország a mohácsi csata után. Előkészületek a királyválasztásra.
A mohácsi vereség hatása a nemzetre. A Jagellók uralmának végzetes következményei. A közállapotok ziláltsága. A megüresedett trón jelöltjei. Zsigmond lengyel király. A nemzeti királyság és az idegen trónjelöltség eszméinek küzdelme. Ferdinánd osztrák főherczeg. Zápolyai János. A két trónjelölt pártja. Mária, II. Lajos özvegye. Tevékenysége bátyja érdekében. Ferdinánd egyénisége. Összeköttetései a kapcsolt részekkel. Mária politikájának első sikerei. A Zápolyai-párt kisérlete a királyné megnyerésére. Házassági terv Mária és Zápolyai János között. A királyné szilárd magatartása. A Zápolyai-párt fölénye. A tokaji tanácskozás. A királyválasztó országgyűlés egybehivása. Nézetkülönbség Ferdinánd és párthivei közt. A választás és meghivatás kérdése. Ferdinánd találkozása Máriával. A Ferdinánd-pártiak országgyűlési meghivója

Magyarország, Zápolyai János és Ferdinánd czimerei.
RajzoIta Cserna Károly
A MOHÁCSI VERESÉG és II. Lajos király halálának rémhire valósággal megbénitotta a magyar nemzet ellenálló képességét. A csatával megszünt maga a háboru; senki sem mert a szultánnal szembeszállani, s hadai akadálytalanul dúlhatták az ország meszsze vidékeit s magát a fővárost. Csak itt-ott védekezett a tömeg, a vezéreitől elhagyatott alsó néposztály. Ellenben mindazok, kikre a törvény a védelem szervezését és vezetését ruházta, a rettenetes csapástól elszédülve, teljes tétlenségbe merültek. Báthory István nádor, törvény szerint az ország főkapitánya, a nehéz napokban életjelt sem adott magáról. Zápolyai János erdélyi vajda csekély hadával* a Tisza vidékén huzódott meg, s csak Várday Pál egri püspök tett az ország szivében némi kisérletet az ellenállás szervezésére, mig a Dráva vidékén Frangepán Kristóf erős kézzel állitotta helyre a zürzavarban teljesen fölforgatott állami és társadalmi rendet. Bátor fellépésével megnyerte a sziveket, a szlavon rendek védnökükké választották, a közeli magyar vármegyék, Pozsega, Baranya, Zala és Somogy belé vetették bizalmukat, s akadtak olyanok, kik őt emlegették magyar királynak.
Zápolyai seregét a mohácsi csata idején Ferdinánd 14.000, Frangepán Kristóf 30.000, Záray Jeromos 40.000, a külföldön (Az angol államokiratok gyűjteménye: Calendar, 1527 szept. 20-iki jelentés) meg éppen 50.000 emberre becsülték. Ma azonban tudjuk, hogy ez túlzás. Várday Pál esztergomi érsek, ki a viszonyokról a legalaposabban tájékozva volt, 1538-ban Bécsben, a pápai nuntiussal folytatott bizalmas beszélgetésében határozottan kiemelte, hogy a mohácsi csata idején az erdélyi vajdának alig 5000 főnyi hada volt. „Nem tudom ugyan, – tette hozzá az érsek, ekkor rég Ferdinánd erős hive – rosszakaratból nem ment-e Lajos király segitségére? De ha ott is van, ez a rengeteg török sereggel szemben semmit sem használt volna”. Friedensburg: Nuntiaturberichte.
A veszély e szörnyű pillanatában az országnak csakugyan katonára, hadvezérre volt szüksége s a nemzet egy értelemmel meghajolt volna egy vitéz katona előtt, ki kardjával szerzi meg a jogczimet Szent-István koronájára. A harczias magyar nép mindig tisztelte a vitézséget, a hadi érdemet, s még inkább becsülte volna e nehéz napokban, midőn az ellenség büntetlenül dúlta hazáját s mészárolta le vagy hajtotta rabságba gyermekeinek ezreit. A ki akkor a honvédelemben kitünteti magát, a ki az ellenállást szervezni csak megkisérti, az biztosan számithatott a nép hálájára, s e hálában a megüresedett trónra is olyan sziklaszilárd jogczimet nyer, melyen okvetlenűl megtörnek a pártoskodás és belvillongás hullámai.
Ezt a jogczimet megszerezni azonban senki sem kisérlette meg. Pedig a rendkivűli viszonyok közt csupán rendkivűli szolgálatok egyesithették egy zászló alatt osztatlanul az egész nemzetet, mely az előző évtizedekben a legelkeseredettebb pártvillongásokba merűlt. Mint mindenütt a középkorban, nálunk is még erős uralkodó alatt sem volt valami szilárd az államegység. Az állam a területek, a tartományok, nagy uradalmak és városok tarka vegyülékéből állt, melyek egységét a korona jelképezte ugyan, de a gyakorlatban sohasem birta elég nyomatékosan érvényre emelni. A gyönge Jagellók alatt pedig ez az egység még veszedelmesebben meglazúlt s a mohácsi gyásznap után a teljes felbomlástól csak a legnagyobb kimélet és óvatosság menthette volna meg. A magyar nemzet még aligha volt valaha oly kényes körülmények között hivatva gyakorolni a királyválasztás jogát, mint II. Lajos halálakor. Nem csupán a politikai meghasonlás, hanem a nép social-gazdasági viszonyainak kedvezőtlen alakulata is fokozta a veszélyt, hogy a laza államegység szétesik. A gazdasági szervezet szintén megromlott a Jagellók alatt s a nemzeti vagyon megoszlásában végzetes változások következtek be. Az alsó nemesség elszegényedett, s ezzel elvesztette politikai jelentőségét. A közvagyon legnagyobb része kevesek kezén halmozódott össze s keveseké lett a hatalom és a befolyás is. A valóságban husz-harmincz család, s nehány egyházi nagybirtokos gyakorolta a király választás jogát, kiket a nemesség tömegei akarva, nem akarva követni kényszerültek. Ezek a hatalmasok pedig az előző évek versengéseiben, küzdelmeiben és vajudásaiban engesztelhetetlenül meggyűlölték egymást.
Még a Jagellók alatt ketté szakadt a népszellem, a közlélek s a mohácsi vértenger nem birta öszszeforrasztani, újra egyesiteni. Az a nehány egyházi és világi főúr, ki a mohácsi harcztérről elmenekülhetett, vagy Pozsonyba, vagy a tiszai részekbe igyekezett eljutni. Útjok iránya külső kifejezésre juttatta az uralkodó rétegek meghasonlását. A kiknek útja a menekülésben eltért, azok a politika terén sem egyhamar találkoztak többé, mert Pozsonyban és a Tisza vidékén külön központok alakultak, melyek mindegyike más-más irányba igyekezett Magyarország sorsát terelni, más szellemben óhajtotta a legsürgetőbb feladatokat megoldani.

A mohácsi ütközet.
Dselálzáde egykorú török történetiró krónikájának miniatureje. A codex eredetije a bécsi udvari könyvtárban
Ama pillanattól kezdve, midőn Lajos király halála bebizonyosodott, a királyválasztás volt az első és legfőbb teendő, mert fej nélkül, törvényes uralkodó nélkül az ország szörnyű bajainak orvoslását még megkezdeni sem lehetett. Csakhogy addig, mig a győztes ellenség a nemzet nyakán ült, az alkotmányszerű előkészűletet a királyválasztásra sem lehetett megtenni. Arról pedig, mit tervez a szultán, senki sem volt tájékozva. Még szeptember végén is azt hitték, hogy benn marad az országban, folytatja a háborút, a télre elsánczolja magát, vagy pedig Erdély megszállására indul s mindent elpusztitva a Szerémségben, Ujlakon, Péterváradon és Nándorfejérvártt fog telelni.* Sőt ha télen nyugton marad, legkésőbben tavaszszal újra meginditja a támadást, nemcsak azért, hogy feldúlja, hanem hogy végleg megszállja Magyarországot.* E komor kilátásokkal szemben a külföldi uralkodóházak sarjai nem oly tömegesen versenyeztek a megüresedett trónra, mint máskülönben tették volna. Az első idegen, kire legalább egyes magyarok, kétségkivűl Várday püspök is gondoltak, midőn a mohácsi vereség hirére hozzá fordultak segélyért, Zsigmond lengyel király volt. De Zsigmond a segélykérésre csak szép szóval, üres biztatással felelt, s igy elszalasztotta a kedvező alkalmat, s magyar részről jelöltsége szóba sem hozatott többé. Csakhamar azonban saját tanácsosai sürgették, álljon be a magyar trónkövetelők sorába. 1515-ben éppen Zsigmond közvetitésével köttettek ugyan ama családi szerződések, melyek a magyar Jagellók és Habsburgok között a legszorosabb vérségi kapcsot teremtették. De mikor a szerződések a mohácsi csata következtében a végrehajtásig érlelődtek, a lengyel politika megijedt a lehetőségtől, hogy a Habsburgok, kik már orosz összeköttetéseikkel nagyban fenyegették Lengyelországot, még Magyarországot is megszerezzék. Tanácsosai rávették tehát Zsigmondot, hogy maga nyujtsa ki kezét a magyar koronáért. Zsigmond általában erélytelen ember, csak lanyhán, kelletlenűl teljesité ez óhajt. Irt ugyan egyes uraknak, és Krzyczky András püspök vezetése alatt követséget küldött az országba, de oly későn, hogy mikor követei megérkeztek, itt már rég megtörtént az eldöntés.
Thurzó Elek szeptember 29-iki levele a lengyel királyhoz Acta Tomiciana. VIII. 225. Ferdinánd szeptember 22-iki levele Károly császárhoz.
A bátyjától, Kristóftól vett értesűlés alapján Frangepán Izota, özvegy Perényiné levele. Tört. Tár. 1895. 390
Maga a magyar közvélemény egyáltalán nem rokonszenvezett azon eszmével, hogy idegen üljön Lajos király örökébe. Európa bukni hagyta az országot, sőt az idegen befolyás a közhit szerint egyenesen elősegité bukását. A tömegekben legyőzhetetlen ellenszenv élt tehát minden idegen trónkövetelő iránt. A nemzeti érzés szenvedélyesen felzúdult az ilyen tervek ellen, s az ország megmentését egyesegyedül saját magától, saját vérétől remélvén, mint Hunyadi Mátyás idején, most sem akart másnak, mint magyar uralkodónak hódolni. Az idegen trónjelöltség iránti ellenszenv oly mélységes volt, oly elemi erővel nyilvánult, hogy még azok is, kik magok idegen jelöltet támogattak, azt mondották, hogy megválasztása teljes lehetetlenség. A magyarok inkább meghalnak, inkább a törököt fogadják testvérnek, semhogy idegent válaszszanak s idegené csak akkor lesz a korona, ha a magyarságot előbb gyökeresen kiirtja.*
Az egykorú emlékek telvék az ide vonatkozó bizonyitékokkal. Frangepán Kristóf az időben, midőn ő is Mária királyné részén állt, merő lehetetlenségnek mondotta, hogy idegen, illetve Ferdinánd főherczeg választassék meg. Ugyanily értelmű értesitések és levelek egymásután érkeztek a Magyarországgal kitünő összeköttetéseket fentartó Velenczébe. (Marino Sanuto XLIII. kötetében van erre nagyszámú adat.) Mindnyájan megegyeznek abban, hogy idegen trónjelölt szóba sem jöhet. Ugyanily jelentéseket küldtek haza a lengyel követek. (Acta Tomic. VIII. és IX.) Mária királyné szintén ismerte e hangulatot s szeptember 12-iki levelében emliti.
Valóban igen kevesen mertek e hangulattal szembeszállani s ők is a határszéli Pozsonyban gyülekeztek, hogy a közvélemény erős hullámcsapásai alól lehetőleg kivonják magukat. Ez a város németajkú, idegen szellemű lakosságával, s benne Mária özvegy királyné lett központja ama törekvéseknek, melyek a nemzet egyhangú kivánságának meghiusitására irányultak.
Hogy Magyarország választókirályság s az országgyűlés teljes szabadsággal azt ültetheti trónra, a kit maga óhajt, eleinte Pozsonyban sem vonták kétségbe. Csupán abban tértek el a nemzet tömegeinek felfogásától, hogy föltétlenül idegent akartak királynak, mert csupán idegen segélytől remélték az ország megmentését, melynek erejében nem biztak, melyet külföldi támogatás nélkül a török biztos prédájának tekintettek.
Két ellentétes felfogás állt tehát szemben egymással, melyek közt az örvényt személyes érzések és érdekek még mélységesebbé tették. Történtek ugyan a kibékitésre kisérletek; ismételten megpróbálták a gyűlöletet kiengesztelni, az önösséget kielégiteni, a nagy többség és a törpe kisebbség elemeit egy zászló alá gyűjteni. De még közös tanácskozásra sem lehetett rávenni a két párt vezéregyéniségeit. Mindegyik a maga útján haladt, s oly szemmel nézte egymást, mintha nem is egy közös anya, ugyanegy haza gyermekei lennének. Jelöltjével hamar tisztában volt mindegyik. Mária királyné, mihelyt férje haláláról megbizonyosodott, testvérbátyját, Ferdinánd főherczeget kiáltotta ki trónjelöltnek, s e jelöltségnek igyekezett megnyerni mindazokat, kik Pozsonyba menekültek. Ellenben a nemzeti királyság eszméjének hivei Zápolyai János szepesi gróf és erdélyi vajda köré gyűlekeztek. A két jelöltet: Jánost óriási vagyona és a tömegek előtti népszerűsége, Ferdinándot a Habsburgok százados trónigényei valósággal praedestinálták Magyarország királyi székére. Mellettük más jelölt szóba sem jöhetett, s csakugyan az ő személyük körül zajlottak le a királyválasztás küzdelmei.

Zsigmond lengyel király részvétirata.
Az 1526 szeptember 18-ikán kelt irat eredetije a Batthyány herczegek körmendi levéltárában.
Sigismundus dei gra(tia) rex Polonię magnus, dux |
Lituanię, Russię, totius Prussię, Warsouięq(ue) d(omi)n(u)s et heres.
Magnifice syncere nobis dilecte. Cum nuntiatus esset nobis inauspica | tissimus eventus cum Thurcis se(renissi)mi domini Hungar(ie) et Bo | emie etc. regis, nepotis n(ost)ri char(issi)mi, et clades, quam m(aies)tas eius cu(m) | exercitu suo accepit, dici vix queat, qua(m) maximo dolore et merore | affecti sumus et in dies afficimur ac plane conficimur. Redeunti | igitur ad regnum Hungar(ie) generoso Joanne Charwat Wazan (?) | iura co(m)misimus ei, ut s(erenita)tem tuam n(ost)ro nomine adeat, et illam | alloquatur in his, quę attinent salutem regiam, patrię et ip(s)ius / met s(erenita)tis tuę; quicquid igitur idem ip(s)e Joannes Charvat s(erenita)ti | tuę nomine n(ost)ro hac vice dixerit, illi fidem habere velit. Nos etia(m) | pro viribus et facultatibus n(ost)ris m(aiesta)t(is) illius et regnis eius non sumus | defuturi. Bene valeat s(inceritas) tua. Datum in civitate n(ost)ra War | schovien(si), decima octava Septemb(ris), anno domini XVC | XXVI, regni vero nostri vigesimo.
Sigismundus rex s(cri)p(si)t.
Zápolyai János vajda már valami húsz év óta játszotta a csendes, türelmes, várni tudó trónkövetelő szerepét. Az ő érdekében hozattak az 1505-iki rákosi végzések, melyek az idegent a magyar trónról kizárták. Most, midőn e végzéseket gyakorlatilag foganatositani kellett, mindazok, kik az országban kerestek királyt, másra nem is gondolhattak, mint János vajdára. Ha ragaszkodtak a rákosi végzésekhez, természetszerűen a vajdához kellett csatlakozniok, ki ha tehetség dolgában talán nem volt legelső az akkori főúri társadalomban, de tekintélyével, népszerűségével, kivált pedig vagyonával egy fejjel kimagaslott belőle. Rengeteg jószága volt az ország minden vidékén;* várainak száma temérdek, melyek között éjszakon Szepesvár, a Tiszánál Tokaj, a Dunántúl Pápa, a Vág völgyében Trencsén, a Maros mentén Lippa volt a leghatalmasabb. E várakat nagyszámú zsoldos had őrizte, mely messze földön biztositotta urának a lakosság engedelmességét. Roppant családi vagyonához, száz mértföldekre terjedő uradalmaihoz* előkelő családi összeköttetései járultak. Anyja egy tescheni herczegasszony, nővére Zsigmond lengyel királynak első felesége volt. Mindezek a körülmények természetszerűen és ellenállhatatlanul egyengették útját a legfőbb hatalomhoz. Azok az urak, kik a mohácsi csatából megmenekültek, nagyrészt János vajdához siettek, s a ki köréje gyűlt, az akkor föltétlenül őt akarta királynak. A Tisza vidéke és az északkeleti országrészek hatalmas dinasztái, nagybirtokosai, kiváló szereplői, a Bajoni, Drágffy, Ráskay, Homonnay, Perényi, Báthory nemzetségek (a nádor kivételével), az egyháziak közül főleg Várday Pál egri püspök,* mindnyájan őt óhajtották királynak. Környezetében apostolkodott ékes szólásának egész varázsával régi, kipróbált hive Verbőczy István, az aranyszájú népszónok. A nagy tömeg különben is élt, halt János vajdáért s a mennyiben az egykorú emlékekben a közlélek megnyilatkozik, kétségtelen, hogy a mohácsi csata utáni hónapokban Zápolyai trónjelöltségét néhány személyes ellenségén kivűl a nemzet minden rétege elfogadta. A vajda ekkor férfikora delén állt és 36 éves volt.* Férfias, előkelő külsejű, megnyerő modorú ember, kinek sok személyes ellensége mellett mindig voltak hű, odaadó barátai. Hangja gyönge, asszonyos ugyan s ő maga kevésbbé a harcz, mint inkább a béke, nem a kard, hanem a nyugodt szemlélődés embere volt. De telve jó szándékkal, nemes törekvéssel, igaz szeretettel nemzetéhez és rendületlen ragaszkodással az egyházhoz, melyben született, egyszersmind azonban a maga, vallásos ellentétektől viharzó korához képest szokatlan türelmességgel a más nézetűek iránt.
Várday Pál érsek 1539-ben azt mondotta, hogy várainak száma 40 volt; más egykorúak 72 várat emlitenek s mindkét állitás igaz lehet. A különbség onnan van, hogy Várday csak a nagyobb, erőditett helyeket nevezte várnak.
Már 1494–95-ben az állami adózás czéljaira összeirt területnek több mint negyedrésze volt a Zápolyaiak kezén. E roppant vagyon egyedüli örököse 1526-ban János vajda volt, ki maga is igen sok és lényeges új szerezményt tett. A Zápolyaiak családi vagyonáról bővebben szólok Régi magyar birtokviszonyok cz. munkámban.
Várday, akkor rég esztergomi érsek és Ferdinánd hive, 1539 február 11-ikén maga beszélte el Bécsben Aleander pápai követnek, hogy ő tanácsolta Zápolyainak, választassa meg magát királylyá. Erre Zápolyai azt felelte, hogy nincs pénze a kellő haderő gyűjtésére. Várday azt ajánlotta tehát neki, adjon el Erdélyben 100.000, Magyarországban 150.000, a magáéból 50.000 frt értékű jószágot. Ezzel megszerzi a szükséges pénzt, megrakhatja őrséggel a véghelyeket s nem kell félnie sem töröktől, sem némettől. Friedensburg, Nuntiaturberichte IV.
Ezt mondotta Jozefics zenggi püspök, János követe, 1526 deczember havában a velenczei tanácsnak. I diarii di Marino Sanuto XLIII. 438–39.
Az a másik tábor, mely idegent akart a trónra emelni, a régi udvari párt némely tagjából, Zápolyai János személyes ellenségeiből verődött össze s az első napokban alig öt-hat emberből állt.* De Mária királyné hivására még nehányan csatlakoztak hozzá, ámbár hónapok múlva* sem igen szaporodott meg. Tizenkét tagból álló vezérkar maradt az sokáig közkatona nélkűl, mert a városok német polgárain kívül, kik azonban egy ideig óvatosan kerülték a nyilt állásfoglalást, a nép egy rétegében sem volt gyökere. Még a pozsonyi és dévényi várakban levő magyar őrség rokonszenvét sem birta megnyerni s a két vár majdnem egy egész éven át semleges maradt, noha a pozsonyi vár kapitánya, az agg Bornemisza János, Anna főherczegnének, Ferdinánd főherczeg nejének egykori nevelője volt. Egy kis emigrans-tábor volt az, melyet Mária királyné a határszéli városban maga köré gyűjtött. Trónjelöltje a hatalmas Habsburg-uralkodóház sarja volt, mely szomszédságával, a császári korona tekintélyével, családi szerződéseivel, rokonsági kapcsaival, valódi vagy képzelt jogaival és igényeivel már csaknem száz esztendő óta lidérczként nehezedett Magyarországra s a királyi szék minden üresedésekor magának követelte a koronát. E törekvéseknek II. Lajos halálakor még nagyobb súlyt adtak a Jagelló-családdal 1515-ben létesűlt szerződések s az e szerződés alapján kötött házasságok. Mária királyné haladéktalanul meg is inditotta a tevékenységet, hogy az említett szerződések értelmében a magyar koronát fivérének, Ferdinánd főherczegnek szerezze meg. Nem a főherczeg volt akkor a család feje, hanem V. Károly császár és spanyol király. De a két testvér 1521-ben megosztozott az atyai örökön; a császár magának tartotta Németországot, Spanyolországot gyarmataival, Németalföldet és az olasz birtokokat, ellenben öcscsének engedte át a két Ausztria, Stiria, Karinthia, Krajna herczegségeket, Tirol grófságot egyéb más németországi javakkal. Ugyanekkor reá ruházta mindazon örökösödési jogokat, melyekre a császári család a magyar és cseh koronákat illetőleg igényt tartott. Ez az osztozkodás általában világtörténelmi jelentőségű esemény. De különösen fontos Magyarországra, mert ez teremté meg a Habsburgok családjának azt az ágát, mely 1526 óta a mai napig döntő befolyást gyakorol hazánk és nemzetünk sorsára.
Szeptember 6-ikán még csak a királyné, György brandenburgi őrgróf, Batthyányi Ferencz bán, Thurzó Elek tárnok, Szalaházy Tamás veszprémi és Brodarics István szerémi püspök voltak Pozsonyban. Brodarics levele, Acta Tomic. VIII. 220–21.
Ferdinánd november 30-iki biztositó levelében az emlitetteken kívűl még mindig csak Báthory István nádor, Tahy János a vránai perjelség kormányzója, Horváth Gáspár főasztalnok, Maczedoniai László pécsi prépost, Oláh Miklós esztergomi főesperes, Nádasdy Tamás kir. titkár, Varjasi Nagy Imre alnádor és Révay Ferencz kir. itélőmester szerepelnek.

Zápolyai János aláirása 1522 augusztus 17-ikén kelt levelén.
Olvasása: Johannes comes (e)t way(vo)da manu p(ro)p(ri)a (e)t c(etera). Az irat eredetije a Magyar Nemz. Múzeum levéltárában
Maga Ferdinánd főherczeg még élete huszonnegyedik évét sem töltötte be a mohácsi csata idején. Közép, inkább kis termetű, sovány, halavány, nem szép arczú, de élénk, megnyerő modorú ifjú volt. Igen eszes embernek tartották; telve büszkeséggel, dicsvágygyal, nagy czélokra való törekvéssel s fiatalságához képest az államügyek szokatlan ismeretével. Jó lovas, tornász, nagy vadász volt, szeretett katonai ügyekkel foglalkozni s kivált a tüzérség iránt érdeklődött,* ámbár maga nem volt katona s hadvezéri babért sohasem próbált szerezni. Mig trónjelöltsége föl nem merült, alig érdekelték a keleti, a magyar és török ügyek, ámbár azzal, hogy Horvátországban már 1523 óta némi hadat tartott s hogy a török ismételve betört tartományaiba, a keleti bonyodalmakba ő is bele vonatott. De a spanyol földön született s nagyatyjának, katholikus Ferdinándnak (atyja Fülöp elhalt, mielőtt trónra juthatott) udvarában nevelkedvén, csupán a nyugat nagy kérdései és küzdelmei foglalkoztatták figyelmét.
Igy irja le Contarini velenczei követ 1527-iki jelentésében. Fontes Rerum Austr. XXX. 2–3.
Már hét éves korában egy franczia herczegnővel akarták összeházasitani s a nápolyi királyság birtokába helyezni, melyért spanyolok és francziák régtől fogvást véres harczokat vivtak. Nagyatyja Spanyolország kormányzójává jelölte ki legalább bátyja, Károly távolléte idején. Károly meg utóbb Olaszországban szánt neki fejedelemséget. Abban a gondolatban nevelkedett tehát,* hogy Európa nyugata lesz életpályájának, működésének szinpada. Mikor bátyja még sem ott foglalkoztatta, hanem az osztrák tartományokat engedte át neki, 1522-ben, 19 éves korában elfoglalta ugyan ez új hatáskörét, de nem igen tudta magát a szokatlan viszonyokba beleélni. Németül is csak nehezen tanult meg s legfőbb vágya ekkor is az maradt, hogy örökségét Milano herczegi trónjával cserélhesse föl. A rideg északból Olaszország verőfényére áhitozott, s vágyai és ábrándjai, politikai hajlamai és törekvései nem keletre, hanem délnyugatra irányultak.
Smolka, Ferdinand I. Bemühungen um die Krone von Ungarn, (Archiv für oest. Geschichts-Quellen. LVII.) mely Gévaynak még mindig alapvető okmánygyűjteménye mellett az 1526., részben az 1527-iki magyar eseményekről a legtöbb új anyagot nyujtja.

Ferdinánd főherczeg.
Egykorú németalföldi művésztől származó festmény az országos képtárban. Az eredetiről másolta Mühlbeck Károly
Országainak földrajzi fekvése mellett azonban egészen még sem térhetett ki a Kelet bonyodalmai elől. Már 1523 óta őrséget tartott némely horvát urak váraiban. Sőt 1526 elején, mikor Magyarországot mindinkább fenyegetni kezdé a török veszedelem, magasabb szárnyalású tervek is foglalkoztatták. A horvát rendek az ő pártfogása alá helyezvén tartományukat, elvállalta annak fegyveres megvédését. Horvátországot örökös tartományaihoz akarta csatolni; fel akarta venni Bosznia királya czimét, sőt Rómában azt szorgalmazta, bizza rá a pápa Magyarország megvédését.* Mindez azonban nem komolyan volt gondolva s az ifjú főherczeget 1526-ban is csupán a nyugati ügyek érdekelték. Ellenben sógorával, II. Lajossal, s Magyarország sorsával sem ő, sem Károly császár nem törődtek. A speieri birodalmi gyűlésen a török ellen segélyt szorgalmaztak ugyan, melyet meg is kaptak. De kezdettől fogva el voltak szánva, hogy e segélyt nem a török ellen, hanem Olaszországban, hol erősen folyt a háború, alkalmazzák. Maga a császár mondotta öcscsének, csak hitesse el a protestáns rendekkel, melyek más czélra segélyt semmi áron nem adtak volna, hogy a török ellen fegyverkezik; de mihelyt meglesz a hadsereg, vezesse hozzá Olaszországba.* Ferdinánd engedelmesen követte bátyja tanácsát. A német rendeknek azt mondotta, hogy Innsbruckba megy, honnan a török ellen fog indulni. Tényleg azonban csak azért sietett tiroli tartományába, hogy az ott gyülekező had élén olasz földre vonuljon. Mikor Innsbruck közelében szeptember 6-ikán a magyarok vereségéről keringő első, bizonytalan hireket hallotta, politikája csak annyiban szenvedett változást, hogy hadait olasz földre küldötte. Maga azonban nem távozott velök, mert attól kellett félnie, hogy a török magyar földről saját országait, a határszéli osztrák tartományokat is megtámadja.* Ellenben Lajos megsegitésére, noha egy-két napig még nem tudta biztosan halálát, ekkor sem gondolt. Irt ugyan bátoritó, vigasztaló leveleket mindenfelé, de tekintete egyre Olaszország felé fordult. Szeptember 9-ikén végre hiteles értesitést nyert, hogy Lajos király meghalt, s hogy Mohács mezején két korona hullott porba. Csak ez időtől fogva kezdték a magyar dolgok érdekelni, ámbár mindaddig, mig attól kellett félnie, hogy a szultán megtartja Magyarországot, inkább várakozó állásban maradt. Csak midőn a török kivonulásának első hirei megérkeztek, állt be magaviseletében a döntő fordulat. Szakitott olasz terveivel, maga sürgette Károly császárt, kössön, akár áldozatok árán, békét ellenségeivel, mert más „nagy” ügyek merültek föl, melyek a Habsburgok összes erejét, minden segélyforrását igénybe veszik.
Fraknói, Magyarország a mohácsi vész korában.
Smolka, id. m.
Szeptember 7-iki levele a kölni érsekhez, kitől katonát, főleg tüzérséget kér, hogy Ausztriát a török betörése ellen megvédje. Calendar. (Az angol állami okiratok gyüjteménye.)

Mária, II. Lajos özvegye.
Ismeretlen hollandi művész metszete. Körirata: MARIA DEI GRATIA HVNGARIAE ET BOHEMIAE (e)TC(etera) REGINA REGENS ET GVBER(natrix). A királyné képe alatt zárt királyi korona alatt egyenes paizsban az egyesitett magyar-cseh Jagelló és a spanyol-osztrák Habsburg czimerek láthatók. A Hirth féle „Kulturgeschichtliches Bilderbuch” reproductiója után
Nem is Ferdinánd főherczeg, hanem testvére, Mária özvegy királyné kezében összpontosultak hónapokon át ama törekvések, melyek a Habsburgok magyarországi uralmának megalapitására irányultak. Az ifjú királyi hölgy fivére ügyét annyi buzgalommal, okossággal és odaadással szolgálta, hogy az eleinte teljesen reménytelen vállalat mindinkább szilárd alapot nyert. Előkészitve ez a vállalat a legkevésbbé sem volt. A Habsburgok kötöttek ugyan örökösödési szerződést a királyi családdal, de Lajos fiatalsága mellett nem képzelték, hogy a szerződésben megállapitott jogok egyhamar gyakorlati értéket nyerjenek. Az irányadó magyar körökkel nem keresték tehát az érintkezést s a magyarok oly keveset tudtak róluk, mint bármely más idegen királyi családról. Ferdinánd főherczeget ama nehány magyar politikuson kivül, ki az utóbbi időkben a német birodalmi gyűléseken járt követül, senki sem ismerte. Székhelye nem is Bécs, hanem a távoli Innsbruck volt s Mária nélkül a főherczeg aligha lett volna sógorának, II. Lajosnak utódává. Az özvegy királyné a munkát bátyja tudta és beleegyezése nélkül nyomban megkezdte, mihelyt férje haláláról értesült. Ismerte a viszonyokat; tudta, hogy a tömegek a királyválasztásnál nem számitanak. Nem is törődött velük, hanem minden igyekezetét a nagybirtokú urak megnyerésére összpontositotta. Első sorban a Pozsonyba menekült urak közt inditotta meg a korteskedést, s minthogy ide leginkább János vajda személyes ellenségei sereglettek, belőlük alakitotta meg azt a pártot, melylyel törekvéseinek sikerét biztositani akarta. Szeptemberben ez a párt csak nehány tagból állt, kik azonban dús vagyonuk és előkelő közhivatalaik által minden esetre számot tevő tényezők voltak. A pártban nem ugyan hatalom és tekintély, de tehetség szempontjából a legkiválóbb a még csak huszonnyolcz éves Nádasdy Tamás volt. Szegény, köznemes család ivadéka, a ki német és olasz földön tanult, több idegen nyelvet beszélt, a kor egész humanista műveltségének osztályosa volt, s Lajos király udvarában kezdte meg pályáját. Eszéhez és műveltségéhez megnyerő egyénisége járult. Mária királyné ismerte sokoldalú tehetségét és hasznavehetőségét. Az első hónapokban Nádasdy volt a közvetitő Mária és Ferdinand között, s mindkettőjök teljes bizalmát megnyerte. A többiek már inkább vagyonukkal, melyet örököltek, s méltóságaikkal, melyeket még Lajos király idején szereztek, tüntek ki. Legelől állt az ország nádora, a „sánta” Báthory István, kiről egykorúak azt állitják, hogy estétől reggelig és reggeltől estélig holt részeg. János vajda ellen mérhetetlen gyülölet vezette elhatározásait, de máskülönben sem ekkor, sem később nem vitt irányadó szerepet. Batthyány Ferencz horvát-szlavon bán igen eszes, igen előkelő ember s utóbb Ferdinánd bizalmasa, de inkább a tanácsadás, mintsem a tett embere volt. Mellette a világiak közül még Thurzó Elek emelkedik ki, ridegen számitó természet, ki a nagy tragédiát, mely szeme előtt lejátszódott, kevésbbé a politikus, mint inkább az üzletember szemével nézte. Ez időben a Thurzó család még nem magyarosodott el annyira, mint később, s Thurzó Elek inkább német műveltségű ember volt, mint a felvidék német polgársága, melylyel mindig szoros kapcsolatban maradt. Ez és a budai udvarral való régi viszonya, kivált pedig a kilátás, hogy a pártok küzdelmei közepett bőven lesz alkalma különben is tekintélyes jószágait gyarapitani, Ferdinánd tántorithatatlan hivévé tették, kinek osztrák tanácsosaival csakhamar benső barátságba lépett s érdekszövetségük egyik fő tagja lett. Hasztalan próbálta az ellenpárt megnyerni vagy megfélemliteni. Annyit, a mennyit Ferdinánd győzelme esetén nyerhetett, a másik párt nem adhatott neki. Ferdinándnál maradt tehát és számitásaiban nem is csalatkozott, mert szolgálatai tényleges értékét messze meghaladta az a gazdag jutalom, melyet tőle az idők folyamán nyert.
Az egyháziak közül két főpap, Szalaházy Tamás veszprémi és Brodarics István szerémi püspök támogatták Mária királyné terveit. Mindkettő hasznavehető, Brodarics a diplomatia szövevényeiben is ügyesen mozgó egyéniség. De az utóbbinak megbizhatósága iránt kezdettől fogva gyanu támadt, s nem ok nélkül, mert a nemesen gondolkodó Brodarics sohasem érzé magát jól a táborban, mely a polgárháborút készitette elő.
Két külön pártközpont alakult tehát, melyek közül a kisebbség el volt szánva a többség eldöntését soha és semmi áron sem fogadni el. Mária királynénak azonban egy ideig érdekében állt fenntartani az érintkezést az ellenpárttal. Érezte, hogy ő a gyengébb fél; élt tehát a gyöngék fegyverével: a ravaszsággal, egyrészt, hogy ellenfeleit tévedésbe ejtse, másrészt, hogy kiméletre ösztönözze őket hiveinek azon jószágai iránt, melyek az ország belsejében feküdtek, hol az ellenpárté volt a hatalom.

Mária királyné aláirása 1529 szeptember 20-ikán kelt levelén.
Olvasása: Maria Regina (e)t c(etera). Az irat eredetije a Magyar Nemz. Múzeum levéltárában
Egy ideig a két párt közt elég barátságosan folyt az érintkezés. Azok, kik a trónkérdést a lesujtott ország érdekében mindenképen békésen akarták megoldani, ismételve követet küldtek Pozsonyba az ottrekedtek megengesztelésére. Korán fölmerült az az eszme is, hogy János vajda nőül vegye II. Lajos özvegyét, Mária királynét, s ezzel a Habsburgok s a magyar nemzet közt békés megoldás létesüljön. A tervben az az egészséges mag rejlett, hogy számba vette a magyarok hangulatát, de a Habsburgok igényeit sem mellőzte teljesen. Vélt jogaik gyakorlati érvényesitését elhalasztotta volna ugyan, de a helyzet ugyanaz maradt volna, mint volt II. Lajos életében, s tovább is Mária, Károly császár és Ferdinánd főherczeg nővére lett volna Magyarország királynéja. Az eszmének kül- és belföldön akadtak hivei. Mindazok, kik Magyarország önállóságának fennmaradását óhajtották, vagy attól féltek, hogy a trónjelöltek küzdelmében a magyarság végleg el fog vérezni, mint mentő eszközt üdvözölték e tervet. VII. Kelemen pápa a házasság érdekében érvényesité befolyását.* Itthon szintén igen sokan óhajtották, mert Jánost Európa legelőkelőbb uralkodó-családjával hozta volna szoros rokoni kapcsolatba s megadta volna trónjának a tekintélyt és a legitimitas külső zománczát. Az ilyen megoldás különben sem volt új királyválasztó mozgalmaink történetében. 1490-ben Beatrix, az özvegy királyné házassági igéret fejében választatta meg II. Ulászlót. A közvélemény az akkori esetet ujra lehetőnek tartotta s országszerte beszéltek a házasságról és óhajtották is.* De Mária nem volt Beatrix s az erdélyi vajda sem volt a korona megszerzésében annyira ráutalva az aszszonyi befolyásra, mint annak idején Ulászló. Máriának, mint asszonynak, kétségkivül hizelgett a terv s ismételve hosszasan és őszintén beszélt róla. Elhatározása azonban az első percztől kezdve megingathatlan maradt. – „Inkább apáczának, vagy koldulni megyek”, – volt válasza. Pozsonyi környezete nem tartotta ugyan lehetetlennek, hogy végre mégis csak beleegyezik, s valóban keringtek hírek ingadozásáról, melyek Nádasdy Tamás útján Ferdinándnak is tudomására jutottak. Tényleg azonban a fiatal özvegy egy pillanatig sem ingadozott. Átalában nem akart másodszor férjhez menni, s 1528-ban családja unszolása daczára is kikosarazta az ifjú V. Jakab skót királyt.* Nem maradt ugyan hideg a férfi-szépség iránt, s később sokat beszéltek szerelmi kalandjairól,* de az özvegyi fátyolt nem tette le soha. János vajdával szemben pedig a házasságot egyenesen testvére, Ferdinánd elleni árulásnak tekintette. Ama forró szeretet és ragaszkodás, melyet mindkét bátyja iránt táplált s melyet ezek szivökből viszonoztak, ama lelkesedés, melylyel a Habsburgok emelkedését és világhatalmi állásának szilárditását mindenkor szolgálta, valamint a büszke vélemény, melyet ősrégi családja előkelőségéről táplált, erkölcsi lehetetlenségnek tüntették fel előtte a vajdával való házasságot, kit ő is, testvérei is alacsony származású parvenunek néztek. Ha a vajda erős szenvedélyt bir lelkében kelteni, talán habozott volna, testvéri érzelme és női szenvedélye talán öszszeütközésbe jutott volna. De ezúttal az asszony hidegen maradt, s csak a királyné, a büszke Habsburg-ivadék állt szemben a kérővel, a kit szintén nem a szerelem, hanem csupán a politika tekintetei vezettek.
1527 január 7-iki levelében azt tanácsolja VIII. Henrik angol királynak, ne segitse Ferdinándot János ellen, hanem inkább beszélje rá, hogy házasitsa össze Mária királynét Jánossal. Calendar.
A Ferdinánd-párti Vingárti Horvát Gáspár, kit Mária politikai ügyekben Zápolyai Jánoshoz küldött, s ki onnan visszatérve mondotta ezt Máriának. Jászay, A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után.
Ez ügyről számos irat a Calendar illető kötetében.
1539-ben maga Ferdinánd beszélte Morone nuntiusnak, hogy sokféle kósza hir kering Máriáról. Beszélik, hogy egy igen szép cseh ifjú volt udvarában, kit utóbb nagy ajándékkal küldött hazájába. Beszélték, hogy a brixeni püspökkel és másokkal volt viszonya, de ezt sem Ferdinánd, sem a nuntius nem akarták elhinni. Morone 1539 július 23-iki jelentése. Nuntiaturber. IV. 366.
Egyébiránt János környezetében is akadtak a házasság ellenzői.* A terv azonban végleg csak később bukott el, s János mint király sem szünt meg kiméletet és előzékenységet tanusitani Mária iránt,* noha teljesen tisztában lehetett azzal, hogy az ifjú özvegy lelke és vezetője az ellene irányuló mozgalmaknak.
Már 1527 január 9-én jelentik a bajor herczegeknek, hogy János nem akarta Máriát elvenni, s hogy a rendek is azt tanácsolták neki, hogy a vézna és meddő Mária helyett magyar feleséget válaszszon, olyat, kitől gyermeket várhat. Quellen und Forschungen zur bayer. Geschichte IV.
November 29-ikén Körmöczbányához intézett levelében világosan megmondja, hogy Mária királyné jövedelmeit érinteni nem akarja. Krizskó, A körmöczi régi kamara.
Nem is e házassági terv alapján, hanem egész más módon és eszközökkel nyert a királyválasztás megoldást.
Az urak ama része, mely magyar vérből származó királyt óhajtott, minden tekintetben fölényben volt a Pozsonyban rekedtekkel szemben. Mihelyt a török kivonult az országból, nehány vár kivételével, mindenütt ez a párt lett a helyzet ura. E mellett volt olyan jelöltje, kiért az alsó nemesség minden rétege, a tömegek lelkesedtek, s igy ebben a kérdésben önkényt és szivök egész hevével követték a hatalmasokat. Végre előnyben volt a pozsonyiakkal szemben abban is, hogy tisztában volt a teendőkkel, mig Mária királyné János vajdától kérdezte, mit kellene az ország bajainak orvoslása érdekében tenni.* A vajda nem habozott a felelettel. Országgyűlést kell tartani, – ez volt válasza, s minthogy a nádor, kinek király nem létében alkotmányszerű joga, de egyszersmind kötelessége volt az országgyűlést összehivni, pártpolitikai tekintetekből késett e kötelességet teljesiteni, János vajda és hivei tették meg ez irányban a döntő lépést. Az ő központjuk Tokaj vára, mely akkor inkább csak fekvésénél, mint erőditményeinél fogva érdemli a vár nevét, Zápolyai János birtoka volt. Október 14-ikére oda hivta meg politikai barátait, hogy az ország helyzetéről tanácskozván, a további teendőkre nézve végképen megállapodjanak.
Várday október 10-iki levele.

A Zápolyai-párt országgyűlési meghivójának záradéka.
Az 1526 október 17-ikén kelt okirat eredetije a Batthyány herczegek körmendi levéltárában.
… … … quam abscisa et distracta huius regni me(m)bra subire mer(er)entur et que etiam | posteris eoru(m) in p(er)petuam ignominia(m) et amissio(nem) bonoru(m) videbitur cedere | hui(usmo)diq(ue) pena(m) etia(m) per novu(m) regem et principe(em) n(ost)r(u)m curabi(mus) roborari face(re), secus | igitur, in qua(n)tum salus hui(us) regni vitaq(ue) et quies ac libertas liberoru(m) v(est)roru(m) | pobis cara est, ne feceritis, iterum rogamus. Datum in oppido Thokay p(re)dicto, in | p(ro)festo beati Luce ew(angelis)te, anno domi(ni) 1526.
Johannes comes Scepusiensis, wayvoda Transs(ilva)nen(sis), etc(etera), Paulus de Warda | ep(iscop)us eccl(es)ie Agrien(sis), Petrus de Peren comes Themesien(sis) et partium | inferiorum capitaneus generalis, And(re)as de Bathor comes Zathmarien(sis), | Fran(cis)c(us) de Homo(n)na, Gaspar Dragfy de Beelthek, St(epha)n(us) de Werbewcz, | regni Hungar(ie) servus, Joannes Doczy thezaurari(us) regius, Emericus | Czybak de Palotha, Ladislaus et Michael de Chaak, Michael de Zob, Emericus | de Chahol, Jacobus de Thornalya, Georgius de Mekche, Michael Jakch | d(e) Kwssal, Marcus Jaxyth de Naglak, Nico(laus) de Macedonia, | Laure(n)ci(us) Wydfy de Mohara, Michael de Warda, Joha(n)nes de Mathochin | Jo(an)nes Wythecz de Kallo, Nico(laus) Pathochy de Eperyes, Petr(us), Nicolaus | et St(epha)nus Abrahamfy de Gerla, Michael de Katha, Jo(an)nes Kenderessy | de Malomwyz, Nico(laus) de Drenchen, St(epha)n(us) ac Nico(laus) Ibrany, ceteriq(ue) | universi nobiles ac proceres sup(er)ioru(m) et inferioru(m) partiu(m) regni | item oratores nobiliu(m) ac Siculoru(m) et Saxonu(m) regni Transs(ilva)nei, | necnon Cassovien(sis) et aliaru(m) liberaru(m) civit(a)tu(um) partiu(m) sup(er)iorum. |
A tokaji tanácskozás rendkivül népes volt. Az ország minden részéből irányadó egyéniségek gyűltek össze, számos vármegye és város, valamint az erdélyi három nemzet elküldé követeit. Emelkedett hangulatuk mellett a megjelentek nyomban megválasztották volna Zápolyai Jánost Magyarország királyává. De a vajda szigorúan a törvényesség alapján állt. Noha ő is meg volt győződve, hogy első feladat a királyválasztás, e választásra csupán a köz-országgyűlést tartotta illetékesnek.
Ily értelemben határozott végül a tokaji értekezlet is, s október 17-ikén 30 úr és nemes aláirásával értesités ment szét az országba, hogy november 5. napján Székes-Fejérvárt királyválasztó országgyűlés tartatik, melyen minden jogosult fej- és jószágvesztés terhe alatt megjelenni köteles.
Ezzel el volt vetve a koczka. Zápolyai János trónjelöltsége hivatalosan kihirdettetett, s az országgyűlés rövid határidőre összehivatott. Pozsonyban e hirek villámcsapásként hatottak, mert ott a teendőkre nézve még legkevésbbé sem voltak tisztában. Az ott levő urak elfogadták ugyan Ferdinánd főherczeg jelöltségét s azt is tudták, hogy jelöltjük trónfoglalása országgyűlés nélkül nem történhetik. Csakhogy a jelölt és hivei közt épen e kérdésben igen éles nézetkülönbség forgott fenn.
A pozsonyi magyarok, ismerve a közhangulatot és hazájok alkotmányát, azon elvből indultak ki, hogy Magyarország koronája csak választás útján szerezhető meg. De a választásnál egyedül Ferdinánd főherczeg kerülhet szóba, nejének jogai, valamint a Jagellókkal kötött szerződések alapján. Ők is a választásra fektették tehát a fősulyt, s a leányág jogát, valamint az örökösödési szerződéseket inkább azért hangsulyozták, hogy elmondhassák, hogy valamint az ősök egykor Zsigmonddal, Alberttel, Ulászlóval tették, most meg Ferdinánd főherczeget köteles neje révén az ország megválasztani.
Ezt az érvelést azonban legelől Ferdinánd főherczeg kifogásolta s nem akarta elismerni, hogy nejének örökjogával s a Habsburgok családi szerződéseivel szemben a nemzetet megillethetné a királyválasztás joga. Csakugyan el sem ismerhette e jogot, mert különben meg kellett volna hajolnia a nemzet elhatározása előtt akkor is, ha a többség nem őt választja királylyá. Különben sem ismerte Magyarország közjogi szervezetének szövevényeit, alkotmányos gépezetét. Csupán annyit tudott, hogy családja igényt tart a koronára, s hogy mikor az atyai örökségen bátyjával megosztozott, ez igények reá szállottak. De már arról halavány sejtelme sem volt, milyen módon érvényesithető ez a jog, mert környezetében nem akadt senki, a ki e végtelenül bonyolult közjogi kérdésben tájékozott lett volna. Ellenben a külföld általános politikai gyakorlatából azt a meggyőződést meritette, hogy akármilyen jogczimen illeti a korona, tényleges megszerzése anyagi áldozatokkal jár. Bátyja, Károly császár, noha ekkor már réges-régóta atyáról fiúra szállt a német-római császári korona a Habsburgok családjában, e méltóság megszerzéséhez roppant összegen, 852.159 aranyon* volt kénytelen az illetékes tényezők hozzájárulását megszerezni. De általában minden választást a pénz, az egyéni érdek és önzés döntötte el. Az ifjú főherczeg tudta ezt, s ez eszközökkel óhajtott hiveket toborzani. Már szeptember derekán, mikor Nádasdy először jelent meg körében s megvitte neki az életben maradt püspökök és urak névsorát, főleg az üresedésben levő püspöki székeket óhajtotta ügye javára hasznosítani, azt hivén, hogy nehány pap megnyerésével megnyeri az országot is. Azzal bocsátotta tehát haza Nádasdyt, hogy nyerje meg, megfelelő igéretekkel, – mert a legnagyobb pénzhiánynyal küzködő főherczeg egyelőre egy denárt sem fordithatott e czélra, – Báthory István nádort, Szalaházy és Brodarics püspököket és Thurzó Eleket. Ők négyen-öten alkossanak afféle központi bizottságot, melynek tagjai a saját barátaik és ismerőseik körében folytatják a korteskedést.
Die Kaiserwahl K. Karl V.
Ha ez a központi bizottság czélszerűnek és lehetőnek tartja, összehivhatja az ország „értelmesebb” részét a végből, hogy követség útján felkérje Ferdinándot és nejét, Annát, vegyék át az öröklés útján rájok szállt ország (regni haereditarii) kormányzatát. Viszont Ferdinánd igéri, hogy a nemzet összes jogait és kiváltságait megerősiti s az országot a török és bárki ellen megoltalmazza. Ferdinánd főherczeg tehát nemcsak királyválasztásra, de egyáltalában még országgyűlés tartására sem gondolt. Nem ismerve a magyar alkotmányt, a német birodalom szervezete lebegett előtte s lehetségesnek tartotta, hogy valamint Németországban az electorok, a hét választó fejedelem, akképen Magyarországon nehány kiszemelt s előre megnyert emberből álló gyűlekezet rendelkezhetik a koronával és a királyi méltósággal. Mária királyné azzal hitegette ugyan János vajdát, hogy követi tanácsát és Komáromba összehivja az országgyűlést. Ez azonban ekkor még üres ámitás volt, oly czélzattal, hogy az ellenpártot visszatartsa az országgyűlés összehivásától. Mikor ez nem sikerült, mikor a tokaji értekezlet meghozta határozatát, Pozsonyban is kezdték belátni, hogy a Ferdinándpárti országgyűlés megtartásának kérdésében sem lehet a döntést tovább halasztani.
Mária királyné rég sürgette a bátyjával való személyes találkozást és tárgyalást. A főherczeg azonban első sorban a cseh trónt óhajtotta megszerezni, mely II. Lajos halálával szintén megüresedett.
Igen helyesen úgy okoskodott, hogy a Jagello-örökség megszerzésére irányuló fáradozásait ott kell összpontositania, a hol a munka könnyebb, a siker biztosabb. Csehország a német birodalomnak alkatrésze, a német birodalom császárja pedig testvérbátyja, V. Károly volt. Másrészt a csehekkel magának is, osztrák tartományai kormányzóinak is voltak közvetlen összeköttetéseik. A cseheknél nemzeti ellenmozgalomtól sem kellett tartania, sőt ott épen vele volt a közhangulat, mely tőle remélte a magyar koronánál zálogban levő cseh melléktartományok visszaszerzését.

A Ferdinánd-párt országgyűlési meghivója.
Az 1526 október 9-ikén kelt irat eredetije a Batthyány herczegek körmendi levéltárában.
Maria dei gratia regina |
Hungarie et Bohemie etc.
Magnifice fidelis nobis dil(e)cte. Von videtur esse necessarium, ut ea | calamitas, quam una vobiscum accepimus, multis verbis explicetur, omnibus enim | nota est, et tanquam rem presentem aspicitis, eo redacta est huius regni conditio, | ut ex tantis, que pertulimus, et que instant periculis, dei tantum clementia v(est)roq(ue) | et ceterorum fidelium n(ost)rorum (con)silio erigi et restitui possit. Ne igitur saluti eius | patrie, in qua amplissima(m) dignitate(m) et multa commoda sumus consecute, singulare(m) | erga nos omnium ordinum caritate(m) et obedientia(m) agnovimus, deesse videamur, | volentes quoad fieri poterit serenissimi principis quonda(m) domini Ludovici regis | domini et mariti nostri charissimi felicis memorie exemplum mutare, qui no(n) solum | thesauros et regias facultates pro fide Christiana ac patrie hui(us) defensione | liberal(ite)r effudit, sed etiam mortem oppete(re) non dubitavit, omne(s) n(ost)ra(s) cogitationes | ac solicitudinem n(ost)ram in eo precipue ponimus, ut vobis et regno Hungarie | quoquomo(do) prodesse, idq(ue) in tranquillum ac quietiorem statum possemus reduce(re). | Visum itaq(ue) nobis est, ut conventum generale(m) dominis prelatib(us), baronibus | et regnicolis indicere debeamus. Propositisq(ue) omnibus negotiis publicis opportuna | queramus tam p(rese)ntium, q(uam) instantium malorum remedia; hortamur itaq(ue) fidelitate)m | vestra(m), eidemq(ue) committi(mus), ut ad festum beate Katherine v(ir)ginis proxime ventur(um) | ad Komaron venire debeat(is), deliberatur(i) nobiscum et cum dominis prelatis ac | baronibus de hiis rebus, quas prediximus et de aliis omnibus que interea possint | occurrere ita (con)stituamus uti commodum salus libertas ac defensio regni postulaverit. | Datum Posonii, in festo b(ea)torum Dionisii et sociorum eius m(arty)rum, anno domini | millesimo quingentesimo vigesimo sexto. | Maria regina etc.
Ferdinánd, ismerve a helyzetet, a fősulyt Csehország megszerzésére fektette tehát, hogy azután Csehország segélyforrásaival könnyebben valósíthassa magyarországi terveit. Ez okból Máriának már szeptember eleje óta folyton megújuló sürgetését, hogy Magyarországba vagy legalább a magyar határ közelébe jöjjön, sem teljesithette. Végre azonban a személyes érintkezést nem lehetett tovább halasztani s a két testvér október 14-ikén Hainburgban találkozott, hogy a végleges hadi tervet megállapitsa. Ferdinándot neje, Anna s nehány osztrák tanácsosa, Máriát pedig Szalaházy és Thurzó kisérték. Csak ez értekezleten dőlt el végképen: fellép-e trónkövetelőnek Ferdinánd, vagy nem. Minthogy a főherczeg kijelenté, hogy minden áron ragaszkodik jogához, e jog érvényesitésének módozatait állapitották meg. Össze levén hiva a fejérvári országgyűlés, Ferdinánd sem térhetett ki többé országgyűlés tartása elől. De még mindig nem akart királyválasztó gyűlést, hanem az országgyűlésnek legfeljebb azt a szerepet szánta, hogy az ő és neje trónutódlási jogát elismerje. Ily értelemben létesült a megállapodás, s a később kiadott országgyűlési meghivó a királyválasztásról emlitést sem tesz. Mikor Ferdinánd belenyugodott az országgyűlés tartásába, ezt csak azzal a kikötéssel tette, hogy a gyűlés mennél zártabb körű legyen s Hainburgban ki is mondották, hogy a nemesség ne fejenként hivassék meg, hanem a megyék követek által képviseltessék magukat. A siker érdekében a Ferdinánd-párti országgyűlést még a fejérvári gyűlés előtt lett volna kivánatos megtartani. Minthogy azonban a főherczeg ügyének diadala még mindig nem volt kellően előkészitve, a hainburgi értekezlet kénytelen volt a gyűlést későbbre halasztani s november 25-ikére Komárom városába hivta össze. Ez a város azonban ekkor nem volt Ferdinánd hiveinek kezén, s igy a bazini grófokat akarták rávenni, hogy csapataikkal megszállják Komáromot.*
A hainburgi értekezlet lefolyásáról és megállapodásairól Smolka id. műve.
Csak Hainburgban (október 14–17.) állapodott meg tehát Ferdinánd Máriával, hogy országgyűlés tartassék. Mindazáltal oly szint akartak a dolognak adni, mintha nem egyszerűen az ellenpártot utánoznák. Ez okból Mária királyné meghivóit, melyek tényleg október derekán,* úgy látszik 19-ikén, adattak ki, október 9-iki kelettel látták el. Elhatározták továbbá, hogy János vajdához követet küldenek, ki figyelmeztesse vállalkozása veszedelmes voltára, a Habsburgok nagy hatalmára, s őt Ferdinánd ügyének megnyerni igyekezzék. Ha ez sikerül, Ferdinánd még a télen birtokba akarta venni az országot. Minthogy azonban a követség sikerében nem biztak többé, az a megállapodás létesűlt, hogy az országgyűlés ismerje el Ferdinand örökjogát, érvényesitésére pedig az új király a tavaszszal nagy hadsereg élén nyomuljon az országba. Addig az időt itthon hivek szerzésére, külföldön pedig János erkölcsi megrontására kell felhasználni.
Smolka, id. m. 39. és 76. l.
Az volt a szándék, hogy a fegyveres háborút diplomatiai hadjárat előzze meg, melyben Ferdinándot olyannak tüntessék fel, a kit jog szerint megillet a magyar korona, s kinek ügye az egész kereszténység közös ügye, mert ellenfele talán már is a török szövetségese, de előbb-utóbb török kézre fogja a kereszténység védbástyáját juttatni. Ekképen a hainburgi értekezlet végkép szakitott a békés megegyezés lehetőségével, s a magyar korona birtokának kérdését a kard eldöntésére bizta.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem