A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

Teljes szövegű keresés

1112A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
Acta Ethn. - Acta Ethnographica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest (1950–)
Acta Ethn. Slov. - Acta Ethnologica Slovaca, Bratislava
Acta H. - Acta Hargitaensia, Csíkszereda (1980–)
AÉ - Archaeologiai Értesítő, Pest–Budapest (1869–)
Agria - Egri Múzeum Évkönyve, Eger (1981–) (előtte EMÉ)
AJMKözl. - Arany János Múzeum Közleményei, Nagykőrös (1978–)
AR - Alba Regia. Az István Király Múzeum Évkönyve, Székesfehérvár (1960–)
Archívum - A Heves megyei Levéltár Közleményei, Eger (1973–)
Arr. - Arrabona. A Győri Múzeum (1973-tól a Győri Xantus János Múzeum) Évkönyve, Győr (1959–)
ASz - Alföldi Szemle, Szolnok (1913–)
AtSz - Agrártörténeti Szemle, Budapest (1957–)
At. Tan. - Agrártörténeti tanulmányok sorozat (1975–)
BÉ - Békési Élet, Békéscsaba (1966–1990)
BKm - Borsodi kismonográfiák sorozat Miskolc (1975–)
BMÉ - A Bihari Múzeum Évkönyve, Berettyóújfalu (1976–)
B. Lt. Évk. - Borsodi Levéltári Évkönyv, Miskolc (1977–)
BMMKözl. - Békés Megyei Múzeumok Közleményei, Békéscsaba (1971–)
Burg. Hbl. - Burgenländische Heimatblätter, Eisenstadt
Corp. Stat. - KOLOSVÁRY Sándor–ÓVÁRI Kelemen (szerk.): Corpus Statutorum Hungariae Municipalium – A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye. I–V. Budapest, 1885–1904.
Cumania - A Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Évkönyve, Kecskemét (1972–)
DENIA - A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intézetének Adattára
Diss. Ethn. - Dissertationis Ethnographicae. Tanulmányok az anyagi kultúra köréből. Budapest (1973–)
DJbVk - Deutsches Jahrbuch für Volkskunde, Berlin (1955–)
DJMKözl. - Damjanich János Múzeum Közleményei, Szolnok (1958–; utóbb JNSzMMKözl.)
DMÉ - A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve, Debrecen (1933–)
DMK - A Déri Múzeum Néprajzi Osztályának Ismeretterjesztő Közleményei, Debrecen (1931–)
Doc. Ethn. - Documentatio Ethnographica, Budapest–Szolnok (1970–)
Dolg. FJTE Arch. Int. - Dolgozatok a Magyar Királyi Ferenc József Tudomány Egyetem Archeológiai Intézetéből, Szeged (1925–)
1113DSz - Debreceni Szemle, Debrecen (1927–1944)
Dun. Dolg. - Dunántúli Dolgozatok, Pécs (1965–)
Dun. Tud. Gyűjt. - Dunántúli Tudományos Gyűjtemény, Pécs (1947–)
EA - A Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattára, Budapest
EAF - Ethnographische-Archäologische Forschungen, Berlin (1953–)
EFC - Ethnographica et Folkloristica Carpathica, Debrecen (1979–)
EFMK - Az Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai, Gyula (1959–)
Él. Trad. - Életmód és tradíció, Budapest (1988–)
EMÉ - Az Egri Múzeum Évkönyve (1963–1981-ig, utána Agria), Eger
EMSztT - SZABÓ T. Attila: Erdélyi magyar szótörténeti tár. Bukarest–Budapest (1976–)
EPFF - Egri Pedagógiai Főiskola Füzetei, Eger
Erdt. K. - Erdészettörténeti Közlemények, Budapest–Szolnok (1990–)
Erd. Múz. - Erdélyi Múzeum, Kolozsvár (1874–l914, 1930–1945)
ÉT - Élet és Tudomány, Budapest (1946–)
Ethn. - Ethnographia, Budapest (1889–)
EWUng - Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. I–VI. Szerk. BENKŐ Loránd. Budapest (1993–)
FE - Föld és Ember. Budapest (1921–1930)
FG - Falusi Gazda
Fol. Arch. - Folia Archaeologica. A Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Múzeumának Évkönyve, Budapest (1939–)
Földr. K. - Földrajzi Közlemények, Budapest (1873–)
Folk. Etn. - Folklór és Etnográfia, Debrecen (1979–)
Folk. Trad. - Folklór és Tradíció, Budapest
FUF - Finnisch-Ugrische Forschungen, Helsinki (1901–)
GL - Gazdasági Lapok
Glosszárium - Régi magyar glosszárium. Szerk.: BERRÁR Jolán–KÁROLY Sándor. Budapest, 1984
GMJÉ - Göcseji Múzeum Jubileumi Évkönyve, Zalaegerszeg
GMKözl. - A Göcseji Múzeum Közleményei, Zalaegerszeg (1960–)
G. Nár. Stud. - Gemer, Národopisné Študie, Rimavská Sobota (1973–)
Göm. népr. - Gömör néprajza, Debrecen (1985–)
GyEFM Kiadv. - A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai (1959–)
GyT - Győri Tanulmányok, Győr (1973–)
HBMK - A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei, Debrecen (1962–)
HK - Hungarológiai Közlemények, Novi Sad (1976–; előtte Hungarológiai Intézet Tudományos Közleményei)
HL - Halászati Lapok (1885–1886)
HMÉ - A Hajdúsági Múzeum Évkönyve, Hajdúböszörmény (1973–)
HOMÉ - A Herman Ottó Múzeum Évkönyve, Miskolc (1957–)
HOMK - A Herman Ottó Múzeum Közleményei, Miskolc (1955–)
HOM Népr. Kiadv. - A Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai, Miskolc (1958–)
IKMK - István Király Múzeum Közleményei, Székesfehérvár
JAMÉ - A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve, Nyíregyháza (1960–)
JAM Kiadv. - A Jósa András Múzeum Kiadványai, Nyíregyháza (1958–)
JNSzMMKözl. - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei (korábban DJMKözl.)
JPMÉ - A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, Pécs (1957–)
Kassai - KASSAI József: Származtató, s gyökerésző magyar-diák szókönyv. I–V. Pest, 1833–1836.
KBM - KORIZMICS László–BENKŐ László–MÓRICZ István: Mezei gazdaság könyve. I–IV. Pest, 1855–1856
KENMÉRt. - Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából
1114KENMTMNT - Közlemények az Erdélyi Nemzeti Múzeum Történeti, Művészeti és Néprajzi Tárából, Kolozsvár (1940–)
KFIKMKMK - Közlemények a Földművelés-, Ipar-, és Kereskedelemügyi Magyar Királyi Minisztérium köréből, Budapest
KJMK - A Kecskeméti Katona József Múzeum Közleményei, Kecskemét (1982–)
KJNTÉ - Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, Kolozsvár (1992–)
KKLTENI - Közlemények a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Intézetéből, Debrecen (1954–)
KLTE - Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen
KMÉ - Közlekedési Múzeum Évkönyve, Budapest (1971–)
KMÉrt. - Kalocsai Múzeumi Értekezések, Kalocsa (1994–)
KMTL - Középkori Magyar Történeti Lexikon (9–14. század). Főszerk. KRISTÓ Gyula, szerk. ENGEL Pál és MAKK Ferenc. Budapest, 1994
Közl. Sz. - Közlekedéstudományi Szemle, Budapest
Közl. TITEÁI. - Közlemények a debreceni Tisza István Tudomány Egyetem Állattani Intézetéből, Debrecen (1931–)
Közlt. Sz. - Közlekedéstörténeti Szemle, Budapest
Magy. Népr. - Magyarság Néprajza. I–IV. Budapest (1933–1937; 2. kiadás: 1941–1943)
Makói Múz. Füz. - Makói Múzeumi Füzetek, Makó
M. Csny. Dolg. - Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok, Budapest (1980–)
Mezőt. Ht. Füz. - Mezőtúri Helytörténeti Füzetek, Mezőtúr (1975)
MFMÉ - A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, Szeged (1956–)
MG - Magyar Gazda, Pest (1841–)
MGB - Mezei Gazdák Barátja
MgMF - Mezőgazdasági Múzeum Füzetei, Budapest (1959–)
MgSz - Mezőgazdasági Szemle (1883–1919. Magyaróvár, Arad, Budapest; 1930–1944 Kolozsvár)
Mgtört. Tan. - Mezőgazdaság-történeti tanulmányok, Budapest (1964–)
MGtSz - Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle, Budapest (1894–1902)
MH - Magyar Horgász, Budapest
MIMÉ - Majoros Imre Múzeum Értesítője, Pécs
Misc. Ethn. - Miscellanea Ethnographia, Kolozsvár (1947)
MK - Múzeumi Kurír, Debrecen (1969–)
Mlex - Mezőgazdasági lexikon. I–II. Szerk. BEZERÉDI Adorján–SZILASSY Zoltán. Budapest, 1913.
ML - Múzeumi Levelek, Szolnok
MMÉEK - Magyar Mérnök és Építészeti Egylet Közlönye, Budapest
MMgMK - A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei, Budapest (1962–)
MN III. - Magyar néprajz. III. Kézművesség. Szerk. DOMONKOS Ottó–NAGY-BÁKAY Péter. Budapest, 1991
MN IV. - Magyar néprajz, IV. Életmód. Szerk. FÜZES Endre–KISBÁN Eszter. Budapest, 1997.
MN V. - Magyar néprajz. V. Népköltészet. Szerk. VARGYAS Lajos–ISTVÁ-NOVITS Márton. Budapest, 1988
MN VII. - Magyar néprajz. VII. Népszokás, néphit, népi vallásosság. Szerk. DÖMÖ-TÖR Tekla–HOPPÁL Mihály. Budapest, 1990
MNA - Magyar néprajzi atlasz. I–IX. Szerk. BARABÁS Jenő. Budapest, 1987–1992
MNÉA - A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Népi Építészeti Archívuma – Adattár. Szentendre
MNL - Magyar néprajzi lexikon. 1–5. Főszerk. ORTUTAY Gyula. Budapest, 1977–1982
MNy - Magyar Nyelv, Budapest (1905–)
MNyA - A Magyar Nyelvjárások Atlasza. I–VI. Szerk. DEME László–IMRE Samu. Budapest, 1968–1977
1115MNyRK - MÁRTON Gyula–PÉNTEK János–VÖŐ István: A magyar nyelvjárások román kölcsönszavai. Bukarest, 1977
MOT I/1–2. - Magyarország története tíz kötetben. Előzmények és történet I/1–2. Szerk. BARTHA Antal. Budapest, 1984
MSM - Mednarodni Simpozij Modinei, Maribor
MTA Dun. É. - MTA Dunántúli Tudományos Intézete Értekezések, Pécs
MTA Dun. Kt - MTA Dunántúli Tudományos Intézete Kisebb Tanulmányok, Pécs
MTA NyIK - A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi (I.) Osztályának Közleményei, Budapest (1951–)
MTA Társ. K. - A Magyar Tudományos Akadémia Társadalmi-Történeti Tudományok (II.) Osztályának Közleményei, Budapest (1950–)
MTSz - Magyar tájszótár. Szerk. SZINNYEI József. Budapest, 1893–1896.
Múz. Füz. - Múzeumi Füzetek, Aszód (1963–)
Műv. Hagy. - Műveltség és Hagyomány. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének Évkönyve, Debrecen (1960–)
Nar. slov. Ma. - Národopis slovakov v Madarsku, Budapest (1975–)
NÉ - Néprajzi Értesítő, Budapest (1900–)
Nemz. Társ. - Nemzeti Társalkodó, Pest
Népism. Dolg. - Népismereti Dolgozatok, Bukarest (1976–)
Népm. F. - Népművészeti Füzetek, Bucureşti (1957–)
Népr. D. - Néprajzi Dolgozatok, Szeged (1959–)
Népr. F. - Néprajzi Füzetek, Budapest (1893–)
Népr. K. - Néprajzi Közlemények, Budapest (1956–1994)
Népr. L. - Néprajzi Látóhatár, Budapest–Debrecen–Miskolc (1992–)
Népr. LKK - A Néprajzi Látóhatár Kiskönyvtára Debrecen (1993–)
Népr. Nyelvtud. - Néprajz és Nyelvtudomány, Szeged (1957–)
Népr. Tájkonf. Hm. - Néprajzi Tájkonferenciák Heves Megyében, Eger (1982–)
Népr. Tan. - Néprajzi Tanulmányok, Budapest
NG - Nemzeti Gazda
Névkut. Füz. - Névkutató Füzetek, Kecskemét
Névtani Ért. - Névtani Értesítő, Budapest (1979–)
NK–NT - Népi kultúra–népi társadalom. Az MTA Néprajzi Kutatóintézetének Évkönyve, Budapest (1968–)
NMAÉ - Néprajzi Múzeum Adattárának Értesítője, Budapest (1952–1963)
NMH - Nordiska Museets Handlingar, Stockholm
NMMÉ - A Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, Salgótarján (1975–)
NMMK - A Nógrád Megyei Múzeumok Közleményei, Salgótarján (1972–1974)
NNy - Népünk és Nyelvünk, Szeged (1929–1939)
NVC - Národopisný Véstnik Československy. III–IV. JACOBEIT, Wolfgang–KRAMAŘIK, Ján (red.): Rinderausschirrung (18–20. Jahrhundert). Brno–Praha
Nyelvtud. Dolg. - Nyelvtudományi Dolgozatok, Budapest
Nyelvtud. Ért. - Nyelvtudományi Értekezések (1930–)
Nyelvtud. Közl. - Nyelvtudományi Közlemények, Budapest (1862–)
NyIrK. - Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények, Cluj (1957–)
Nyr - Magyar Nyelvőr, Pest–Budapest (1872–)
NySz. - SZARVAS Gábor–SIMONYI Zsigmond: Magyar Nyelvtörténeti Szótár. I–III. Budapest, 1890–1893
OklSz - SZAMOTA István–ZOLNAI Gyula: Magyar Oklevélszótár. Budapest, 1902–1906
OL - Országos Levéltár
OrmSz - KISS Géza–KERESZTES Kálmán: Ormánysági Szótár. Budapest, 1952
SA - Somogyi Almanach, Kaposvár (1957–)
Savaria - A Vas Megyei Múzeumok Értesítője, Szombathely (1963–)
1116SAVk. - Schweizerisches Archiv für Volkskunde, Basel (1897–)
Sepsiszgy. TMÉ - Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve, Marosvásárhely
Slov. Nár. - Slovensky Národopis, Bratislava (1953–)
Slov. etn. - Slovenski etnograf, Ljubljana (1948–)
SMK - Somogyi Múzeumok Közleményei, Kaposvár (1973–)
So. MK - Soproni Múzeum Kiadványai, Sopron
Soproni Sz. - Soproni Szemle, Sopron (1937–1944, 1955–)
St.Sl. - Studia Slavica Hungarica, Budapest (1955–)
Stud. Com. - Studia Comitatensia. Tanulmányok Pest megye múzeumaiból, Szentendre (1972–)
Stud. Ethn. Ups. - Studia Ethnographica Upsaliensia, Uppsala (1950–)
Stud. Folk. Ethn. - Studia Folkloristica et Ethnographica, Debrecen (1978–)
Sz - Századok, Budapest (1867–)
SZÁL - Szegedi Állami Levéltár
SzamSz - CSŰRY Bálint: Szamosháti szótár. I–II. Budapest, 1935–1936
SzBÁMÉ - A Szekszárdi Béri Balogh Adám Múzeum Évkönyve (Szekszárd, 1970–1988; folytatása a WMMÉ)
Szeg. Füz. - Szegedi Füzetek, Szeged (1934–)
SzKMÉ - A Szántó Kovács János Múzeum Évkönyve, Orosháza (1959–)
SzMÉ - Szolnok Megyei Múzeumi Évkönyv, Szolnok (1973–) (1993-tól Tiscium)
SZMNA - Szolnok megye néprajzi atlasza, I /1–2. Szerk. SZABÓ László–CSALOG Zsolt. Szolnok, 1974–1975
SzT. - Erdélyi magyar szótörténeti tár. Szerk. SZABÓ T. Attila. Bukarest–Budapest, 1975–
Tan. Tm. Tört. - Tanulmányok Tolna megye történetéből, Szekszárd (1963–)
TESz - A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I–III. Szerk. BENKŐ Loránd–KISS Lajos–PAPP László. Budapest, 1967–1976
TGy - Tudományos Gyűjtemény, Pest (1817–1841)
Term. Tud. Közl. - Természettudományi Közlöny, Budapest
Tiscium - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve. Szolnok (1993–)
TKM - Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára, Budapest (1979–)
Trad. Transport. - Traditionelle Transportmethoden in Ostmitteleuropa. (Szerk. PALÁDI-KOVÁCS Attila) Budapest, 1981
TSz - Történelmi Szemle. Az MTA Történettudományi Intézetének Értesítője, Budapest (1958–)
TV - Természet Világa, Budapest
ÚMNGy - Új magyar népköltési gyűjtemény. Megindította: ORTUTAY Gyula (1940–)
ÚMTSz - Új Magyar Tájszótár. I–III. (Főszerk. B. LŐRINCZY Éva) Budapest, 1979–1992
Ung. Jahrbücher - Ungarische Jahrbücher, Berlin
Vas. Ú. - Vasárnapi Újság, Pest-Budapest (1854–1921)
Vasi Sz. - Vasi Szemle, Szombathely (1958–)
VH - Vadászat – Halászat, Budapest
VHO - BELÉNYESY, Márta–FÖLDES, László–GUNDA, Béla (Red.): Vieh-zucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa. Budapest, 1961
VMMK - A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, Veszprém (1963–)
Volksgeogr. Forsch. - Volkstumsgeographische Forschungen, Leipzig (1939–)
VTF - Vízügyi Történeti Füzetek, Budapest
VWH - FÖLDES, László (Red.): Viehwirtschaft und Hirtenkultur. Budapest, 1969
Wiss. Mitt. BH - Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und Herzegowina, Wien
WMMÉ - A Wosinsky Mór Múzeum Évkönyve, Szekszárd (előzménye SzBMÉ)
ZGy - Zalai Gyűjtemény, Zalaegerszeg
Zounuk - A Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve, Szolnok (1986–)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages