BIBLIOGRÁFIA L-P

Teljes szövegű keresés

BIBLIOGRÁFIA L-P
LÁBADI Károly
1987 - Kopácsi vízi élet. Újvidék
1994 - Kopács – a víz melletti falu. Budapest
LAGERCRANTZ, S.
1961 - Observations on Block Traps. Orientalia Suecana, IX. 154–168. Uppsala
1966 - Spring-Pole Snares and their Mechanism. Stud. Ethn. Ups. XXVI. (Varia, II.) 15–133. Lund
LAKATOS Károly
1891 - Vadászati és madarászati emlékeimből. Szeged
1903 - A vadászmesterség könyve. (Szakvadász a gyakorlatban.) Szeged
1912 - A „pákász” (vagy „nádlaci”). NÉ XIII. 25–38.
1967 - Hajósélet a Tiszán. Jászkunság XIII. 181–185.
1990 - Vadászhit. (A magyar vadászbabonák és hiedelmek kultusza.) Budapest (Az 1910. évi 2. kiadás reprintje)
LAKÓ Elemér (szerk.)
1983 - Bornemisza Anna szakácskönyve 1680-ból. Bukarest
LAKÓ György (főszerk.)
1967–71 A magyar szókészlet finnugor elemei. I–II. Budapest
LAKOS György
1954 - Halászélet. (Riportok.) Budapest
LAMBRECHT Kálmán
1920 - Herman Ottó, az utolsó magyar polihisztor élete és kora. Budapest
Land Transport…
- Land Transport in Europe. Edited by FENTON, Alexander–PODOLÁK, Jan–RASMUSSEN, Holger. Folkelios studier 4. Nationalmuseet. Kopenhavn, 1973.
LAPU Istvánné
1983 - Dinnyetermesztés Zsámbokon. Honismeret, XI. 6. sz. 29–32.
LÁSZLÓ Gyula
1943 - Kolozsvári Márton és György szobrának lószerszáma. Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve 1942. 75–170. Kolozsvár
1944 - A honfoglaló magyar nép élete. Budapest
1977 - Régészeti tanulmányok. Budapest
1988 - Árpád népe. Budapest
1999 - Múltunkról utódainknak. I–II. Budapest
LÁSZLÓ László
1937 - Kászoni jakabfalvi és bogszeghi László Ferenc „Az aranyember”. Magyar Családtörténeti Szemle, III. 5–6. sz. 87–93.
LATINÁK István
1964 - A szentgotthárdi kaszagyár. Technikatörténeti Szemle II. 1–2. sz. 67–94.
LÁZÁR Ferenc
1957 - Tüskés nyílvasak illesztési módja. Ethn. LXVIII. 161–166.
LÁZÁR István
1899 - Alsófehér vármegye népe. In: Alsófehér vármegye monográfiája. 1–2. 465–673. Nagyenyed
1069LÁZÁR Kálmán
1873 - A szabad természetből. Képek és vázlatok. Házi könyvtár 12. Pest
LECHNER, Zdenka
1958 - Amici. Osjecki Zbornik VI. 205–211. Osijek
LEIBITZER, J.
1833 - Juhtartás vagyis legnevezetesebb oktatások a’ juhok’ nemesítéséről, számon-adásáról, eltartásáról ’s gondviseléséről. Pest
LESER, Paul
1931 - Entstehung und Verbreitung des Pfluges. Muenster i. w.
LESKOSCHEK, Franz
1972 - Schiffahrt und Flösserei auf der Drau. Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark LXIII. 115–152. Graz
LEVANDER, Lars
1943 - Övre Dalarnes bondekultur unter 1800-talets förra hälft. I. Stockholm
LICHTENSTERN Joseph F. v.
1803 - Ueber die Schiffahrt auf der Muhr, besonders Stromaufwärte und über die hieraus entspringende Vortheile für das Komerz der österreichischen Erbstaaten. Wien
LIGERS, Ziedonis
1947 - Die Heuernte im Lettland. SAVk 44. 186–219.
1954 - Ethnographie Lettone. I. Bâle
LIGETI Lajos
1943 - Az uráli magyar őshaza. In: LIGETI Lajos (szerk.): A magyarság őstörténete 36–70. Budapest
1962 - A mongolok titkos története. Budapest
1977 - A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van. I. Budapest
1980 - Tátorján. MNy LXXVI. 129–143.
1988 - A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. Budapest
LIMBACHER Frigyes–POSCH Károly
1913 - A Ruszt–Sopron–Pozsonyi borvidék. Szőlő- és borgazdasági monográfia. Budapest
LIMBACHER Károly
1917 - A bolgárrendszerű zöldségtermelés és a korai főzelék és zöldségfélék termelése. Lőcse
LINNUS, Ferdinand
1939 - Eesti vanem mesindus. I. Metsamesindus. Eesti Rahva Muuseumi Aastraamat, XII–XIII. (1936–1937) Tartu
LIPPAY János
1662 - Calendarium Oeconomicum Perpetuum. Nagyszombat
1664 - Posoni kert. Kiben minden kerti Munkák, Rendelések, Virágokkal, Vetemények-kel és Kerti Csömötékkel való baimolódások [...] leirattattnak [...] Első könyv. Virágos kert. Második könyv. Veteményes kert. Nagy-Szombat–Bécs
1667 - Posoni kert. Gyümölcsös kert. Bécs
LIPS, Julius
1962 - A dolgok eredete. Budapest
LISZKA József
1986a - Adalékok egy kisalföld-peremi község gazdálkodási rendszeréhez. AJMK IV. 531–548. Nagykőrös
1986b - Csúszó Szőgyénből. HOMK 24. 162–163. Miskolc
LITSCHEL Helga (red.)
1994 - Die Donau – Facetten eines europaeischen Stromes. (Katalog zur oberöster-reichischen Landesausstellung in Engelhartszell) Linz
LOMBOSSY
1847 - Az erdélyi tutajászat ismertetése. Hetilap 1200–1204, 1214–1219, 1245–1248.
1070LOVÁNYI Gyula
1943 - Puli. MNy XXXIX. 28–32.
1947 - Lárma. MNy XLIV. 46–52.
LOVASSY Sándor
1927 - Magyarország gerinces állatai és gazdasági vonatkozásaik. Budapest
LUBY Margit
1937 - Az „aprómarha” a Szamos mentén és a Tiszaháton. NÉ XXIX. 203–206.
1939 - A szilva hazája. NÉ XXXI. 300–310.
1943a - Adalékok az aprómarhához. NÉ XXXV. 177–1 82.
1943b - Fogyó legelőkön. Budapest
LUKÁCS Károly
1929 - Jégi halászat a Balatonon. Term. Tud. Közl. LXI. 141–153.
1934 - Jégi halászat a Balatonon. Halászat, XXXV. 14–15, 21–25, 30–32, 39–41.
1940a - Balatoni halászat két évszázad távlatában. Ethn. LI. 367–369.
1940b - Fogas. MNy XXXVI. 132–134.
1941 - Bél Mátyás „Tractatus de Re Rustica Hungarorum” c. munkája és „Magyar-ország halairól és halászatáról” szóló fejezetének ismertetése. Magyar Biológiai Kutatóintézet Közleményei 1941. 109–143. Tihany
1943a - A balatoni halászat múltjából. Klny. a Balaton c. folyóirat 1942–1943. évfolyamából. H. n.
1943b - Fogas. MNy XXXIX. 156–157.
1951 - Tiszai hatás a balatoni halászatban. Ethn. LXII. 83–112.
1953 - Adatok a Fertő és Rábaköz halászatának történetéhez. Ethn. LXIV. 282–290.
LUKÁCS László
1983 - A mezőföldi tanyák kialakulása. Fejér Megyei Szemle, 35–55.
1991 - Beiträge zur regionalen Verbreitung des Dreschwagens. NÉ LXI–LXIII. 49–60.
1994 - A szekérrel nyomtatás területi elterjedéséhez. In: NOVÁK László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. Stud. Com. 23. 495–500. Szentendre
1995 - Hajóvontatók, halászok, vízimolnárok Kelet-Dunántúlon. In: LACKOVITS Emőke–LUKÁCS László–VARRÓ Ágnes: Íme az én népem. 44–45. Székesfehérvár
LUTS, Arved
1959 - Algelistest kalapüügiviisidest Eesti mererannikul. Etnografia Muuseumi Aasta-raamat XVI. 203–210. Tallin
1970 - Eesti kalapüügiriistad. Tallin
1976 - Über die Erforschung des volkstümlichen Fischfang in Estland. In: SOLYMOS, Ede (red.): Studien zur europäischen traditionellen Fischerei. 103–113. Baja
LÜKŐ Gábor
1934 - Régimódi méhészet Moldvában. NÉ XXVI. 47–48.
1936 - A moldvai csángók. I. A csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsághoz. Budapest
1965 - Az ugor totemisztikus exogámia emlékei a magyar folklorban. Ethn. LXXVI. 32–90.
1969 - Noitarummun muistoja unkarilaisessa kansantaitessa. Kotiseutu, No. 6. 199–205. Helsinki
MACŮREK, J.
1959 - Valaši v zapadních Karpatech v 15.–18. stoleti. Ostrava
MÁDAI Gyula
1965 - Diósgyőri adatok a közös népi gazdálkodás és birtoklás múltjához. Tört. Évkönyv I. 125–143. Miskolc
1967 - Népi erdőgazdálkodás a Bükk néhány községében. Kézirat. DENIA 1062. ltsz.
1971 - Hagyományos fadöntés a Bükk-hegység borsodi erdőiben. HOMK 9. 104–109. Miskolc
1980 - Az erdő szerepe a bükki falvak népének életében. In: VIGA Gyula (szerk.): Nemzetiségi falvak a Bükk hegységben. 26–36. Miskolc
1071MÁDAI Gyula
1984 - Hagyományos erdőgazdálkodás. In: SZABADFALVI József és VIGA Gyula (szerk.): Répáshuta. Egy szlovák falu a Bükkben. HOM Népr. Kiadv. XIII. 59–74. Miskolc
MADAR Ilona, P
1973 - Szekérkészítés és -használat a székelyföldi Atyhán és az alföldi Sárrétudvariban. Népr. K. XVIII. 81–273.
1976 - Adatok a sárrétudvariak gazdálkodásának történetéhez, különös tekintettel a lótartásra. AtSz XVIII. 419–471.
1980 - A nemesládonyi és tompaládonyi szekér. Savaria IX–X. 205–225.
1993 - Sárrétudvari néprajza. Debrecen
1994 - Alsó-Garam mente földművelése. In: NOVÁK László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. Stud. Com. 23. 359–405. Szentendre
1997 - Magyarrétfalu virágkultúrája. Népr. L. VI. 1–4. sz. 207–216.
MADARASSY László
1906 - Alföldi pásztorok szíjgyártó készsége. NÉ VII. 85–90.
1907 - Kiskunsági pásztor enyhelyek. 1. A cserény. NÉ VIII. 34–41.
1908 - A hajítófa. MNy IV. 226–228.
1912 - Nomád pásztorkodás a kecskeméti pusztaságon. Budapest
1930a - Gesztenyeszüret a Zengő aljában. Budapesti Hírlap. Okt. 26. Budapest
1930b - Palócföldi búzaszentelés. Ethn. XLI. 158–160.
1931 - A szentistváni matyó és lova. Ethn. XLII. 149.
1932 - A magyar kocsizás múltjából. Ethn. XLIII. 25–27.
MAGDA Pál
1834 - Neueste statistisch-geographische Beschreibung des Königreichs Ungarn, Croatien, Slavonien und der ungarischen Militär-Grenze. Leipzig
Magyar gazdasági ...
1934–38 - A magyar gazdasági irodalom első századainak könyvészete. I–II. Szerk. DÓCZY Jenő–WELLMANN Imre–BAKÁCS István. Budapest
MAGYAR Kálmán
1973 - Előzetes jelentés a barcsi bödönhajó feltárásáról. SMK I. 357–362. Kaposvár
MAGYAR Kázmér
é. n. - A magyar paraszt (Apróságok felőle). Nagykőrös
1914 - A békó. NÉ XV. 192–217.
MAGYARI Márta
1985a - A baromfinevelés néhány Ung vidéki faluban. HOMK XXIII. 100–103. Miskolc
1985b - A baromfi ültetésének és keltetésének hagyományai a Medvesalján. Göm. népr. I. 123–132. Debrecen
MAGYARI-KOSSA Gyula
1929–31 - Magyar orvosi emlékek. I–III. Budapest
MAJLÁT Jolán
1943 - Egy alföldi cívis-város kialakulása. Nagykőrös gazdaság- és társadalomtörténete a megtelepedéstől a XVIII. század elejéig. Budapest
MAJOR Bálint
1897 - Tisza-Nagy-Rév község történelmi múltja. Kunszentmárton
MAJOR Miklós
1998 - Egy kertészcsalád élete és gazdálkodása Szilágynagyfaluban a 20. század derekán. Népr. L. VII. 1–2. sz. 149–160.
MAKAY Béla
1977 - Ősi halászmódszerek a Túr mentén. In: ERDÉSZ Sándor (szerk.): Honismereti kutatások Szabolcs-Szatmárban. IV. Néprajz. 123–153. Nyíregyháza
MAKKAI László
1954 - I. Rákóczi György birtokainak gazdasági iratai (1631–1648). Budapest
1072MAKKAI László
1957a - Paraszti és majorsági mezőgazdasági termelés a XVII. században. At. Tan. 2. Gödöllő–Budapest
1957b - Hadik András az erdélyi mezőgazdaságról. AtSz I. 37–52.
1957c - A mezővárosi földhasználat kialakulásának kérdései. In: Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének 80. évfordulójára. 463–478. Kolozsvár–Bukarest
1961 - A magyar városfejlődés történetének vázlata. In: BORSOS József (szerk.): Vidéki városaink. 25–77. Budapest
1974 - Östliches Erbe und westliche Leihe in der ungarischen Landwirtschaft der Frühfeudalen Zeit (10–13. Jahrhundert). AtSz XVI. Suppl.
1982 - A feudális mezőgazdaság. In: GUNST Péter–LŐKÖS László (szerk.): A mezőgazdaság története. 35–61. Budapest
MAKSAY Ferenc (szerk.)
1959 - Urbáriumok (XVI–XVII. század). Budapest
MÁLNÁSI Ödön
1928 - A régi magyar juhászat. Budapest
MANDIBURA, M. D.
1978 - Poloninské gospodarstvo guculscsini drugoj polovini XIX.–30-h rokih XX. st. Kiev
MÁNDOKI László
1959 - Adatok a méhészet történetéhez a XVII. századból. AtSz II. 114–126.
MANGA János
1977 - Aratószokások, aratóénekek. NK–NT IX. 241–243.
1979 - Palócföld. Budapest
MARINOV, Vasil
1973 - Traditionelle Transportmittel in Bulgarien. Land Transport ... 347–394.
M[ARJALAKI] KISS Lajos
1931 - A Sajó népi halászata. NÉ XXXIII. 110–124.
MÁRKUS István
1943 - Kertek és tanyák Nagykőrösön a XVII–XVIII. században. Kecskemét
1979 - Nagykőrös. Budapest
MÁRKUS József
1943 - A részes juhtartás. Köztelek 1943. aug. 20. és klny. Budapest
MÁRKUS Mihály (= MARKUŠ, Michal)
1937 - Népi vadfogás módjai Nyíregyháza vidékén. NÉ XXIX. 345–350.
1938 - A nyíregyházi taliga. NÉ XXX. 213–221.
1940 - Adatok a juhászkampó felvidéki elterjedéséhez. NÉ XXXII. 203–205.
1941a - Adatok a „kumet” magyarországi elterjedéséhez. NÉ XXXIII. 170–171.
1941b - Gyűjtögetés a Csermosnya völgyében. NÉ XXXIII. 173–177.
1943 - Jolsvai kolomposok. In: GUNDA Béla (szerk.): Kodály Emlékkönyv, 245–264. Budapest
1964 - Magyar szarvasmarha az Alacsony Tátrában. Ethn. LXXV. 467–470.
1973 - Odbyt a spősoby predaja šivetických hrnčiarskych výrobkov na prelome 19. a 20. storočia. Gemer 1. 91–105. Rimavská Sobota
1979 - A Kárpát-medence etnobotanikai problémái. Orvostörténeti Közlemények, Suppl. 11–12. Népi orvoslás Magyarországon. 113–123. Budapest
MÁRTHA Zsuzsanna
1962 - A magyar tyúk nemesítésének első időszaka. MMgMK 1962. 63–83.
1968 - A baromfitoll a magyar gazdasági életben századunk elejéig. MMgMK 1968. 243–264.
1970 - Törekvések a tojáskereskedelem rendezésére Magyarországon századunk elején és a budapesti tojástőzsde. MMgMK 1970. 285–306.
1975 - A baromfitoll az 1920–1944. évek magyar gazdasági életében. MMgMK 1973–1974. 251–280.
1073MARTINKA, Jožo
1930–31 - Slovenské rybárstvo. Sbornik muzeálnej slovenskej spoločnosti, XXIV. 111–149; XXV. 65–102.
MÁRTON Gyula
1969 - A moldvai csángó nyelvjárás román kölcsönszavai. Bukarest
1970 - Adatok egy szánalkatrész nevének ismeretéhez a romániai magyar nyelvjárásokban. NyIrK XIV. 243–256. Kolozsvár
MÁRTON László
1965 - A békési lótartás ismeretanyaga és szókincse. Népr. K. X. 1–2. sz. 290–361.
1983 - A békési földművelés és állattartás leírása. In: DANKÓ Imre (szerk.): Békés város néprajza. 333–423. Békés
MÁRTONFFY Károly
1854 - Eger szőllő-gazdászata. In: KUBINYI Ferenc–VAHOT Imre (szerk.): Magyar- és Erdélyország képekben. IV. 61–77. Pest
MATOLCSI János
1968 - A szarvasmarha testnagyságának változása a történelmi korszakokban Magyarország területén. AtSz X. 1–38.
1975a - A háziállatok eredete. Budapest
1975b - Sertéstartás a Közép-Volga és a Káma vidékén az I. évezredben. MMgMK 1973–1974. 229–249.
1978 - A bakonyi sertés XV–XVI. századi csontleletei Sarvalyon. MMgMK 1975–1977.
1982 - Állattartás őseink korában. Budapest
MÁTYUS István, K.
1787–93 - Ó és Uj Diaetetica az az: az életnek és egésségnek fenntartására és gyámolga-tására, Istentől adattatott nevezetesebb Természeti Eszközök […] elészámlálása […] Hat Darabokra intézve […] Posonyban
Mednarodni...
1977 - Mednarodni Kulturnozgodovinski Simpozij Modinci 1977. Razvoj prometnih zvez v Pannonskem prostoru do 1918. leta. Maribor
MEDNYÁNSZKY Alajos
1981 - Festői utazás a Vág folyón Magyarországon (1825). Budapest
MEDVECZKY István–TAHY Béla
1979 - Útmutató a halászatról szóló jogszabályok alkalmazásához. Budapest
Méhészeti...
1900 - Méhészeti tanácsok 1718-ból. MGtSz VII. 223–224.
MELVILLE Ralph–REBER Horst–SUHR Norbert
1986 - Wenzel Hollar 1607–1677. Reisebilder vom Rhein. Mainz
MÉRI István
1962 - Az árkok szerepe Árpád-kori falvainkban. AÉ 89. 211–219.
MÉSZÖLY Gedeon
1929 - Mióta lovas nép a magyar? NNy I. 205–214.
1936 - A láp szó eredete és rokonsága. Szeg. Füz. III. 5–12.
1944 - Arc, orca, orcok. MNy XL. 122–123.
1951 - Az ugorkori vadászélet magyar szókincsbeli emlékei. Ethn. LXII. 277–290.
1982 - Népünk és nyelvünk. Válogatott tanulmányok. Budapest
Mezei gazdaság… lásd KORIZMICS László–BENKŐ László–MORÓCZ István
MIHÁLY Péter
1975 - A Pest megyei kaptárkövek topográfiája. Stud. Com. 3. 31–60. Szentendre
1976 - A Heves megyei kaptárkövek topográfiája. EMÉ, XIV. 245–292. Eger
1979 - A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kaptárkövek topográfiája. HOMÉ XVII–XVIII. 33–86. Miskolc
MIHOLOVIĆ, Katica
1970 - Karlovacki cehovii obrti u XVIII i XIX stoljecu. Zbornik 2. Historijski Archiv Karlovac 107–160. Karlovac
1074MIKLÓS Zsuzsa
1972 - A debreceni vákáncsosok. DMÉ 237–272. Debrecen
MIKLÓSSY V. Vilmos
1978 - Festőnövények a csíki háziiparban. In: Népism. Dolg. 91–100. Bukarest
MIKÓ Sándor
1970 - Adatok a Sopron vármegyei halászat történetéhez. Soproni Sz 24. 366–374.
MILHOFFER Sándor
1898 - A mezei munkásviszonyok hazánkban. Budapest
MILOSEVIĆ-BREVINAĆ, Milorad
1975 - Szociologija szeoszkog szaobracsaja u Szrbiji. Beograd
MILOTAI Ferenc
1832–33 - Gazdasági katechisis. I–II. Kolozsvár
1838 - Az erdélyi gazda kézikönyve. I–II. Nagyenyed
MISIŃSKA, Maria
1958 - Rybołowstwo na Pilicy. Prace i materiały. Seria etnograficzna II. 7–23. Lodz
MISKOLCZY István
1923 - Magyarország az Anjouk korában. Budapest
MISKULIN Alajos
1905 - Magyar művelődéstörténeti mozzanatok Giovanni és Matteo Villani krónikái alapján. Budapest
MITTERPACHER, Lajos
1777 - Elementa rei rusticae in usum academiarum Regni Hungariae conscripta. Buda
1779–94 - Elementa rei rusticae in usum academiarum Regni Hungariae, Bécs (2. kiad. Bécs, 1816–1817)
MJARTAN, Jan
1952 - Ľudové rybarstvo v Liptove. Národopisný Sborník XI. 101–189.
1984 - Ľudové rybárstvo na Slovensku. Klenotnica Slovenskej Ľudovej Kultúry, zv. 14. Bratislava
MOCSÁRY Antal
1826 - Nemes Nógrád Vármegyének históriai, geographiai és statistikai esmértetése. I–IV. Pesten
MOGYORÓSI Sándor
1989 - Egy magyar méhészhiedelem antik vonatkozásairól. HOMK 26. 95–97. Miskolc
MOHAY Tamás
1994 - Egy naplóíró parasztember. Nagy Sándor élete és gazdálkodása a 20. század első felében Ipolynyéken. Diss. Ethn. VIII. Budapest
MOLDOVÁN Gergely
1896 - Alsófehér vármegye román népe. In: HEREPEI Károly–GÁSPÁR János–CSATÓ János–ÁVÉD Jákó–CSERNI Béla–SZILÁGYI Farkas: Alsófehér vármegye monográfiája. I. 2. Nagyenyed
MOLLAY Károly
1941 - Soproni élet a 15. század második felében. Soproni Sz. V. 2. 109–163.
1960 - A soproni szelídgesztenyések történetéhez. Soproni Sz. XIV. 66–70.
1982 - Német–magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Budapest
MOLNÁR Ambrus
1972 - Nagyrábé népének gazdálkodása a török hódoltság után. AtSz XIV. 399–422.
MOLNÁR Aurél
1984 - Vízi zenebona. Budapest
MOLNÁR Balázs
1957 - Méhkeresés és mézzsákmányolás Domaházán. Ethn. LXVIII. 482–491.
1966 - A gyékényhám Komádiban. Ethn. LXXVII. 118–125.
1974 - Húsvéti asztal. Ethn. LXXXV. 396–411.
1979 - Mezőgazdasági népességünk szakismereteihez: a vetőmag kiválasztása és csávázása, a rozsolás, a tojás lámpázása. Ethn. XC. 560–577.
1075MOLNÁR Benő
1963–64 - Dereglyézés a Vágon... Néprajzi Múzeum EA 7304.
MOLNÁR Gyula
1964 - Egy XVIII. századi gyógykovács-könyv receptjei. Ethn. LXXV. 458–462.
1969 - Népi halászat Konyáron. Ethn. LXXX. 107–119.
1976 - Egy észak-bihari falu hagyományos juhtartása. BMÉ I. 203–265. Berettyóújfalu
MOLNÁR Imre
1971 - Földművelés. In: JUHÁSZ Antal (szerk.): Tápé története és néprajza. 361–408. Tápé
MOLNÁR István
1947 - Adatok a Hargita nyugati részének gyűjtögető gazdálkodásához. Misc. Ethn. Tom I. Erdélyi néprajzi tanulmányok 9. 49–57. Kolozsvár
1955 - Népi vadfogási módok az Ivó patak környékén. Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve. 65–77. Marosvásárhely
1957 - A középnyárádmenti kacor. Népr. K. II. 1–2. sz. 95–103.
1963 - A nyikómenti kézicséplés. Ethn. LXXIV. 474–492.
1975 - Népi vadfogás a Borszéki-medencében. Aluta, VI–VII. (1974–1975) 205–234. Sepsiszentgyörgy
1980 - Népi vadfogási módok a Görgényi-hegység déli övezetében. Acta H. I. 197–216. Csíkszereda
1991 - Az Alsó-Nyikómente földhasználati rendszerei a XVIII. századtól a kollektivizálásig. In: A Duna menti népek... 241–247.
MOLNÁR Kálmán
1974 - Adatok a Hargita népi erdőgazdálkodásához. A Székelykeresztúri Múzeum 25 éves jubileumi emlékkönyve. 307–325. Csíkszereda
1978 - A Hargita népi erdőgazdálkodásához. Népism. Dolg. 34–39. Bukarest
MOMIROVIĆ, Petar
1972 - Ribolov na Velikoj Moravi. Novi Sad
MOÓR Elemér
1927 - Eine Vorrichtung der ungarischen Sperrfischerei. Ungarische Jahrbücher, VII. 122–150.
1932 - A földműveléssel kapcsolatos szokások, hiedelmek és babonák Rábagyarmaton. Ethn. XLIII. 158–162.
1933 - Az állattartással kapcsolatos szokások, hiedelmek és babonák Rábagyarmaton. Ethn. XLIV. 57–64.
1954 - A magyar lótenyésztési és lovasterminológia szláv elemei szó-, nép- és művelődéstörténeti szempontból. MNy L. 67–76.
1956 - Die Ausbildung der Betriebsformen der ungarischen Landwirtschaft im Lichte der slawischen Lehnwörter. St. Sl. 2.
1963a - Ketrec–katroc. MNy LIX. 472–474.
1963b - A csalitojás elnevezései a népnyelvben és ez elnevezések művelődés- és néptörténeti tanulságai. Nyelvtud. Ért. 40. sz. 260–264.
1963c - Slawischer Einfluss auf das Fischerei und Jagdwesen der Ungarn im Mittelalter im Lichte der sprachlichen Materials. Acta Ethn. XII. 1–56.
1963d - Bor és szőlő. Nyelvtud. Közl. LXV. 413–423.
1968 - Palozsna. MNy LXIV. 216–217.
MÓRA Ferenc
1917 - Föl se hajózunk, le se hajózunk. Szegedi körkép. Pesti Napló, július 7. 5–8.
MÓRICZ Kálmán
1993 - Nagydobrony. Ungvár
MORVAY Endre
1972 - A Pest-budai repülőhíd. In: Tanulmányok Budapest múltjából. XIX. 131–151. Budapest
1076MORVAY Gyula
1929 - Nyomtatás Tardoskedden. NÉ XXI. 51–53.
MORVAY Judit
1960 - A gazdálkodás alakulása Őrszentmiklóson. Népr. K. V. 1. sz. 135–164.
MORVAY Péter
1936 - Ághegyelés a Szamoson. NÉ XXVIII. 70–72.
1937 - Adatok az Alsó-Szamos halászatához. NÉ XXIX. 282–292.
1938 - Szokolya gazdálkodása. NÉ XXX. 282–287.
1939 - A Néprajzi Múzeum (Orsz. Magy. Történeti Múzeum Néprajzi Tára) jégpatkó gyűjteménye. NÉ XXXI. 1–14.
1940 - A pók vagy kukucska. NÉ XXXII. 191–196.
1948 - Milyen volt az egykori vizafogó? Ethn. LIX. 88–94.
MOSER, Oskar
1977 - Die Schlittenabfahrt vom Luschariberg. Österreichische Zeitschrift für Volkskunde XXXI. 189–212. Wien
MOSZYŃSKI, Kazimierz
1929/1967 - Kultura ludowa słowian. I. Kultura materialna. Kraków, Warszawa (2. kiadás 1967)
1960 - A vadfogó csapdák fejlődéstörténetének néhány kérdése Közép-Európában. Műv. Hagy. I–II. 193–205. Budapest
MOZSOLICS Amália
1945 - Őskori és népi kettős pohár és kulacs. Ethn. LVI. 18–22.
MUHI János
1943 - Bezdáni hajósok. Kalangya XII. 5. sz. 230–232.
MUNKÁCSI Bernát
1893 - A magyar népies halászat műnyelve. Ethn. IV. 165–208, 261–313.
MURÁDIN László
1974 - Háziállataink tartására szolgáló épületek neveinek belső és területi összefüggéseihez. NyIrK XIX. 133–141. Kolozsvár
1977–78 - Állathívogató és -űző szavak erdélyi nyelvföldrajza. NyIrK XXI. 161– 174, XXII. 41–56. Kolozsvár
MÜHL Nándor
1964 - A soproni szőlészet története 1845–1945. Sopron
MÜLLER Róbert
1971 - Adatok a honfoglaló magyarság földműveléséhez. Ethn. LXXXII. 249–261.
1982 - A mezőgazdasági vaseszközök fejlődése Magyarországon a késővaskortól a törökkor végéig. I–II. ZGy 19. Zalaegerszeg
NAGY Angéla
1987 - Adatok a kalocsai paprikakereskedelem történetéhez. In: SZTRINKÓ István (szerk.): Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében 1986. 108–115. Kecskemét
NAGY Benjámin
1954 - Adatok a magyar teherhordó eszközök használatához és elterjedéséhez. Ethn. LXV. 142–152.
NAGY CZIROK László
1959 - Pásztorélet a Kiskunságon. Budapest
1963 - Budártüzek mellett. Budapest
1965 - A lótenyésztés múltja és jelene a Kiskunságon. Népr. K. X. 1–2. sz. 131–289.
NAGY Elek
1841 - Székely gazdálkodás. MG I. 99–107.
NAGY Ferenc
1979 - „Vásárlaistrom” (Adatok a vásárok néprajzához). Ethn. XC. 510–515.
NAGY Gábor, O.
1966/1976 - Magyar szólások és közmondások. Budapest (2. kiadás 1976)
1077NAGY Géza
1900 - A magyar halászat eredete. Ethn. XI. 241–249.
1912 - A honfoglalók Zemplénben. Ethn. XXIII. 213–222.
NAGY Géza
1971 - A nád aratása és felhasználása Karcsán. HOMK 9. 109–114. Miskolc
1972 - A karcsai bocskor. HOMK 10. 104–108. Miskolc
1975 - A kepések munkaszervezete és életmódja a Bodrogközben. HOMÉ XIII–XIV. 549–566. Miskolc
1989 - Gépi cséplés Karcsán. HOMK 26. 138–146. Miskolc
1991 - A gépi cséplés előtti szemnyerési módok Karcsán. HOMK 27. 340–349. Miskolc
1998 - A karcsai nők munkája a gabonatermesztésben. Népr. L. VII. 211–217.
NAGY Gyula
1954 - Takarás és nyomtatás a kardoskúti (Békés m.) Kérdő tanyán. Ethn. LXV. 167–197, 484–517.
1959 - Adatok Doboz gabonatermesztéséhez. GyEFM Kiadv. 7. Gyula
1960 - Cséplés vontatóból a Vásárhelyi-pusztán. Ethn. LXXI. 109–112.
1962 - A vontatók felemelése tekerővel. Ethn. LXXIII. 339–341.
1963 - Hagyományos földművelés a Vásárhelyi-pusztán. Népr. K. VII. 2. sz. Budapest
1965 - Földművelés. In: NAGY Gyula (szerk.): Orosháza néprajza. 109–185. Orosháza
1968 - Paraszti állattartás a Vásárhelyi-pusztán. Népr. K. XIII. 1–2. sz. Budapest
1973 - Hagyományos földművelés Vésztőn. In: SZABÓ Ferenc–LEINER Gyula (szerk.): Vésztő története. 437–480. Vésztő
1975 - Parasztélet a Vásárhelyi-pusztán. BMMKözl. 4. Békéscsaba
NAGY Gyula
1974 - A XVIII. És XIX. század vadászati, vadgazdálkodási emlékei Heves megyében. In: IZRAEL Gábor (szerk.): Vadászattörténet. 47–100. Budapest
NAGY Imre, T.
1902 - Csíkmegye közgazdasági leírása. Budapest
NAGY Jenő
1940 - Adatok a magyarvalkói (kalotaszeg) szénacsináláshoz. Ethn. LI 487–488.
NAGY KÁLÓZI Balázs
1941 - Fatengelyes ökörkordé. Ethn. LII. 72–73.
NAGY Margit, B.
1973 - Várak, kastélyok, udvarházak, ahogy a régiek látták. XVII–XVIII. századi erdélyi összeírások és leltárak. Bukarest
NAGY Miklós
1944 - Szarvasmarha és bivalytenyésztés. In: FARKAS Árpád (szerk.): Erdély mezőgazdasága 118–184. Kolozsvár
NAGY MOLNÁR Miklós
1992a - Tiszaörs gazdálkodásának fő jellemzői. In: SZABÓ István (szerk.): Tiszaörs. Tanulmányok a falu múltjából. Debrecen
1992b - Adatok Imola gyűjtögető gazdálkodásához. In: UJVÁRY Zoltán (szerk.): Tanul-mányok Faggyas István tiszteletére. Göm. népr. XXXIII. 45–52. Debrecen
NAGY Ödön
1845 - A sárréti föld és gazdaság Biharban. MG V. 92. sz.
NAGY Ödön
1938 - A mezőpaniti juhtenyésztés. Ethn. XLIX. 185–192.
NAGY Rózsa
1942 - Adatok a baranyamegyei Nagyváty növényekkel kapcsolatos szokásaihoz és néphagyományaihoz. Magyar Népnyelv, IV. 268–308. Debrecen
NAGY Sándor, K.
1884 - Biharország. Nagyvárad
1888 - A pákász története. Vácz
1078NAGY-TÓTH Ferenc
1998 - Régi erdélyi almák. Kolozsvár
NAGY VARGA Vera
1971 - Tyúktenyésztés. In: KISS László–PATAKI Sándor (szerk.): Mezőcsát népi kultúrájából. 89–96. Budapest
NAGYBÁKAY Péter
1981 - Magyarországi céhbehívótáblák. Budapest
NAGYVÁTHY János
1791 - A’ szorgalmatos mezei gazda. I–II. Pest
1821 - Magyar practicus termesztő. 2. és 3. kiad. Pest
1822 - Magyar practicus tenyésztető. Pest
1824 - Magyar practicus termesztő. I–II. Pest
1835 - Magyar gazdatiszt. Pest
1836 - Magyar practicus tenyésztető. Pest
NÉMA Sándor
1994 - Adalékok a Győr megyei szőlőhegyi (hegybéli) települések kialakulásához az 1700-as évektől 1828-ig. Arr. 31–33. 126–137. Győr
1995 - A Győr-sokoróaljai szőlővidék hegyközségi törvényei, 1673–1825. Győr
NEMES Lajos
1974 - Az egri szőlőmunkások napszámbére a XVIII. század első felében. Archívum 3. 73–82. Eger
NEMES Mihály
1901 - Adalék a „vádvonás” halászó módhoz. NÉ II. 64–65.
NÉMETH Gábor
1990 - Hegyaljai mezővárosok „törvényei” a XVII–XVIII. században. A Magyar Nemzeti Múzeum művelődéstörténeti kiadványai I. Budapest
NÉMETH Gyula
1937 - Tok halnevünk eredete és néhány szó a magyarság ősfoglalkozásairól. MNy XXXIII. 135–140.
1943 - Sólyom, karvaly. MNy XXXIX. 99–104.
NÉMETH Márton
1967 - Ampelográfiai album. Termesztett szőlőfajták. I. Budapest
NÉMETHY Endre
1938 - Kemenesalji hiedelmek a földművelés és állattenyésztés köréből. Ethn. XLIX. 230–231.
1939 - Népi hiedelmek és szokások Muraszemenyéről. NÉ XXXI. 62–64.
1941 - A tráglaháló és a vele való halászat Délzalában. NÉ XXXIII. 264–267.
NEWEKLOWSKY, Ernst
1952–54 Die Schiffahrt und Flösserei im Raume der oberen Donau. 1–2. Linz
NOPCSA Ferenc
1923–24 - Úti jegyzetek egy amatőr etnográfus naplójából. Ethn. XXXIV–XXXV. 65–74.
NOVÁK László
1975 - A szőlő Albertirsa és Pilis hagyományos telekrendszerében és üzemszervezetében. Stud. Com. 3. 231–274. Szentendre
1977 - Gyoma településnéprajzi viszonyai és hagyományos paraszti gazdálkodása. In: SZABÓ Ferenc (szerk.): Gyomai tanulmányok. 505–574. Gyoma
1980 - Alsónémedi hagyományos gazdálkodási viszonyai a XVIII–XIX. században. In: BALASSA Iván (szerk.): Alsónémedi története és néprajza. 271–301. Alsó-némedi
1986 - A három város. Budapest
1994 - Adatok a Sóvidék határhasználatához és hagyományos paraszti gazdálkodásához (sarlós aratás) Parajdról. In: NOVÁK László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére. Stud. Com. 23. 467–475. Szentendre
NOVÁKI Gyula lásd HARTYÁNYI Borbála P.
1079NYÁRÁDY Mihály
1930 - Az őszi rozs termelése Ramocsaházán. NÉ XXXII. 84–101.
1938 - A régi Rétköz halászata. Ethn. XLIX. 156–174, 380–394.
1941 - Az igazi pákász. DSz XV. 101–109.
1955 - A tengeri népi termelése Ramocsaházán. NÉ XXXVII. 269–291.
1956 - A burgonya szerepe egy Szabolcs-Szatmár megyei község (Ramocsaháza) életében. Szabolcs-Szatmári Szemle 1956. 1–4. sz. 97–111. Nyíregyháza
1959 - Fajtaváltás a kéki juhtenyésztésben. Népr. K. IV. 1–2. 163–202.
NYEGRE László
1900 - Máramaros megye. Budapest
NYÍRI Antal
1939 - A zselicségi Szenna és vidéke magyar nyelvjárása. Kaposvár
1948 - A kihaló szentesi víziélet néprajzi és népnyelvi maradványai. Szeged
1951 - Szárnyék, szárnyakú... Nyr LXXV. 464–465.
1958 - „Pákász” szavunk története. Népr. Nyelvtud. II. 33–42.
1963 - A folyónevekből lett kutyanevekről. Nyr LXXXVII. 351–354.
OBREBSKI, J.
1931 - Przyczinki do lowiectwa wschodniej czesci pólwyspu Balkanskiego. Lud Slo-wianski. II. 165–181. Kraków
OLÁH Andor
é. n. - „Fűbe-fába az orvosság!” Békés megyei népi orvoslás. I–II. Békéscsaba
OLÁH József
1960 - A robotmunka a sárospataki és regéci uradalmakban a XIX. század első felében. In: SZABÓ István (szerk.): Agrártörténeti tanulmányok. 271–338. Budapest
OLÁH Miklós
1891 - Magyarország leírása 1536. In: SZAMOTA István: Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten. 518–555. Budapest
1938 - Hungária – Attila. Budapest
OLTVAI Ferenc–VINCZY Károlyné
1968 - A szegedi Zsótér-ház építése. MFMÉ 1966–67/1. 189–203. Szeged
ORBÁN Balázs
1868–73 - A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismereti szempontból. I–VI. Pest–Budapest
ORCZY Lőrinc
1789 - Két nagyságos elmének költeményes szüleményei. Pozsony
ORGOVÁNYI János
1973 - A tapló háziipari feldolgozásának zirci hagyományai. Veszprém megyei Honismereti Tanulmányok. II. 89–94. Veszprém
ORISKÓ István
1942 - Kötélkészítés hársfaháncsból. Ethn. LIII. 145–155.
OROSZ Endre
1911 - Közlemények az E. K. K. múzeumából. Vadászati felszerelések. Erdély, XX. 173–177.
1912 - Régi szigonyos halászatról a Kis-Szamos völgyében. Erdély XXI. 56–59.
1929 - Szigonyos halászat Vajdaszentiványon. – Nyárádmenti szigonyok. NÉ XXI. 19–21, 114.
OROSZ István
1960 - A hegyaljai mezővárosok társadalma a XVII. században. In: SZABó István (szerk.): Agrártörténeti tanulmányok. 3–70. Budapest
1965 - A differenciálódás és kisajátítás. In: SZABÓ István (szerk.): A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. II. 9–145. Budapest
1976 - Szőlőtermelés a Hajdúkerület városaiban a XVIII–XIX. században. HBMÉ III. 57–74. Hajdúböszörmény
1080OROSZ István
1980 - A „rideg tanya”. In: PÖLÖSKEI Ferenc–SZABAD György (szerk.): A magyar tanyarendszer múltja. 170–215. Budapest
1981 - Berettyóújfalu agrárviszonyai a XVII–XIX. században. In: VARGA Gyula (szerk.): Berettyóújfalu története. 229–297. Berettyóújfalu
1986 - Az alföldi mezővárosi parasztság termelési eljárásai a XVIII. században és a XIX. század első felében. AJMK IV. 403–428. Nagykőrös
1994 - A dinnyés kertekről. In: NOVÁK László (szerk.): Néprajzi tanulmányok Ikvai Nándor emlékére, I. Stud. Com. 23. 407–411. Szentendre
1997 - Földbirtoklás, mezőgazdasági termelés és agrártársadalom Debrecenben 1850–1918 között. In: OROSZ István (főszerk.): Debrecen története 1849–1919. 3. Debrecen
OROSZI M.
1857 - A mély-mívelés. FG I. 12. sz. 98–99; 13. sz. 108–109; 14. sz. 114–115; 15. sz. 121–122; 16. sz. 131–132; 17. sz. 188–189.
OROSZI Sándor
1994 - Album a görgényi tutajozásról. MMgMK (1992–1994) 341–354.
1995a - Az első nagykunsági vadásztársulatok. Zounuk, 10. 325–340. Szolnok
1995b - Emlékezés a székely közösségek erdőire. Erdt. K. XVII. Budapest
1996 - Vadfajokból védett állatfajok. Erdt. K. XXI. Budapest
ORTVAY Tivadar
1882 - Magyarország régi vízrajza a XIII. század végéig. Budapest
1903 - Pozsony város története II. Pozsony
ÖRÖSI PÁL Zoltán
1968 - Méhek között. Budapest

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages