BIBLIOGRÁFIA F-K

Teljes szövegű keresés

BIBLIOGRÁFIA F-K
FABÓ Bertalan
1905 - Magyar ráolvasások 1651–ből. Ethn. XVI. 313.
FABRIS, Giovanni
1906 - Laude antiche e laude moderne (Contributo aha storia della poesia ascetica). Udine
FABRIS, Giovanni
1907 - Il piú antico laudario veneto con la bibliografia delle laude. Vicenza
FABRIS, Giovanni
1922 - Canti popolari religiosi delta Diocesi di Padova. Padova (Atti e Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti in Padova – anno 1922. Volume XXXVIII.)
FALUDI Ferenc
1787 - Minden munkái. Kiadta Toldy Ferenc. Pest, 1853.
FALUS Róbert
1964 - Az ókori görög irodalom története. I–II. Budapest
790FARAGÓ József
1951 - Felszállott a páva. Munkásdalok a 16. századtól máig. Bukarest
FARAGÓ József
1955 - Népköltészetünk mai fejlődése. Új találós kérdések. Igaz Szó, III/2. 141–149.
FARAGÓ József
1965 - Jávorfa – muzsika. Népballadák. Bukarest
FARAGÓ József
1969 - Kurcsi Minya havasi mesemondó. Bukarest
FARAGÓ József
1971 - Idegen szavak félreértésén alapuló népi tréfák. Nyelv. és Ir. KM. XV. 101–112.
FARAGÓ József
1974 - Láttatás a mesélésben. In: Voigt (szerk.) 1974: 95–96.
FARAGÓ József
1976 - Magyardécsei bölcsődalok. In: Népismereti Dolgozatok. 133–141. Bukarest
FARAGÓ József
1977 - Balladák földjén. Bukarest
FARAGÓ József–FÁBIÁN Imre
1982 - Bihari gyermekmondókák. Bukarest
FARAGÓ József–JAGAMAS János
1954 - Moldvai csángó népdalok és népballadák. Bukarest
FARAGÓ József–RÁDULY János
1969 - A népballadák egy romániai magyar falu mai köztudatában. Ethn. LXXX. 504–513.
FARAL, Edmond
1910 - Les jongleurs en France au moyen âge. Paris
FEJŐS Zoltán
1981 - Mitikus lények Karancskeszi hiedelemvilágában. In: Előtanulmányok a Magyarság Néprajzához 9. 88–118. Budapest
FEJŐS Zoltán–NIEDERMÜLLER Péter
1982 - Tájékoztató bibliográfia a városok néprajzi antropológiai kutatásához. Folklór – Társadalom – Művészet 12. Budapest
FÉL Edit
1941 - Kocs 1936-ban. Budapest
FENYŐ István
1972 - Az irodalmi népiesség elméleti alapvetése. ItK LXXVI. 146–172.
FERENCZI Imre
1957 - Az ördöngős kocsis alakjának néhány kérdése. Ethn. LXVIII. 56–86.
FERENCZI Imre
1960 - Rákóczi alakja az abaúj-zempléni néphagyományban. Ethn. LXXI. 389–436.
FERENCZI Imre
1966 - Mondaterminológiák és műfajkritériumok. Népr. Nyelvtud. 10. 1–18.
FERENCZI Imre
1968 - A népmonda (Valóságélmény, hagyomány, költészet). Kand. ért. Kézirat az MTA Kézirattárában. Budapest
FERENCZI Imre
1973–1974 Népi gyógymódok a bánsági magyarok körében. Néprajzi dolgozatok 28. Szeged
FERENCZI Imre
1975–76 - Egy anekdotakör tanulságai. Népr. Nyelvtud. 19–20. 5–52.
FERENCZI Imre–MOLNÁR Mátyás
1972 - Fordulj kedves lovam… Rákóczi és kuruc néphagyományok Szabolcs-Szatmárban. Vaja
FERENCZI Imre–UJVÁRY Zoltán
1962 - Farsangi dramatikus játékok Szatmárban. Műv. Hagy. 4.
791FERENCZI Zoltán
1896 - A „Salamon és Markalf” czímű népkönyv kiadásairól. MKSz 52–60.
FERRARO, Giuseppe
1875 - Regola dei servi della Vergine gloriosa, ordinata e fatta in Bologna nell’ anno 1281. Pubblica per la prima volta ed annotata dal prof. Giuseppe Ferraro in Livorno
FERRARO, Giuseppe
1877 - Poesie popolari religiose del secolo XIV. Bologna
FETTICH Nándor
1959 - A Júlia szép leány balladáról. Ethn. LXX. 61–76.
FETTICH Nándor
1971 - Vallásos jellegű varázs-szövegek a magyar néphitben. Ethn. LXXXII. 44–69.
FODOR István
1975 - Verecke híres útján… A magyar nép őstörténete és a honfoglalás. Budapest
FONTANA, S.
1964 - Il maggio. Firenze
FORTINI, Arnoldo
é. n. - La lauda in Assisi e le origini del teatro italiano. Assisi
FÖLDES László
1958 - A Budajenőre telepített székelyek betlehemezése. Ethn. LXIX. 209–259.
FÖLDES László (szerk.)
1969 - Viehwirtschaft und Hirtenkultur. Ethnographische Studien. Budapest
FÖLDES László (gy.)
1979 - Küsmödi Bálint élettörténete. Népr. K. XXII. 121–219.
FRANK, Grace
1930 - Le livre de la Passion. Poème narratif du XIVe siècle. Paris
FRANK, Grace
1934 - La passion d’ autun. Paris
FRANKOVICS György
1968 - Felsőszentmárton horvát találóskérdése. Múzeumi Körlevél 13–16. (I–IV. negyedév) 39–43.
FRANZ, Adolf
1909 - Die kirchlichen Benedictionen im Mittelalter. I–II. Freiburg im Breisgau
FRECSKAY János
1900 - Mesterségek szótára. Budapest
FRICK József
1910 - Középkori magyar himnuszköltészet. Kolozsvár
GAÁL Ferenc
1886 - Az okos leány (Nagy-Lengyel). Nyr 15. 231.
GAAL György
1822 - Märchen der Magyaren. Wien
GAAL György
1857–1860 G. Gy. Magyar népmesegyűjteménye. I–III. Kiadta Kazinczy Gábor és Toldy Ferenc. Pest
GAER, Joseph
1961 - The lore of the Old Testament. Boston
GÁGYOR József
1978 - Szól a rigó kiskorában. Népi mondókák, gyermekjátékok. Bratislava–Budapest
GÁGYOR József
1982 - Megy a gyűrű vándorútra. Gyermekjátékok és mondókák. Budapest
GÁLDI László
1960 - A finnugor népi verselés tipológiai áttekintése. (I–II.) It 2–3. sz. 149–175, 4. sz. 302–323.
792GAMM, Hans-Jochen
1965 - Das Flüsterwitz im Dritten Reich. München
GAZDA József
1980 - Így tudom, így mondom. A régi falu emlékezete. Bukarest
GAZDA Klára
1980 - Gyermekvilág Esztelneken. Bukarest
GECSÉNYI Lajos
1968 - Adatok a munkásdalok terjedésének történetéhez (1919–1944). In: Katona I.–Maróthy–Szatmári (szerk.) 1968: 469–474.
GÉMES Eszter
1979 - Mindig magam. Budapest
GENNEP van, A.
1943 - Manuel de folklore français contemporain. Introduction générale et première partie. Paris
GERBSZTMAN, A. I.
1968 - O zvukovom sztrajenyii narodnoj zagadki. Russzkij Folklor 185–197.
GERÉZDI Rabári
1962 - A magyar világi líra kezdetei. Budapest
GERGELY Ágnes
1972 - Középkorunk üzenete. Élet és Irodalom, XVI. 52. sz. 16.
GERNENTZ, Hans Joachim
1964 - Religiöse Dichtung des Mittelalters. Berlin
GIOVANNINI, Maureen J.
1978 - Structural Analysis of Proverbs in a Sicilian Village. American Ethnologist, 5. 322–333.
GOROVEI, Artur
1898 - Cimiliturile românilor. Bucureşti
GOROVEI, Artur
1931 - Descântecele Românilor. Bucureşti
GOTTSCHALK, Louis–KLUCKHOHN, Clyde–ANGELL, Robert
1945 - The Use of Personal Documents in History, Anthropology and Sociology. Social Science Research Council, Bulletin 53. New York
GÖNCZI Ferenc
1914 - Göcsej, s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. Kaposvár
GÖNCZI Ferenc
1937 - A somogyi gyermek. A somogymegyei fóldmívesnép gyermeknevelési módjának s a gyermekek különböző szokásainak leírása. Kaposvár
GÖNCZI Ferenc
1948 - Göcsej népköltészete. Zalai Tudományos Gyűjtemény I. Zalaegerszeg
GÖNCZI Ferenc
1949 - Somogyi gyermekjátékok. A Dunántúli Tudományos Intézet Kiadványai XII. Kaposvár
GÖRÖG-KARADY, Veronika
1982 - Retelling Genesis: the Children of Eve and the Origin of Inequality. Journal of the Anthropological Society of Oxford 13. No 1. 31–44.
GRACZA György
19012 - A nevető Magyarország. I–II. Budapest
GRAFENAUER, Ivan
1958 - Bogastvo in ubostvo v slovenski narodni pesmi in irski legendi. Ljubljana
GRAGGER Róbert
1916 - Arany A hegedű cz. költeményének tárgytörténetéhez. Ethn. XXVII. 130–132.
GRAGGER Róbert
1927 - Magyar népballadák. Budapest
793GRAGGER Róbert–LÜDEKE, H.
1926 - Ungarischen Balladen. Berlin–Leipzig
GRAVES, Robert–PATAI, Rafael
1964 - Hebrew Myths. The Book of Genesis. London
GREGUSS Ágost
1865 - A balladáról. Pest
GREGUSS Ágost
1886 - A balladáról és egyéb tanulmányok. 2. kiad. Budapest
GREVERUS, Ina-Maria
é. n. - Thema und Motiv. Zu einem Index der Deutschsprachigen Bergmannssagen. In: Tagung. 78–85.
GRIFONI, Oreste
1913 - Canti popolari religiosi umbri. Spello
GRIFONI, Oreste
1927 - Poesie e canti religosi dell’ Umbria degli Angeli. S. Maria
GRIMM, Jakob
1835 - Deutsche Mythologie. I–III. Gütersloh
GRIMM, Jakob–GRIMM, Wilhelm
1812–1822 Kinder und Hausmärchen. I–III. Berlin
GRIMM, Jakob–GRIMM, Wilhelm
1816–1818 - Deutsche Sagen. I–II. Berlin
GROZESCU, Iulian
1864 - Egy pár székely vadrózsáról. Fővárosi Lapok, 114. sz. máj. 20.
GULYA János (szerk.)
1975 - A vízimadarak népe. Tanulmányok a finnugor rokon népek élete és műveltsége köréből. Budapest
GULYÁS Éva–SZABÓ László
1975 - „Túl a Tiszán a szendrei határban…” (Népballadák és históriás énekek Szolnok megyéből). Szolnok
GYÖRFFY György
1948 - Krónikáink és a magyar őstörténet. Budapest
GYÖRGY Lajos
1929a - Poggio- és Arlotto elemek a magyar anekdotakincsben. Budapesti Szemle, 214. k. 56–90.
GYÖRGY Lajos
1929b - Andrád Sámuel elmés és mulatságos anekdotái. Kolozsvár
GYÖRGY Lajos
1931 - Eulenspiegel magyar nyomai. Erdélyi Tudományos Füzetek 40. Kolozsvár
GYÖRGY Lajos
1932a - Kónyi János Democritusa. Budapest
GYÖRGY Lajos
1932b - Magyar anekdotáink Naszreddin-kapcsolatai. Erdélyi Tudományos Füzetek 54. Kolozsvár
GYÖRGY Lajos
1932c - Tárgytörténeti jegyzetek Mikszáth anekdotáihoz. Irodalomtörténeti Füzetek 47.
GYÖRGY Lajos
1934 - A magyar anekdota története és egyetemes kapcsolatai. Budapest
GYÖRGY Lajos
1935 - Vándoranekdoták. Budapesti Szemle, 687. sz. 184–207; 688. sz. 320–333.
GYÖRGY Lajos
1935a - Anekdota. In: A magyarság néprajza. III. 148–182.
GYÖRGY Lajos
1938 - Világjáró anekdoták. Budapest
794GYÖRGY Lajos
1940 - A magyar nábob (Jókai Mór). Erdélyi Tudományos Füzetek 20. Kolozsvár
GYÖRGY Lajos
1943 - Anekdota. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. III. 127–159.
GYŐRI Klára
1975 - Kiszáradt az én örömem zöld fája. Emlékezés. Sajtó alá rendezte és előszóval ellátta Nagy Olga. Bukarest
GYULAI Pál
1872 - A magyar népköltészetről. In: Dömötör T.–Katona–Voigt (szerk.) 1978: 173–237.
GYULAI Pál
1908 - Kritikai Dolgozatok 1854–1861. Budapest
GYÜKER család feljegyzései
1979 - Évszázadok történetei. 1787–1944. Külsőböcs (Somogy m.). Gyűjtötte Igaz Mária. Népr. K. XXII. 11–120.
HAAVIO, Martti
1934 - Über die finnisch-karelischen Klagelieder. JSFOu 47.
HADNAGY Albert
1954 - Néphit az ikertestvérek házasságkötésének lehetőségéről Tolna megyében. Ethn. LXV. 530–532.
HADNAGY Albert
1964 - Fény derült Háry Jánosra. Medveczky László interjúja. Esti Hírlap, okt. 15.
HADROVICS László
1954 - Az ó-magyar Trója-regény nyomai a délszláv irodalomban. MTA Nyelv. K. V. 79–181.
HADROVICS László
1960 - A délszláv Nagy Sándor-regény és középkori irodalmunk. MTA Nyelv. K. XVI. 235–293.
HAIDER Edit–BORSAI Ilona–KOVÁCS Ágnes
1976 - Bújj, bújj, zöld ág… Népi gyermekjátékok. Budapest
HAIDER Edit–BORSAI Ilona–KOVÁCS Ágnes
1977 - Kivirágzott a diófa… Népi gyermekjátékok. Budapest
HAIDING, Karl–GASS, Sophie
1980 - Kinder und Jugendspiele aus Niederösterreich. Wien
HAIN, Matilde
1973 - Der Traum Mariens. Ein Beitrag zu einem europäische Arbeiten. Bd. 71. München
HALLER János
1695 - Hármas história mellyet magyarra fordított H. J. Kolozsvár
HALLER János
1900 - Gesta Romanorum. Kolozsvár, 1695. Kiadta Katona Lajos. Régi Magyar Könyvtár 18. Budapest
HAMPP, Irmgard
1961 - Beschwörung, Segen, Gebet. Stuttgart
HAMPP, Irmgard
1966 - Sigilla Salomonis. Eme „Zauberolle” aus dem 17. Jahrhundert. Zauber und Frömmigkeit. Volksleben 13. 101–126.
HAND, W. D.
1963 - Ein Katalog der amerikanischen Sagen. In: Tagung… 43–48.
HANIKA, Josef
1928 - Volksrätsel. Karpathenland I. 33–37.
HANIKA–OTTO, Liesl
1930 - Sudetendeutsche Volksrätsel-Reishenberg. Beiträge zur sudetendeutsche Volkskunde XIX.
HARDIE, Margaret M.
1923 - The evil eye in some Greek villages of the Haliakmon valley in West-Makedonia. Journal of the Royal Anthropological Institut of Great Britain, 53.
795HARKORT, Fritz–PEETERS, Karel C.–WILDHABER, Robert
1968 - Volksüberlieferung. Göttingen
HARMJANZ, F. A.
1932 - Die deutschen Feuersegen und ihre Varianten in Nord- und Osteuropa. FFC 103. Helsinki
HARSÁNYI István
1918 - XVII és XVIII. századi verses találós mesék a sárospataki könyvtárból. ItK XXVIII. 315–321.
HARVA, Uno
1938 - Die religiösen Vorstellungen der altaischen Völkern. FFC 125. Helsinki
HARVA, Uno
1952 - Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen. FFC 142. Helsinki
HAVER, Jozef van
1964 - Nederlandse Incantatieliteratur. Gent
HÄSTESKO, F. A.
1914 - Motivverzeichnis Westfinnischer Zaubersprüche. FFC 19. Hamina
HEGEDŰS Lajos
1946 - Népi beszélgetések az Ormánságból. Pécs
HEGEDŰS Lajos
1952 - Moldvai csángó népmesék és beszélgetések. Budapest
HEGEDÜS Lajos, Öreg
1857 - Eredeti tréfák, adomák s mondák, a czigány életből. Pest
HEILER, Friedrich
1961 - Erscheinungsformen und Wesen der Religion. Stuttgart
HEIM, Ricardus
1892 - Incantamenta magica graeca latina. Jahrbuch für Klassische Philologie XIX. (Suppl.)
HELLER Bernát
1908 - A „Gesta Romanorum” zsidó vonatkozásai c. cikkhez. Magyar Zsidó Szemle, 80–83.
HELLER Bernát
1909 - Magyar mese- és mondaelemek egyetemesebb kapcsolatban. I. Micz bán mondája. Ethn. XX. 65–73.
HELLER Bernát
1911 - Dähnhardt, Oskar: Natursagen. Ethn. XXII. 169–176.
HELLER Bernát
1915 - Arany János „A hegedű” czimű víg legendájának tárgyához. Ethn. XXVI. 329–330.
HELLER Bernát
1926 - Három daru. Ethn. XXXVII. 57–72.
HELLER Bernát
1929 - Arany János viszonya a legendához és az Agádához. IMIT Évkönyv. 62–123.
HELLER Bernát
1930 - Mikszáth, Babrios: A mese és a legenda. Ethn. XLI. 153–157.
HELLER Bernát
1940 - Erdélyi népmese Mikes Kelemen egyik levelében. It 29. 20–21.
HELLER Bernát
é. n. - A héber mese. Népszerű Zsidó Könyvtár 14. Budapest
HELLER Bernát
1943 - A magyar folklore és a Folklore Szövetség kiadványai (FFC), különös tekintettel Stith Thompson Motif-Indexére. Ethn. LIV. 225–235.
HELTAI Gáspár
1566 - A bölcs Esopusnak és másoknak fabulái és oktató beszédei. Kolozsvár. Kiadta Keleti Arthur. Békéscsaba, 1943.
796HERDER, Johann Gottfried
1880 - Sämmtliche Werke. Hrsg. Bernhardt Suphan. XIX. Berlin
HERMÁN Ferenc, ifj.
1900–1904 A magyar néphumor. Kecskeméti ev. és ref. jogakadémia évkönyve. Kecskemét
HERMAN Ottó
1914 - A magyarok nagy ősfoglalkozása. A magyar pásztorok nyelvkincse. Budapest
HERMANN István (s. a. r.)
1956 - Gyulai Pál válogatott művei. I–II. Budapest
HERMÁNYI Dienes József
1960 - Nagyenyedi Demokritus. Kiadta Klaniczay Tibor. Magyar Könyvtár. Budapest
HERTZ, Wilhelm
1900 - Spielmannsbuch. Stuttgart
HILMAR, Ernst
1966 - Mariä-Wanderung (Überlieferung und Geschichte eines geistlichen Volksliedes). Jahrbuch für Volksliedforschung. 37–57.
HINTALAN László–LÁZÁR Katalin
1980 - Gyermekjátékok. Hévízgyörk, Pest megye. Szentendre
HOFER Tamás (szerk.)
1984 - Történeti antropológia. Budapest
HOLL Béla
1971 - Hozzászólás Dobozyné Erdélyi Zsuzsanna „Archaikus és középkori elemek népi szövegekben” című előadásához. Ethn. LXXXII. 371–374.
HOLOSOVSZKY Imre
1808 - Amaz ország-szerte elhiresült Suszter Liplinek élete, tettei, dévaj és tzégéres furtsaságai. Pest
HOLSTEIN, Michael E.
1975 - Crooked roads without Improvement: Blake’s „Proverbs of Hell”. Genre, VII. No 1. 26–41.
HONKO, Lauri
1959 - Krankheitsprojektile. FFC 178. Helsinki
HONKO, Lauri
1962 - Geisterglaube in Ingermanland. FFC 185. Helsinki
HONKO, Lauri
1964 - Memorates and the study of Folk Beliefs. Journal of the Folklor Institute Bloomington, 5–19.
HONKO, Lauri
1965 - Ön the functional Analysis of Folk Beliefs and Narratives about Empirical Supernatural Beings. IV. International Congress – Lectures and Reports. Laografia
HONKO, Lauri
1968 - Genre Analysis in Folkloristics and Comparative Religion. Temenos 3. 48–66.
HONKO, Lauri
1974 - Balto-Finnic Lament Poetry. Finnish Folkloristics 1. (Studia Fennica 17.) Helsinki
HONKO, Lauri
1980 - Finn mitológia. In: Hoppál (szerk.) 1980: 188–214.
HONTI János
1928 - Verzeichnis der publizierten ungarischen Volksmärchen. FFC 81. Helsinki
HONTI János
1936 - Mesék és mítoszok halálról és halhatatlanságról. Ethn. XLVII. 34–39.
HONTI János
1937 - A mese világa. Budapest
HONTI János
1940 - A népmese háttere. Ethn. LI. 308–320.
797HONTI János
1962 - Válogatott tanulmányok. Budapest
HOÓ Bernát
1963 - Tiszakerecsenytől – Kanadáig. Budapest
HOPPÁL Mihály
1969a - Gyermekijesztők. NK–NT II–III. 247–262.
HOPPÁL Mihály
1969b - A magyar lidérc-hiedelemkör szemantikai modellje. Ethn. LXXX. 402–414.
HOPPÁL Mihály
1970 - Az „igézés”-hiedelemkör alkotó elemei. NK–NT IV. 259–286.
HOPPÁL Mihály
1976 - Széki hiedelemtörténetek. FA 5.
HOPPÁL Mihály
1977a - A tér, a közösség és a kommunikáció. Budapest
HOPPÁL Mihály
1977b - Esemény–elbeszélés–közösség. In: Istvánovits–Kríza (szerk.) 1977: 61–85.
HOPPÁL Mihály
1978 - Hiedelemrendszer, világkép és mitológia. A társadalom jelei. Budapest
HOPPÁL Mihály (szerk.)
1980 - A tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról. Budapest
HOPPÁL Mihály
1981 - Jelképek és jelentések. Szerkesztői bevezető. In: Hoppál (szerk.): Folklór Tanulmányok. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 9. 7–15. Budapest
HOPPÁL Mihály–ISTVÁNOVITS Márton (szerk.)
1978 - Mítosz és történelem. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 3. Budapest
HOPPÁL Mihály–KÜLLŐS Imola
1972 - Parasztönéletrajzok – paraszti írásbeliség. Ethn. LXXXIII. 284–292.
HOPPÁL Mihály–KÜLLŐS Imola–MANGA János (szerk.)
1974 - „Emlékül hagyom…” Önéletírások. Budapest
HORGER Antal
1908 - Hétfalusi csángó népmesék. MNGy X. Budapest
HORVÁT István
1835 - A’ Babonás Lóorvoslás. Tudományos Gyűjtemény VII. 112–113.
HORVÁT István
1967 - Mindennapija. Budapest (Kiadja jegyzetekkel, tanulmányokkal ellátva az ELTE Apáczai Csere János gyakorló iskolája tanárainak és tanulóinak munkaközössége). (Mindennapi. Horvát István pest-budai naplója 1805–1809.)
HORVÁTH Cyrill
1890 - A magyar irodalom története. 1. k. A régi magyar irodalom története. Budapest
HORVÁTH Cyrill
1921 - Középkori magyar verseink. Budapest
HORVÁTH István
1971 - Magyarózdi toronyalja. Írói falurajz. Kolozsvár
HORVÁTH János
1873 - Találós mesék. Nyr II. 132.
HORVÁTH János
1927 - A magyar irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig. Budapest
HORVÁTH János
1931 - A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Szent Istvántól Mohácsig. Budapest
798HORVÁTH János
1935 - Magyar humanizmus. Budapest
HORVÁTH János
1944a - A magyar irodalmi műveltség kezdetei. Szent Istvántól Mohácsig. 2. kiad. Budapest
HORVÁTH János
1944b - Az irodalmi műveltség megoszlása. Magyar humanizmus. 2. kiad. Budapest
HORVÁTH János
1953, 19572 A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete. Budapest
HORVÁTH János
1954 - Árpád-kori latinnyelvű irodalmunk stílusproblémái. Budapest
HUDÁK Ilona
1978 - Huszadik századi magyar paraszti önéletírások (Kéziratos szakdolgozat az ELTE Folklore Tanszékén). Budapest
HUNYA István
1974 - Emelt fővel (Önéletrajz). Budapest
HYLTÉN–CAVALLIUS, G. O.
1864–1868 Wärend och Wirdarne. I–II. Stockholm
HYMES, Dell H.
1975 - A beszélés néprajza. In: Pap M.–Szépe (vál.) 1975: 91–146.
ILLYÉS Gyula
1936 - Magyarok. Budapest
ILLYÉS Gyula
1976 - Hattyúdal ébreszt vagy lehet-e a népnek művészete. Budapest
IMETS Dénes (gyűjt.)
1970 - Repülj madár, repülj. Menasági népdalok és népballadák. Csíkszereda
IMRE Lajos
1893 - A magyar Faust. Erdélyi Múzeum, 10. 158–174, 236–253.
IMRE Sándor
1900 - A népköltészetről és népdalról. Budapest
IPOLYI Arnold
1854 - Magyar Mythologia. Pest
IPOLYI Arnold
1855 - A régi magyar népkönyvek felett vizsgálatok (Salamon és Markalf). Új Magyar Múzeum, I. 261–303.
IPOLYI Arnold
1872 - Magyar ősvallási és nyelvemlékek. Századok, III. 1–7, 116–119.
IPOLYI Arnold
1929 - Magyar Mythologia. I–II. 2. kiad. Budapest
ISTVÁNFFY Gyula
1890 - Palóc mesék a fonóból. Liptó-Szent-Miklós
ISTVÁNFFY Gyula
1896 - A borsodi matyó nép élete. Ethn. VII. 65–83, 165–174, 280–285, 364–373, 447–459.
ISTVÁNFFY Gyula
1912 - Palócz adomák és párbeszédek. Ethn. XXIII. 103–109.
ISTVÁNFFY Gyula
1963 - Palóc népköltési gyűjtemény (Születésének századik évfordulója alkalmából sajtó alá rendezte Bodgál Ferenc). A miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai II. Miskolc
ISTVÁNOVITS Márton
1965 - Elhal-e a népművészet? Ethn. LXXVI. 112–115.
799ISTVÁNOVITS Márton
1976 - Sirató és munkadal: a grúz „mtibluri”. Ethn. LXXXVII. 503–510.
ISTVÁNOVITS Márton–KRÍZA Ildikó (szerk.)
1977 - A komikum és humor megjelenésének formái a folklórban. Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 1. Budapest
IVANOV, V. V.–TOPOROV, V. N.
1963 - K rekonsztrukcii praszlavjanszkovo tyekszta (V-ij Mezsdunarodnij szjezd szlavisztov, Szófia)
JABLONKAY Gábor
1910 - Taxonyi János S. J. XVIII. századbeli magyar író élete és erkölcstanító példatára. Kalocsa
JAENECKE–NICKEL, Johanna
1965 - Religiose und magische Elemente in den deutschen Segen und Beschwörungsformeln. DJBVk XI. 83–91.
JAGAMAS János–FARAGÓ József
1974 - Romániai magyar népdalok. Bukarest
JAHN, O.
1855 - Über den Aberglauben des bösen Blickes bei den Alten. Berichte über die Verhandlungen der Kgl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften, Phil.–Hist. KI. 7.
JAKOBSON, Roman
1972a - A nyelv és egyéb kommunikációs rendszerek viszonya. In: Jakobson 1972c: 93–111.
JAKOBSON, Roman
1972b - Nyelvészet és poétika. In: Jakobson 1972c: 229–276.
JAKOBSON, Roman
1972c - Hang-Jel-Vers. 2., bőv. kiad. Budapest
JAKSCHE, J.
1910 - Grundackers von Judenburg Christi Hort aus der Wiener Handschrift. Berlin
JAKUBOVICH Emil
1920 - Adalékok nyelvemlékeink sorozatához. III. 1488 évi Bagonyai Ráolvasások. MNy XVI. 78–80.
JAKUBOVICH Emil
1931 - Honfoglalási hősi énekeink előadásformájához. MNy XXVII. 265–276.
JAKUBOVICH Emil–PAIS Dezső (összeáll.)
1929 - Ó-Magyar Olvasókönyv. Pécs
JANCSÓ Elemér
1955 - Az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság iratai. Bukarest
JANKÓ János
1893 - Torda, Aranyosszék, Toroczkó magyar (székely) népe. Néprajzi Tanulmányok. Budapest
JANKOVICS József
1981 - Négy archaikus ima. ItK LXXXV. 329–331.
JÁRDÁNYI Pál
1943 - A kidei magyarság világi zenéje. Kolozsvár
JÁRDÁNYI Pál (szerk.)
1961 - Magyar népdaltípusok. I–II. Népzenei Könyvtár 1–2. Budapest
JÁRDÁNYI Pál–OLSVAI Imre
1973 - Népdaltípusok. MNT VI. Budapest
JASON, Heda
1977 - Ethnopoetry. Form. Content. Function. Linguistica Biblica, XVIII. 32.
JEFIMENKO, P.
1874 - Szbornyik malorosszijszkih zaklinanyij. Moszkva
JEMNITZ János
1968 - A XX. századi angol munkásmozgalmak az újabb önéletrajzi irodalom tükrében. Val. 1. sz. 104–106.
ű800JIRKU, Anton
1912 - Die Dämonen und ihre Abwehr im Alten Testament. Leipzig
JÓKAI Mór
1856 - A magyar nép adomái. Pest
JÓKAI Mór
1857a - Az istenhegyi székely leány. In: Dekameron (Nemzeti kiadás). 153–154. Budapest
JÓKAI Mór
1857b - A magyar nép adomái. Második, 150 új adomával bővített kiadás. Pest
JÓKAI Mór (szerk.)
1858 - A Nagy Tükör. Pest
JÓKAI Mór
1860 - A magyar néphumorról. Vasárnapi újság, 1860. febr. 5. és 12. (Kritikai kiadása: Jókai Mór összes művei. Cikkek és beszédek 5. Szerk. H. Törő Györgyi. Budapest, 1968. 335–351.)
JÓKAI Mór
1872 - A magyar nép élcze szép hegedűszóban. Pest, „Harmadik kiadás” jelzéssel Budapest
JOLLES, André
1930 - Einfache Formen (Legende, Sage, Mythe, Rätsel, Spruch, Kasus, Memorabile, Märchen, Witz). Halle
JUHÁSZ Ferenc
1970 - Imák, apokrif mámorok. Ú. Í. 9. sz. 73–74.
JUHÁSZ Kálmán
1921 - A licentiátusi intézmény Magyarországon. Budapest
JUNG Károly
1978 - Az emberélet fordulói. Gombosi népszokások. Újvidék
KÁKOSY László
1978 - Varázslás az ókori Egyiptomban. Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 7. 3. kiad. Budapest
KALLÓS Zoltán
1958a - Hejgetés Moldovában. Népr. K. III. 1–2. sz. 40–51.
KALLÓS Zoltán
1958b - Ismeretlen balladák Moldvában. Népr. K. III. 1–2. sz. 51–71.
KALLÓS Zoltán
1960 - Gyímesvölgyi keservesek. Népr. K. V. 1. sz. 3–51.
KALLÓS Zoltán
1966 - Ráolvasás a moldvai és a gyimesi csángóknál. Műv. Hagy. VIII. 137–157.
KALLÓS Zoltán
1970 - Balladák könyve. Élő hazai magyar népballadák Szabó T. Attila gondozásában. Bukarest
KALLÓS Zoltán
1973a - Balladák könyve. Élő erdélyi és moldvai magyar népballadák. Sajtó alá rendezte Szabó T. Attila. Budapest
KALLÓS Zoltán
1973b - Elnépiesedett Petőfi-dalok. Utunk, XXVIII. 1. sz. 12.
KÁLMÁNFI Béla
1975 - Glück auf! (124 német bányászdal a dorogi szénmedencéből). Budapest
KÁLMÁNY Lajos
1877–1878 Koszorúk az Alföld vad virágaiból. 1. Pécskára való. Arad; 2. Elegyes. Arad
KÁLMÁNY Lajos
1881–1882 Szeged népe. 1. Ős Szeged népköltése. Arad; 2. Temesköz népköltése. Arad
KÁLMÁNY Lajos
1885 - Boldogasszony ősvallásunk istenasszonya. Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből XII. 9. Budapest
801KÁLMÁNY Lajos
1887 - Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban. A Hold nyelvhagyományainkban. Szeged
KÁLMÁNY Lajos
1891a - Ráolvasók. Ethn. II. 35–37, 69–72.
KÁLMÁNY Lajos
1891b - Szeged népe. 3. Szeged vidéke népköltése. Szeged
KÁLMÁNY Lajos
1893a - Világunk alakulásai nyelvhagyományainkban. Szeged
KÁLMÁNY Lajos
1893b - Mythologiai nyomok a magyar nép nyelvében és szokásaiban. A csillagok nyelvhagyományainkban. Szeged
KÁLMÁNY Lajos
1893c - Gyermekijesztők és rablók nyelvhagyományainkban. Ethn. IV. 225–247, 314–322.
KÁLMÁNY Lajos
1895 - A magyar halászok vízi ellenségei. Ethn. VI. 102–105.
KÁLMÁNY Lajos
1914a - Ipolyi Arnold népmesegyűjteménye. MNGy XIII. Budapest
KÁLMÁNY Lajos
1914b2 - Hagyományok. I–II. Vác–Szeged
KÁLMÁNY Lajos
1952 - Történeti énekek és katonadalok. Kálmány Lajos Népköltési Hagyatéka. I. Szerkesztette Ortutay Gyula. Budapest
KÁLMÁNY Lajos
1954 - Alföldi népballadák. Kálmány Lajos Népköltési Hagyatéka. II. Szerkesztette Ortutay Gyula. Sajtó alá rendezte és a bevezetőt írta Dégh Linda, az életrajzot írta Péter László, jegyzeteket készítette Dégh Linda és Katona Imre. Budapest
KAMMA, Freerk C.
1975 - Religious Texts of the Oral tradition from western New-Guinea. The Origin and Sources of Life. Leiden
KANDRA Kabos
1897 - Magyar Mythologia. Eger
KÁNYA Irén
1926 - Gyerek-rigmusok. Ethn. XXXVII. 151–152.
KANYÓ Zoltán
1981 - Sprichwörter-Analyse einer Einfachen Formen. Budapest
KÁPLÁNY József
1873 - Találós mesék. Nyr II. 467–468.
KARÁDFI (Szilágyi Sándor)
1850 - Honvéd- és huszárélet anekdotákban. Pest
KARDOS Tibor
1955 - A trufa. Egy régi magyar irodalmi műfaj jellege és európai összefüggései. Fil. K. 111–138, 285–286.
KARDOS Tibor–DÖMÖTÖR Tekla
1960 - Régi magyar drámai emlékek. I–II. Budapest
KÁROLY S. László
1976 - Sirat, siratgat; beszél, beszélget. MNy LXXII. 335–338.
KÁROLY S. László
1977 - „Jaj nekem, szomorú életem!” (A szövegformulák főbb típusai siratóénekeinkben.) NK–NT IX. 307–329.
802KÁROLY S. László
1978 - Jajgat, kiabál, rí... MNy LXXI. 472–475.
KÁROLY S. László
1980a - Formulaszerűség, alkotásmód siratóénekeinkben. NK–NT XI–XII. 373–409.
KÁROLY S. László
1980b - A három lejegyzett mese. A lejegyző megjegyzései. In: Szemerkényi (szerk.) 1980b: 117–124.
KÁROLY S. László
1981a - Bocete româneşti din Ungaria (Magyarországi román halottsirató-énekek, Din Tradiţiile populare ale românilor din Ungaria). A magyarországi románok néprajza 3. (1980) Budapest
KÁROLY S. László
1981b - Über die Dramaturgie der Totenklage und die Phenomenologie ihrer Gestik (gesture). Kézirat
KARSAI Géza
1943 - Középkori vízkereszti játékok. Budapest
KATONA Imre
1953 - Útmutató a népköltészet gyűjtéséhez. Budapest
KATONA Imre
1962 - A népi epika újkori átalakulása egy társadalmi csoport körében. MTA Nyelv. K. XIX. 1–4. sz. 187–230.
KATONA Imre
1969 - Kísérlet egyszakaszos népdalszövegek változatképződésének mennyiségi vizsgálatára. Ethn. LXXX. 398–401.
KATONA Imre
1970 - A magyar népi líra tartalmi-tematikai tagolódása. Ethn. LXXXI. 288–307.
KATONA Imre
1972 - Sárkányölő ikertestvérek. Kopácsi népmesék. Hagyományaink III. Újvidék
KATONA Imre
1974 - A mai városi szóbeli műfajok. In: Voigt (szerk.) 1974: 81–84.
KATONA Imre
1977a - Török Károly népköltészeti gyűjtéseinek jelentősége. Vásárhelyi Tanulmányok VII. 45–55. Hódmezővásárhely
KATONA Imre
1977b - Parasztságunk történelemszemlélete. NK–NT X. 189–206.
KATONA Imre
1977c - Vetus illa cantilena. HITK 32. 111–116.
KATONA Imre
1977d - A nevetés szociológiája. Modern városi vicceink egy csoportjának társadalomstatisztikai elemzése. In: Istvánovits–Kríza (szerk.) 1977: 168–185.
KATONA Imre
1977e - Tündérmesék Tápéról. Szeged
KATONA Imre
1978 - „Mikor egy szem búza száz keresztet terem...” Lehetetlenségi formulák a népdalokban. In: Hoppál–Istvánovits (szerk.) 1978: 186–196.
KATONA Imre
1979a - Gyermekfolklór. In: Ortutay (szerk.) 1979: 375–391.
KATONA Imre
1979b - Líra. In: Ortutay (szerk.) 1979: 324–373.
KATONA Imre
1979c - A folklór stilisztikája és esztétikája. A stílus. In: Ortutay (szerk.) 1979: 547–570.
KATONA Imre
1980a - Mi a különbség? Közéleti vicceinkről. Budapest
803KATONA Imre
1980b - A népi líra kutatása Ortutay Gyulánál. Ethn. XCI. 503–509.
KATONA Imre–LÁBADI Károly
1980 - Erdők, mezők, vad ligetek. Drávaszögi magyar népballadák. Tanulmány és jegyzet kíséretében közzéteszi K. I. – L. K. A dallamokat lejegyezte és rendszerezte Olsvai Imre. Újvidék
KATONA Imre–MARÓTHY János–SZATMÁRI Antal (szerk.)
1968 - A parasztdaltól a munkásdalig. Budapest
KATONA Imre–SIMON Zoltán–VARGA Imre
1955 - A rigmusköltészet. Tanulmányok. Budapest
KATONA Imre–SZENDREI Janka
1977 - Bölcsődal. MNL I. 365.
KATONA Lajos
1889 - Ein altdeutscher Schwank in Ungarn. Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte, 40–48.
KATONA Lajos
1891 - Párhuzamok magyar meséink s egyéb fajta népies elbeszéléseinkhez. Ethn. II. 12–16, 58–62.
KATONA Lajos
1896 - Eulenspiegel nevéhez. EPhK XX. 564.
KATONA Lajos
1897 - A magyar mythológia irodalma. Ethn. VIII. 54–73, 266–279.
KATONA Lajos
1898a - A Gesta Romanorum Sztárai-codexe. EPhK XXII. 401–411.
KATONA Lajos
1898b - A tejes köcsög meséje Pelbártnál és Péczelinél. Ethn. IX. 425–428.
KATONA Lajos
1899a - Adalékok codex-irodalmunk forrásaihoz. ItK IX. 246–249, 371–377.
KATONA Lajos
1899b - Az „Alphabetum Narrationum” budapesti kivonata. EPhK XXIIL 680–689.
KATONA Lajos
1899c - A Gesta Romanorum történetei codexeinkben. EPhK XXIII. 306–318.
KATONA Lajos
1900a - Die Budapester Handschrift der Gesta Romanorum. Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte, 4–5.
KATONA Lajos
1900b - A czinkotai kántor. Ethn. XI. 191–192.
KATONA Lajos
1900c - A Gesta Romanorum. Budapesti Szemle, 101. k. 232–255.
KATONA Lajos
1900d - Az összehasonlító irodalom történet föladatai. Budapesti Szemle, 104. k. 161–175.
KATONA Lajos
1900e - A Gesta Romanorum gyulafehérvári kézirata. EPhK XXIV. 368–381.
KATONA Lajos
1900f - A Gesta Romanorum második gyulafehérvári kézirata. EPhK XXIV. 881–901.
KATONA Lajos
1901a - Andrád Sámuel. Ethn. XII. 41–42.
KATONA Lajos
1901b - Fiat piscis! Ethn. XII. 22–25, 104–108, 238–239, 333–335.
KATONA Lajos
1902a - Salamon és Markalf. Ethn. XIII. 93–94, 377–378.
KATONA Lajos
1902b - XVII. századbeli ördögűző könyvecske. Ethn. XIII. 60–70, 103–111.
804KATONA Lajos
1903 - Magyar népmese-typusok. Ethn. XIV. 30–38, 125–138, 189–196, 236–239, 418–425, 463–468.
KATONA Lajos
1904 - Magyar népmese-typusok. Ethn. XV. 22–28.
KATONA Lajos
1905 - A kedd asszonya. Ethn. XVI. 1–16.
KATONA Lajos
1912a - Katona Lajos irodalmi tanulmányai. I–II. Szerkesztette Császár Elemér. Budapest
KATONA Lajos
1912b - Az összehasonlító irodalomtörténet föladatai. In: Katona L. 1912a: II. 7–27.
KATONA Lajos
1912c - Temesvári Pelbárt példái. In: Katona L. 1912a: II. 61–86.
KÉKY Lajos
1936 - A Kisfaludy-Társaság története (1836–1936). Budapest
KELECSÉNY József
1854 - Koloni népszokások. In: Kubinyi–Vahot 1854. III. 26–32.
KEMÉNY Lajos
1886 - Tinódi Sebestyén életéhez. Figyelő, XXI. 327–331.
KÉPES Géza
1964 - A magyar ősköltészet nyomairól. ItK LXVIII. 171–193.
KÉPES Géza
1972 - Napfél és éjfél. Finnugor rokonaink népköltészete. Az eredeti szövegeket válogatta és fordította K. G. Budapest
Képes Krónika
1964 - A krónika latin szövegét sajtó alá rendezte Mezey László. Fordította Geréb László. I–II. Budapest
KERBELYTÉ, B.
1973 - Lietuviu liaudies padavimu katalogas. Vilnius
KERÉNYI György
1934 - Madárka. 102 magyar népdal. Budapest
KERÉNYI György
1951 - Gyermekjátékok. MNT I. Budapest
KERÉNYI György
1953 - Jeles napok. MNT II. Budapest
KERÉNYI György
1959 - Párosítók. MNT IV. Budapest
KERÉNYI György
1961 - Magyar népdalok és népies dalok. 3. k. Népies dalok. Budapest
KERÉNYI György
1963 - Jeles napok dalai. Budapest
KERÉNYI, Karl
1964 - Die Mythologie der Griechen. 1. Zürich
KERTÉSZ Manó
1922 - Szokásmondások. Budapest
KERTÉSZ Manó
1933 - Szállok az úrnak. Budapest
KIBÉDI VARGA Áron
1976 - Népmese és irodalomelmélet. Magyar Műhely, 32–51.
KIRÁLY Ernő
1960 - A vajdasági magyarok forradalmi dalainak nyomában. Belgrád
805KIRÁLY Ernő
1969 - Vajdasági magyar munkásmozgalmi dalok nyomában. Újvidék
KIRÁLY György
1924 - Kádár Kata balladája. Nyugat, 1. 48–60.
KISS Áron
1891 - Magyar gyermekjáték-gyűjtemény. Budapest
P. KISS Eszter
1931 - Hajdúnánási temetkezési szokások. Ethn. XLII. 37–40.
KISS Géza
1937 - Ormányság. Budapest
KISS Jenő
1964 - Csillagok, Csillagok. Magyar népdalok. A kötetet összeállította K. J. Az előszót írta Mitruly Miklós. Bukarest
KISS Károly
1908 - Piros mezőkön (Proletárversek). Budapest
KISS Lajos
1920 - Hódmezővásárhelyi temetkezési szokások. Ethn. XXXI. 80–94.
KISS Lajos
1941 - A szegény asszony élete. Budapest
KISS Lajos
1943 - 108 magyar népdal. Budapest
KISS Lajos
1955–1956 Lakodalom. MNT III/A–B. Budapest
KISS Lajos
1963 - Gyermekjátékok Hódmezővásárhelyről. Ethn. LXXIV. 613–618.
KISS Lajos
1965 - A szlavóniai magyar virrasztó-énekek zenetörténeti jelentősége. MTA Nyelv. K. XXII. 123–147.
KISS Lajos
1966 - Zenetörténeti emlékek a szlavóniai virrasztóénekekben. Ethn. LXXVII. 153–211.
KISS Lajos
1968 - A munkásság dalai Várpalotán és környékén. In: Katona I.–Maróthy–Szatmári (szerk.) 1968: 307–447.
KISS Lajos–RAJECZKY Benjamin
1966 - Siratók. MNT V. Budapest
KISS Mária–NIEDERMÜLLER Péter (szerk.)
1984 - Folklór és tradíció. Budapest
KIS VICZAY Péter
1713 - Selectiora Adagia Latino–Hungarica. Bartphae
KITIKOV, Alekszandr Jefimovics
1967 - Mariszkije narodnije zagadki. Joskar–Ola
KLIMOVÁ–RICHNOVÁ, Dagmar
1963 - Příprava katalogů českých povestních žánrů. Sl.Nar. 439–484.
KODÁLY Zoltán
1906 - A magyar népdal strófaszerkezete. In: Kodály 1964: II. 14–46.
KODÁLY Zoltán
1920 - Árgírus nótája. Ethn. XXXI. 25–36.
KODÁLY Zoltán
1943 - Magyar zenei folklore 110 év előtt. Mindszenty Dániel és Udvardy János. In: Kodály 1964: II. 155–183.
806KODÁLY Zoltán
1964 - Visszatekintés (Összegyűjtött írások). I–II. Budapest
KODÁLY Zoltán–VARGYAS Lajos
1952 - A magyar népzene. A Példatárt szerkesztette Vargyas Lajos. Budapest (Vargyas Lajos példatárára Pt-vel hivatkoznak)
KODÁLY Zoltán–VARGYAS Lajos
1971 - A magyar népzene. A Példatárt szerkesztette Vargyas Lajos. 5. kiad. Budapest
KODÁLY Zoltán – VARGYAS Lajos
1973 - A magyar népzene. A Példatárt szerkesztette Vargyas Lajos. 6. kiad. Budapest
KODOLÁNYI János
1945 - A táltos a magyar néphagyományban. Ethn. LVI. 31–37.
KOLUMBÁN János
1759 - Néhai tordai hadnagy Vida György facetiáinak, jeles tréfáinak históriája. H. n.
KOLUMBÁN Samu
1895 - Haller „Hármas Istoriá”-jának egyik meséje székely köntösben. Ethn. VI. 71–72.
KOLUMBÁN Samu
1901 - Markal. Ethn. XII. 225–227.
KOLUMBÁN Samu
1904 - Babonás hiedelmek a dévai csángóknál. Ethn. XV. 35–42.
KOMÁROMY Andor
1910 - A magyarországi boszorkányperek oklevéltára. Budapest
KOMORÓCZY Géza
1979 - A šumér irodalmi hagyomány. Budapest
KONSZA Samu
1957 - Háromszéki magyar népköltészet. Marosvásárhely
KÓNYI János
1784–1785 A’ mindenkor nevető Democritus, avagy okos leleményű furtsa történetek. I–II. Buda
KÓNYI János
1815 - A’ mindenkor nevető Democritus, avagy okos leleményű furtsa történetek. I–II. 6. kiad. Buda
KÓNYI János
1981 - A mindenkor nevető Democritus, avagy okos leleményű furcsa történetek. Válogatta, sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és az utószót írta Bíró Ferenc. Budapest
KÓS Károly
1972 - Népélet és néphagyomány. Tíz tanulmány. Bukarest
KÓSA László
1975 - Néprajztudományunk 30 esztendeje. Val. 5. sz. 27–37.
KÓSA László
1979 - Rozmaringkoszorú. Szlovákiai tájak magyar népköltészete. Összeállította, a bevezető tanulmányt
és a jegyzeteket írta K. L. Bratislava
KOTULA, Franciszek
1976 - Znaki przeszłości. Warszawa
KOVÁCS Ágnes
1944 - Kalotaszegi népmesék. I–II. ÚMNGy V–VI. Budapest
KOVÁCS Ágnes
1947 - Kalotaszegi adatok a lidércről, sárkányról, garabonciásról, rosszakról, prikolicsokról, boszorkányokról. Ethn. LVIII. 111–114.
KOVÁCS Ágnes
1955 - The Hungarian Folktale-Catalogue in preparation. Acta Ethn. IV. 443–477.
KOVÁCS Ágnes
1958 - Állatmesék típusmutatója. Népr. K. III. 3.
807KOVÁCS Ágnes
1966 - A rátótiádák típusmutatója. A magyar falucsúfolók típusai. A Magyar Népmesekatalógus füzetei 3. Budapest
KOVÁCS Ágnes
1967 - Jegyzetek. In: Béres 1967: 431–514.
KOVÁCS Ágnes
1969 - A népmese prozódiájáról. MTA Nyelv. K. XXVI. 183–242.
KOVÁCS Ágnes
1974a - A népmese látványszerűsége. In: Voigt (szerk.) 1974: 25–26.
KOVÁCS Ágnes
1974b - Gesztusok és hangutánzás a mesében. In: Voigt (szerk.) 1974: 94–95.
KOVÁCS Ágnes
1977a - Humor a „nyelvhatáron”. In: Istvánovits–Kríza (szerk.) 1977: 111–121.
KOVÁCS Ágnes
1977b - Állatmese. MNL I. 82–83.
KOVÁCS Ágnes
1979 - A hősmese. Népmese műfajai és a népmesekatalógus I. Ethn. XC. 457–479.
KOVÁCS Ágnes
1980 - A mese-nyelv ritmusához. In: Szemerkényi (szerk.) 1980b: 75–84.
KOVÁCS Ágnes
1980a - Berze Nagy János Magyar Népmesetípusok c. munkája és a készülő Magyar Népmesekatalógus. A Janus Pannonius Múz. Évk. XXV. 259–267.
KOVÁCS Ágnes
1980b - Meseszerkezet. MNL III. 579.
KOVÁCS Ágnes
1980c - Mondókamese. MNL III. 642.
KOVÁCS Ágnes
1980d - Nógrádsipeki mesemondók. In: Szemerkényi (szerk.) 1980b: 33–73.
KOVÁCS Ágnes
1984 - Az égig érő fa meséjének magyar redakciói és samanisztikus motívumaik. Ethn. XCV. 16–31.
KOVÁCS Ferenc
1958 - Iratosi kertek alatt. Kisiratosi népköltészet. Gyűjtötte Kovács Ferenc. Szerkesztette és a bevezetőt írta Faragó József. Bukarest
KOVÁCS János
1898 - A kuruzsolás és varázsolás eszközei a szegedi boszorkányperekben. Ethn. IX. 204–211, 354–363.
KOVÁCS János
1899 - A kuruzsolás és varázsolás eszközei a szegedi boszorkányperekben. Ethn. X. 34–44.
K. KOVÁCS László
1944 - A kolozsvári hóstátiak temetkezése. Kolozsvár
KOVÁCS László
1951 - Nyelvjárási adatok. Garbolc, Szatmár megye. Esti beszélgetés id. Kuzus Istvánné virrasztójában. MNyelvj. I. 214–235.
KOVÁCS Pálnak
1794 - Magyar Példa és Köz Mondási. Győr
KÖHLER, Reinhold
1900 - Kleinere Schriften zur neueren Literaturgeschichte. Volkskunde und Wortforschung III. Berlin
KÖNGÄS-MARANDA, Elli-MARANDA, Pierre
1971 - Structural Models in Folklore and Transformational Essays. The Hague–Paris
KÖNIG, René (Hrsg.)
1967 - Handbuch der empirischen Socialforschung. I. Stuttgart
808KÖNIGSFELD Vilmos
1876 - Tréfás dalok (Szentes). Nyr V. 46.
KÖNNYE Nándor
1876 - Pücsök Miska. Nyr V. 125–126.
KÖRMENDY Mária, Gy.
1965 - Elindultunk idegenbe. Amerikás magyar népdalok. Budapest
KÖRNER Tamás
1967 - A magyar hiedelemmondák rendszerezéséhez. Ethn. LXXVIII. 280–285.
KÖRNER Tamás
1970a - A magyar hiedelemmondák természetfeletti lényei. A tündér. Kézirat az ELTE Folklore Tanszékén
KÖRNER Tamás
1970b - Mutatvány a készülő magyar hiedelemmonda katalógusból. Ethn. LXXXI. 55–96. KÖSTLIN, Konrad
1980 - Folklore in der Biographie: Lügengeschichten? ZfVk 58–73.
KŐVÁRY Béla
1876 - Göcseji népdalok. K. B. gyűjteményéből kiadta Abafi Lajos. Budapest
KŐVÁRY László
1857 - Szász történelmi rege. Kolozsvár
KRAUSS, Friedrich
1890 - Volksglaube und religiöser Brauch der Südslawen. Münster
KRESZ Mária
1948 - A magyar gyermekjáték-kutatás. A Magyar Népkutatás Kézikönyve. Budapest
KRESZ Mária
1949 - A hagyományokba való belenevelődés egy parasztfaluban. Néprajzi Tanulmányok. Budapest
KRESZNERICS Ferenc
1831–1832 Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal. I–II. Buda
KRETZENBACHER, Leopold
1973 - Legendenlied. In: Brednich, R. W.–Röhrich, L.–Suppan, W.: Handbuch des Volksliedes. I. 323–342. München
KRETZENBACHER, Leopold
1975 - Sädost – Überlieferungen zum apokryphen „Traum Mariens”. Bayerische Akademie der Wiss. phil.-hist. Klasse. Sitzungsber. Jg. 1975. H. l. München
KRIKMANN, Arvo
1974 - Some Additional Aspects of Semantic Indefiniteness of Proverbs. Tallin
KRISS, Rudolf–KRISS-HEINRICH, Hubert
1962 - Volksglaube im Bereich des Islams. I–II. Wiesbaden
KRÍZA Ildikó
1964 - A „táltos” a „táltosfiú” mesetípusban és e képzet hiedelemmondai vonatkozásai. Népr. K. IX. 1. sz. 75–96.
KRÍZA Ildikó
1967 - A halálra táncoltatott lány (Egy magyar népballada-csoport vizsgálata). Néprajzi Tanulmányok. Budapest
KRÍZA Ildikó
1982a - A legendaballada. Epikai-lírai alkotások az irodalom és a folklór határán. Budapest
KRÍZA Ildikó (szerk.)
1982b - Kriza János és a kortársi eszmeáramlatok. Tudománytörténeti tanulmányok a 19. századi folklorisztikáról. Budapest
KRIZA János
1863 - Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. I. Kolozsvár
809KRIZA János
1911 - Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. I–II. MNGy XI–XII. Budapest
KRIZA János
1956 - Székely népköltési gyűjtemény. I–II. Összesítő válogatás a kiadott és kéziratos hagyatékból. Verseket Gergely Pál, a meséket Kovács Ágnes gondozta. Budapest
KROHN, Kaarle
1901 - Wo und wann entstanden die finnischen Zauberlieder? FUF I.
KROHN, Kaarle
1915 - Suomalaisten Runojen Uskonto. Helsingissä
KRUPA András
1974 - Hiedelmek-varázslatok – boszorkányok. Békéscsaba, Tótkomlós és Csanádalberti szlovák lakói körében gyűjtött babonák, hiedelmek, szokások. Békéscsaba
KRUPA András
1975 - Egy újkígyósi népi önéletírás. Békési Élet, 1. 173–183.
KRUPA András
1981 - Újkígyósi mondák és igaz történetek. Békéscsaba
KRZYŻANOWSKI, Julian
1963 - Polska bajka ludowa w układzie systematycznym. I–II. Wroclaw–Warszawa–Kraków
KUBINYI Jerenc–VAHOT Imre
1854 - Magyar- és Erdélyország képekben. III. Pest
KUHN, Adalbert
1864 - Indische und germanische Segenssprüche. Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung, XIII. 49–74,113–154.
KUMER, Zmaga
1974 - Typenindex der slowenischen Erzähllieder. Ljubljana
KUNOS Ignác
1899 - Naszreddin Hodzsa tréfái. Értekezések a nyelv és széptudományok köréből XVII/2. Budapest
KUNOS Ignác
1926 - A török hodzsa tréfái. Gyoma
KUNOS Ignác
1930 - A mosolygó napkelet. Budapest
KUNOS Ignác
1936 - A vízözön szőlőfürtje. Libánon, I. 183–188.
KUUSI, Matti
1968 - Suum cuique. Proverbium, 10. 251–252.
KÜLLŐS Imola
1969 - A magyar népköltészet lírai dalműfajai és a kéziratos énekköltészet. NK–NT II–III. 235–245.
KÜLLŐS Imola
1970 - Kísérlet a magyar népköltészet szerelmi dalainak tipologizálására. NK–NT IV. 127–146.
KÜLLŐS Imola
1973 - A magyar népdal. – A fogalom kialakulása. Népdalosztályozási kísérletek. Doktori disszertáció. Kézirat (ELTE Folklore Tanszék)
KÜLLŐS Imola
1980 - Csillag Boris. Egy gyermekjátékdal szövegelemzése. In: Szemerkényi (szerk.) 1980b: 151–182.
KÜLLŐS Imola
1982 - Lírai dalok 1750–1832. Artes Populares 9. 222–225.
KÜLLŐS Imola
1985 - Jankovich Miklós kéziratos énekgyűjteményeinek folklorisztikai vizsgálata. In: Belitska Scholtz Hedvig (szerk.): Jankovics Miklós, a gyűjtő és mecénás (1772–1846). Budapest
KÜNZIG, J.–WERNER, W.
1975 - Volksballaden und Erzähllieder. Freiburg

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages