BIBLIOGRÁFIA L-P

Teljes szövegű keresés

810BIBLIOGRÁFIA L-P
LAADE, Wolfgang
1962 - Die Struktur der korsischen Lamento-Melodik. Strassbourg-Baden-Baden
LÁBADI Károly
1982 - Hold letette, nap felkapta. Drávaszögi magyar találósok. Eszék
LAFORTE, C.
1978 - The Interest of a Classification According to the Poetics of Oral Tradition. Előadás. Esztergom
LAJOS Árpád
1968 - Módszeres szempontok a népi gyermekjáték rendszerezéséhez. Herman Ottó Múzeum Évkönyve. 139–156.
LAJOS Árpád
é. n. - A magyar nép játékai. Budapest
LAJOS Árpád
1980 - Mondóka. MNL III. 641–642.
LAJTHA László
1954 - Széki gyűjtés. Budapest
LAJTHA László
1956 - Sopronmegyei virrasztóénekek. Budapest
Das Lalebuch
1597 - Hrsg. und in unsere Sprache übertr. v. Werner Wunderlich. Stuttgart, 1982.
LAMMEL, Inge (Hrsg.)
1957–1961 Das Lied im Kampf geboren. I–X. Leipzig
LANGNESS, L. L.
1965 - The Life History in Anthropolical Science. New York
LÁSZLÓ Gyula
1944 - A honfoglaló magyar nép élete. Budapest
LÁSZLÓ Gyula
1945 - Ősvallásunk nyomai egy szamosháti kocsistörténetben. Kolozsvár
LÁSZLÓ Gyula
1959 - Történeti és régészeti jegyzetek Petőfi sírjának mondájához. It XLVII. 490–496.
LÁSZLÓ Gyula
1974 - Vértesszőlőstől Pusztaszerig. – Élet a Kárpát-medencében a magyar államalapításig. Budapest
LÁSZLÓ Gyula
1977 - Régészeti tanulmányok, 1945. Budapest
LÁSZLÓ Gyula
1978 - A „kettős honfoglalás”. Budapest
LAVONEN, Nyina A.
1977 - Karelszkaja narodnaja zagadka. Leningrad
LÁZÁR István
1896 - Alsófehér vármegye monográfiája. Írták: L. I., Weinrich Frigyes, Moldován Gergely. Etnográfiai tanulmány. Nagy-Enyed
LÁZÁR Katalin
1979 - Altatók. Rendszerezési kísérlet. Zenetudományi Dolgozatok. 193–206.
LEADER, Ninon
1967 - Hungarian Classical Ballads and their Folklore. Cambridge
LEEUW, G. van der
1933 - Die sogenannte „epische Einleitung” der Zauberformeln. Zeitschrift für Religionspsychologie, 6.
161–180.
LEHMANN, Albrecht
1977 - Autobiographische Ehebunden in den sozialen Unterschieden. Gedanken zu einer Methode der empirischen Forschung. ZfVk 161–180.
811LEHMANN, Albrecht
1978 - Erzählen eigener Erlebnisse in Alltag. ZfVk 198–215.
LÉNÁRD Sándor
1973 - Völgy a világ végén. Válogatta és sajtó alá rendezte Szerb Antalné. Budapest
LENGYEL Dénes
1962 - A mennyből jött ember nyomában. Egy nemzetközi anekdota kutatásának történetéből. Ethn. LXXIII. 149–153.
LENGYEL Dénes
1977 - A történeti monda és az anekdota. In: Istvánovits–Kríza (szerk.) 1977: 97–103.
LENGYEL Dénes
1982 - Álmos vezér mondája. Ethn. XCIII. 259–268.
LIBEROVICI, S.–STRANIERO, M. L.
1962 - Canta della nuova resistenza spagnola (1939–1961).
LIMBAY Elemér
1880–1888 Magyar daltár. A magyar nép dalainak egyetemes gyűjteménye, dallam szerinti rendben. I–VI. Győr
LINDERHOLM, Emanuel
1940 - Siquelser och beswärjelser fran medeltid ock nytid. Stockholm
LISZT Nándor
1906 - Egy XVII. századbeli népies orvosi kézirat ismertetése. Klny. Gyógyászat
LIUNGMAN, Waldemar
1941 - Der Kampf zwischen Sommer und Winter. FFC 130. Helsinki
LIUZZI, Fernando
1935 - La lauda e i primordi della melodia italiana. I–II. Roma
LIXFELD, Hannjost
1971 - Gott und Teufel als Weltschöpten Eine Untersuchung über die dualistische Tiererschaffung in der Europäischen und Aussereuropäischen Volksüberlieferung. München
LOORITS, O.
1926 - Livische Märchen und Sagenvarianten. FFC 66. Helsinki
LŐRINCZE Lajos
1948 - A tolna-baranyai (volt bukovinai) székelyek névadási szokásaihoz. Ethn. XLVIII. 36–49.
LŐWE, Gerhard
1981 - Philogelos oder der Lach-Fan von Hierokles und Philagrios. Leipzig
LUKÁCS, George
1920 - Die Theorie des Romans. Ein geschichts-philosophischer Versuch über die Formen der grossen Epik. Berlin
LUKÁCS József
1943 - Adalékok Kónyi János életéhez. ItK XXXII. 32–33.
LÜKŐ Gábor
1942 - A magyar lélek formái. Budapest
LÜKŐ Gábor
1957 - A magyar népdalszövegek régi stílusa. NÉ 5–48.
LÜKŐ Gábor
1965 - Az ugor totemisztikus exogámia emlékei a magyar folklórban. Ethn. LXXVI. 32–90.
LÜTHI, Max
1947 - Das europäische Volksmärchen. Bern
LÜTHI, Max
1961 - Volksmärchen und Volkssage. Zwei Grundformen erzählender Dichtung. Bern–München
LÜTHI, Max
1962 - Märchen. Stuttgart
812LYONS, John
1968 - Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge
MAÁCZ László
1956 - Adatok a hiedelmek és az epikus műfajok összefüggéséhez. Ethn. LXVII. 279–293.
MAGIEROWSKI, Leon
1899 - Zagadki Ludowe z Jaćmierza. Wisxa, 668–671.
Magyar Népköltési Gyűjtemény (MNGy)
I. - Elegyes gyűjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből. Szerkesztette Arany László–Gyulai Pál. Pest, 1872.
II. - Csongrád megyei gyűjtés. Szerkesztette Török Károly. Pest, 1872.
III. - Székelyföldi gyűjtés. Gyűjtötték Kriza János, Orbán Balázs, Benedek Elek és Sebesi Jób. Budapest, 1882
IV. - Regös-énekek. Szerkesztette Sebestyén Gyula. Budapest, 1902.
V. - A regösök. Írta Sebestyén Gyula. Budapest, 1902.
VI. - Somogymegye népköltése. Gyűjtötte Vikár Béla. Budapest, 1905.
VII. - Székelyföldi gyűjtés. Gyűjtötte és szerkesztette Mailand Oszkár. Budapest, 1905.
VIII. - Dunántúli gyűjtés. Gyűjtötte és szerkesztette Sebestyén Gyula. Budapest, 1906.
IX. - Népmesék Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok-megyéből. Gyűjtötte Berze Nagy János. Jegyzetekkel kísérte Katona Lajos. Budapest, 1907.
X. - Hétfalusi csángó népmesék. Gyűjtötte és jegyzetekkel kísérte Horger Antal. Budapest, 1908.
XI–XII. - Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. I–II. Szerkesztette Kriza János. 2. kiad. Budapest, 1911.
XIII. - Ipolyi Arnold népmesegyűjteménye. Szerkesztette Kálmány Lajos. Budapest, 1914.
XIV. - Nagyszalontai gyűjtés. Gyűjtötte a Folklore Fellows Magyar Osztályának nagyszalontai gyűjtő szövetsége, Kodály Zoltán közreműködésével. Szerkesztette Szendrey Zsigmond. Budapest, 1924.
Magyar Népmesekatalógus
1. - A magyar állatmesék katalógusa (AaTh 1–299). Összeállította és a bevezetőt írta Kovács Ágnes, Benedek Katalin közreműködésével. Budapest, 1987.
3. - A magyar legendamesék típusai (AaTh 750–849). Összeállította és a bevezetőt írta Bernát László. Budapest, 1982.
4. - A magyar novellamesék típusai (AaTh 850–999). Összeállította és a bevezetőt írta Benedek Katalin. Budapest, 1984.
5. - A magyar rászedett ördög-mesék típusai (AaTh 1030–1199). Összeállította és a bevezetőt írta Süvegh Veronika. Budapest 1985.
7. - A magyar népmesék tréfakatalógusa (AaTh 1350–1429). Összeállította és a bevezetőt írta Vöő Gabriella, Vehmas Marja adatainak felhasználásával. Budapest, 1986.
Magyar Néprajzi Lexikon (MNL)
I–V. - Főszerkesztő Ortutay Gyula. Budapest, 1977–1982.
A Magyar Népzene Tára (MNT)
I. - Gyermekjátékok. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1951.
II. - Jeles napok. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1953.
III/A–B - Lakodalom. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos. Budapest, 1955–1956.
IV. - Párosítók. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1959.
V. - Siratók. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos és Rajeczky Benjamin. Budapest, 1966.
VI. - Népdaltípusok 1. Sajtó alá rendezte Járdányi Pál–Olsvai Imre. Budapest, 1973.
VII. - Népdaltípusok 2. Járdányi Pál rendszerében szerkesztette Olsvai Imre. Budapest, 1987.
VIII. - Népdaltípusok 3. Sajtó alá rendezte Vargyas Lajos. (s. a.)
A magyarság néprajza
I–IV. - Szerkesztette Czakó Elemér. Budapest, 1933–1937. A 2. kiad. Sajtó alá rendezte Viski Károly. Budapest, 1941–1943.
813MAGYARY-KOSSA Gyula
1929–1940 - Magyar orvosi emlékek. I–IV. Budapest
MAILAND Oszkár
1905 - Székelyföldi gyűjtés. MNGy VII. Budapest
MAILÁTH János Gr.
1824 - Magyarische Sagen und Märchen. Brünn. 2. kiad. Stuttgart und Tübingen, 1837.
MAJKOV, L.
1869 - Velikorusszkije Zaklinanyija. Sanktpeterburg
MAJOR ZALA Lajos
1971 - Imátlan ima. München
MAJOR ZALA Lajos
1975 - Rontásbontó. München
MAKKAI Endre–NAGY Ödön
1939 - Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez. Erdélyi Tudományos Füzetek 103. Kolozsvár
MALINOWSKI, B.
1954 - Magic, Science and Religion, and other Essays. New York
MÁNDOKI László
1957 - Csillagneveink és csillagmondáink nemzetközi összefüggései. Ms. EA 6319. Szakdolgozat az ELTE Folklore Tanszékén
MÁNDOKI László
1958 - Az Orion csillagkép a magyarságnál. NÉ XL. 161–170.
MÁNDOKI László
1959 - A gyógyítás tudománya és a tudomány átadása Balatonszentgyörgyön. Népr. K. IV. 4. sz. 78–79.
MÁNDOKI László
1962 - A Szalmásút. Adatok a Via lactea mediterrán névtípus eredetéhez és elterjedéséhez. Janus Pannonius Múz. Évk. 287–307.
MÁNDOKI László
1968a - Two Asiatic Sideral Names. In: Diószegi (szerk.) 1968: 483–494.
MÁNDOKI László
1968b - Moldvai magyar találós kérdések. Janus Pannonius Múz. Évk. XIII. 207–211.
MÁNDOKI László
1977 - 103 Turkish Riddles from Sumen (Bulgária). Janus Pannonius Múz. Évk. XXII. 309–320.
MÁNDOKI László
1978a - Anna a nemzetközi folklórban. Dunántúli Napló, XXXV/205.
MÁNDOKI László
1978b - Találós kérdések Baranyából. Janus Pannonius Múz. Évk. XXIII. 319–354.
MÁNDOKI László
1978c - Vajszlói krónika 1830. Janus Pannonius Múzeum Füzetei 18. Függelék 47–71. Sellye
MÁNDOKI László
1979 - Szóbeli rejtvényeink gyűjtés- és kutatástörténete. Janus Pannonius Múz. Évk. XXIV. 301–326.
MÁNDOKI László
1980 - A találós kérdések Vikár Béla és Berze Nagy János munkásságában. Janus Pannonius Múz. Évk. XXV. 281–286.
MÁNDOKI László
1982a - Egy magyar kút-rejtvény és rokonsága. Néprajzi tanulmányok Dankó Imre tiszteletére. Hajdú-Bihar megyei Múzeumok Közleményei 39. 837–843.
MÁNDOKI László
1982b - Egy horvát hangya-rejtvény és rokonsága. Janus Pannonius Múz. Évk. XXVII. 269–272.
MANGA János
1941 - A kánai mennyegző Nagycétényben. Ethn. LII. 139–140.
814MANGA János
1942a - Adatok a nyugati palóc házassági szokásokhoz. NÉ XXXIV. 173–202.
MANGA János
1942b - Ünnepi szokások a nyitramegyei Menyén. Budapest
MANGA János
1968 - Ünnepek, szokások az Ipoly mentén. Budapest
MANGA János
1969 - A magyarországi „kiszehajtás” történeti rétegei. MTA Nyelv. K. 113–142.
MANSELLI, Raoul
1975 - La religion populaire au moyen âge. Problèmes de méthode et d’histoire. Montréal–Paris
MANSIKKA, V. J.
1909 - Über russische Zauberformeln mit Berücksichtigung der Blut und Verrenkungssegen. Helsinki
MANSIKKA, V. J.
1928 - Zur altostslavischen Totenklage. SUST 58. Helsinki
MANSIKKA, V. J.
1929 - Litauische Zaubersprüche. FFC 87. Helsinki
MARANDA, P. (ed.)
1974 - Soviet Structuralist Folkloristics. Paris–The Hague
MARGALITS Ede
1896 - Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. Budapest
MARIAN, Simon Florea
1904 - Legendele Maicii Domnului. Bucureşti
MARKELOV, M.
1980 - Halottkultusz a Volga–Káma-i finnugor népek temetési szokásaiban. In: Hoppál (szerk.) 1980: 333–350.
MARKIEWICZ–LAGNEAU, Janina
1978 - Az önéletrajz Lengyelországban, avagy egy szociológiai módszer társadalmi alkalmazása. Tömegkommunikációs Kutatóközpont Módszertan, IX. 1. sz. Budapest
MAROSI Teréz
1981 - Tulajdonnevek a magyar népmesékben. Magyar Névtani Dolgozatok 13. Budapest
MARÓT Károly
1939 - Szent Iván napja. Ethn. L. 254–296.
MARÓT Károly
1940 - Rítus és ünnep. Ethn. LI. 143–187.
MARÓT Károly
1958 - A varázsdaltól az eposzig. Ethn. LXIX. 505–536.
MARÓTHY János
1960 - Az európai népdal születése. Budapest
MARÓTHY János
1965 - Az élő politikai dal. Kritika, 2. sz. 22–31.
MARÓTHY János
1980 - Zene és ember. Budapest
MARÓTHY János–SZATMÁRI Antal
1973 - Forradalmi dalok. In: Dokumentumok a Magyar Tanácsköztársaság zenei életéből. 273–444. Budapest
MARTIN György
1979 - A magyar körtánc és európai rokonsága. Budapest
MASON, Alden J.
1916 - Porto Rican Folklore, Riddles (Published by Aurelio M. Espinoza). JAF 429–504.
815MATHIA Károly
1942 - 104 magyar katonadal. Budapest
MATIJEVICS Lajos
1972 - Égető Rozália siratója. HITK 11–12. 253–260.
MATIJEVICS Lajos
1976 - Tíz, tíz, tiszta víz. Jugoszláviai magyar népi mondókák. Hagyományaink VII.
MÁTYÁS Sándor
1889 - Székely humor. Adomák és rajzok. Temesvár
MAZZATINTI, Giuseppe
1880 - I disciplinati di Gubbio e i loro uffizi drammatici. Giornale di Filologia Romanza, 6. 85–102.
MAZZATINTI, Giuseppe
1883 - Canti popolari umbri raccolti a Gubbio. Bologna
MEDNYÁNSZKY Alajos
1829 - Erzählungen Sagen und Legenden aus Ungarns Vorzeit. Pesth
MEGAS, Georgios
1964a - Referat über Wesen und Einteilungssystem der Griechischen Sagen. Acta Ethn. XIII. 93–95.
MEGAS, Georgios (ed.)
1964b - IV International Congress for Folk-Narrative Research in Athens.
MELETYINSZKIJ, E. M.
1958 - Geroj volsebnoj szkazki. Proiszhozsgyenyije obraza. Moszkva
MELETYINSZKIJ, E. M.
1963 - Proiszhozsgyenyije geroicseszkovo eposza. Moszkva
MELETYINSZKIJ, E. M.
1971 - Az epikus költészet. Folcloristica 1. 13–104.
MELETYINSZKIJ, E. M.
1974 - Problems of the Structural Analysis of the Fairy tales. In: Maranda (ed.) 1974: 73–139.
MELETYINSZKIJ, E. M.
1982 - A szó művészetének ősi forrásai. In: A művészet ősi formái. 147–190. Budapest
MELICH János (M. J.)
1898 - Régi ráolvasás. Ethn. IX. 324.
MERÉNYI László
1861 - Eredeti népmesék. I–II. Pest
MERÉNYI László
1862 - Sajóvölgyi eredeti népmesék. I–II. Pest
MERÉNYI László
1863–1864 Dunamelléki eredeti népmesék. I–II. Pest
MÉSZÁROS Gyula
1909 - A csuvas ősvallás emlékei. Budapest
MÉSZÖLY Gedeon
1917a - Az Őrség száz évvel ezelőtt. Ethn. XXVIII. 99–112.
MÉSZÖLY Gedeon
1917b - A Szelestei-féle ráolvasás 1516–1518-ból. MNy XIII. 271–275.
METTKE, Heinz (ed.)
1976 - Ausgewählte Texte althochdeutsch-neuhochdeutsch. Leipzig
MEYER, Paul
1886 - Manuscrits français de Cambridge. La plainte Notre-Dame. Romania, 309–312.
MEZEY László
1955 - Irodalmi anyanyelvűségünk kezdetei az Árpád-kor végén. Budapest
MEZEY László
1957 - Középkori magyar írások. Budapest
816MEZEY László
1971 - Korreferátum Erdélyi Zsuzsanna előadásához. Ethn. LXXXII. 367–370.
MEZEY László
1979 - Deákság és Európa. Irodalmi műveltségünk alapvetésének vázlata. Budapest
MICEVA, Evgenija Georgieva
1968 - Pregled na motivite na legendite za prozhod v bolgarszkije folklor. Nr. 32. (Szakdolgozat a szófiai Kliment Ohridszki Egyetemen)
MIKUSEV, A. K.
1971 - A zürjének családi-közösségi, improvizációs lírai költészete. Ethn. LXXXII. 394–411.
MIKÓ Pál
1894 - Krisztus mondák. Nyr XXIII. 190.
MILNER, G. B.
1969a - What is a Proverb? New Society 332. (Febr. 6. 1969) 199–202.
MILNER, G. B.
1969b - Quadripartite Structures. Proverbium, 14. 379–383.
MILNER, G. B.
1969c - De l’armature des locutions proverbiales: Essai de taxonomie sémantique. L’Homme, 9. 49–70.
MITROFANOVA, V. V.
1968 - Zagadki. Pamjatnyiki russzkovo folklora. Moszkva–Leningrad
MOLDOVÁN Gergely
1914 - A szem a román néphitben. Ethn. XXV. 217–232.
MOLNÁR Ferenc
1974 - Egy kelet-európai anekdota. Utunk, máj. 31.
MOLNÁR Ferenc A.
1978 - Egy Csokonai-anekdota háttere és változatai. Ethn. LXXXIX. 109–118.
MOLNÁR István
1943 - Élő népballadák. Budapest
MOLNÁR János
1783 - Diogenes Laërtius. Magyar Könyv-ház. II. 205–236. Pozsony
MOLNÁR József
1938 - A halott és eltakarítása Hajdúnánáson. Ethn. XLIX. 138–148.
MOLNÁR József
1978 - Baranyai Decsi János: Adagiorum. A hasonmás szövegét gondozta Molnár József. Eötvös Loránd Tudományegyetem Fontes ad Historiam Linguarum Populorumque Uraliensium 5. Budapest
MONA Ilona
1959 - Népdalszöveg rendszerezés és népdalszöveg tipológia. Ethn. LXX. 563–578.
MONA Ilona
1963 - Adatok a középkori magyar irodalom és a magyar népdalszövegek kölcsönhatásához. Ethn. LXXIV. 181–201.
MONACI, Ernesto
1955 - Crestomazia italiana dei priori secoli con prospetto grammaticale e glossario. Roma–Napoli–Città di Castello
MONE, F. J.
1846 - Schauspiele des Mittelalters. I–II. Karlsruhe
MONTICELLI, Giuseppe
1932 - Vita religiosa italiana nel secolo XIII°. Torino
MÓNUS József
1903 - Proletár álmok (versek). Szatmár
817MÓRICZ Zsigmond
1962 - Regényei és elbeszélései 1. 1909–1914. Budapest
MORVAY Judit
1956 - Asszonyok a nagycsaládban. Mátraalji palócasszonyok élete a múlt század második felében. Budapest
MOSER, Dietz Rüdiger
1970 - Die Hl. Familie aus der Flucht. Apokryphe Motive in volkstünilichen Legendenliedern. Rhein. JbVk. 21. 255–328.
MOSER, Dietz-Rüdiger
1982 - Christliche Märchen. Zur geschichte, Sinngebung und Funktion eininger „Kinder- und Hausmärchen” der Brüder Grimm. In: Gott im Märchen. Kassel
MOSER-RATH, Elfriede
1964 - Predigtmärlein der Barokzeit. Berlin
MOSER-RATH, Elfriede
1969 - Schwank-Witz-Anekdote. Göttingen
MÖDERNDORFER, Vinko
1964 - Ljudska medicina pri slovencich. Ljubljana
MULLEN, P. B.
1969 - The Function of Magic Folk Belief among Texas Coastal Fishermen. JAF 82. 214–225.
MULLEN, P. B.
1971 - The Relationship of Legend and Folk Belief. JAF 84. 406–413.
MUNKÁCSI Bernát
1887 - Votják népköltészeti hagyományok. Budapest
MUNKÁCSI Bernát
1892–1910 Vogul népköltési gyűjtemény. I–IV. Budapest
MUNKÁCSI Bernát
1905 - Keleti típusú magyar varázsige. Ethn. XVI. 57–59.
MURÁNYI Mihály
1975 - Egy rendhagyó mű és perspektívái. Vil. 5. sz. 273–278.
MUSHACKE, W.
1890 - Altprovenzalische Marienklage des XIII. Jahrhunderts. Halle a. S.
MYLIUS, Klaus (ed.)
1978 - Älteste indische Dichtungen und Prosa. Vedische Hymnen, Legenden, Zauberlieder, philosophische und ritualische Lehren. Leipzig
NAGY Béni
1901 - A Ferenczes szellem és hatása hazánkban. Egri Kath. Főgymnasium Értesítője 1900–1901. Eger
NAGY CZIROK László
1959 - Pásztorélet a Kiskunságon. Budapest
NAGY CZIROK László
1963 - Budártüzek mellett. Kiskunsági anekdoták és népi alakok. Budapest
NAGY Dezső
1954 - Adatok a Csongrád-megyei munkásfolklórhoz. Ethn. LXV. 120–141.
NAGY Dezső
1955 - Egy munkásdal eredete és változatai. Ethn. LXVI. 427–432.
NAGY Dezső
1962a - Egy munkásdal újabb változata. Ethn. LXXIII. 156.
NAGY Dezső
1962b - A magyar munkásdal és munkásfolklór szakirodalma. Budapest
NAGY Dezső
1968a - Egy újabb vándorlegény dal. Ethn. LXXIX. 438–445.
818NAGY Dezső
1968b - Régi május elsejék Csongrád megyében. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. 147–163.
NAGY Dezső
1968c - A századforduló parasztmozgalmainak szellemi hagyományai. In: Katona I.–Maróthy–Szatmári (szerk.) 1968: 251–300.
NAGY Dezső
1971a - „Nyúl Győziben rámondják.” Ethn. LXXXII. 266–268.
NAGY Dezső
1971b - A századforduló agrárszocialista mozgalmainak költészete 1890–1914. Doktori disszertáció. Kézirat
NAGY Dezső
1971–72 - Agrárszocialista proverbiumok. MMMÉvk. 164–184.
NAGY Dezső
1974 - A Szántó Kovács-féle agrárszocialista mozgalom költészete. Ethn. LXXXV. 519–523.
NAGY Dezső
1975 - A magyar munkáshagyományok kutatása. Budapest
NAGY Dezső
1978a - Munkásfolklór 1918–19-ben. TIT 76–116. Budapest
NAGY Dezső
1978b - Az amerikás magyarok folklórja. FA 8.
NAGY Dezső
1979a - Az amerikás magyarok folklórja. FA 11.
NAGY Dezső
1979b - A vajdasági agrárszocialista mozgalmak költészete. Üzenet, 1–2. sz. 18–24.
NAGY Dezső
1979c - A munkásfolklórkutatás története, problémái. Budapest
NAGY Dezső
1980a - A magyar agrárszocialista mozgalmak költészete. 1890–1914. Néprajzi füzetek. Budapest
NAGY Dezső
1980b - Sztrájkdalok, rigmusok. Ethn. XCI. 432–442.
NAGY Dezső
1980c - A clevelandi Magyar Munkás Dalárda története és repertoárja 1905–1980. Kézirat
NAGY Dezső
1987 - Magyar munkásfolklór. Budapest
O. NAGY Gábor
1957 - Mi fán terem? Magyar szólásmondások eredete. Budapest
O. NAGY Gábor
1966 - Magyar szólások és közmondások. Budapest
O. NAGY Gábor
1977 - A magyar frazeológiai kutatások története. Nyelvtudományi Értekezések 95. Budapest
NAGY Gusztáv
1957 - A csökmői sárkány története a korabeli okiratok tükrében. Ethn. LXVIII. 292–305.
NAGY Ignácz (Gyömbéri Darázs Jónás álnéven)
1845 - Bors és paprika (Adomák). 1–4. k. Pest
NAGY Ilona
1929 - Tragikumtípusok a magyar népballadában. Budapest
NAGY Ilona
1968 - Népköltészeti adattár. Múltunk és jelenünk. I. 19–26. Kaposvár
NAGY Ilona
1969 - A Noé mondák nemzetközi kapcsolatai és műfaji kérdései. NK–NT II–III. 215–224.
819NAGY Ilona
1970 - A magyar eredetmonda. Kézirat az ELTE Folklore Tanszékén
NAGY Ilona
1973 - Eredetmagyarázó mondák. FA 1. 7–17.
NAGY Ilona
1975 - A szőlő ültetésének mondája. NK–NT VIII. 281–301.
NAGY Ilona
1979a - A föld teremtésének mondája. Ethn. XC. 323–330.
NAGY Ilona
1979b - Bericht über den ungarischen ätiologischen Sagenkatalog. Artes Populares 4–5. 171–175.
NAGY Ilona
1980 - Szent Péter legendák a magyar folklórban. In: Csak tiszta forrásból. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem. Bern 12. 64–65.
NAGY József
1896 - Bács-megyei babonák. Ethn. VII. 93–102, 176–181.
NAGY Olga
1973 - A mitikus hős. Nyelv. és Ir. Közl. 287–301.
NAGY Olga
1975 - Mesék és „igaz történetek” Széken (Szempontok egy erdélyi magyar falu népi prózarepertoárjának vizsgálatához). NK–NT VIII. 303–337.
NAGY Olga
1976 - Széki népmesék. Bukarest
NAGY Olga
1977 - Paraszt Dekameron. Válogatás széki tréfákból és elbeszélésekből. Budapest
NAGY Olga
1978 - A táltos törvénye. Népmese és esztétikum. Bukarest
NAGY Olga
1983 - Újabb paraszt dekameron. Budapest
NAGY Olga–VÖŐ Gabriella
1974 - A mesemondó Jakab István. Bukarest
NAGY Zoltán
1979 - Nógrádi balladák. Salgótarján
Narti
1959 - Eposz oszetyinszkovo naroda. Izd. podgatovili Abaev, V. J., Dzsuszoev, N. G., Ivnev, R. A., Kaloev, B. A. Moszkva
NEMCSIK Pál
1975 - Az ózd-vidéki munkásság dalai. Budapest
NEMCSIK Pál
1977 - Magyar munkásdalok. Budapest
NÉMETH G. Béla
1982 - A vadrózsa-pör és Arany. ln: Kríza I. (szerk.) 1982b: 69–78.
NÉMETH Imre
1964 - Balassa Iván: Karcsai mondák. Ethn. LXXV. 480–483.
NÉMETH Imre
1966 - Szokás – forgatókönyv, szerep. Val. 10. sz. 50–58.
NÉMETH Sándor M.
1882 - Népmondák. Nyr XI. 475–476.
NÉMETH Sándor
1900 - Lakodalmi szokások Udvarhelymegyében a Nagy-Küküllő vidékén. In: Erdély népei. III. 11–14.
820NEUMANN, Siegfried
1966 - Arbeitserinnerungen als Erzählinhalt. DJBVk 12. 177–190.
NEUMANN, Siegfried
1969 - Volkserzähler unserer Tagen in Mecklenburg. DJBVk 15. 31–49.
NEUMANN, Siegfried
1979 - Schwank. In: Strobach 1979: 155–194.
NICOLAI, Friedrich
1764–1792 - Vade mecum für lustige Lente. 1–10. Bd. Berlin
NIELSEN, Karl Martin
1945–1949 - Middelalderens danske Bonneborger. I–II. (Med Indledning af Alfred Otto S. J.). København
NILSSON, Martin P.
1918 - Das Rosenfest. In: Beiträge zur Religionswissenschaft. II.
NILSSON, Martin P.
1920 - Primitive Time-Reckoning. Lund NILSSON, Martin P.
1950 - Griechischer Glaube. Bern
NORDEN, Eduard
19583 - Die Geburt des Kindes. Geschichte einter religösen Idee. Stuttgart
NOSZKÓ Alajos
1791 - Virág Szótár. Pest
NOVAK, Vilko
1983 - Slovenske ljudske molitve. Ljubljana
NOVIKOV, Ju. A.
1971 - K voproszu ob evoljucii duhovnih sztyihov. Russzkij Folklor XII. 208–220.
O’BRYAN, A.
1956 - The Diné: Origin Myths of Navaho Indians. Washington
OESTERLEY, H. (Hrsg.)
1872 - Gesta Romanorum. Berlin
OHRT, Ferdinand
1917–1921 Danmarks trylleformular. I–II. København
ORRT, Ferdinand
1922 - De danske besvaergelsen mod vrig og blod. København
OHRT, Ferdinand
1928 - Gamle danske folkebonner. Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning. København
OHRT, Ferdinand
1936 - Über Alter und Ursprung der Begegnungssegen. Hässiche Blätter f. Vk. 35. 49–58.
OHRT, Ferdinand
1938 - Die ältesten Segen über Christi Taufe und Cristi Tod in Religionsgeschichtlichen Lichte. København
OINAS, Felix J. (ed.)
1978 - Heroic Epic and Saga. An introduction to the World’s Great Folk Epics. Bloomington–London
OLOSZ Katalin
1969 - Magyargyerőmonostori népköltészet. Kolozsvár
OLOSZ Katalin
1972 - A kecskés ember. Udvarhelyszéki népmesék. Kolumbán István gyűjteményéből válogatta, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Olosz Katalin. Bukarest
ONDREJKA, Kliment
1976 - Tradičné hry detí a mládeze na Slovensku. Bratislava
ORBÁN Balázs
1868–1873 - A Székelyföld leírása... I–VI. Kolozsvár
821ORBÓK Attila
1942 - Erdély mosolya. Budapest
ORTUTAY Gyula
1933 - Mondotta: Vincze András béreslegény, Máté János gazdalegény (Nyíri, rétközi balladák, betyár és juhásznóták). Szeged
ORTUTAY Gyula
1935 - Nyíri és rétközi parasztmesék. Illusztrálta Buday György. Gyoma
ORTUTAY Gyula
1936 - Székely népballadák. Buday György fametszeteivel. Budapest
ORTUTAY Gyula
1939a - Rákóczi két népe. Magyarok könyvtára [Budapest]
ORTUTAY Gyula
1939b - A magyar népköltési gyűjtemények története. Ethn. L. 221–237.
ORTUTAY Gyula
1940 - Fedics Mihály mesél. ÚMNGy I. Budapest
ORTUTAY Gyula
1951 - Néprajz és kulturális forradalom. MTA Társ. K. 191–207.
ORTUTAY Gyula
1952 - Kossuth Lajos a magyar nép hagyományaiban. Ethn. LXIII. 263–307.
ORTUTAY Gyula
1953 - Az „európai” ballada kérdéséhez. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Zenetudományi Tanulmányok 1. 125–132. Budapest
ORTUTAY Gyula
1955a - A munkásosztály népköltészete. Szabad Nép, jún. 20.
ORTUTAY Gyula (s. a. r.)
1955b - Magyar népköltészet. I–III. Budapest
ORTUTAY Gyula
1955c - The Science of Folklore in Hungary between the two World-Wars and during the Period Subsequent to the Liberation. Acta Ethn. IV. 5–89.
ORTUTAY Gyula
1956 - Kérdőív betlehemes játékok gyűjtéséhez. Ethn. LXVII. 91–98.
ORTUTAY Gyula
1959 - Variáns, invariáns, affinitás (A szájhagyományozó műveltség törvényszerűségei). MTA Társ. K. IX. 3–4, 195–238.
ORTUTAY Gyula
1965 - A szájhagyományozás törvényszerűségei. Ethn. LXXVI. 3–9.
ORTUTAY Gyula
1968 - Die Faustsage in Ungarn. In: Harkort–Peeters–Wildhaber 1968: 267–275.
ORTUTAY Gyula
1969 - Die europäische Volksballad. In: Kontakt und Grenen. Festsrift fúr G. Heilfurt. Göttingen, 1969. 115–120.
ORTUTAY Gyula
1971 - Tiszta szolgálat. Magyar Nemzet, XXVII. 283. sz. 5.
ORTUTAY Gyula (szerk.)
1979 - A Magyar Folklór. Írták: Dömötör Tekla–Katona Imre–Martin György–Olsvai Imre–Ortutay Gyula–Voigt Vilmos. Budapest
ORTUTAY Gyula
1981 - A nép művészete. Budapest
ORTUTAY Gyula–DÉGH Linda–KOVÁCS Ágnes
1960 - Magyar népmesék. Szerkesztette és a bevezetőt írta Ortutay Gyula, a meséket válogatta és jegyzetekkel ellátta Dégh Linda és Kovács Ágnes. Budapest
822ORTUTAY Gyula–KRÍZA Ildikó
1968 - Magyar népballadák. Szerkesztette és a bevezetőt írta Ortutay Gyula, válogatta és jegyzetekkel ellátta Kríza Ildikó. Budapest
ORTUTAY Gyula–KATONA Imre
1970 - Magyar népdalok. I–II. Szerkesztette és a bevezetőt írta Ortutay Gyula, válogatta és jegyzetekkel ellátta Katona Imre. Budapest
ORTUTAY Gyula–KATONA Imre
1975 - Magyar népdalok. I–II. 2., bőv. kiad. Budapest
OSTERLAND, Martin
1973 - Lebensgeschichtliche Erfahrung und gesellschaftliches Bewustsein. Anmerkungen zur soziobiographischen Methode. Soziale Welt, 24. 409–417.
ŐSZ János
1902 - Kántáló énekek. Ethn. XIII. 87–90.
ŐSZ János
1941 - A csudatáska. Eredeti székely népmesék. Kolozsvár
PAASIO, Marja
1976 - Synnyt. [Helsinki]
PAASONEN, H.
1909 - Über die ursprünglichen Seelenvorstellungen bei den finnisch–ugrische Völkern. JSFOu XXVI.
PACZOLAY Gyula
1985 - Magyar–észt közmondások és szólások német, angol és latin megfelelőikkel. Veszprém
PACZOLAY Gyula
1987 - Magyar–észt–német–angol–finn–latin közmondások és szólások: cseremisz és zürjén függelékkel. 2., bőv. kiad. Veszprém
PAIS Dezső
1971 - Korreferátum Erdélyi Zsuzsanna előadásához. Ethn. LXXXII. 364–367.
PAIS Dezső
1975 - A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. Budapest
PÁLÓCZI HORVÁTH Ádám
1819 - Ezer-nyolcz-száz-tizen-kilencz Pelda-Beszédek, rövid nyomos és Köz Mondások. Kézirat az MTA Könyvtárában. M. Irod. 8r. 47.
PÁLÓCZI HORVÁTH Ádám
1953 - Ötödfélszáz énekek. Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteménye az 1813. évből. Kritikai kiadás, jegyzetekkel. Sajtó alá rendezte Bartha Dénes és Kiss József. Budapest
PAP Gyula
1865 - Palóc népköltemények. Sárospatak
PAP Mária–SZÉPE György (vál.)
1975 - Társadalom és nyelv. Szociolingvisztikai írások. Budapest
PÁPKE, Max–HÜBNER, Artur
1920 - Das Marienleben des Schweizer Wernher aus der Heidelberger Handschrift. Berlin
PASZLAVSZKY Sándor
1876 - Találós mesék. Nyr V. 328–329.
PAVELESCU, Gh.
1945 - Cercetári asupra Magiei de Románii din Munlii Apuseni. Bucurelti
PÁZMÁNY Péter
1613 - Isteni igazságra vezérleo kalauz. Pozsony
PÁZMÁNY Péter
1894 - Összes munkái (Magyar sorozat). I. Budapest
PÉCZELY Attila–KODÁLY Zoltán
1941 - 103 magyar népdal. Budapest
823PELKÓ Péter
1864 - Eredeti magyar közmondások és szójárások. Rozsnyó
PENAVIN Olga
1971 - Jugoszláviai magyar népmesék. ÚMNGy XVI. Budapest
PENAVIN Olga
1980 - Kórógyi (Szlavónia) népballadák. Újvidék
PENAVIN Olga
1984 - Jugoszláviai magyar népmesék. I–II. (Az I. kötet második kiadása) ÚMNGy XVI. és XIX. Budapest–Újvidék
PENTIKÄINEN, Juha
1968 - Grenzprobleme zwischen. Memorat und Sage. Temenos 3. 136–137.
PENTIKÄINEN, Juha
1970 - Quellenanalytische Probleme der religiösen Überlieferung. Temenos 6. 89–118.
PENTIKÄINEN, Juha
1978 - Oral Repertoire and World View. An Anthropological Study of Marina Takalá’s Life History. FFC 219. Helsinki
PERÉNYI Adolf
1901 - A magyar nép elméssége. Ethn. XII. 215–218, 263–266.
PEREVOZCSIKOVA, Tatjana
1978 - Udmurtszkije termini zagadki. Szovetszkoje finno-ugrovegyenije 128–131.
PERMJAKOV, G. L.
1967 - Logiko-szemioticseszkij plan poszlovic i pogovorok. Narodi Azii i Afriki. 52–68.
PERMJAKOV, G. L.
1968 - Izbrannije poszlovici u pogovorki Narodov Vosztoka. Moszkva
PERMJAKOV, G. L.
1979 - From Proverb to Folk-tale. Notes on the general theory of cliche. Moscow
PESOVÁR Ferenc
1982 - Béres vagyok, béres. Fehér megyei népzene. Székesfehérvár
PÉTERFY Tamás
1910 - Nete ne! Eredeti székely góbéságok, anekdoták és kacagtató históriák. H. n.
PETŐFI Sándor
1845 - Úti jegyzetek. In: Összes prózai művei és levelezése. Budapest, 1960. 251–277.
PETSCH, Robert
1917 - Das deutsche Volksratsel. Trübners Bibliothek 6. Strassburg
PEUCKERT, W. E.
1938 - Deutsches Volkstum. Bd. III. Märchen und Sage, Schwank und Rätsel 151–175. Berlin
PHILOFENNUS (Fábián István)
1856 - Száz finn és száz magyar néptalány. Magyar Nyelvészet I. 362–375.
PINTÉR Sándor
1891 - A népmesékről. Losonc
PITRÈ, Giuseppe
1896 - Usi e costumi credenze e pregiudizi. Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane. VIII. Torino Palermo
PITRÈ, Giuseppe
1978 - Canti popolari siciliani. Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane a cura di Aurelio Rigoli. Prefazione di G. Battista Bronzini. II. Palermo
PLOSS, Heinrich
1911 - Das Kind Brauch und Sitte der Völker. I. Leipzig
PÓCS Éva, Cs.
1964 - Zagyvarékas néphite. Népr. K. 9. 3–4.
824PÓCS Éva
1977 - Komikum a hiedelemmondában. Az „álhiedelemmonda” műfaji problémái. In: Istvánovits–Kríza (szerk.) 1977: 104–110.
PÓCS Éva
1980 - A falu hiedelemvilágának összetevői. Szöveggyűjtemény: Néphit. In: Szemerkényi (szerk.) 1980b: 269–358.
PÓCS Éva
1981 - Szemverés. MNL IV. 636–638.
PÓCS Éva
1983 - Tér és idő a néphitben. Ethn. XCIV. 177–206.
PÓCS Éva
1984 - Egyházi benedikció – paraszti ráolvasás. In: Hofer (szerk.) 1984: 109–137.
PÓCS Éva
1985–1986 Magyar ráolvasások. I–II. Budapest
PÓCS Éva
1986a - Szem meglátott, szív megvert. Magyar ráolvasások. Budapest
PÓCS Éva
1986b - A „gonoszűzés” mágikus és vallásos szövegei. Adatok ráolvasóink egyházi kapcsolataihoz. In: Tüskés Gábor (szerk.): „Mert ezt Isten hagyta...” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Budapest, 1986. 213–251.
POGÁNY Mária–RÁDICS József
1958 - Malteroslányok. Budapest
POGÁNY Péter
1953 - Az országos népköltészeti szövegkataszter. Ad. Ért. 25–27.
POGÁNY Péter
1958 - A régi hazai népies ponyvakutatás problémái. Ethn. LXIX. 578–593.
POGÁNY Péter
1959 - Folklór és irodalom kölcsönhatása a régi váci nyomda működése során. Irodalomtörténeti Füzetek 24. Budapest
POGÁNY Péter
1978 - A magyar ponyva tüköre. Budapest
POIRION, Daniel
1971 - Le moyen âge. II. 1300–1480. Paris
POLNER Zoltán
1977 - Táncoltató. Budapest
POLNER Zoltán
1978 - Föld szülte fáját. Szeged környéki ráolvasások és népi imádságok. Szeged
PONGRACZ Ester
1719 - Igaz isteni szeretetnek harmattyából nevekedett, drága kövekkel kirakott arany korona... Nagy-Szombat
POSONYI Erzsébet, K.
1929 - A „lisztlopó” anekdota és a passió-játékok. Ethn. XL. 74–81.
POTANIN, Sz. N.
1883 - Ocserki Szevero–Zapadnoj Mongolii. Rezultati putyesesztvija iszpolnyennovo v 1879 godu po porucsenyiju Imp. Russzk. Geogr. Obses. Vip. 4. Matyeriali etnograficseszkije. Szanktpeterburg
POUND, Louise
1921 - Poetic Origins and the Ballad. New York
PRADEL, Fritz
1907 - Griechische und süditalienische Gebete, Beschwörungen und Rezepte des Mittelalters. Giessen
825PROKOSCH–KURATH, G.
1950 - Ritual combat, ritual drama. In: Funk and Wagnalls Standard Dictionary of Folklore. Mythology and Legend. II. 946–949.
PROPP, Vlagyimir Jakovlevics
1963 - Az orosz agrárrítusok tanulmányozásának módszerei. Műv. Hagy. 5. 55–63.
PROPP, Vlagyimir Jakovlevics
1972 - Transzformációk a varázsmesében. In: Hankiss Elemér (szerk.): Strukturalizmus. Budapest
PROPP, Vlagyimir Jakovlevics
1975 - A mese morfológiája. Fordította Soproni András. Budapest
PRUTZ, R. E.
1845 - Geschichte des deutschen Journalismus. Hannover
QUIGSTAD, K.
1932 - Lappische Märchen und Sagenvarienten. FFC 60. Helsinki

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages