BIBLIOGRÁFIA

Teljes szövegű keresés

649BIBLIOGRÁFIA
ACSÁDY Ignác
1906, 19483 A magyar jobbágyság története. Budapest
ÁG Tibor
1974 - Édesanyám rózsafája. Palóc népdalok. Bratislava
ÁG Tibor
1979 - Vétessék ki szóló szívem. Szlovákiai magyar népballadák. Bratislava
ALA-KÖNNI, Erkki
1956 - Die Polska-Tänze in Finnland. Helsinki
ALFORD, Violet
1962 - Sword dance and drama. London
ALMÁSI István
1970 - Népdalok a Fekete-Körös mentéről. Művelődés, XXIV. 1. sz. 32–36.
ALMÁSI István
1976 - Réthei Prikkel Marian levelei Seprődi Jánoshoz. Nyelv. és Ir. Közl. 20. 199–203.
ALMÁSI István
1979 - Szilágysági magyar népzene. Bukarest
ALMÁSI István
1980 - Kocsis Lajos századeleji népzenegyűjtése. In: Zenetudományi írások. Szerkesztette Benkő András. Bukarest, 1980: 271–297.
ALMÁSI Sámuel
1834 - Magyar Dalnok vagy Énekes Gyűjtemény. II. MTA Kézirattár
ANDRÁSFALVY Bertalan
1958 - Uradalmi cselédek és pásztorok tánchagyománya Tolna és Somogy megyében. Tánctud. Tan. 89–94.
ANDRÁSFALVY Bertalan
1963 - Párbajszerű táncainkról. Ethn. LXXIV. 55–83.
ANDRÁSFALVY Bertalan
1971 - A Tolna és Baranya megyében élő székely telepesek tánchagyománya. Táncműv. Ért. 3. sz. 89.
ANDRÁSSY Manó
1857 - Hazai vadászatok. Pest
APOR Péter
1903 - Verses művei és levelezése. I–II. Kiadta Szádeczky Lajos. Budapest
APOR Péter
1972 - Metamorphosis Transsylvaniae, azaz Erdélynek változása. Budapest
650ARANY János
1952 - Öldöklő angyal. – Töredék. In: Arany János összes művei. VI. Sajtó alá rendezte Voinovich Géza. Budapest, 1952: 42–68.
ARBEAU, Thoinot
1967 - Orchesography. New York
AVASI Béla
1954 - A széki banda harmonizálása. NÉ XXXVII. 25–45.
AVASI Béla
1955 - Die Harmoniegestaltung eines ungarischen Volksmusikorchesters. Acta Ethn. IV. 479–503.
BACSINSZKAJA, N. M.
1951 - Russzkije horovodi i horovodnije pesznyi. Moszkva–Leningrad
BAKÓ Ferenc
1954 - Felsőtárkány néprajzi ismertetése. Néptáncosok Kiskönyvtára 11. Budapest
BAKÓ Ferenc
1955 - Felsőtárkány község lakodalmi szokásai. Ethn. LXVI. 345–408.
BAKOS József
1953 - Mátyusföldi gyermekjátékok. ÚMNGy VII. Budapest
BAKOS József–KERÉNYI György
1953 - Útmutató a népi énekes-táncos gyermekjátékok gyűjtéséhez. Budapest
BAKSAY Sándor
1891 - Magyar népszokások. In: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. Magyarország. II. Budapest, 1891: 73–148.
BAKSAY Sándor
1896 - A Mecsek környéke. Tolnamegye. In: Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. Magyarország. IV. Budapest, 1896: 263–291.
BALACI, Emanuela–BUCŞAN, Andrei
1969 - Jocuri din Transilvanie de Sud. Braşov
BALASSI Bálint
1951 - Összes művei. I. Összeállította Eckhardt Sándor. Budapest
BALASSI Bálint
1974 - Összes versei, Szép magyar comoediája és levelezése. A szöveget gondozta Stoll Béla. Budapest
BALÁSY Dénes
1910 - Régi székely nóták és táncok. Ethn. XXI. 296–300.
BALÁZS Márton
1942 - Adatok Háromszék vármegye néprajzához. Sepsiszentgyörgy
BÁLINT Sándor
1933 - Szeged népe. Új gyűjtés I. Szeged
BÁLINT Sándor
1938 - Népünk ünnepei. Budapest
BÁLINT Sándor
1944–45 A halálhoz és temetéshez fűződő néphagyományok. Az Alföldi Tudományos Intézet Évkönyve I. 58–69. Szeged
BÁLINT Sándor
1957 - Szegedi Szótár. I–II. Budapest
BÁLINT Sándor
1968 - A szegedi nép. Budapest
BALLA Károly
1823 - A magyar nemzeti tánczról. Tudományos Gyűjtemény VII. 125–132.
651BALOGH István
1969 - Hajdúság. Budapest
BALOGH István
1973 - A cívisek világa (Debrecen néprajza). Budapest
BÁNDY Mária–VÁMSZER Géza
1937 - Székely táncok. Kolozsvár
BÁRCZI Géza
1963 - A magyar nyelv életrajza. Budapest
BARNA Gábor
1979 - Zur Frage der geographischen Verbreitung der Regös-Bräuche. Ethnographica et Folkloristica Carpathica I. 161–174.
BARNA Jakab–ÚJHELYI Sándor
1915 - Játékkönyv gyermekek és a serdült ifjúság számára. Budapest
BARTALUS István
1873–1896 Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye. I–VII. Budapest
BARTHA Dénes
1935 - A XVIII. század magyar dallamai. Énekelt versek a magyar kollégiumok diák-melodiáriumaiból (1770–1800). Budapest
BARTHA Károly, N.
1943 - Játék. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 383–423.
BARTÓK Béla
1908 - Székely balladák. Ethn. XIX. 43–52, 105–115.
BARTÓK Béla
1909 - Dunántúli balladák. Ethn. XX. 301–305.
BARTÓK Béla
1911a - A magyar nép hangszerei. I. Ethn. XXII. 305–310.
BARTÓK Béla
1911b - A hangszeres zene folklórja Magyarországon. Zeneközlöny, 141–148, 207–213, 309–312.
BARTÓK Béla
1912a - A magyar nép hangszerei. II. Ethn. XXIII. 110–114.
BARTÓK Béla
1912b - A hangszeres zene folkloreja Magyarországon. Zeneközlöny, 601–604.
BARTÓK Béla
1913 - Cântece poporale româneşti din comitatul Bihor (Ungeria). Bucureşti
BARTÓK Béla
1917 - Primitív népi hangszerek Magyarországon. Zenei Szemle, 273–275.
BARTÓK Béla
1923 - Volksmusik der Rumänen von Maramures. München
BARTÓK Béla
1924 - A magyar népdal. Budapest
BARTÓK Béla
1931 - Magyar népi hangszerek. In: Zenei Lexikon. II. 59–63.
BARTÓK Béla
1934 - Népzenénk és a szomszéd népek népzenéje. Budapest
BARTÓK Béla
1936 - Miért és hogyan gyűjtsünk népzenét? Budapest
BARTÓK Béla
1938 - Az úgynevezett bolgár ritmus. In: Összegyűjtött írásai. I. Közreadja Szőllősy András. Budapest, 1966: 498–506.
652BARTÓK Béla
1967 - Rumanian Folk Music. I–III. The Hague
BARTÓK Béla–KODÁLY Zoltán
1923 - Erdélyi magyarság. Népdalok. Budapest
BARTÓK Béla, ifj.–VARGYAS Lajos
1961 - Bartók Béla Békés megyei kapcsolatai. Az Alföld és Bartók békési gyűjtése a folklórkutatásban. Gyula
BÁTKY Zsigmond
1900 - A játék-baba. NÉ I. 143–144.
BÁTKY Zsigmond
1906 - Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére. Budapest
BAUD-BOVY, Samuel
1956 - La strophe de distiques rimés dans la chanson grecque. In: Studia Memoriae Belae Bartók Sacra. Budapest, 1956: 365–383.
BEKE Ödön
1934 - A növényi játékokkal kapcsolatos adatok: a magyar állat- és növénynevek történetéhez. In: Emlékkönyv Balassa Józsefnek, a Magyar Nyelvőr szerkesztőjének 70. születésnapjára. Szerkesztette Beke Ödön–Benedek Marcell. Budapest, 1934: 17–42.
BÉKEFI Antal
1976 - Vasi népdalok. Szombathely
BÉKEFI Antal
1977 - Bakonyi népdalok. Veszprém
BELÉNYESY Márta
1958 - Kultúra és tánc a bukovinai székelyeknél. Budapest
BENEDEK András
1950 - Les jeux hongrois de Noël. Folia Ethn. I. 55–94.
BENEDEK András–VARGYAS Lajos
1943 - Az istenesi székelyek betlehemes játéka. Ethn. LIV. 155–176.
BENEDEK Elek
1898 - A magyar nép múltja és jelene. I–II. Budapest
BENICZKY Irma
1886 - Képes családi játékkönyv. Budapest
BERECZ István–LAJOS Árpád
1952 - Hogyan gyűjtsünk népi sportjátékokat. Budapest
BÉRES András
1955 - Mikepércsi csárdás. Néptáncosok Kiskönyvtára 14. Budapest
BÉRES András
1958 - Hortobágyi pásztortáncok. I. Tánctud. Tan. 95–105.
BÉRES András
1960 - Hortobágyi pásztortáncok. II. Tánctud. Tan. 1959–1960. 297–308.
BÉRES András
1972 - Tánctörténeti adatok a XVIII–XIX. századi Bihar megyéből. Táncműv. Ért. 3. sz. 28–39.
BÉRES András
1980 - Verbuválás és egyéb tánctörténeti adatok a XVIII–XIX. századi Bihar megyéből. Ethn. XCI. 422–431.
BERKES Eszter
1969 - A szlavóniai magyar népsziget tánchagyományai. Tánctud. Tan. 1967–1968. 127–196.
BERKÓ István
1924–25 A régi hadsereg magyar csapatai. Magyar Katonai Közlöny, 11–12 évf. 56. füzet
653BERZE NAGY János
1940 - Baranyai magyar néphagyományok. I–III. Pécs
BÓNIS Ferenc
1953 - Magyar táncgyűjtemény az 1820-as évekből. Zenetud. Tan. 1. 697–732.
BÓNIS Ferenc
1964 - Die ungarischen Tänze der Handschrift von Appony (Oponice). Stud. Mus. VI. 9–23.
BONYHAY Benjamin
1869 - Hasznos mulattató kisebb és nagyobbkorú gyermekek számára. Debrecen
BORBÉLY Jolán
1962 - Egy horvát tánctípus magyar kapcsolatai. Tánctud. Tan. 1961–1962. 137–195.
BORBÉLY Jolán
1973 - Lakócsa táncai. Sokszínű hagyományunkból. I. Szerkesztette Lányi Ágoston–Olsvai Imre. Budapest, 1973: 13–73.
BORBÉLY Sándor
1891 - Az aranyosszékiek táncza. Ethn. II. 243–246.
BORSAI Ilona
é. n. - A magyar népi gyermekmondóka (Kézirat)
BORSAI Ilona
1959 - Díszítés és variálás egy mátrai falu dalaiban. Ethn. LII. 270–290.
BORSAI Ilona
1964 - Gaillarde-dallamok Th. Arbeau Orchésographie c. művében. Tánctud. Tan. 1963–64. 149–180.
BORSAI Ilona
1984 - Népi gyermekjátékok, mondókák. In: A magyar dal könyve. Szerkesztette Dobszay László. Budapest, 1984: 17–110.
BORSAI Ilona–HAJDU Gyula–IGAZ Mária
1980 - Magyar népi gyermekjátékok. Ének-zene szakköri füzetek 2. 4. kiad. Budapest
BORSAI Ilona–KOVÁCS Ágnes
1975 - Cinege, cinege, kismadár… Népi mondókák, gyermekjátékok kicsinyeknek. Budapest
BÖHME, Franz Magnus
1886 - Geschichte des Tanzes in Deutschland. I–II. Leipzig
BÖHME, Franz Magnus
1897 - Deutsches Kinderlied und Kinderspiel. Leipzig
BRĂILOIU, Constantin
1938 - Bocete din Oaş. Grai şi suflet românesc 7. Bucureşti
BRĂILOIU Constantin
1943 - A román népzene. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette Gunda Béla. Budapest, 1943: 300–307.
BRĂILOIU, Constantin
1952 - Le giusto syllabique. Un système rythmique populaire roumain. Annuario musical del Instituto Español de Musicologia VII. 117–158.
BRĂILOIU, Constantin
1960 - Vie musicale d’un village, Recherches sur le répertoire de Drăgus (Roumanie) 1929–1932. Paris
BREDICEANU, Tiberiu
1956 - 1970 melodii populare româneşti din Maramureş. Bucureşti.
BRIGHT, Richard
1970 - Utazásai a Dunántúlon 1815. Sajtó alá rendezte Szerecz Imre. Veszprém
BUCŞAN, Andrei
1957 - Joçuri din Ardealul de Sud. Bucureşti
654BUCŞAN, Andrei
1958 - Breaze. Revistă de Folclor III. 45–72.
BUCŞAN, Andrei
1966 - Joçuri de circulaţie pastorală. Revistă de Etnografie şi Folclor XI. 41–53.
BUCŞAN, Andrei
1967 - Clasificarea morfologică a dansurilor populare româneşti. Revistă de Etnografie şi Folclor XII. 169–186.
BUCŞAN, Andrei
1971 - Specificul dansului popular românesc. Bucureşti
BUCŞAN, Andrei
1977 - A román néptánc sajátosságai. Tánctud. Tan. 1976/77. 314–342.
CAILLOIS, Roger
1960 - Die Spiele und die Menschen. Stuttgart
CALEPINUS, Ambrosius
1912 - Latin–magyar szótára 1585-ből. Jakubovich Emil és Sági István közreműködésével sajtó alá rendezte Melich János. Budapest
CHEVAIS, Maurice
1925 - Chansons populaires du Val-de-Loire (Orléans-Blois-Tours) et des pays avoisinants. Paris
CONEV, Borisz
1950 - Bulgarszki narodni horá i racsenici. Sofia
COSTEA, Constantin
1961 - Joçuri fecioreşti din Ardeal. Bucureşti
COSTEA, Constantin
1977 - A bihari román táncok. Tánctud. Tan. 1976/77. 301–313.
CZERWINSKI, Albert
1878 - Die Tänze des XVI. Jahrhunderts. Danzig
CZUCZOR Gergely
1843 - A magyar tánczról. Athenaeum I. 109.
CZUCZOR Gergely–FOGARASI József
1862–1874 A magyar nyelv szótára. I–VI. Pest
CSAPÓ Vilmos
1866 - A Sárköz népéről. Fővárosi Lapok, 3. sz. 483.
CSETE Balázs
1957 - Jászkiséri gyermekjátékok. Szolnok
CSETE Balázs
1960 - Karácsonyi és újévi népszokások a kalotaszegi Nyárszón. Népr. K. V. 1. sz. 122–134.
CSOKONAI VITÉZ Mihály
1803 - Dorottya vagyis a dámák diadalma fársángon. In: Összes versei. I. Sajtó alá rendezte Vargha Balázs. Budapest, 1956: 616.
CSOMASZ TÓTH Kálmán
1958 - A XVI. század magyar dallamai. RMDT I. Budapest
DANCE, Jacob
1970 - Joçuri populare din judetul Satu Mare. Satu Mare
D’HARCOURT, Marguerite–D’HARCOURT, Raoul
1956 - Chansons folkloriques français du Canda. Québec–Paris
DINCSÉR Oszkár
1943 - Két csíki hangszer. Mozsika és gardon. Budapest
DJORDJEVIČ, T. R.
1907 - Szrpske narodne igre. Beograd
655DOBSZAY László
1973 - Comparative Research into an „Old Style” of Hungarian Folk-Music. Stud. Mus. XV.
DOBSZAY László
é. n. - A sirató stílus zenetörténetünkben és népzenénkben (Kézirat)
DOBSIŃSKY, Pal
1880 - Prostonárodné obyčaje, povery a hry slovenske. Martin
DOLMETSCH, Mabel
1949 - Dances of England and France 1450–1600. London
DOLMETSCH, Mabel
1954 - Dances of Italy and Spain 1400–1600. London
DOMBY, Emeric
1967 - Dansuri populare din regiunea Cluj. I. Cluj
DOMBY, Emeric
1972 - Kalotaszegi népi táncok. Kolozsvár
DOMOKOS Mária
1975 - Die Tänze der Barkóczy-Handschrift (18. Jh.) Stud. Mus. XVII. 215–247.
DOMOKOS Pál Péter
1939 - Énekeskönyv. Kolozsvár
DOMOKOS Pál Péter
1941 - A moldvai magyarság. 3. kiad. Kolozsvár
DOMOKOS Pál Péter
1952 - Egy népballada dallama. Ethn. LXIII. 150–160.
DOMOKOS Pál Péter
1958 - A „moresca” Európában és a magyar néphagyományban. Fil. K. IV. 27–46, 194–223.
DOMOKOS Pál Péter
1959 - A sepsiszentgyörgyi kótás kézirat. – Preklasszikus kamaramuzsika és öt magyar tánc 1757-ben. Zenetud. Tan. VII. 601–604.
DOMOKOS Pál Péter
1961 - Magyar táncdallamok a XVIII. századból. Zenetud. Tan. IX. 269–304.
DOMOKOS Pál Péter
1964 - Jóni metrum a magyar népzenében. Ethn. LXX. 402–418.
DOMOKOS Pál Péter
1968 - Der Moriskentanz in Europa und in der ungarischen Tradition. Stud. Mus. X. 229–311.
DOMOKOS Pál Péter
1978 - Hangszeres magyar tánczene a XVIII. században. Budapest
DOMONKOS István
1964 - Felcsíki táncok. Marosvásárhely
DOMONKOS János
1915 - Magyar labdajátékok. NÉ XVI. 98–104.
DOMONKOS János
1916 - Magyar labdajátékok. NÉ XVII. 115–140.
DORNER Aurél
1912 - A „mancsozás” Nógrádban. NÉ XIII. 195–196.
DÖMÖTÖR Sándor
1960 - Őrség. Budapest
DÖMÖTÖR Tekla
1964 - Naptári ünnepek – népi színjátszás. Budapest
DÖMÖTÖR Tekla
1974, 1983 A népszokások költészete. Budapest
656DUGAROV, D. Sz.
1975 - Burjatszkije narodnije pesznyi. I. Pesznyi Horiburjat. Ulan-Ude
ÉBNER Sándor
1933 - Zselici kanászélet. Ethn. XLIV. 150–156.
ECKHARDT Sándor
1943 - Az ismeretlen Balassi Bálint. Budapest
ECSEDI István–BODNÁR Lajos
1927 - Hortobágyi pásztor- és betyár-nóták dallamokkal. A dallamokat lejegyezte és magyarázta Bodnár Lajos. Debrecen
B. EGEY Klára
1956 - Színpadi táncművészetünk a reformkorban és a szabadságharc első szakaszában. In: A magyar balett. Szerkesztette Vályi Rózsi. Budapest, 1956: 27–48.
EGYÜD Árpád
1975 - Somogyi népköltészet. Kaposvár
ELEKES Istvánné
1947 - Magyar népi táncok. Budapest
ELEKESNÉ WÉBER Edit
1935 - Magyar táncok. Budapest
EMSHEIMER, Ernst
1965 - Ein finno-ugrischer Flötentypus? Beiträge zur Sprachwissenschaft. Volkskunde und Literaturforschung 78–86. Berlin
EMSHEIMER, Ernst
1975 - Egy finnugor furulyatípus? In: A vízimadarak népe. Szerkesztette Gulya Sándor. Budapest, 1975: 107–118.
ENDREI Ákos
1916 - Somogy vármegye népe. In: Magyarország vármegyéi és városai. Somogy vármegye. Szerkesztette Csánki Dezső. Budapest, 1916: 128–242.
ERDÉLYI János
1846–1848 Népdalok és mondák. I–III. Pest
ERDÉLYI János
1851 - Magyar közmondások könyve. Pest
ERDŐS Kamill
1959 - A Békés megyei cigányok. Cigánydialektusok Magyarországon. Az Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai 3–4. Gyula
EXNER Leo
1913 - Gyermekfoglalkoztató. Hódmezővásárhely
FABÓ Bertalan
1908 - A magyar népdal zenei fejlődése. Budapest
FALVY Zoltán
1957 - A Linus-féle XVIII. századi táncgyűjtemény. Az Országos Széchényi Könyvtár Kiadványai XLIV. 407–443.
FARAGÓ József
1946 - A tánc a mezőségi Pusztakamaráson. Kolozsvár
FARAGÓ József
1977 - A juhait kereső pásztor a magyar folklórban. In: Balladák földjén. Bukarest, 1977: 452–476.
FARAGÓ József
1981 - Téli legényünnepek a kalotaszegi Kiskapuson. In: Népismereti dolgozatok. Bukarest, 1981: 138–159.
FARAGÓ József–ELEKES Dezső
1949 - Táncoljunk, daloljunk! Bukarest
657FARAGÓ József–JAGAMAS János
1954 - Moldvai csángó népdalok és balladák. Bukarest
FARKAS Lajos
1895 - A kállai kettős. Ethn. VI. 288–297.
FEDOROV, Gavril
1934 - 146 jura – 146 peszen. Csebokszari–Moszkva
FEKETE József
1920 - Matyó gyermekjátékok és versikék. Ethn. XXXI. 72–77.
FEKETE Péter
1923 - Zugattyu-bugattyu. Ethn. XXXIV. 104–105.
FÉL Edit
1935 - Harta néprajza. Budapest
FÉL Edit
1941 - Kocs 1936-ban. Budapest
FÉL Edit
1948 - A magyar népi társadalom életének kutatása. Budapest
FELFÖLDI László
1975 - Írásos dokumentumok egy mezőváros táncéletéből. Móra Ferenc Múz. Évk. I. 65–76.
FELFÖLDI László
1976 - Keresztelő, lakodalom, temetés Kisteleken. In: Tanulmányok Kistelek történetéből és népéletéből. Szerkesztette Juhász Antal. Kistelek, 1976: 423–446.
FELFÖLDI László
1982 - Egy ifjú halász lakodalma Apátfalván 1924-ben. In: Múzeumi kutatások Csongrád megyében. Szerkesztette Juhász Antal. Szeged, 1982: 95–101.
FERENCZI Imre
1965 - Egy temetési rítus párhuzamai és történeti összefüggései. Szeged
FERENCZI Imre–UJVÁRY Zoltán
1962 - Farsangi dramatikus játékok Szatmárban. Debrecen
FERENCZI Imre–UJVÁRY Zoltán
1966 - Népi dramatikus játékok alkalmai és típusai az Alföldön. Műv. Hagy. VIII. 181–195.
FRITSCH, Karl Ewald–BACHMANN, Manfred
1965 - Deutsches Spielzeug. Leipzig
FRÖMMEL, Otto
1899 - Kinderreime, Lieder und Spiele. Berlin
FÜREDI Mihály
1851 - 100 magyar népdal. Pest
GABNAY Ferenc
1900 - A játékbaba. Term. K. 377–395.
GABNAY Ferenc
1903 - Gyermekjátékok. NÉ IV. 233–257.
GABNAY Ferenc
1904 - Gyermekművészet és gyermekjátékok. NÉ V. 132–145.
GABNAY Ferenc
1905 - Botanikai gyermekjátékok. NÉ VI. 298–300.
GÁGYOR József
1982 - Megy a gyűrű vándorútra. I–II. Budapest
GALAMBOS Edit
1946 - Néprajzi gyűjtés. EA 946. 3.
GÁRDONYI Géza
1906 - A halottas tánc. Ethn. XVII. 251–253.
658GÁSPÁR János
1854 - Csemegék kisebb gyermekek számára. Kolozsvár
GAZDA Klára
1974–75 A pásztorkodó gyermek játékai Esztelneken. Aluta, III. 248–260.
GAZDA Klára
1980 - Gyermekvilág Esztelneken. Bukarest
GEDEON Jerne
1930 - Gyermekversek és játékok óvodai és iskolai használatra. Budapest
GEORGES, Robert
1969 - The Relevance of Models for Analyses of Traditional Play Activities. Southern Folklore Quarterly, 33. 1–23.
GIURCHESCU, Anca
1959 - Despre ciclurile de joc din Ardeal. Revistă de Folclor IV. 261–278.
GIURCHESCU, Anca
1964 - Analiza structurii dansului popular romînesc. Revistă de Etnografie şi Folclor IX. 191–200.
GIURCHESCU, Anca
1967 - Purtatele de fete de pe valea Tîrnavelor. Revistă de Etnografie şi Folclor XII. 283–298.
GIURCHESCU, Anca–COSTEA, Constantin
1962 - Haidaul. Revistă de Folclor VII. 94–117.
GOLDSCHMIDT, Anne
1967 - Handbuch des deutschen Volkstanzes. Berlin
GOMME, Alice
1894–1898 The Traditional Games of England, Scotland and Ireland. I–II. London
GÖNCZI Ferenc
1912 - Gyermekjátékszerek Göcsejből és Hetésből. NÉ XIII. 84–94.
GÖNCZI Ferenc
1914 - Göcsej, s kapcsolatosan Hetés vidékének és népének összevontabb ismertetése. Kaposvár
GÖNCZI Ferenc
1937 - A somogyi gyermek. Kaposvár
GÖNCZI Ferenc
1944 - Somogyi betyárvilág. Kaposvár
GÖNYEY Sándor
1934 - Az erdőbényei bodnártánc. Ethn. XLV. 74–77.
GÖNYEY Sándor
1936 - Kun táncok. Ethn. XLVII. 214–218.
GÖNYEY Sándor
1937 - Kunszentmiklósi törökös tánc. Ethn. XLVIII. 81.
GÖNYEY Sándor
1958 - Tánctanulás falun. Tánctud. Tan. 133–144.
GRÖBER, Karl–METZGER, Juliane
1965 - Kinderspielzeug aus alter Zeit. Hamburg
GUMENJUK, A. I.
1963 - Narodne horeograficsne misztectvo ukrajni. Kiev
GVADÁNYI József
1793 - Rontó Pálnak, egy Magyar lovas Köz-Katonának és gróf Benyovszky Móritznak életek… Pozsony–Komárom
GYÖRFFY István
1955 - Nagykunsági krónika. 3. kiad. Budapest
659GYÖRFFY István
1942 - Néphagyomány és nemzeti művelődés. Budapest
HABENICHT, Gottfried
1968 - Povestea ciobanului care şi a pierdut oile. Geneza, evolutie, tipuri. Revistă de Etnografie şi Folclor XIII. 235–250.
HAIDER Edit–BORSAI Ilona–KOVÁCS Ágnes
1976 - Bújj, bújj, zöld ág. Népi gyermekjátékok. Budapest
HAIDER Edit–BORSAI Ilona–KOVÁCS Ágnes
1977 - Kivirágzott a diófa…. Népi gyermekjátékok. Budapest
HAJDU Gyula (szerk.)
1971 - Magyar népi játékok gyűjteménye. Budapest
HAJDU Gyula
1986 - Métaiskola. Sportszerű népi játékok. Budapest
HAJNAL Ignác
1906 - Bácskai (torzsai) gyermekjátékok. NÉ VII. 56–68.
HAJNAL Ignác
1907 - Bácskai (torzsai) gyermekjátékok. NÉ VIII. 134–140, 302–307.
HALMOS Béla
é. n. - Beszélgetés Ádám István „Icsán” széki cigányprímással (Kézirat)
HALMOS Béla
1982 - 12 csárdás. Egy tánczenei folyamat vizsgálata. In: Népzene és Zenetörténet. IV. Szerkesztette Vargyas Lajos. Budapest, 1982: 157–225.
HALMOS István
1959 - A zene Kérsemjénben. Budapest
HALMOS István
1977 - Towards a Pure Instrumental Form. Stud. Mus. XX. 63–85.
HALMOS István
é. n. - Lajtha kőrispataki gyűjtésének hangkészlete (Kézirat)
HAMARY Béla
1877 - A magyar labdajátékok kézikönyve. Székesfehérvár
HARASZTI Emil
1937 - A tánc története. Budapest
HAROMY Júlia
1956 - Elmúlt idők magyar népi táncai idegen írók műveiben. Táncműv. Ért. 90–98.
HEGEDÜS László
1956 - Kalocsa és környékének a táncélete. In: Népünk hagyományaiból. Szerkesztette Morvay Péter–Simon Józsefné–Igaz Mária. Budapest, 1956: 25–39.
HERKELY Károly
1939 - A mezőkövesdi matyó nép élete. Budapest
HERTEA, Josif–ALMÁSI István
1970 - 245 táncdallam. Marosvásárhely
HINTALAN László–LÁZÁR Katalin
1980 - Gyermekjátékok. Hévizgyörk, Pest megye. Szentendre
HOERBURGER, Felix
1956 - Die Zwiefachen. Berlin
HOERBURGER, Felix
1965 - Dance and Dance Music of the Sixteenth Century and their Relations to Folk Dance and FoIk Music. Stud. Mus. VII. 79–84.
HOERBURGER, Felix–RAUPP, Jan
1957 - Deutsch-slawische Wechselbeziehungen im Volkstanz. Leipzig
660HÓMAN Bálint–SZEKFŰ Gyula
1935 - Magyar történet. Budapest
HORAK, Karl
1959 - Die Mazurka als österreichischer Volkstanz. Kärtner Museumschriften, XIX. Tanz und Brauch. 95–115. Klagenfurt
HORGER Antal
1899 - A hétfalusi csángók borica tánca. Ethn. X. 106–114.
HORVÁTH István
1971 - Magyarózdi toronyalja. Kolozsvár
HORVÁTH Margit–LŐRINCZ Lajos
1965 - Táncok. Marosvásárhely
HUIZINGA, Johan
1956 - Homo ludens. München
HUIZINGA, Johan
1976 - A középkor alkonya. Budapest
IFMC Study Group
1972 - Foundations for the Analysis of the Structure and Form of Folk Dance. A Syllabus. Yearbook of the International Folk Musik Council, 6. 115–135.
IGAZ Mária
1980 - Énekes-táncos gyermekjátékaink szövege, cselekménye, térformája és mozgása. In: Borsai–Hajdu–Igaz 1980: 77–83.
IGAZ Mária–BORSAI Ilona
1955 - Ki játszik körbe? Budapest
IGAZ Mária–LÁSZLÓ BENCSIK Sándor
1956 - Dél-borsodi táncok. Néptáncosok Kiskönyvtára 22. Budapest
IPOLYI Arnold
1854 - Magyar mythologia. Pest
IRÓ Lajosné–ROSTA Irén
1928 - Játékgyűjtemény. Budapest
IVANČAN, Ivan
1963a - Narodni plesovi Hrvatske 2. Zagreb
IVANČAN, Ivan
1963b - Istarski narodni plesovi. Zagreb
IVANČAN, Ivan
1964a - Narodni plesovi Hrvatske I. Zagreb
IVANČAN, Ivan
1964b - Geografska podjela narodnih plesova u Jugoslaviji. Narodna Umjetnost, I. 65–80.
IVANČAN, Ivan
1967 - Narodni običaji Korčulanskih Kumpanija. Zagreb
IVANČAN, Ivan
1973 - Narodni plesovi Dalmacije. I. Zagreb
IVANČAN, Ivan–LOVRENČEVIĆ, Zvoinimir
1969 - Narodni plesovi Hrvatske 3. Zagreb
JAGAMAS János
1956 - Beiträge zur Dialektfrage der ungarischen Volksmusik in Rumänien. In: Studia Memoriae Belae Bartók Sacra. Budapest, 1956: 469–502.
JAGAMAS János
1977 - Adatok a romániai magyar népzenei dialektusok kérdéseihez. In: Zenetudományi Írások. Szerkesztette Szabó Csaba. Bukarest, 1977: 25–51.
JAGAMAS János–FARAGÓ József
1974 - Romániai magyar népdalok. Bukarest
661JAKAB Ilona
1955 - Sztalinváros-óváros táncélete. In: Népünk hagyományaiból. Szerkesztette Morvay Péter–Simon Józsefné–Igaz Mária. Budapest, 1955: 124.
JÁMBOR Márta, P.
1957 - Legényélet és legényavató szokás Halásziban. Népr. K. II. 3–4. sz. 99–120.
JANCSÓ Benedek–SOMOGYI Gyula
1912 - Arad vármegye monográfiája. Arad
JANKÓ János
1892 - Kalotaszeg magyar népe. Budapest
JANKÓ János
1893 - Torda, Aranyosszék, Toroczkó székely népe. Budapest
JANKOVIĆ, Ljubica–JANKOVIĆ, Danica
1957 - Prilog proučavanju ostataka orskih obrednih igara u Jugoslavji. Beograd
JANKOVIĆ, Ljubica–JANKOVIĆ, Danica
1963 - Igranje pod maskara u Srbiji. Narodno Staralastvo – Folklor 6. Beograd
JANKOVIĆ, Ljubica–JANKOVIĆ, Danica
1964 - Narodne Igre. VIII. Beograd
JÁRDÁNYI Pál
1943 - A kidei magyarság világi zenéje. Kolozsvár
JÁRDÁNYI Pál
1953 - Hangnemtípusok a magyar népzenében. Zenetud. Tan. I. 12–30.
JÁRDÁNYI Pál
1959 - Über Anordnung von Melodien und Formanalyse in der Gregorianik. (Bemerkungen zu B. Rajeczky: Melodiarum Hungariae Medii Aevi. 1. Hymni et sequentiae.) Acta Ethn. VIII. 327–337.
JÁRDÁNYI Pál
1961 - Magyar népdaltípusok. I–II. Budapest
JÁRDÁNYI Pál
1962 - Die Ordnung der ungarischen Volkslieder. Stud. Mus. V. 3–32.
JÁRDÁNYI Pál
1963 - Bartók und die Melodieordnung. Stud. Mus. VI. 435–439.
JÁRDÁNYI Pál
1965 - Experiences and results in systematizing Hungarian folksongs. Stud. Mus. VIII. 287–291.
JELÍNKOVA, Zdenka
1960 - Točivé Tance. [n: Lidové Kultura vychodni Moravy. Gottwaldov, 1960: 103–161.
JÓZSEF Dezső
1943 - A nyikómenti gyermek magakészítette játékszerei. Kolozsvár
KACAROVA, Raina
1975 - Racsenica. Tánctud. Tan. 1975. 71–80.
KACAROVA, Raina–DZSENEV, Kiril
1958 - Bulgarian folk dances. Sofia
KAEPPLER, Adrienne L.
1972 - Method and theory in analysing dance structure with an analysis of Tongan dance. Ethnomusicology, 16. 173–217.
KÁLLAY István
1971 - Székesfehérvár haszonvételei 1688–1890 között. Fejér megyei Történeti Évkönyv V. 45–60.
KALLÓS Zoltán
1960 - Gyimesvölgyi keservesek. NÉ V. 1. sz. 3–51.
662KALLÓS Zoltán
1964 - Tánchagyományok egy mezőségi faluban. Tánctud. Tan. 1963–64. 235–252.
KALLÓS Zoltán
1970 - Balladák könyve. Élő hazai magyar népballadák Szabó T. Attila gondozásában. Bukarest
KALLÓS Zoltán
1972 - Tánc és lakodalmi kiáltások. Utunk Évkönyv, 106–109.
KALLÓS Zoltán
1973 Új guzsalyam mellett. Éneklettem én, özvegyasszony Miklós Gyurkáné Szályka Rózsa hetvenhat éves koromban Klézsén, Moldvában. Lejegyezte, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta K. Z. Bukarest
KALLÓS Zoltán–MARTIN György
1970 - A gyimesi csángók táncélete és táncai. Tánctud. Tan. 1969–1970. 195–254.
KÁLMÁNY Lajos
1877–1878 Koszorúk az Alföld vad virágaiból. I–II. Arad
KÁLMÁNY Lajos
1881–1891 Szeged népe. I–III. Arad–Szeged
KÁLMÁNY Lajos
1912 - Halottas tánc. Ethn. XXIII. 292–294.
Kalocsai népi gyermekjátékok
1957 - Néptáncosok Kiskönyvtára 21. Budapest
KAPOSI Edit
1952 - Népi táncainkról. Budapest
KAPOSI Edit
1970 - Adalékok az európai és a magyar táncmesterség történetéhez. Tánctud. Tan. 1969–1970. 163–194.
KAPOSI Edit
1979 - Szőllősy Szabó Lajos élete és munkássága 1803–1882. Tánctud. Tan. 1978–1979. 145–187.
KAPOSI Edit–MAÁCZ László
1958 - Magyar népi táncok és táncos népszokások. Budapest
KAPOSI Edit–PETHES István
1959 - Magyar tánctörténeti áttekintés. (A honfoglalástól a felvilágosodásig.) Budapest
KAPRONYI Teréz
1979 - Hagyományos elemek az észak-magyarországi summások dalaiban. Zenetud. Dolg. II. 235–252.
KÁROLY Sándor László
1977 - „Jaj nekem, szomorú életem!” (A szövegformulák főbb típusai siratóénekeinkben). NK–NT IX. 307–328.
KÁROLY Sándor László
1980 - Formulaszerűség, alkotásmód siratóénekeinkben. NK–NT XI–XII. 373–407.
KÁROLYI István
1846 - Gyermeklant. Versek, társasjátékok 6–10 éves gyermekek számára. Pest
KARSAI Zsigmond
1956 - A lőrincrévi bál. In: Népünk hagyományaiból. Szerkesztette Morvay Péter–Simon Józsefné–Igaz Mária. Budapest, 1956: 125–132.
KARAI Zsigmond
1958 - Táncalkalmak és táncos szokások Lőrincréven. Tánctud. Tan. 1958. 117–132.
KATONA Imre
1953 - Sárköz néprajza. Néptáncosok Kiskönyvtára 6–7. Budapest
663KATONA Imre
1962a - Sárköz. Budapest
KATONA Imre
1962b - Kubikosbálok. Tánctud. Tan. 1961–1962. 197–207.
KEMÉNY János
1959 - Önéletírása és válogatott levelei. Sajtó alá rendezte Windisch Éva. Magyar századok. Budapest
KERÉNYI György (sajtó alá rend.)
1951 - Gyermekjátékok. MNT I. Budapest
KERÉNYI György
1961 - Magyar népdalok és népies dalok. 3. k. Népies dalok. Budapest
KERESZTES Imre
1946 - Szeged-környéki tánchagyományok. Az Alföldi Tudományos Intézet Évkönyve II. 116–126.
KHIN Antal
1932 - Csallóközi legényavatás. Ethn. XLIV. 19–24.
KILÁNYI Lajos
1845 - A körtánc. Bécs
KISS Áron
1891 - Magyar gyermekjáték-gyűjtemény. Budapest
KISS Áron
1910 - Magyar gyermekjáték-könyv, kisgyermekek számára. Budapest
KISS Dénes
1844 - Kéziratos népdalgyűjtemény
KISS Géza
1937 - Ormányság. Budapest
KISS Lajos (néprajzkutató)
1923–24 Hódmezővásárhelyi sárjátékok. Ethn. XXXIV–XXXV. 102–104.
KISS Lajos
1927 - Régi népdalok Hódmezővásárhelyről. Karcag
KISS Lajos
1941 - A szegényasszony élete. Budapest
KISS Lajos
1963 - Gyermekjátékok Hódmezővásárhelyről. Ethn. LXXIV. 613–618.
KISS Lajos (népzenekutató)
1943 - 108 magyar népdal. Budapest
KISS Lajos
1956 - Lakodalom. MNT III/B Budapest
KISS Lajos
1958 - A bukovinai székelyek tánczenéje. Tánctud. Tan. 67–88.
KISS Lajos
1959 - A szlavóniai magyar népsziget népzenéje. MTA Nyelv. K. XIV. 269–311.
KISS Lajos
1960 - Népi verbunk-dallamainkról. Tánctud. Tan. 1959–1960. 263–295.
KISS Lajos
1961 - A szlavóniai magyar népsziget népzenéje. MTA Nyelv. K. XIV. 269–311.
KISS Lajos
1966 - A szlavóniai magyar virrasztó-énekek zenetörténeti jelentősége. MTA Nyelv. K.
XXII. 123–147.
KISS Lajos
1969 - Simonffy Kálmán és a magyar népzene. MTA Nyelv. K. XXVI. 339–353.
664KISS Lajos
1982 - Lőrincréve népzenéje. Karsai Zsigmond dalai. Budapest
KISS Lajos–RAJECZKY Benjamin
1966 - Siratók. MNT V. Budapest
KODÁLY Zoltán
1905 - Mátyusföldi gyűjtés. Ethn. XVI. 300–306.
KODÁLY Zoltán
1907 - Balladák. Ethn. XVIII. 38–42, 108–112, 153–156, 230–234.
KODÁLY Zoltán
1909 - Szép Ilona. Ethn. XX. 305.
KODÁLY Zoltán
1917 - Ötfokú hangsor a magyar népzenében. Zenei Szemle, 15, 117, 152, 249.
KODÁLY Zoltán
1920 - Árgirus nótája. Ethn. XXI. 25–36.
KODÁLY Zoltán
1929 - Ötfokozatú hangsor a magyar népzenében. Javítva és bővítve. In: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Sepsiszentgyörgy, 1929: 208–218.
KODÁLY Zoltán
1933 - Néprajz és zenetörténet. Ethn. XLIV. 4–15.
KODÁLY Zoltán
1934 - Sajátságos dallamszerkezet a cseremisz népzenében. In: Emlékkönyv Balassa Józsefnek, a Magyar Nyelvőr szerkesztőjének 70. születésnapjára. Szerkesztette Beke Ödön–Benedek Marcell. Budapest, 1934: 82–98.
KODÁLY Zoltán
1937 - A magyar népzene. (Klny. A magyarság néprajza negyedik kötetéből.) Budapest
KODÁLY Zoltán
1940 - Magyarság a zenében. ln: Mi a magyar? Szerkesztette Szekfű Gyula. Budapest, 1940: 379–418.
KODÁLY Zoltán
1943 - Magyar zenei folklór 110 év előtt. Mindszenty Dániel és Udvardy János. Magyarságtudomány, III. 374–379.
KODÁLY Zoltán
1969 - A magyar népzene. A Példatárt szerkesztette Vargyas Lajos. 4. kiad. Budapest
KODÁLY Zoltán
1971 - Folk Music of Hungary. Budapest
KODÁLY Zoltán
1973 - A magyar népzene. A Példatárt szerkesztette Vargyas Lajos. 6. kiad. Budapest
KODÁLY Zoltán–GYULAI Ágost
1952 - Arany János népdalgyűjteménye. Budapest
KOLUMBÁN Samu
1894 - Lozsád és népe. Ethn. V. 238–254.
KOLUMBÁN Samu
1903 - A hétfalusi csángók a múltban és a jelenben. Brassó
KOMJÁTHY György
1877 - 101 gyermekjáték leírását tartalmazó játékkönyv dalokkal. Budapest
KOMLÓSI Előd
1979 - Legényszervezetek és az ifjúság téli mulatságai Délkelet-Erdélyben. Ethn. XC. 92–105.
KORNIS Gyula
1927 - A magyar művelődés eredményei. Budapest
665KOTONSKI, Wlodzimierž
1956 - Góralski i zbojnicki. Kraków
KOVÁCS Aladár
1902 - Hogyan terem a népdal? Sárközi néprajzi tanulmányok. Garai János Nagy Képes Naptára… az 1903 évre. Szekszárd
KOVÁCS János
1901 - Szeged és népe. Szeged ethnográphiája. Szeged
K. KOVÁCS László
1956 - Néprajzi filmezések Magyarországon. NÉ XXXVIII. 314–326.
KOZÁKY István
1936–1944 A haláltáncok története. I–III. Budapest
KRESÁNEK, Jozef
1951 - Slovenská l’udová piesen zo stanoviska hudobného. Bratislava
KRESÁNEK, Jozef
1959 - Historické korene hajduského tanca. Bratislava
KRESZ Mária
1942 - A gyermekkor és az ifjúkor néprajza egy kalotaszegi faluban (Kézirat)
KRESZ Mária
1948 - A magyar gyermekjáték-kutatás. Budapest
KRESZ Mária
1949 - A hagyományokba való belenevelődés egy parasztfaluban. Néprajzi Tanulmányok. Budapest
KRESZ Mária
1956 - Magyar parasztviselet (1802–1867). Budapest
KRESZ Mária
1957 - Útmutató a falusi fiúk játékainak gyűjtéséhez. Adattári Értesítő, 66–68.
KRESZ Mária
1960 - A fiatalság társas élete a kalotaszegi Nyárszón. Népr. K. V. 1. sz. 220–259.
KRIZA János
1863 - Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. I. Kolozsvár
KUBINYI Ferencz–VAHOT Imre (szerk.)
1853–1854 Magyar- és Erdélyország képekben. I–IV. Pest
KULYSETOV, Dimitrij
1971 - Vürzüm muro arsas – Peszni urzsumszkih Mari. Joskar–Ola
KURATH, Gertrude P.
1964 - Iroquois music and dance. Washington
KURATH, Gertrude P.–GARCIA, Antonio
1970 - Music and dance of the Pueblos. Santa Fe
LACH, Robert
1926–1940 Gesänge russischer Kriegsgefangener. I. Bd. Finnisch-ugrische Völker. 1. Abt. Wotjakische, syrjänische und permiakische Gesänge. 2. Abt. Mordwinische Gesänge. 3. Abt. Tscheremissische Gesänge. 4. Abt. Tschuwaschische Gesänge. Wien–Leipzig
LACH, Robert
1939 - Gesänge russischer Kriegsgefangener. II. Bd. 2. Abt. Baschkirische Gesänge. Wien–Leipzig
LACH, Robert
1952 - Volksgesänge von Völkern Russlands. II. Bd. Turktatarische Völker. Kasantatarische, mischerische, westsibirisch-tatarische, turkmenische, kirgisische und tscherkessisch-tatarische Gesänge. Wien
LAFORTE, C.
1977 - Poétiques de chanson traditionelle française. I. Chansons en laisse. Québec
666LAFORTE, C.
1978 - The Interest of a Classification According to the Poetics of Oral Tradition (Mimeo)
LAJOS Árpád
é. n. - A magyar nép játékai. Budapest
LAJOS Árpád
1937 - Nótás gyermekjátékok Domaházán. Ethn. XLVIII. 266–274.
LAJOS Árpád
1957 - Borsodi játékok. Miskolc
LAJOS Árpád
1960 - A domaházi ivó. NÉ V. 267–290.
LAJOS Árpád
1968 - Módszeres szempontok a népi gyermekjátékok rendezéséhez. Herman Ottó Múz. Évk. VII. 139–156.
LAJOS Árpád
1974 - Este a fonóban. Budapest
LAJTHA László
1929 - Népi játékok és táncok Magyarországon. In: Az 1928. nemzetközi népművészeti kongresszuson benyújtott jelentések a magyar népművészetről. Budapest, 1929: 52–57.
LAJTHA László
1933 - A kiszejárás a hontmenti Ipolybalogon. Ethn. XLIV. 161–162.
LAJTHA László
1943 - Újra megtalált magyar népdaltípus. In: Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára. Szerkesztette Gunda Béla. Budapest, 1943: 212–234.
LAJTHA László
1954a - Széki gyűjtés. Budapest
LAJTHA László
1954b - Szépkenyerüszentmártoni gyűjtés. Budapest
LAJTHA László
1955 - Kőrispataki gyűjtés. Budapest
LAJTHA László
1956 - Sopron megyei virrasztó énekek. Budapest
LAJTHA László
1962 - Dunántúli táncok és dallamok. I. Budapest
LAJTHA László–GÖNYEY Sándor
1943 - Tánc. In: A magyarság néprajza. IV. 2. kiad. 76–131.
LAKATOS Sándor
é. n. - Rajta párok tánczoljunk. Lakatos Károly által átdolgozott második kiadás. Nagy-Kanizsa
LÁNYI Ágoston
1962 - Lippentős (A friss csárdás domináns motívumának formai sajátosságai). Tánctud. Tan. 1961–1962. 99–136.
LÁNYI Ágoston
1980 - Néptáncolvasókönyv. Budapest
LÁNYI Ágoston–MARTIN György–PESOVÁR Ernő
1983 - A körverbunk története, típusai és rokonsága. Budapest
LÁZÁR István
1896 - Alsó-Fehér vármegye magyar népe. Nagyenyed
LELE József–WALDMANN József
1971 - Hagyományvilág. In: Tápé története és néprajza. Szerkesztette Juhász Antal. Tápé, 1971: 573–628.
667LELKES Lajos (szerk.)
1980 - Magyar néptánchagyományok. Budapest
LIEBE, George
1899 - Der Soldat in der deutschen Vergangenheit. Leipzig
LIMBAY Elemér
1880–1888 Magyar daltár. A magyar nép dalainak egyetemes gyűjteménye, dallam szerinti rendben. I–VI. Győr
LIPS, Julius
1958 - A dolgok eredete. Budapest
LISZICIJAN, Szrbui
1958 - Sztarinnije pesznyi teatralnije predsztavlényija armjanszkovo naroda. I. Jereván
LOUIS, A. L. Maurice
1963 - Le folklore et la danse. Paris
LUBY Margit
1935 - A parasztélet rendje. Budapest
LUBY Margit
1939 - Virágos a kedvem. Ethn. L. 238–250.
LUGOSSY Emma
1952 - 77 leánytánc. Budapest
LUGOSSY Emma
1953 - A drágszéli népi együttes táncai. Néptáncosok Kiskönyvtára 3. Budapest
LUGOSSY Emma (szerk.)
1954 - 39 verbunktánc. Budapest
LUGOSSY Emma
1956 - A táncok rendje. In: Kiss L. 1956: 417–660.
LUGOSSY Emma
1958 - A tánc lejegyzésének módszere koreográfiai elemzés alapján. Tánctud. Tan. 44–51.
LUGOSSY Emma
1960 - A magyar népi táncok mozgáselemei és motivikája. Tánctud. Tan. 1959–1960. 167–210.
LUGOSSY Emma–GÖNYEY Sándor
1947 - Magyar népi táncok. Budapest
LÜKŐ Gábor
1935 - Havaselve és Moldva népei a X–XII. században. Ethn. XLVI. 90–105.
MAÁCZ László
1958 - Adalékok a csűrdöngölő táncunk ismeretéhez. Ethn. LXIX. 609–616.
MAÁCZ László
1983 - Szertartásos lakodalmi táncaink 1. Tánctud. Tan. 1982–1983. 209–253.
MADARASSY László
1928 - Magyar arató szokások. Ethn. XXXIX. 83–93.
MADARASSY László
1929 - Magyar szüreti szokások. Ethn. XL. 162–167.
MADARASSY László
1934 - A palóc duda. NÉ XXVI. 81–88.
Magyar Néprajzi Lexikon (MNL)
I–V. - Főszerkesztő Ortutay Gyula. Budapest, 1977–1982.
A Magyar Népzene Tára (MNT)
I. - Gyermekjátékok. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1951.
II. - Jeles napok. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1953.
III/A–B Lakodalom. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos. Budapest, 1955–1956.
IV. - Párosítók. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1959.
668V. - Siratók. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos és Rajeczky Benjamin. Budapest, 1966.
VI. - Népdaltípusok 1. Sajtó alá rendezte Járdányi Pál–Olsvai Imre. Budapest, 1973.
VII. - Népdaltípusok 2. Járdányi Pál rendszerében szerkesztette Olsvai Imre. Budapest, 1987.
VIII. - Népdaltípusok 3. Sajtó alá rendezte Vargyas Lajos. (s. a.)
A magyarság néprajza
I–IV. - Szerkesztette Czakó Elemér. Budapest, 1933–1937. A 2. kiad. Sajtó alá rendezte Viski Károly. Budapest, 1941–1943.
MAKKAI Endre–NAGY Ödön
1939 - Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez. Kolozsvár
MAKSZIMOV, Sz. M.
1932 - Turi Csăvasszen jurziszem. Supaskar
MAKSZIMOV, Sz. M.
1964 - Csuvasszkije narodnije pesznyi. Moszkva
MALONYAY Dezső
1912 - A magyar nép művészete. IV. A dunántúli nép művészete. Budapest
MANGA János
1939 - Népi hangszerek a Felföldön. Ethn. L. 135–153.
MANGA János
1942 - Ünnepi szokások a nyitramegyei Menyhén. Budapest
MANGA János
1946 - A Kánai menyegző változatai. Ethn. LVII. 49–64.
MANGA János
1950a - Vengerszkaja volinka. Folia Ethn. I. 1–18.
MANGA János
1950b - Nógrádi dudások. A Néprajzi Múzeum Füzetei 12. Budapest
MANGA János
1965 - Hungarian Bagpipers. Acta Ethn. XIV. 1–97.
MANGA János
1968 - Ünnepek, szokások az Ipoly mentén. Budapest
MANGOLD Gusztáv
1900 - Tánckedvelők tankönyve. Budapest
MARKÓ Imre Lehel
1953 - A gyermekjátékok rendszerének kérdéséhez. Ethn. LXIV. 349–366.
MÁRKUS Mihály
1943 - A bokortanyák népe. Budapest
MARTIN György
1955 - Bag táncai és táncélete. Néptáncosok Kiskönyvtára 16–18. Budapest
MARTIN György
1959 - Hajdútánc, botoló tánc. Fiúk Évkönyve, 134–135.
MARTIN György
1964a - Magyar tánctípusok kelet-európai kapcsolatai. MTA Nyelv. K. XXI. 67–96.
MARTIN György
1964b - Motívumkutatás, motívumrendszerezés. A sárközi Duna menti táncok motívumkincse. Budapest
MARTIN György
1965a - Considérations sur l’analyse des relations entre la danse et la musique de dansepopulaires. Stud. Mus. VII. 313–338.
MARTIN György
1965b - Beszámoló a Népművészeti és Népművelési Intézetben végzett tánckutató munka eredményeiről. Ethn. LXXVI. 251–259.
669MARTIN György
1966a - Az etiópiai táncok sajátosságai és főbb típusai. Ethn. LXXVII. 423–450.
MARTIN György
1966b - Egy erdélyi férfitánc szerkezeti sajátosságai. MTA Nyelv. K. XXIII. 201–219.
MARTIN György
1967a - Kalotaszegi legényes. Táncműv. Ért. 3. sz. 126–229.
MARTIN György
1967b - Az improvizatív előadás szerepe a Kárpát-medence tánckultúrájában. Táncműv. Ért. 3. sz. 118–125.
MARTIN György
1967c - A néptánc és népi tánczene kapcsolatai. Tánctud. Tan. 1965–66. 143–195.
MARTIN György
1968a - A botoló nóta. Proportio-gyakorlat nyomai a magyar néptáncban és népi tánczenében. In: Zenetörténeti Tanulmányok. Szerkesztette Bónis Ferenc. Budapest, 1968: 201–221.
MARTIN György
1968b - Páratlan és aszimmetrikus ritmusok tánczenénkben. Táncműv. Ért. 2. sz. 26–42.
MARTIN György
1968c - Der ungarische Mädchenreigen. Volkskunde und Volkskultur. In: Volkskunde und Volkskultur. Festschrift für Richard Wolfram 325–342. Wien
MARTIN György
1968d - Performing Styles in the Dance of the Carpatian Basin. Journal ot the International Folk Music Council XX. 59–64.
MARTIN György
1968e - Kanásztánc. Táncműv. Ért. 1. sz. 110–116.
MARTIN György
1969a - Der siebenbürgische Haiduckentanz. Stud. Mus. XI. 301–321
MARTIN György
1969b - Egyéni és közösségi formatípusok a népi táncalkotásban. MTA Nyelv. K. XXVI. 401–413.
MARTIN György
1969c - A magyar leánykörtánc. Régi táncaink kelet-európai kapcsolatai. Táncműv. Ért. 3. sz. 3–23.
MARTIN György
1969d - Egy erdélyi férfitánc szerkezeti sajátosságai. Kalotaszegi legényes. Művelődés, 5. sz. 43–49.
MARTIN György
1970a - A marosszéki táncciklus. Táncműv. Ért. 1. sz. 5–35.
MARTIN György
1970b - Mezőségi férfitáncok. Táncműv. Ért. 2. sz. 20–34.
MARTIN György
1970–1972 Magyar tánctípusok és táncdialektusok. I–III. melléklettel. Budapest
MARTIN György
1971 - Adatok Tápé tánchagyományaihoz. Az oláhos és a csárdás. In: Tápé története és néprajza. Szerkesztette Juhász Antal. Tápé, 1971: 737–819.
MARTIN György
1972 - The Relationship between Melodies and Dance Types in the Volume VI of Corpus Musicae Popularis Hungaricae. Stud. Mus. XIV. 93–145.
MARTIN György
1973a - Legényes, verbunk, lassú magyar (Szempontok az erdélyi férfitáncok összehasonlító kutatásához.) NK–NT VII. 251–290.
670MARTIN György
1973b - Die Branles von Arbeau und die osteuropäischen Kettentänze. Stud. Mus. XV. 101–128.
MARTIN György
1974a - A magyar nép táncai. Budapest
MARTIN György
1974b - Die balkanischen Beziehungen im ungarischen Mädchenreigen. Makedonszki Folklor, VII. 13. sz. 71–75.
MARTIN György
1975 - Az európai tánckultúrák és a kelet-európai tánchagyomány. Kultúra és Közösség, 1. sz. 89–95.
MARTIN György
1976 - A magyar néptánckutatás tíz éve, 1965–1975. Táncműv. Ért. 1. sz. 81–112.
MARTIN György
1977 - Egy improvizatív férfitánc struktúrája. Tánctud. Tan. 1976/77. 264–300.
MARTIN György
1977a - A táncos és a zene (Tánczenei terminológia Kalotaszegen). NK–NT IX. 357–389.
MARTIN György
1977b - Az új magyar táncstílus jegyei és kialakulása. Ethn. LXXXVIII. 31–48.
MARTIN György
1977c - Rögtönzés és szabályozódás a magyar néptáncokban. NK–NT XI–XII. 411–449.
MARTIN György
1978a - A magyar és román táncfolklór viszonya az európai összefüggések tükrében. Művelődés, XXXI. 2. sz. 9–13.
MARTIN György
1978b - Geschichtspunkte für die Klassifizierung der ungarischen Reigentänze und ihre Typen. Analyse und Klassifikation von Volkst nzen. IX. Sitzung von Study Group Folkdance Terminology in Zaborow. Kraków
MARTIN György
1978c - A táncciklus – a néptánc legnagyobb formai egysége. Magyar Zene, XIX. 197–217.
MARTIN György
1979a - A magyar körtánc és európai rokonsága. Budapest
MARTIN György
1979b - Tánc. In: A Magyar Folklór. Szerkesztette Ortutay Gyula. Budapest, 1979: 477–539.
MARTIN György
1980a - A botoló és zenéje. In: Lelkes (szerk.) 1980: 125–145.
MARTIN György
1980b - Rögtönzés és szabályozódás a magyar néptáncokban. NK–NT XI–XII. 411–449.
MARTIN György
1981 - Szék felfedezése és tánchagyománya. Tánctud. Tan. 1980–81. 239–277.
MARTIN György
1982a - A Maros–Küküllő-vidéki magyar táncdialektus. Zenetud. Dolg. 183–204.
MARTIN György
1982b - A széki tánchagyományok felfedezése és szerepe a magyar folklorizmusban. Ethn. XCIII. 73–78.
MARTIN György–PESOVÁR Ernő
1954 - A kanásztánc, a csárdás, a karikázó, a lakodalmi táncok. In: Morvay–Pesovár E. (szerk.) 1954: 58–77, 145–149, 187–189, 205–207.
MARTIN György–PESOVÁR Ernő
1958 - A Szabolcs-szatmár megyei monografikus tánckutató munka eredményei és módszertani tapasztalatai. Ethn. LXIX. 424–436.
671MARTIN György–PESOVÁR Ernő
1960 - A magyar néptánc szerkezeti elemzése. Tánctud. Tan. 1959–1960. 211–248.
MARTIN György–PESOVÁR Ernő
1964 - A motívumtípus meghatározása a táncfolklórban. Tánctud. Tan. 1963–64. 193–233.
MARTIN György–TAKÁCS András
1981 - Mátyusföldi népi táncok. Bratislava
MÁRTON József
1816 - Három nyelvből készült oskolai lexicon, vagy is szókönyv. Bécs
MÁTRAI Gábor
1852 - Magyar népdalok egyetemes gyűjteménye. I–III. Pest
MEDAN, Virgil
1968 - 160 melodii populare instrumentale. Cluj
MEDAN, Virgil
1969 - 100 chiuturi de la Someş. Cluj
MEIER, Erwin
1857 - Deutsche Kinderreime und Kinderspiele aus Schwaken. Tübingen
MELICH János
1939 - Adalék a magyarországi hídjátékokhoz. Ethn. L. 9–11.
MELICH János
1940 - Pótlás az „Adalék a magyarországi hídjátékokhoz” c. értekezésemhez. Ethn. LI. 84–86, 249–250.
MERRIAM, Allan P.
1967 - Ethnomusicology of the Flathead Indians. Chicago
MOLDOVÁN Gergely
1899 - Alsó-Fehér vármegye román népe. Alsó-Fehér vármegye néprajza. Nagyenyed
MOLNÁR Imre–LAJTHA László
1929 - Játékosság. Budapest
MOLNÁR István
1947 - Magyar tánchagyományok. Budapest
MÓRICZ ZSIGMOND
1950 - Gyalogolni jó. Budapest
MORVAY Péter
1949 - A népi tánckutatás hét esztendeje. Ethn. LX. 387–393.
MORVAY Péter
1951 - A templomkertben, temetőben és halotti toron táncolás, s a halottas-játék népszokásához. Ethn. LXII. 73–81.
MORVAY Péter
1954 - Verbunktáncaink kialakulása. In: Lugossy (szerk.) 1954: 7–17.
MORVAY Péter
1955 - Történeti néprajzi adatok a kiskunhalasi levéltárból. NÉ XXXVII. 293–302.
MORVAY Péter
1956a - A pásztortánc színpadi pályafutásának kezdete. Táncműv. Ért. 1. sz. 48–58.
MORVAY Péter
1956b - Az egykori verbuválás és régi népi táncaink ismeretéhez. Népr. K. I. 155–161.
MORVAY Péter–PESOVÁR Ernő (szerk.)
1954 - Somogyi táncok. Budapest
MUHARAY Elemér
1953 - Három népi együttes – három népi játék. Budapest
MUNTÁG, Emanuel
1974 - Uhrovská zbierka piesní a tancov z roku 1730. Martin
672NAGY Béla, C.
1946 - Egy osztják dallam magyar változata. Énekszó, XIII. 57–59
NAGY Béla, C.
1947a - Népzenetudomány és iskolai énektanítás. Énekszó, XIV. 80–81.
NAGY Béla, C.
1947b - A magyar népdal eredete. Zenei Szemle, új folyam I. 2. sz. 203–213.
NAGY Gyula
1975 - Parasztélet a Vásárhelyi-pusztán. Békéscsaba
NAGY Imre
1908 - Hajítófa. A csíki pásztorgyermekek játékáról. MNy VI. 368.
NAGY József
1900 - Hegyhátvidéki karikázás, labdázás, fűzfasíp-készítés. Ethn. XI. 362–364.
NAGY Judit (szerk.)
1983 - Néptáncközlések mutatója, 1947–1981. Budapest
NAGY Piroska
1958 - Magyar-délszláv-német népi gyermekjátékok Baranyában. Pécs
NÉMETH István
1982 - A gyimesi „féloláhos” dallamkészlete. Zenetud. Dolg. 205–228.
NETTL, Paul
1962 - Tanz und Tanzmusik. Freiburg im Bresgau
NEWELL, William Wells
1883 - Games and Songs of American Children. New York
NORLIND, Tobias
1910 - Zur Geschichte der polnischen Tánze. Sammelbánde der Internationalen Musikgesellschaft, XII. 516–550. Leipzig
NORLIND, Tobias
1941 - Dansens Historia. Stockholm
NURDJANOV, N. H.
1969 - Old Tadjik pantomimes. In: VII. Congrès International des sciences anthropologiques et ethnologiques. VI. 87–93. Moscow
NYÁRÁDY Mihály
1969 - A nagykállóiak „Kállai kettős” tánca. Szab. Sz. Sz. 3. sz. 23–56.
OLSVAY Imre
1969 - Néhány előadásbeli sajátság népzenénkben. MTA Nyelv. K. XXVI. 329–336.
ONDREJKA, Kliment
1976 - Tradične hry deti a mládeže na Slovensku. Bratislava
ORBÁN Balázs
1869 - A Székelyföld leírása. II. Pest
ORBÁN Balázs
1873 - A Székelyföld leírása. VI. Budapest
ORTUTAY Gyula–KATONA Imre
1970 - Magyar népdalok. I–II. Szerkesztette és a bevezetőt írta Ortutay Gyula, válogatta és jegyzetekkel ellátta Katona Imre. Budapest
ÖKRÖS László
1947 - A szöregi tökciterások. Az Alföldi Tudományos Intézet Évkönyve II. 87–98.
PAKSA Katalin
1969 - A szegedi duda-hagyomány. Népr. K. XIV. 3–4. sz. 125–140.
PAKSA Katalin
1976 - Újabb adatok a pentaton finális-váltásra. Ethn. LXXXVII. 199–204.
673PAKSA Katalin
1977 - A „Jaj-nóták” zenei világa (A négysoros izometrikus szerkezet lazulása és továbbfejlődése régi dalainkban). NK–NT IX. 277–305.
PAKSA Katalin
1979 - László Máténé Kőműves Kelemenje. Zenetud. Dolg. 157–176.
PAKSA Katalin
1980a - A „szögedi nemzet” zenéje. In: Bálint Sándor: A szögedi nemzet. Szeged, 1980: 575–605.
PAKSA Katalin
1980b - Ütempárosság és strófaszerkezet összefonódása a magyar népdalok egyik csoportjában. NK–NT XI–XII. 219–243.
PAKSA Katalin
1980c - A magyar népdalok zenei ékesítése. Díszítésrendszer a „páva dallamcsalád”-ban. Ethn. XCI. 329–360.
PAKSA Katalin
1982 - Gyimesi tetraton-triton dalok díszítési módja. In: Népzene és Zenetörténet. Szerkesztette Vargyas Lajos. Budapest, 1982: 110–156.
PÁLFI Csaba
1970 - A Gyöngyösbokréta története. Tánctud. Tan. 1969–1970. 115–161.
PÁLÓCZI HORVÁTH Ádám
1953 - Ötödfélszáz énekek. Pálóczi Horváth Ádám dalgyűjteménye az 1813. évből. Kritikai kiadás, jegyzetekkel. Sajtó alá rendezte Bartha Dénes és Kiss József. Budapest
PÁPAI PÁRIZ, Franciscus
1710 - Dictionarium Latino-Hungaricum et Hungarico-Latinum. Leutschoviae
PAPP Géza
1966 - Über die Verbreitung des Quintwechsels. Stud. Mus. VIII. 194–195.
PAPP Géza
1970 - A XVII. század énekelt dallamai. RMDT II. Budapest
PAPP László
1942 - A gyermek élete és játékai Hosszúpályiban. In: Táj- és népkutatás. Szerkesztette Végh József. Budapest, 1942: 218–242.
PESOVÁR Ernő
1960 - Verbuválás a reformkori Vas megyében. Vasi Sz. II. 59–72.
PESOVÁR Ernő
1961 - A simonfai verbunkok formai elemzése. NÉ XLII. 51–85.
PESOVÁR Ernő
1965 - Lengyel táncok hatása a reformkorban. NÉ XLVII. 159–176.
PESOVÁR Ernő
1967a - A csalogatós csárdás. Tánctud. Tan. 1965–66. 115–142.
PESOVÁR Ernő
1967b - Európai tánckultúra, nemzeti tánckultúrák. (Történeti esszé.) Táncműv. Ért. 2. sz. 38–43.
PESOVÁR Ernő
1968 - Két táncpantomim. Bene Vendel tánca és Savanyó játék. Táncműv. Ért. 1. sz. 93–100.
PESOVÁR Ernő
1969 - Der Tändel-Tschardasch. Acta Ethn. XVIII. 153–185.
PESOVÁR Ernő
1970a - A magyar tánckutatás 25 éve. Tánctud. Tan. 1969–1970. 79–89.
PESOVÁR Ernő
1970b - Három körverbunk. Táncműv. Ért. 2. sz. 23–133.
674PESOVÁR Ernő
1970c - Táncban orcád pirulása. Táncműv. Ért. 2. sz. 98–111.
PESOVÁR Ernő
1971 - Tánctörténeti emlékek Vas megyéből. In: Vas megyei táncoktatók kézikönyve. Szombathely, 1971: 5–54.
PESOVÁR Ernő
1972 - A magyar tánctörténet évszázadai. Szöveggyűjtemény. Budapest
PESOVÁR Ernő
1973a - Die geschichtlichen Probleme der Paartänze im Spiegel der südosteuropäischen Tanz überlieferung. Stud. Mus. XV. 141–163.
PESOVÁR Ernő
1973b - Maglód táncairól. In: Sokszínű hagyományunkból. I. Szerkesztette Lányi Ágoston–Olsvai Imre. Budapest, 1973: 183–232.
PESOVÁR Ernő
1974 - Archaische Paartänze in Südosteuropa. Makedonszki Folklor, VII. 67–69.
PESOVÁR Ernő
1977a - Küzdő karakterű párostáncaink. NK–NT IX. 329–355.
PESOVÁR Ernő
1977b - Az ugrós páros. Tánctud. Tan. 1976/77. 243–263.
PESOVÁR Ernő
1980 - A csárdás kialakulása. Magyar Zene, XIX. 218–225.
PESOVÁR Ernő
1980a - Verbunktáncaink szerkezeti sajátosságai. NK–NT XI–XII. 451–467.
PESOVÁR Ernő
1980b - Zwei Tanzpantomimen. In: Festschrift für Karl Horak 33–38. Innsbruck
PESOVÁR Ernő
1981 - Tánckutatás és tánchagyomány Zala megyében. In: Tánckutatás és tánchagyomány Dél-Dunántúlon. Budapest, 1981: 50–60.
PESOVÁR Ernő
1983 - A forgós-forgatós páros a történeti forrásokban és a tánchagyományban. Tánctud. Tan. 1982–1983. 255–285.
PESOVÁR Ernő–LÁNYI Ágoston
1974 - A magyar nép táncművészete. I–II. Budapest
PESOVÁR Ferenc
1954 - Tyukod táncai és táncélete. Néptáncosok Kiskönyvtára 9–10. Budapest
PESOVÁR Ferenc
1955 - Szuromi Péter. Táncművészet, V. 366.
PESOVÁR Ferenc
1960a - Táncmesterek a szatmári falvakban. Tánctud. Tan. 1959–1960. 309–312.
PESOVÁR Ferenc
1960b - Fejér megyei népi táncok I. Alapi táncok. Alba Regia, I. 99–145.
PESOVÁR Ferenc
1968 - Mezőföldi tánchagyományok. Múzeumi Magazin, 2. sz. 25.
PESOVÁR Ferenc
1969a - Az elveszett juhait sirató pásztor története. Újabb adatok egy táncpantomim elterjedéséhez. Táncműv. Ért. 2. sz. 85–97.
PESOVÁR Ferenc
1969b - Platz des südtransdanubischen Tanzdialektes in der ungarischen und südosteuropäischen Tanzkultur. Makedonszki Folklor, II. 369–375.
675PESOVÁR Ferenc
1969c - Kanásztánc és seprűtánc – mutatványos táncaink két típusa. Tánctud. Tan. 1967–1968. 93–125.
PESOVÁR Ferenc
1970 - A juhait kereső pásztor tánca II. Táncműv. Ért. 3. sz. 91–108.
PESOVÁR Ferenc
1973 - Ein dramatisches Volksspiel in Südosteuropa. Makedonszki Folclor, VI. 179–182.
PESOVÁR Ferenc
1978 - A magyar nép táncélete. Tánctanulás, táncalkalmak, táncrendezés. Néptáncpedagógusok kiskönyvtára. Budapest
PESOVÁR Ferenc
1983 - A juhait kereső pásztor. Fejér megyei néptáncok. Székesfehérvár
PETERMANN, Kurt
1965 - Syllabus der Volkstanzanalyse. Leipzig
PETERSON-ROYCE, Anya
1977 - The Anthropology of Dance. Bloomington
PITTNER Károly
1914 - Néprajzi gyűjtés. EA 1388.
POLDMÄE, R.–TAMPERE, H.
1938 - Valimik Eesti Rakvatantse. Tartu
PORZSOLT Lajos
1885 - A magyar labdajátékok könyve. Budapest
PROCA, Vera Ciorţea
1956–57 Despre noţarea dansului popular romanes. Revistă de Folclor I–II. 65–92.
PROCA, Vera Ciorţea
1964 - Az erdélyi forgatós táncok hagyományos és új formái. Tánctud. Tan. 1963–64. 253–260.
RAJECZKY Benjamin
1956 - Paralellen spátgregorianischer Verziehrungen im ungarischen Volkslied. In: Studia Memoriae Belae Bartók Sacra. Budapest, 1956: 337–348.
RAJECZKY Benjamin
1957a - Adalék felvidéki lakodalmasaink dallamstílusához. Népr. K. II. 3–4. sz. 121–124.
RAJECZKY Benjamin
1957b - Typen ungarischer Klagelieder. Deutsches Jahrbuch für Volkskunde, III. 31–46.
REARICK, C. Elizabeth
1939 - Dances of the Hungarians. New York
Régi magyar Dallamok Tára (RMDT)
I. - Csomasz Tóth Kálmán: A XVI. század magyar dallamai. Budapest, 1958.
II. - Papp Géza: A XVII. század énekelt dallamai. Budapest, 1970.
RÉSŐ ENSEL Sándor
1863 - Kun sz. Mártoni mesterlegények lakozása farsangi időben. Nefelejts, 14–15. sz. 145.
RÉSŐ ENSEL Sándor
1867 - Magyarországi népszokások. Pest
RÉTHEI PRIKKEL Marián
1906a - A magyar táncnyelv. MNy III. 59.
RÉTHEI PRIKKEL Marián
1906b - Magyar halottas táncok. Ethn. XVII. 162–172.
RÉTHEI PRIKKEL Marián
1924 - A magyarság táncai. Budapest
RÉTHEI PRIKKEL Marián
1978 - A verbunkos tánc eredete. Zenetud. Dolg. 179–194.
676ROBERTS, John
1959 - Games in Culture. American Anthropologist, 61. 597–605.
ROBERTS, John–SUTTON-SMITH, Brian
1962 - The Cross-Cultural and Psychological Study of Games. In: The Folkgames of Children 32–87. London
ROCHOLZ, Ludwig
1857 - Alemanisches Kinderlied und Kinderspiel aus Schweiz. Leipzig
RÓHEIM Géza
1925 - Magyar néphit és népszokások. Budapest
ROLLAND, E.
1883 - Rimes et jeux de l’enfance. Paris
RÓKA Pál
1900 - A táncművészet tankönyve. Nagykőrös
RÓNAY György
1956 - A francia reneszánsz költészete. Budapest
RUDA Győzőné
1914 - Játékszerek. Kisdednevelés, 6. sz. 10–11.
SACHS, Curt
1933 - Eine Weltgeschichte des Tanzes. Berlin
SÁNDOR Mihályné
1962 - Kórójátékok Berettyóújfaluban. Ethn. LXXIII. 90–102.
SÁROSI Bálint
1961 - Citera és citerajáték Szeged környékén. Ethn. LXXII. 445–461.
SÁROSI Bálint
1965 - Die ungarische Flöte. Acta Ethn. XIV. 141–163.
SÁROSI Bálint
1967 - Die Volksmusikinstrumente Ungarns. Handbuch der europäischen Volksmusikinstrumente. Ser. I. Bd. 1. 98–120. Leipzig
SÁROSI Bálint
1971 - Cigányzene. Budapest
SÁROSI Bálint
1973 - Zenei anyanyelvünk. Budapest
SÁVOLY Lajos
1846 - Az egri nép. In: Magyarföld és népei eredeti képekben. I. Szerkesztette Vahot Imre. Pest, 1846: 21–45.
SEBESTYÉN Gyula
1902 - Regös-énekek. MNGy IV. Budapest
SEBŐ Ferenc
1975a - Bársony Mihály válaszol. Síppal, dobbal, 4. sz. 19.
SEBŐ Ferenc
1975b - Régi táncházak. Síppal, dobbal, 5. sz. 7.
SEEMAYER Vilibald
1897 - Kérelem a magyar gyermekjátékszerek gyűjtésére. Ethn. VIII. 156–157.
SEEMAYER Vilmos
1935 - Adatok népi táncaink ismeretéhez. Ethn. XLVI. 105–116.
SEEMAYER Vilmos
1937 - A bodnártánc eredetéhez. Ethn. XLVIII. 86.
SEPRŐDI János
1901 - Marosszéki dalgyűjtemény. Ethn. XII. 359–372.
SEPRŐDI János
1902 - Marosszéki dalgyűjtemény. Ethn. XIII. 416–428.
677SEPRŐDI János
1906 - Marosszéki dalgyűjtemény. Ethn. XVII. 243–249, 298–307.
SEPRŐDI János
1909 - A székely táncokról. In: Seprődi 1974: 143–155.
SEPRŐDI János
1912 - Marosszéki dalgyűjtemény, V–VII. Ethn. XXIII. 225–231, 294–298, 352–359.
SEPRŐDI János
1974 - Válogatott zenei írásai és népzenei gyűjtése. Budapest
SERES András
1970 - A borica régen és most. Művelődés, XXIV. 3. sz. 10–12.
SERES András
1984 - Barcasági magyar népköltészet és népszokások. Sajtó alá rendezte Keszeg Vilmos. Bukarest
SHARP, Karl–SHARP, Cecil
1952 - English Folk Songs from the Southern Appalachians. I–II. London–New York–Toronto
SONKOLY István
1963 - Mazurka ritmus a magyar népzenében. Ethn. LXXIV. 268–272.
SOPRONI NAGY Imre
1856 - A kőszegi ifjak tánc és mulatság szabályai 1697. Győri Történeti és Régészeti Füzetek 286. Győr
STOLL Béla (összeáll.)
1956 - Virágénekek és mulatónóták. XVII–XVIII. század. Budapest
SULIŢEANU, Ghizela
1967 - Poemul popular „Cînd şi-a pierdut ciobanul oile”. Revistă de Etnografie şi Folklor XII. 435–460.
SUSATO, Tielman
1551 - Het derde musyck loexken… Antwerpen. Újra kiadta Giesbert, F. J. I–II. Mainz 1936.
SUŠIL, Frantisek
1951 - Moravské národní pisně. Praha
SÜMEGHY Vera
1944 - Széki táncok. Éneklő Ifjúság, 6. sz. 8–10.
SZABOLCSI Bence
1933 - Osztják hősdalok-magyar siratók melódiái. Ethn. XLIV. 71–75.
SZABOLCSI Bence
1934 - Népvándorláskori elemek a magyar népzenében. Ethn. XLV. 138–156.
SZABOLCSI Bence
1936 - Egyetemes művelődéstörténet és ötfokú hangsorok. Ethn. XLVII. 233–251.
SZABOLCSI Bence
1937 - Osztják és vogul dallamok. (Újabb adatok a magyar népi sirató-dallam problémájához.) Ethn. XLVIII. 340–345.
SZABOLCSI Bence
1940 - Adatok a középázsiai dallamtípus elterjedéséhez. Ethn. LI. 242–248.
SZABOLCSI Bence
1947 - A magyar zenetörténet kézikönyve. Budapest
SZABOLCSI Bence
1954 - Népzene és történelem. Budapest
SZABOLCSI Bence
1959a - A XVI. század magyar tánczenéje. In: A magyar zene évszázadai. I. Szerkesztette Bónis Ferenc. Budapest, 1959: 157–208.
678SZABOLCSI Bence
1959b - A XVII. század magyar világi dallamai. In: A magyar zene évszázadai. I. Szerkesztette Bónis Ferenc. Budapest, 1959: 281–372.
SZABOLCSI Bence
1961 A magyar zene stílusfordulója a XVIII. században. Adatok az új népdal történetéhez. In: A magyar zene évszázadai. II. Szerkesztette Bónis Ferenc. Budapest, 1961: 121–150.
SZABOLCSI Bence
1972 - Vers és dallam. Budapest
SZÁSZ Béla
1953 - Gencsapáti verbunk. Néptáncosok Kiskönyvtára 2. Budapest
SZÁSZ Judit
1976 - A lozsádiák egykori tánca, a lin. In: Népismereti dolgozatok. Szerkesztette Kós Károly. Bukarest, 1976: 151–156.
SZENCZI MOLNÁR Albert
1604 - Dictionarium latino-ungaricum et ungaro-latinum. Nürnberg
SZENDREI Janka
1974 - Recitatív típusok a magyar népzenében. In: Népzene és Zenetörténet. II. Budapest, 1974: 65–123.
SZENDREI Janka–DOBSZAY László–VARGYAS Lajos
1973 - Balladáink kapcsolatai a népénekkel. Ethn. LXXXIV. 430–461.
SZENDREY Ákos
1936 - Legény- és leányélet. Országút, 2. sz. 39.
SZENDREY Ákos
1938 - Jelentés… Ethn. XLIX. 422–424.
SZENDREY Zsigmond–KODÁLY Zoltán
1924 - Nagyszalontai gyűjtés. MNGy XIV. Budapest
SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos
1943 - Szokások. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 154–341.
SZENIK Ilona–ALMÁSI István–ZSIZSMANN Ilona
1957 - A lapádi erdő alatt. Bukarest
SZENTPÁL Mária (s.a.r.)
1950 - Ecseri táncok. Budapest
SZENTPÁL Mária
1951 - Völgységi táncok. Budapest
SZENTPÁL Mária
é. n. - A kultúrverseny legszebb táncai és dalai. Budapest
SZENTPÁL Mária
1964–1973 Táncjelírás (Lábán kinetográfia). I–III. Budapest
SZENTPÁL Olga
1953 - Sióagárdi táncok. Néptáncosok Kiskönyvtára 4. Budapest
SZENTPÁL Olga
1954 - A csárdás. A magyar nemzeti társastánc a 19. század első felében. Budapest
SZENTPÁL Olga
1958 - Versuch einer Formenalyise der ungarischen Volkstänze. Acta Ethn. VII. 257–336.
SZENTPÁL Olga
1961 - A magyar néptánc formai elemzése. Ethn. LXXII. 1–55.
SZENTPÁL Olga
1964 - Arbeau francia gaillarde-jainak formai elemzése. Tánctud. Tan. 1963–64. 79–148.
SZILÁDY Zoltán
1930 - Suhancok játékai. Ethn. XLI. 207–210.
679SZILÁGYI Sándor (szerk.)
1887 - Erdélyi Országgyűlési Emlékek. XII. (1658–1661). Budapest
SZINI Károly
1865 - A magyar nép dalai és dallamai. Pest
SZŰCS Sándor
1962 - Szól a duda verbuválnak. Budapest
TAKÁCS András
1960 - Pásztortánc. Bratislava
TAKÁCS András
1961 - Eredeti magyar táncok. Bratislava
TAKÁCS András
1969 - Eredeti magyar táncok. Tardoskedd táncai. Bratislava
TAKÁTS Sándor
1899 - Bánáti bálok a múlt században. Budapesti Hírlap, 32. sz. 47.
TAKÁTS Sándor
1921 - A régi Magyarország jókedve. Budapest
TAKÁTS Sándor
é. n. - Régi magyar kapitányok és generálisok. Budapest
TANIMOTO, Kazuyuki
1966 - A Study on the Tone-System of Ainu Music. Journal of Hokkaido University of Education (Section I C). Vol. 17. No 2. 83–106.
TANIMOTO, Kazuyuki
é. n. - A Study on the Tonal System of the Giljak Folk Melodies. The Department of Music, Sapporo Branch, Hokkaido Kyoiku University. Vol. 19. No 1.
TANIMOTO, Kazuyuki–IKEGAMI, Jirô
1974 - Orok Songs. Bulletin of the Institute for the Study of North Eurasian Cultures. Hokkaido University 8.
TARI Lujza
1974 - Die instrumentale Volksmusik in ungarischen Begräbnisritus. Stud. Mus. XVI. 55–87.
TAUBERT, Karl Heinz
1968 - Höfische Tänze. Ihre Geschichte und Choreographie. Mainz
TEUTSCH, Julius
1903 - Die Borizatanz der Csangomagyaren. In: Siebendörfen bei Kronstadt-Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathenvereins. 43.
TIMÁR Sándor
1956 - „Zsok” Kincigpusztán. In: Népünk hagyományaiból. Szerkesztette Morvay Péter–Simon Józsefné–Igaz Mária. Budapest, 1956: 92–108.
TÓTH Kálmán
1943 - Délvidéki népi gyermekjátékok. Kalangya, XII. 457–473.
TÓTH, Štefan
1967 - A szlovák néptáncok alaptípusai. Tánctud. Tan. 1965–66. 197–216.
TÖRÖK Ferenc
1896 - A székely gyermekvilág ezerév múltán. Sepsiszentgyörgy
TÖRÖK Károly
1867 - A magyar alföldi népéletből. In: Magyarország képekben. Pest, 1867: 19–33.
TÖRÖK Károly
1872 - Csongrád megyei gyűjtés. MNGy II. Pest
UJVÁRY Zoltán
1983 - Játék és maszk. I–III. Debrecen
VACHOTT Sándorné
1861 - Gyermekvilág. Pest
680VAHOT Imre
1853 - Kecskemét és kecskeméti puszták. In: Kubinyi–Vahot (szerk.) 1853–1854: I. 83–95.
VÄISÄNEN, O.
1937 - Vogulische und ostjakische Melodien. MSFO CXXII. Helsinki
VAJKAI Aurél
1941 - A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon VI. Gyermekjátékok. NÉ XXXIII. 244–245.
VÁMSZER Géza–BÁNDY Mária
1937 - Székely táncok. Kolozsvár
VANKÓNÉ Dudás Juli
1955 - A régi gavalléria Galgamácsán. In: Népünk hagyományaiból. Szerkesztette Morvay Péter–Simon Józsefné–Igaz Mária. Budapest, 1955: 12.
VARGA Gyula
1955 - Ajkai leánytánc. Néptáncosok Kiskönyvtára 15. Budapest
VARGA Gyula
1958 - Játékos-dramatikus táncok Biharban. Tánctud. Tan. 106–116.
VARGYAS Lajos
1941 - Áj falu zenei élete. Budapest
VARGYAS Lajos
1948 - Ritmuselemek a magyar betlehemes játékban. Antiquitas Hungarica 177–184.
VARGYAS Lajos
1950a - Ugorszkij szloj v vengerszkoj narodnoj muzike. Acta Ethn. I. 161–196.
VARGYAS Lajos
1950b - Les mélodies des jeux de noël. Folia Ethn. I. 95–112.
VARGYAS Lajos
1952 - A magyar vers ritmusa. Budapest
VARGYAS Lajos
1953 - Ugor réteg a magyar népzenében. Zenetud. Tan. I. 611–657.
VARGYAS Lajos
1954a - A Somogy megyei táncdallamok. In: Morvay–Pesovár E. (szerk.) 1954: 250–277.
VARGYAS Lajos
1954b - Régi népdalok Kiskunhalasról. Budapest
VARGYAS Lajos
1955a - Kollektives Schaffen in der Volksmusik. Acta Ethn. VI. 395–418.
VARGYAS Lajos
1955b - Beszámoló a romániai néprajzi kutatásról. Ethn. LXVI. 556–563.
VARGYAS Lajos
1956 - A duda hatása a magyar népi tánczenében. MTA Nyelv. K. VIII. 241–291.
VARGYAS Lajos
1958 - Egy francia–magyar dallamegyezés tanulságai. NÉ 155–160.
VARGYAS Lajos
1960 - Áj falu zenei anyaga. I. Régi népdalok. Népr. K. V. 2. sz. 1–185.
VARGYAS Lajos
1960a - Magyar népdalok francia párhuzamai. Népr. K. V. 3–4. sz. 3–21.
VARGYAS Lajos
1961a - Áj falu zenei anyaga. II. Új népdalok. 1. rész. Népr. K. VI. 3–4. sz. 1–227.
VARGYAS Lajos
1961b - Az Alföld és Bartók békési gyűjtése a folklórkutatásban. A Gyulai Erkel Ferenc
Múzeum Kiadványai 24. Gyula, 1961: 11–24.
VARGYAS Lajos
1963a - Áj falu zenei anyaga. II. Új népdalok. 2. rész. Népr. K. VIII. 1. sz. 1–186.
681VARGYAS Lajos
1963b - A népdal mint műalkotás. MTA Nyelv. K. XX. 185–193.
VARGYAS Lajos
1966 - Magyar vers–magyar nyelv. Budapest
VARGYAS Lajos
1976 - A magyar népballada és Európa. I–II. Budapest
VARGYAS Lajos
1979 - A regösének problémájának újabb zenei megközelítése. Ethn. XC. 163–191.
VARGYAS Lajos
1979a - Balladáskönyv. Budapest
VARGYAS Lajos
1980 - A magyar zene őstörténete. Ethn. XCI. 1–34, 192–236.
VARGYAS Lajos
1981 - A magyarság népzenéje. Budapest
VASZILJEV, V. M.
1919 - Mari muro. Kazany
VASZILJEV, V. M.
1923 - Mari muro. Kazany
VELŐSY Béla
1939 - Játékoskönyv. I–II. Budapest
VERESS Sándor
1931 - Népzenei gyűjtés a moldvai csángók között. Ethn. XLII. 133–143.
VIKÁR László
1966 - Egy új csuvas gyűjtés tanulságai. MTA Nyelv. K. XXIII. 189–199.
VIKÁR László
1969 - Votiak Trichord Melodies. Stud. Mus. XI. 461–469.
VIKÁR László
1977 - On the Issue of Cheremis Hungarian Folk Music Relationship. Stud. Mus. XIX. 3–9.
VIKÁR László–BERECZKI Gábor
1971 - Cheremis Folksongs. Budapest
VIKÁR László–BERECZKI Gábor
1979 - Chuvash Folksongs. Budapest
VISKI Károly
1937 - Hungarian Dances. Budapest–London
VLADÜKINA-BACSINSZKAJA, N. M.
1977 - „Bogatüŕ Kedrovoe jadrüsko (pupüg-mojt)” – pesznya-szkazka manszi. in: Soomeugri rahvaste muzikapärandist. Red. I. Rüütel. Tallinn, 1977: 484–498.
VOLLY István
1944 - Népi leányjátékok. Budapest
VOLLY István
1945 - Népi játékok. III. Budapest
WALDMANN József
1957 - Tápai lagzi. A Móra Ferenc Múz. Évk. 151.
1964–65 Tápé táncalkalmai és hagyományai. A Móra Ferenc Múz. Évk. 161.
WALLERIUS-RETZELIUS
1698 - De tactu musico. Upsala
WENZEL, Marian
1965 - Ukrasni motivi na steccima. Sarajevo
WERNER, Josef
1836 - Die reinste Quelle jugendlicher Freuden oder 300 Spiele. Dresden
682WOLFRAM, Richard
1935 - Der Spanltanz und seine europäischen Verwandten, ein weitverbreiteter Geschicklichkeits-Schwerttanz. Oberdeutsche Zeitschrift für Volkskunde IX. 35–47.
WOLFRAM, Richard
1936–1937 Schwerttanz und Männerbund. I–III. Kassel
WOLFRAM, Richard
1951 - Die Volkstänze in Österreich und verwandte Tänze in Europa. Salzburg
WOLFRAM, Richard
1956 - European Song-dance forms. Journal of the International Folk Music Council VIII. 32–36.
WOLFRAM, Richard
1962 - Der Volkstanz als kulturelle Ausdrucksform der südosteuropäischen Völker. Die Volkskultur der südosteuropäischen Völker. Südosteuropa-Jahrbuch VI. 63–84.
WOLFRAM, Richard
1966 - Altformen im Tanz der Völker des Pannonischen und Karpatenraumes. In: Volksmusik Südosteuropas. Südosteuropa-Schriften VII. 109–139.
WOSINSZKY Mór
1900 - A sárközi nótákról. Magyar szalon, XXXIII. 268.
ZAJZONI RAB István
1862 - A csángó boricatánc ismertetése. Ország Tükre, 6. sz. 49.
ZÁLEŠÁK, Cyril
1964 - L’udové tance na Slovensku. Bratislava
ZSEMLEY Oszkár
1904 - A fővárosi gyermekek játékai. NÉ V. 57–60.
ZSORNICKAJA, Maria J.
1966 - Narodnije tanci Jakutii. Moszkva
ZSORNICKAJA, Maria J.
1982 - Az ázsiai eszkimók hagyományos és jelenkori koreográfiai művészete. Táncművészet, 9. sz. 28–31, 10. sz. 30–33.
ZSORNICKAJA, Maria J.
1987 - Az obi-ugor népek tánchagyománya. Tánctud. Tan. 1986–1987. 313–323.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem