BIBLIOGRÁFIA L-P

Teljes szövegű keresés

781BIBLIOGRÁFIA L-P
LÁBADI Károly
1988a - Drávaszögi népi kalendárium. Létünk, 2. sz. 290–311.
LÁBADI Károly
1988b - Köszöntők a drávaszögi Alfalukban. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 119–126.
LACKOVITS Emőke, S.
1980 - Adalékok a falusi gyermekek életéhez Veszprém megyében 1868–1945. A Veszprém megyei Múzeumok Közleményei XV. 237–272.
LACKOVITS Emőke, S. (szerk.)
1983a - Néprajzi gyűjtőúton a Káli-medence falvaiban. Veszprém
LACKOVITS Emőke, S.
1983b - A keresztelő és paszita szokása a Káli-medence falvaiban. In: Lackovits (szerk.) 1983a: 81–85.
LAJOS Árpád
1960 - A domaházi ivó. Népr. K. 3–4. sz. 267–289.
LAJOS Árpád
1965 - Borsodi fonó. Miskolc
LAJOS Árpád
1974 - Este a fonóban. Budapest
LAJTRA László
1941 - A „vadleány”. Ethn. LII. 246–250.
LAJTHA László
1954 - Széki gyűjtés. Budapest
LAJTHA László
1956 - Sopronmegyei virrasztóénekek. Budapest
LAKATOS-BAKÓ Melinda
1983 - A májusfa Tasnád környékén. In: Népismereti dolgozatok 1983. 150–159. Bukarest
LAKATOS Károly
1897 - Vadászhit. Szeged
LAMMEL Annamária–NAGY Ilona
1985 - Parasztbiblia. Budapest
LÁNG János
1974 - Lélek és Isten. A vallás alapvető fogalmainak kialakulása. Budapest
LÁNYI Kamilla
1948 - Szekták a demokráciában. Budapest
LÁSZLÓ Gyula
1944 - A honfoglaló magyar nép élete. Budapest
LÁSZLÓ Gyula
1945 - Ősvallásunk nyomai egy szamosháti kocsistörténetben. Kolozsvár
LÁSZLÓ Gyula
1959 - A magyar táltos alakjáról. Ethn. LXX. 70. 446–449.
LÁSZLÓ Gyula
1976 - Különvélemény ősvallásunkról. Ú. Í. XVI. 6. sz. 59–68.
LÁSZLÓ Gyula
1977 - Régészeti tanulmányok. Budapest
LAWSON, J. C.
1910 - Modern Greek Folklore and Ancient Greek Religion. A Study in Survivals. Cambrige
LEACH, Edmund
1972 - Two Essays Concerning the Symbolic Representation of Time. In: Lessa–Vogt (ed.) 1972: 108–116.
782LEHOCZKY Tivadar
1907 - Magyar oroszok búcsújárása. Ethn. XVIII. 145–150.
LELE József–WALDMANN József
1971 - Hagyományvilág. In: Juhász A. (szerk.) 1971: 573–628.
LELKES Lajos (szerk.)
1980 - Magyar néptánchagyományok. Budapest
LÉNÁRT Andor
1974 - Vallásos konfraternitások Gyöngyösön a XVII–XVIII. században. Archívum 2. 33–34.
LESSA, W. A.–VOGT, E. (ed.)
1972 - Reader in Comparative Religion. An Anthropological Approach. New York–Evanston–San Francisco–London
LISZT Nándor
1902 - Népies gyógymódok és babonák Hajdúmegyében. Budapest
LISZT Nándor
1905 - Szilveszter-esti kolompolás Hajdú megyében. Ethn. XVI. 121.
LISZT Nándor
1906 - Népies gyógyítómódok és babonák Hajdú vármegyében. Orvosethnographiai adatok. Debrecen
LISZT Nándor
1925 - Régi magyar orvosi nyelv. Debrecen
LIUNGMANN, Waldemar
1937–1938 Traditionswanderungen Euphrat-Rhein. I–II. FFC 118–119. Helsinki
LIUNGMANN, Waldemar
1941 - Traditionswanderungen Rhein-Jenissei. I–II. FFC 129–130. Helsinki
LIXFELD, Hannjost
1970 - A Guntram-monda Paulus Diaconusnál (AT 1645 A). Ethn. LXXXI. 1–12.
LONOVICS József
1865 - Népszerű egyházi archaeológia, vagyis a katholikus ünnepek, szentségek s szertartások értelmezése… I–III. 3. kiad. Pesten
LOORITS, Oskar
1980 - Az észt néphit alapvonásai. In: Hoppál (szerk.) 1980c: 163–187.
LÓRÁND Klára
1979 - Adalékok a fene és az íz nevű betegségek kapcsolatához. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 161–178.
LÓRÁND Nándor
1975 - A népi gyógyítás kutatásának helytörténeti jelentősége. Honismeret, III. 1–2. sz. 34–36.
LŐRINCZE Lajos
1948 - A tolna–baranyai (volt bukovinai) székelyek névadási szokásaihoz. Ethn. LIX. 36–49.
LUBY Margit
1935a - A parasztélet rendje. Budapest
LUBY Margit
1935b - Gyógynövények és gyógyító eljárások a Szatmár megyei parasztság körében. Debreceni Szemle, IX. 360–364.
LUBY Margit
1936 - Bábalelte babona. Budapest
LUBY Margit
1942 - Fogyó legelőkön. Budapest
783LUGOSSY József
1855 - Ősmagyar csillagismereti közlemény. Új Magyar Múzeum I.
LUKÁCS László
1981a - Húsvéti korbácsolás. Ethn. XLII. 374–399.
LUKÁCS László
1981b - Kakasütés az északkeleti dunántúli szlovákoknál. In: Eperjessy–Krupa (szerk.) 1981: 607–608.
LUKÁCS László
1987 - Népi harangszó-magyarázatok. Forrás, 19. 7. sz. 86–89.
LUKÁCS László
1988 - Szent Orbán kultuszának emlékei a székesfehérvári egyházmegyében. Székesfehér egyházmegye jubileumi évkönyve 101–113. Székesfehérvár
LUKÁCSY István
1937 - A hajósi csodatevő Mária szobor és kegyhely története. Kalocsa
LÖKŐ Gábor
1975 - Anya- és csecsemővédő képek a régi magyar szekrényeken. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 7–8. 177–224.
MACFARLANE, Alan D. J.
1970 - Witchcraft in Tudor and Stuart England. London
MACKENSEN, Lutz
1929–1930 Drache. In: Hoffmann-Krayer, Ernst–Büchtold–Stäubli, Hans (Hrsg.): Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. II. 364–404. Berlin
MADAR Ilona, Pusztainé
1967 - Sárrétudvari hiedelmek. Népr. K. XII. 1–2. sz. 223–225.
MADAR Ilona, Pusztainé
1980 - Alsónémedi szokásvilága. In: Balassa (szerk.) 1980: 451–495.
MADARASSY László
1929 - Magyar szüreti szokások. Ethn. XL. 162.
MADARASSY László
1930 - Palócföldi búzaszentelés. Ethn. XLI. 158–160.
Magyar Népköltési Gyűjtemény (MNGy)
I. - Elegyes gyűjtések Magyarország és Erdély különböző részeiből. Szerkesztette Arany László–Gyulai Pál. Pest, 1872.
II. - Csongrád megyei gyűjtés. Szerkesztette Török Károly. Pest, 1872.
III. - Székelyföldi gyűjtés. Gyűjtötték Kriza János, Orbán Balázs, Benedek Elek és Sebesi Jób. Budapest, 1882.
IV. - Regös-énekek. Szerkesztette Sebestyén Gyula. Budapest, 1902.
V. - A regösök. Írta Sebestyén Gyula. Budapest, 1902.
VI. - Somogymegye népköltése. Gyűjtötte Vikár Béla. Budapest, 1905.
VII. - Székelyföldi gyűjtés. Gyűjtötte és szerkesztette Mailand Oszkár. Budapest, 1905.
VIII. - Dunántúli gyűjtés. Gyűjtötte és szerkesztette Sebestyén Gyula. Budapest, 1906.
IX. - Népmesék Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok-megyéből. Gyűjtötte Berze Nagy János. Jegyzetekkel kísérte Katona Lajos. Budapest, 1907.
X. - Hétfalusi csángó népmesék. Gyűjtötte és jegyzetekkel kísérte Horger Antal. Budapest, 1908.
XI–XII. - Vadrózsák. Székely népköltési gyűjtemény. I–II. Szerkesztette Kriza János. 2. kiad. Budapest, 1911.
XIII. - Ipolyi Arnold népmesegyűjteménye. Szerkesztette Kálmány Lajos. Budapest, 1914.
784XIV. Nagyszalontai gyűjtés. Gyűjtötte a Folklore Fellows Magyar Osztályának nagyszalontai gyűjtő szövetsége, Kodály Zoltán közreműködésével. Szerkesztette Szendrey Zsigmond. Budapest, 1924.
Magyar Népmesekatalógus
1. - A magyar állatmesék katalógusa (AaTh 1–299). Összeállította és a bevezetőt írta Kovács Ágnes, Benedek Katalin közreműködésével. Budapest, 1987.
3. - A magyar legendamesék típusai (AaTh 750–849). Összeállította és a bevezetőt írta Bernát László. Budapest, 1982.
4. - A magyar novellamesék típusai (AaTh 850–999). Összeállította és a bevezetőt írta Benedek Katalin. Budapest, 1984.
5. - A magyar rászedett ördög-mesék típusai (AaTh 1034–1199). Összeállította és a bevezetőt írta Süvegh Veronika. Budapest, 1985.
7. - A magyar népmesék tréfakatalógusa (AaTh 1350–1429). Összeállította és a bevezetőt írta Vöő Gabriella, Vehmas Marja adatainak felhasználásával. Budapest, 1986.
7b - A magyar népmesék trufa- és anekdotakatalógusa (AaTh 1434–1639*). Összeállította és a bevezetőt írta Benedek Katalin és Vehmes Marja. Budapest, 1988.
Magyar Néprajzi Lexikon (MNL)
I–V. - Főszerkesztő Ortutay Gyula. Budapest, 1977–1982.
A Magyar Népzene Tára (MNT)
I. - Gyermekjátékok. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1951.
II. - Jeles napok. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1953.
III/A–B - Lakodalom. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos. Budapest, 1955–1956.
IV. - Párosítók. Sajtó alá rendezte Kerényi György. Budapest, 1959.
V. - Siratók. Sajtó alá rendezte Kiss Lajos és Rajeczky Benjamin. Budapest, 1966.
VI. - Népdaltípusok 1. Sajtó alá rendezte Járdányi Pál–Olsvai Imre. Budapest, 1973.
VII. - Népdaltípusok 2. Járdányi Pál rendszerében szerkesztette Olsvai Imre. Budapest, 1987.
VIII. - Népdaltípusok 3. Sajtó alá rendezte Vargyas Lajos. (s. a.)
Magyarország vármegyéi és városai. I–XXV. Budapest
1896–1914
A magyarság néprajza
I–IV. - Szerkesztette Czakó Elemér. Budapest, 1933–1937. A 2. kiad. Sajtó alá rendezte Viski Károly. Budapest, 1941–1943.
MAGYARY Pál
1902 - Máriaradna és a Boldogságos Szent Szűz kegyelmes képének története. Temesvár
MAGYARY-KOSSA Gyula
1927 - Az olejkárok. Pápa
MAGYARY-KOSSA Gyula
1929–1940 Magyar orvosi emlékek. I–IV. Budapest
MAKKAI Endre
1939 - Húsvéti néphagyományaink. In: Nagy Ö. (szerk.) 1939:
MAKKAI Endre–NAGY Ödön
1939 - Adatok téli néphagyományaink ismeretéhez. Kolozsvár
MAKKAI László
1952 - A magyar puritánusok harca a feudalizmus ellen. Budapest
MAKKAI László
1983 - A középkori magyar hitvilág problematikájához. Ethn. XLIV. 106–116.
MALINOWSKI, Bronislaw
1944 - A Scientific Theory of Culture. New York
785MALONYAY Dezső
1907–1922 A magyar nép művészete. I–V. Budapest
MÁLYUSZ Elemér
1939 - A türelmi rendelet. II. József és a magyar protestantizmus. Budapest
MÁNDOKI László
1958 - Az Orion csillagkép a magyarságnál. NÉ XL. 161–170.
MÁNDOKI László
1965 - Straw Path. Data on the Spread and the Origin of the Mediterranean Name Type of Via Lactea. Acta Ethn. XIV. 117–139.
MÁNDOKI László
1967 - Honfoglalás előtti hitvilágunk emléke egy szólásban. „Sokan vannak odakinn.” Janus Pannonius Múz. Évk. XII. 75–79.
MÁNDOKI László
1968 - Two Asiatic Sidereal Names. In: Diószegi, V. (ed.) 1968b: 485–496.
MANGA János
1939 - Tardoskeddi és felsőszemerédi fonójáték. Ethn. L. 169–170.
MANGA János
1940 - Zoborvidéki lakodalom. NÉ XXXII. 250–272.
MANGA János
1941a - A kánai menyegző Nagycétényben. Ethn. LII. 139–140.
MANGA János
1941b - A téli ünnepkör hagyományai a nyitramegyei Menyhén. Ethn. LII. 189–217.
MANGA János
1942a - Adatok a nyugati palóc házassági szokásokhoz. NÉ XXXIV. 173–202.
MANGA János
1942b - Ünnepi szokások a nyitramegyei Menyhén. Budapest
MANGA János
1943 - Zoborvidéki lakodalmas énekek. In: Gunda (szerk.) 1943: 195–212.
MANGA János
1946 - A kánai menyegző változatai. Ethn. LVII. 49–64.
MANGA János
1948 - Magyar katolikus népélet képekben. Budapest
MANGA János
1957 - Die Hochzeitsbräuche der Paloczen und ihre slowakischen Analogien. Acta Ethn. VI. 149–218.
MANGA János
1962 - A hasznosi tömegpszichózis. Ethn. LXX. 353–388.
MANGA János
1968a - Ünnepek, szokások az Ipoly mentén. Budapest
MANGA János
1968b - Magyar duda, magyar dudások a XIX–XX. században. NK–NT I. 127–186.
MANGA János
1970 - Varianten der Hochzeitlieder eines Dorfes. Acta Ethn. XIX. 247–279.
MANGA János
1974 - Szokások Tótkomlóson. A Békés megyei Múzeumok Közleményei 3. 3–61.
MANGA János
1977 - Aratószokások, aratóénekek. NK–NT IX. 241–243.
MANGA János
1978 - A hitvilág és a hitélet változása. In: Bodrogi (szerk.) 1978: 375–412.
MANGA János
1979 - Palócföld. Budapest
786MANNHARDT, Wilhelm
1865 - Roggenwolf und Roggenhund. Danzig
MANNHARDT, Wilhelm
1876–1877 Wald und Feldkulte. I–II. Berlin
MANNINEN, Ilmari
1922 - Die dämonistischen Krankheiten im finnischen Volksaberglauben. FFC 45. Helsinki
MANSIKKA, V. J.
1922 - Die Religion der Ostslawen. FFC 43. Helsinki
MARCZELL Béla
1975 - Csallóközi farsang. Irodalmi Szemle, 8. sz.
MARCZELL Béla
1985 - Tavaszi, nyári, őszi ünnepek és szokások a néphagyományban. Múzeumi Híradó IX. 33–57. Dunajska Streda
MARINOV, D.
1914 - Narodna vjara i religiozni narodni obicsai. Szbornik za narodni uhotvorenija i narodopisz XVIII. Szofia
MARJALAKI KISS Lajos
1964 - Az orvoslás módja Miskolcon 1700 táján. Orvostörténeti Közlemények, 32. 201–210.
MARKOS Gyöngyi
1986 - A születés hagyományai Makón. Debrecen
MÁRKUS J. András
1935 - Isten műve napjainkban. A nyíregyházi methodista gyülekezetek huszonöt éves jubileumára. Nyíregyháza
MÁRKUS Mihály
1941 - Evangélikus néphagyományok. Keresztyén Igazság VIII. 141–164.
MÁRKUS Mihály
1943 - A bokortanyák népe. Budapest
MÁRKUS Mihály
1979 - A Kárpát-medence etnobotanikai problémái. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 113–123.
MARÓT Károly
1933 - Vallás és mágia. Ethn. XLIV. 31–44.
MARÓT Károly
1939 - Szent Iván napja. Ethn. L. 254–296.
MARÓT Károly
1940 - Rítus és ünnep. Ethn. LI. 143–187.
MÁTÉ Lajos
1899 - Lakodalmi szokások Hajdúnánáson. Ethn. X. 290–292.
MÁTYÁS Ernő (szerk.)
1933 - A szekták és az ellenük való védekezés módja. Sárospatak K.
MÁTYUS István
1787–1793 Ó és új Diaetetica. I–VI. Posony
MEDGYESI Pál
1650 - Dialogus politico-ecclesiasticus, azaz: Két ker. embereknek egymással való beszélgetések a presbyteriumról. Bártfa
MEESTER, P. Placidus de
1935 - Szentelések és áldások a görög szertartásban. Keleti Egyház, II. 137–140.
MEGAS, G. A.
1958 - Greek calendar customs. Athens
787MEISEN, Karl
1950 - Der böse Blick und anderer Schadenzauber im Glaube und Brauch der alten Völker und in frühchristlicher Zeit. Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 1. 144–177.
MELIUS Péter
1979 Herbárium. Az fáknak, füveknek nevekről, természetekről és hasznairól. (1578.) Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel sajtó alá rendezte Szabó Attila. Bukarest
MELLES Emil–SZÁNTAY SZÉMAN István–KOZMA János
1937 - Görögkatolikus szertartástan iskolai és magánhasználatra. Budapest
MÉSZÁROS Kálmán
1978 - A pécsi baptista gyülekezet története. Budapest
MÉSZÖLY Gedeon (közli)
1917 - Az Őrség száz évvel ezelőtt. Ethn. XXVIII. 99–112.
MEZŐSI József
1978 - Húsvét Hajdúdorogon. Múzeumi Kurír, 26. 27–35.
MEZŐSI József
1987 - Hajdúdorogi görögkatolikus népszokások. In: Vallási néprajz 3. 355–381. Budapest
MIGRAY József
1911 - Előszava Schmitt J. H.: Három előadás c. művéhez. Budapest
MIHALIK Sándor
1954 - Szentpéteri József ötvösmester élete, önéletírása, művei. Budapest
MIHÁLYFI Ákos
1926 - Az emberek megszentelése. Budapest
MIHÁLYFI Ákos
1933–1934 A nyilvános istentisztelet. I–III. Budapest
MIKLÓSSY V. Vilmos
1978 - Festőnövények a csíki háziiparban. In: Népismereti dolgozatok 1978. 91–100. Bukarest
MIKLÓSSY V. Vilmos
1980 - Csíki népi sebtapaszok. In: Népismereti dolgozatok 1980. 60–63. Bukarest
MINDSZENTHY Antal
1831 - Egy fordulás az Alföldön. Utazás Kalocsától Bajáig. Tudományos Gyűjtemény, IX. 3–68.
MOLDOVÁN Gergely
1897 - Alsófehér vármegye román népe. Nagyenyed
MOLNÁR Ágnes–BARNA Gábor
1983 - Az Ung-vidéki lakodalom jellemzőiről. In: Novák L.–Ujváry (szerk.) 1983: 119–153.
MOLNÁR Ambrus
1973 - Százötven éves a Hajdúvidéki Egyházmegye. Református Egyház, XXV. 9. sz. 199–202.
MOLNÁR Ambrus
1977 - Gyülekezeti kegyesség a racionalizmusban Hajdúhadházon. Református Egyház, 225–229.
MOLNÁR Ambrus
1982a - Krisztus hét szava a kereszten. Confessio, 1. sz. 98–108.
MOLNÁR Ambrus
1982b - A makai bűrharang igaz eredete. Confessio, 3. sz. 109–111.
MOLNÁR Ambrus
1985a - A húsvéti ünnepkör református népszokásai a Tiszántúlon. In: Vallási néprajz 1. 297–329. Budapest
788MOLNÁR Ambrus
1985b - „Szent Asszonyok” és „Szent Emberek” Társasága a Hajdúságban a XIX. században, In: Vallási néprajz 2. 129–159. Budapest
MOLNÁR Ambrus
1986 - A hajdúhadházi Szent Emberek és Szent Asszonyok Társasága. In: Tüskés 1986a: 418–443.
MOLNÁR Ambrus–SZIGETI Jenő
1984 - Református népi látomásirodalom a XVIII. században. Theologiai tanulmányok, Új folyam 19. Budapest
MOLNÁR Balázs
1974 - Húsvéti asztal. Ethn. LXXXV. 396–411.
MOLNÁR Gyula
1964 - Egy XVIII. századi gyógykovács-könyv receptjei. Ethn. LXXV. 458–462.
MOLNÁR István
1855 - Házassági népszokások a drávamelléki magyaroknál. Vasárnapi újság, 100–101.
MOLNÁR István
1962 - Zászlós hajnalozó, öntöző húsvéti népi játék Tordátfalván. Népr. K. 1. sz. 3–17.
MOLNÁR Mária
1965 - A párválasztás és házasság néprajzi vizsgálatához. Népr. K. 1–2. sz. 387–416.
MORVAY Judit
1956 - Asszonyok a nagycsaládban. Mátraalji palócasszonyok élete a múlt század második felében. Budapest
MORVAY Judit
1967 - 151. Keresztszülők. In: Mutatvány a Magyar Néprajzi Atlasz anyagából. NÉ XLIX. 29–30, 52–54.
MORVAY Judit
1981 - Asszonyok a nagycsaládban. A mátraalji palóc asszonyok élete a múlt század második felében. 2., bőv. kiad. Budapest
MORVAY Judit
1984 - A komaválasztás stratégiái Kolozsnémán, 1750–1870. In: Hofer (szerk.) 1984:
MORVAY Péter
1951 - A templomkertben, temetőben és halotti toron táncolás, s a halottas-játék népszokásához. Ethn. LXIII. 73–81.
MOSOLYGÓ József
1941 - A keleti egyház Magyarországon. Miskolc
MOSZYNSKI, Kazimierz
1967 - Kultura ludowa slowian. II. Kultura Duchowa. 2. Warszawa
MOZSOLICS Amália
1943 - Mosdatás a vasvári búcsún. Dunántúli Szemle, 69–75.
MUNKÁCSI Bernát
1896 - Adalékok a magyarok pogánykori vallásos képzeteihez. Ethn. VII. 220–229.
MURAKÖZI Ágota
1968 - A lidérc a nyírségi néphitben. Jósa András Múz. Évk. X. 1967. 183–200.
MURKO, Matthias
1910 - Das Grab als Tisch. Wörter und Sachen II. 79–154.
MURRAY, Margaret
1921 - The Witch-kult in Western Europe. Oxford
MUŞLEA, I.–BÎRLEA, O.
1970 - Tipologia folclorului din ráspunsurile la chestionarele lui B. P. Haşdeu. Bucureşti
789MÜLLER, Konrad
1937 - Die Werwolfsage. Marburg
O. NAGY Gábor
1976 - Magyar szólások és közmondások. 2. kiad. Budapest
NAGY Gyula (szerk.)
1965 - Orosháza története és néprajza. II. Orosháza néprajza. Orosháza
NAGY Gyula (szerk.)
1975 - Élet a Vásárhelyi-pusztán. A Békés megyei Múzeumok Közleményei 4.
NAGY Ilona
1977 - Betegségdémonok. MNL I. 266.
NAGY Ilona
1979 - A föld teremtésének mondája. Ethn. XC. 323–330.
NAGY Ilona
1982 - Vadász. MNL V. 452.
NAGY János
1902 - Játékok kukorica fosztáskor. Ethn. XIII. 230.
NAGY János
1963 - Egyházunk országos szervezetének történeti áttekintése. Békehírnök, júl. 1. 8–9. 1.
NAGY József
1900 - Hegyhátvidéki népszokások. Ethn. XI. 357–366.
NAGY József
1935 - Váltott gyerek. Ethn. XLVI. 129–130.
I. NAGY Mária
1982 - Keleti szláv párhuzamok a lómaszkhoz. In: Balassa–Ujváry (szerk.) 1982: 127–128.
NAGY Olga
1974 - Hősök, csalókák, ördögök. Bukarest
NAGY Ödön
1938 - Téli néphagyományaink. Kolozsvár
NAGY Ödön (szerk.)
1939 - Tavaszi néphagyományaink. Kolozsvár
NAGY Ödön
1980 - Népszokások múltja és jövője Havadon. In: Népismereti dolgozatok 1980. 191–202. Bukarest
NAGYNÉ MIHÁLYI Róza
1939 - Kakaslövés Apácán. In: Nagy Ö. (szerk.) 1939: 32–34.
NAGY VARGA Vera
1984 - Az emberi élet fordulói. In: Bárth (szerk.) 1984: 897–940.
NAGYFALUSY Lajos
1938 - Az Eucharistia, Magyarország életforrása (1038–1938). Klny. a kalocsai J. T. érseki főgimnázium 1937–38. évi Értesítőjéből. Kalocsa
NAGYFALUSY Lajos
1939 - Kalocsa az újabbkori magyar hitélet gyújtófáklyája. Klny. a kalocsai J. T. érseki főgimnázium 1938–39. évi Évkönyvéből. Kalocsa
NAGYVÁTHY János
1820 - Magyar házi gazdasszony. Pest
NATTER-NÁD Miksa
1956 - A juniperus felhasználása az ókortól napjainkig. Orvostörténeti Közlemények, 2. 18–45.
NEDELICZI VÁLI Mihály
1792 - Házi Orvos Szótáratska. Győr
790Négyszáz év
1968 - Négyszáz év. 1568–1968. Emlékkönyv az Unitárius Egyház alapításának négyszázados évfordulója alkalmából. Kolozsvár
NEMES Dezső
1956 - Az ellenforradalom hatalomra jutása és rémuralma Magyarországon, 1919–1921. Budapest
NEMESKÉRI János–ÉRY Kinga–KRALOVÁNSZKY Alán
1960 - A magyar jelképes trepanáció. Antropológiai Közlemények, 4. sz. 3–32.
NEMESKÜRTY István
1959 - Bornemisza Péter, az ember és az író. Budapest
NÉMETH Gyula
1941 - Az észbeli gyarlóság kifejezése a magyarban. Budapest NÉMETH Lajos
1885 - A Római kath. egyházi szertartások értelmező kézikönyve. Budapest
NIEDERMÜLLER Péter
1976 - A vesszőzés és az analóg népszokások szemiotikai elemzése. In: Voigt–Szépe–Szerdahelyi (szerk.) 1976: 150–163.
NIEDERMÜLLER Péter
1978–79 A tavaszi és nyári ünnepkör szokásai a zempléni hegyvidéken. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 17. 113–119.
NIEDERMÜLLER Péter,
1981a - Az első tűz mágikus szerepe a kárpáti pásztorfolklórban. Ethn. XCII. 400–412.
NIEDERMÜLLER Péter
1981b - Kalendáris szokások a Zempléni-hegyvidék falvaiban. In: Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1981: 207–235.
NIEDERMÜLLER Péter
1981c - A családi élet szokásai és a társadalmi viselkedés szabályai a Zempléni-hegyvidéken. In: Szabadfalvi–Viga (szerk.) 1981: 295–310.
NIEDERMÜLLER Péter
1981d - A szokáskutatás szemiotikai aspektusai. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 9. 177–200. Budapest
NIEDERMÜLLER Péter
1983 - Az akció mítosza. In: Novák L.–Ujváry (szerk.) 1983: 409–417.
NILSSON, Martin P.
1916–19 Studien zur Vorgeschichte des Weihnachtsfestes. Archiv für Religionswissenschaft XIX. 50–150.
NILSSON, Martin P.
1941 - Geschichte der griechischen Religion. München
NILSSON, Martin P.
1950 - Griechischer Glaube. Bern
NOVÁK József Lajos
1913 - Adatok Bény község néprajzához. NÉ XIV. 32–67.
NOVÁK László–UJVÁRY Zoltán (szerk.)
1983 - Lakodalom. Debrecen
NOVÁK Vilmos
1943 - A születés, keresztelő és halálozás szokásai a muravidéki szlovénoknál. Ethn. LIV. 177–186.
NYÁRY Albert
1877 - Adatok az álarczos jelmezek történetéhez hazánkra vonatkozólag. Arch. Ért. XI. 13–18.
791NYÁRY Albert
1931 - A palóc anya és gyermeke. Ethn. XLII. 167–174.
NYISZTOR Zoltán
1926 - A szektákról Magyarországon. Budapest
OJTOZI Eszter
1982 - A máriapócsi baziliták cirillbetűs könyvei. Debrecen
OLÁH Andor
1956a - A dobozi Petőfi termelőszövetkezet tagjainak egészségügyi kultúrája és ellátottsága. NÉ XXXVIII. 197–217.
OLÁH Andor
1956b - Népi orvoslás, orvostörténet, orvostudomány. (A népi orvoslás kutatásának orvostörténeti jelentősége.) Orvostörténeti Közlemények, 3. 84–105.
OLÁH Andor
1965 - Egy orosházi kenőasszony tudománya. Szántó Kovács János Múz. Évk. 1963–64. 289–336.
OLÁH Andor
1969 - Pápai-Páriz Ferenc a magyar Hippokrátész. Orvostörténeti Közlemények, 50. 87–106.
OLÁH Andor
1975 - Szemelvények Békés megye népének járványtani megfigyeléseiből, elképzeléseiből. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 7–8. 259–273.
OLÁH Andor
1979a - „Eddig dolgom után, ezután hitem után élek” – A magyar népi gerontológia tanulságai. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 179–206.
OLÁH Andor
1979b - „Tudós ember” vagy „tudatlan kuruzsló”. Forrás, XI. 2. sz. 62–74.
OLÁH Andor
1980 - A Proposal to Construct a Categorical Model Classifying the Material Collected of Hungarian. Folk Medicine. Ethnomedizin, VI. 1–4. sz. 249–267.
OLÁH Andor
1981 - Előszó a Békés megyei népi orvoslás szótárához. Ms. NKCs Adattára
OLÁH Andor
1982 - A Békés megyei népi orvoslás szókincse. Confessio, 2. sz. 113–116.
OLÁH Andor
1985 - „Fűbe-fába az orvosság!” Békés megyei népi orvoslás. I. Békéscsaba
OLÁH Andor
1986 - Újhold, új király. Budapest
OLASZ Ferenc (fotó és összeáll.)
1975 - Fejfák. Budapest
ORBÁN Balázs
1868–1873 A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. I–VI. Pest .
ORTUTAY Gyula
1934 - A szerelem Ajakon a házaséletig. NNy VI. 159–167, 211–217.
ORTUTAY Gyula
1940 - Fedics Mihály mesél. ÚMNGy I. Budapest
ORTUTAY Gyula (szerk.)
1949 - Néprajzi tanulmányok. Budapest
ORTUTAY Gyula
1956 - Kérdőív betlehemes játékok gyűjtéséhez. Ethn. LXVII. 91–98.
792ORTUTAY Gyula
1958 - Kis magyar néprajz. Budapest
ORTUTAY Gyula (szerk.)
1979 - A Magyar Folklór. Budapest
ORTUTAY Gyula–KATONA Imre
1970 - Magyar népdalok. I–II. Szerkesztette és a bevezetőt írta Ortutay Gyula, válogatta és jegyzetekkel ellátta Katona Imre. Budapest
ORTUTAY Gyula–KATONA Imre
1975 - Magyar népdalok. I–II. 2., bőv. kiad. Budapest
OSVÁTH Pál
1875 - Bihar vármegye sárréti járása leírása. Nagyvárad
Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. I–XXI. Budapest
1887–1901
OTROKOCSI FÓRIS Ferenc
1693 - Origines Hungaricae. Franeker
OTTLYK Ernő
1965 - Hűség Istenhez és népünkhöz egyházunk történetében. Budapest
ÖHLER Anna
1972 - Német ráolvasókönyv Pécsváradról. Janus Pannonius Múz. Évk. 16 (1971). 217–256.
ÖRSI Julianna
1974 - A műrokonság egyik fajtája Karcag társadalmában. Ethn. LXXXV. 354–366.
PAASONEN, H.
1909 - Über die ursprünglichen Seelenvorstellungen bei den Finnisch-Ugrischen Völkern und die Benennungen der Seele in ihren Sprache. JSFOu 26.
PAIS Dezső
1914 - Agyafúrt. MNy X. 414–417.
PAIS Dezső
1949 - A régi magyarság szellemi életének kérdésköréből. A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 75. Budapest
PAIS Dezső
1953 - Árpád- és Anjou kori mulattatóink. In: Szabolcsi–Bartha (szerk.) 1953: 95–110.
PAIS Dezső
1975 - A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből. Budapest
PALÁDI-KOVÁCS Attila
1968 - Farsangi remélés Eger vidékén. Ethn. LXXIX. 241–252.
PALÁDI-KOVÁCS Attila
1969 - Népi mondák és hiedelmek Szádvárról. A miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 8. 51–55.
PALÁDI-KOVÁCS Attila
1973 - Ukrán szórványok a 18–19. században Magyarország északkeleti részén. NK–NT VII. 327–368.
PALÁDI-KOVÁCS Attila
1982 - A Barkóság és népe. Miskolc
PALÁDI-KOVÁCS Attila
1985 - Magyar tájak néprajzi felfedezői. Budapest
PALOTAY Sándor–SZIGETI Jenő
1977 - Tévedések útján. A „Jehova tanúi”. Budapest
PÁPAI PÁRIZ Ferenc
1977 - Pax Corporis… (1690). In: Békességet magamnak, másoknak. Bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Nagy Géza. Bukarest
793PAPP György
1988 - A betlehemesjáték hagyománya Észak-Vajdaságban. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 181–197.
PAPP János
1957 - A Keresztyéni Tanítások eddigi kiadásai. Református Egyház, 187–189.
PAPP János
1959 - Adalékok a „Keresztyéni Tanítások és Imádságok” történetéhez. Egyháztörténet, 1–2. sz. 101–103.
PAPP Zoltán Sándor
1975 - A beregdaróci emberek élete a századfordulón. Budapest
PÁSZTOR Lajos
1940 - A magyarság vallásos élete a Jagellók korában. Budapest
PÁSZTOR Lajos
1943 - A máriavölgyi kegyhely a XVII–XVIII. században. Klny. a Regnum 1942/43. évi Szekfű Gyula-emlékkönyvéből. Budapest
PATAY Pál
1977 - Régi harangok. Budapest
PAULOVITS Sándor
1930 - Magyarország kegyhelyei és azok csodái. Budapest
PAULSON, I.
1958 - Die primitiven Seelenvorstellungen der nordeuropäischen Völker. Stockholm
PAULSON, I.
1961 - Schutzgeister und Gottheiten des Wildes (der Jagdtiere und Fische) in Nordeurasien. Stockholm. Studies in Comparative Religion 2. Stockholm–Göteborg–Uppsala
PAULSON, I.
1962 - Weltbild und Natur in der Religion der nordsibirischen Völker. Ural-Altaische Jahrbücher XXXIV. 113–124.
PAULSON, I.
1980 - Az észak-eurázsiai háziszellemek és bálványaik. In: Hoppál (szerk.) 1980c: 422–434.
PAYR Sándor
1905 - A Perlakiak négyszázados ároni háza. Egyháztörténeti monographia. Budapest
PAYR Sándor
1924 - A dunántúli evangélikus egyházkerület története. I. Sopron
PECHTOL János–SZIGETI Jenő
1966 - Megjegyzések „Az erdélyi és az alföldi baptista misszió korszakai” c. cikkhez. Theologiai Szemle, új folyam IX. 3–4. sz. 99–101.
PENAVIN Olga
1972 - Székelykeve (Skorenovac) népének hitvilága. HITK IV. 11–12. sz. 121–146.
PENAVIN Olga
1975 - Népi gyógyászat Kórógyon. HITK VIII. 23–24. sz. 99–117.
PENAVIN Olga
1977 - Halotti búcsúztatók, imák, koldusénekek, gyógyító ráolvasások. HK IX. 32. sz. 5–22.
PENAVIN Olga
1981 - A nagycsaládszervezet Szlavóniában (Kórógyon). Újvidék
PENAVIN Olga
1983 - Néprajzi tanulmányok. Értekezések, monográfiák 7. Újvidék
PENAVIN Olga
1988 - Népi kalendárium. Újvidék
PENOVÁTZ Antal
1979 - Vajdasági magyar néprajzi kalauz. Újvidék
794PÉNTEK János–SZABÓ T. Attila
1976 - Tájékoztató mutatvány egy népi növényismereti gyűjtésből. Nyelv. és Ir. Közl.
PÉNTEK János–SZABÓ T. E. Attila
1976 - Egy háromszéki falu népi növényismerete. Ethn. LXXXVII. 203–225.
PENTIKÄINEN, Juha
1968 - The Nordic Dead-Child Tradition (1). Nordic Dead Child Beings. FFC 202. Helsinki
PENTIKÄINEN, Juha
1979 - The Symbolism of Liminality. In: Biezais (ed.) 1979: 154–166.
PESOVÁR Ernő
1978 - A magyar tánctörténet évszázadai. Budapest
PESOVÁR Ernő
1980 - Dramatikus táncok. In: Lelkes (szerk.) 1980: 341.
PESOVÁR Ferenc
1983 - A juhait kereső pásztor. Székesfehérvár
PETERCSÁK Tivadar
1978 - Hegyköz. Miskolc
PETERCSÁK Tivadar
1985 - Népszokások Filkeházán. Debrecen
PÉTERFY Gyula
1979 - A passio. Keresztény Magvető, 4. 249–254.
PÉTERY József
1946 - A szentmise története. Budapest
PETHŐ Lénárd
1929 - Az andocsi búcsújáróhely ismertetése. Andocs
PEUCKERT, Will-Erich
1942 - Deutscher Volksglaube im Spätmittelalter. Stuttgart
PIASCHEWSKI, Gisela
1935 - Der Wechselbalg. Ein Beitrag zum Aberglauben der nordeuropäischen Völker. Breslau
PIRIGYI István
1982 - A görögkatolikus magyarság története. Nyíregyháza
PIRNÁT Antal
1961 - Die Ideologie der siebenbürger Antitrinitarier in den 1570-er Jahren. Budapest
PLOSS, Heinrich
1911 - Das Kind im Brauch und Sitte der Völker. Leipzig
PÓCS Éva
1963 - Kötés és oldás a magyar néphitben. Ethn. LXXII. 565–612.
PÓCS Éva
1964 - Zagyvarékas néphite. Népr. K. IX. 3–4. sz.
PÓCS Éva
1965 - A karácsonyi asztal és a karácsonyi vacsora hiedelemköre. Népr. K. X. 3–4. sz.
PÓCS Éva
1967 - „Földöreganyám, csak neked panaszolom…” Vil. 8. 1. sz. 26–31.
PÓCS Éva
1968 - A magyar ráolvasások műfaji és rendezési problémái. NK–NT I. 253–280.
PÓCS Éva
1977 - Szöveg – cselekmény – hiedelem összefüggései a nem epikus ráolvasásokban. NK–NT IX. 51–59.
PÓCS Éva
1979a - A magyar néphit ún. természetfeletti lényei. Ethn. XC. 331–341.
795PÓCS Éva
1979b - A népi gyógyászat és a néphit kutatásának határterületei. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 61–75.
PÓCS Éva
1980a - A falu hiedelemvilágának összetevői. In: Szemerkényi (szerk.) 1980: 269–358, 574–670.
PÓCS Éva
1980b - Lidérc, lidércfény. MNL III. 452–454.
PÓCS Éva
1982 - Kenyér és lepény. A régi nyersanyag és technológia szerepe a halottkultuszban. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 184–199. Budapest
PÓCS Éva
1983a - Tér és idő a néphitben. Ethn. XCIV. 177–206.
PÓCS Éva
1983b - Gondolatok a magyarországi boszorkányperek néprajzi vizsgálatához. Ethn. XCIV. 134–146.
PÓCS Éva
1984 - Egyházi benedikció – paraszti ráolvasás. In: Hofer (szerk.) 1984: 109–137.
PÓCS Éva
1985–1986 Magyar ráolvasások. I–II. Budapest
PÓCS Éva
1986a - Szem meglátott, szív megvert. Magyar ráolvasások. Budapest
PÓCS Éva
1986b - Tündér és boszorkány Délkelet- és Közép-Európa határán. Ethn. XCVII. 177–256.
PÓCS Éva
1989 - Tündérek, démonok, boszorkányok. Budapest
PÓCS Éva
1989a - Faires and witches at the boundary of South-Eastern and Central Europe. FFC 243. Helsinki
POKOLY József
1904–1905 Az erdélyi református egyház története. I–V. Budapest
POLNER Zoltán
1978 - Föld szülte fáját. Szeged környéki ráolvasások és népi imádságok. Szeged
POMERANCEVA, Erna
1969 - Der Wassermann in der russischen Volksdichtung. DJBVk 15. 50–65.
PÓR Anna
1962 - Az első betyárszínjáték. A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 155–172.
POSONYI Erzsébet
1942 - A Tar Lőrinc monda és a Szent Patrik purgatóriumi víziók keletkezése. Magyarságtudomány, I. 195–224.
PROPP, V. J.
1963a - Az orosz agrárrítusok tanulmányozásának módszerei. Műv. Hagy. V. 55–63.
PROPP, V. J.
1963b - Russzkije agrarnije prazdnyiki. Leningrad
PUCZ Antal
1822 - A babonák és az ő sokféle nemeinek rövid előadása. Esztergom
PUTZ Éva
1943 - A kolonyi lagzi. Pozsony

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages