BIBLIOGRÁFIA R-Z

Teljes szövegű keresés

BIBLIOGRÁFIA R-Z
RAB János–TANKÓ Péter–TANKÓ Magdolna
1981 - Népi növényismeret Gyimesbükkön. In: Népismereti dolgozatok 1981. 23–28. Bukarest
796Ráböjtölés
1905 - Ráböjtölés. Görögkatolikus Szemle, márc. 19. 4.
RÁCZ Gábor
1979 - A népgyógyászati adatok értékelése. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 51–60.
RÁCZ Gábor
1980 - Népi gyógyászati kutatások Marosvásárhelyen. Néprajzi Hírek, IX. 3. sz. 94–98.
RÁCZ Gábor–FÜZI József (szerk.)
1973 - Kovászna megye gyógynövényei. Sepsiszentgyörgy
RÁCZ Sámuel
1794 - A borbélyi tanításoknak első darabja. Pest
RADÓ Polikárp
1957 - Az egyházi év. Budapest
RADÓ, Polycarpus
1961 - Enchiridion liturgicum. I–II. Roma
RADVÁNSZKY Béla, báró
1879–1880 Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. I–III. Budapest
RADVÁNSZKY Béla, báró
1883 - Lakodalmak a XVI. és XVII. században. Századok, XVII. 217–242.
RADVÁNYI Sándor
1902 - Az egységes népének kérdéséről. Görögkatolikus Szemle, márc. 16. 3–4.
RAJECZKY Benjamin
1976 - „Regélni”. In: Rajeczky Benjamin írásai. 236–237. Budapest
RÄNK, Gustav
1949 - Die heilige Hinterecke. FFC 137. Helsinki
RÄNK, Gustav
1949–1951 Das System der Raumeinteilung in den Behausungen der Nordeuropäischen Völker. I–II. Stockholm
RÄNK, Gustav
1956 - Die Schlange als Schwellenschutz in der schwedischen Volksüberlieferung. Ethnos 1–2. 57–72.
RANKE, Kurt
1927 - Alp. In: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. 1. Ed. Hoffmann-Krayer, Ernst–Bächtold-Stäubli, Hanns. Berlin–Leipzig, 1927: 281–305.
RANKE, Kurt
1951 - Indogermanische Totenverehrung. I. Der dreissigste und vierzigste Tag im Totenkult der Indogermanen. FFC 140. Helsinki
RANTASALO, A. V.
1919–1920 Der Ackerbau im Volksaberglauben der Finnen und Esten mit entsprechenden Gebräuchen de Germanen verglichen. I–III. FFC 30–32. Sortavala
RAPAICS Raymund
1932 - A magyarság virágai. Budapest
RÁTH-VÉGH István
1934 - Magyar kuriózumok. Budapest
REGULY Antal
1975 - R. A. palóc jegyzetei. 1857. Sajtó alá rendezte Selmeczi Kovács Attila. Dolgozatok a palóckutatás körében 1. Eger
REINDL Román
1896 - A katolikus anyaszentegyház szentelményei. Budapest
797REIZNER János
1899–1901 Szeged története. I–IV. Szeged
RELKOVIĆ Davorka
1928 - Adalékok a Somlóvidék folklórjához. Ethn. XXIX. 94–107.
RÉSŐ ENSEL Sándor
1867 - Magyarországi népszokások. Pest
RÉTHEI PRIKKEL Marián
1924 - A magyarság táncai. Budapest
RÉVÉSZ Imre
1924 - Régi magyar imádkozók és imádságok. Protestáns Szemle, 73–81, 137–149.
RÉVÉSZ Imre
1925 - A magyarországi protestantizmus történelme. A magyar történettudomány kézikönyve III. 4. Budapest
RÉVÉSZ Imre
1936 - Debrecen lelki válsága. 1561–1571. Századok, LXX. 38–75, 163–203.
RÉVÉSZ Imre
1943 - Egy fejezet a magyar református ébredés történetéből. Debrecen
RÉVÉSZ Imre
1947 - A szatmárnémeti nemzeti zsinat. Budapest
RÉVÉSZ István
1944 - A templomi paramentumokról. (Az evangélikus keresztyén egyház istentiszteleti textíliáiról, oltárterítőiről, liturgikus öltözeteiről, annak történetéről és értelméről.) In: Kemény–Gyimesi 1944: 391–412.
RÉVÉSZ Kálmán
1892 - A presbyterium legelső nyomai hazai ref. egyházunkban. Protestáns Szemle, 419–446.
RICHTER M. István
1899 - A csecsemő Német-Prónán és vidékén. Ethn. X. 381–391.
ROCHHOLTZ, E. L.
1866 - Das Allerseelenbrod. Germania XI. 1–29.
ROHDE, Erwin
1925 - Psyché. Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. Tübingen
RÓHEIM Géza
1911 - Sárkányok és sárkányölő hősök. Ethn. XXII. 129–142, 193–209.
RÓHEIM Géza
1913a - A halálmadár. Ethn. XXIV. 23–26.
RÓHEIM Géza
1913b - Kedd asszonya. Ethn. XXIV. 90–95.
RÓHEIM Géza
1915 - Adalékok a finnugorság varázserő-fogalmához. Ethn. XXVI. 225–278.
RÓHEIM Géza
1916 - A tudás almája. NÉ XVII. 34–37.
RÓHEIM Géza
1917a - Spiegelzauber. Imago V. 63–120.
RÓHEIM Géza
1917b - A kazár nagyfejedelem és a turulmonda. Ethn. XXVIII. 58–99.
RÓHEIM Géza
1918 - A kazár és a magyar nagyfejedelem. Ethn. XXIX. 142–145.
RÓHEIM Géza
1920 - Lucaszék. In: Adalékok a magyar néphithez. (Második sorozat.) 29–277. Budapest
RÓHEIM Géza
1925 - Magyar néphit és népszokások. Budapest
798RÓHEIM Géza
1952 - The Evil Eye. American Imago IX. 351–365.
RÓHEIM Géza
1954 - Hungarian and Vogul Mythology. New York
RÓNAY László
1956 - Bogumilizmus Magyarországon a XI. század elején Gellért püspök „Deliberatio”-jának tükrében. ItK 471–474.
RÓNA-TAS András
1981 - The character of Hungarian-Bulgaro-Turkic relations. In: Turkic-Bulgarian-Hungarian Relations. Ed. Káldi-Nagy Gyula. Studia Turco-Hungarica V. Budapest
RONCSIK J.
1927 - A tűz a babonában, néphitben és a népszokásban Magyarországon. Debrecen
ROSZNER Ervin, br.
1887 - Régi magyar házassági jog. Budapest
RÖHRICH, Lutz
1966 - Az ördög alakja a népköltészetben. Ethn. LXXVII. 212–228.
RUITZ Izabella
1965–66 A parasztifjúság társas élete a Bódva vidékén (1880–1950). I–II. Ethn. LXXVI. 572–601, LXXVII. 93–117.
SAHLINS, M. D.
1973 - Törzsek. In: Service–Sahlins–Wolf 1973: 135–315.
SAJNOVICS János
1770 - Demontstratio Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae
SAKRAUSKY, Oskar
1973 - Nemzetiségi kisebbségek és kisebbségi egyházak Közép-Európában. In: Bárczay–Sakrausky–Vass (szerk.) 1973: 7–14.
SALAMON Anikó
1975 - Gyímesi mondák. In: Mai népi hiedelmek. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai 10. 65–156. Budapest
SÁNDOR István (szerk.)
1965 - A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1945–1954. Budapest
SÁNDOR István (szerk.)
1971 - A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1955–1960. Budapest SÁNDOR István (szerk.)
1977 - A magyar néprajztudomány bibliográfiája 1850–1870. Budapest
SÁNDOR Mihályné
1976 - Egy bihari parasztasszony hiedelmei. FA 4. 187–282.
SÁRKÁNY Mihály
1983 - A lakodalom funkciójának megváltozása falun. Ethn. XCIV. 279–285.
SARTORI, Paul
1911 - Die Speisung der Toten. Dortmund
SASVÁRI László
1980a - „Görög” kegyeleti szokások Észak- és Kelet-Magyarországon. Orvostörténeti Közlemények, 92. 147–155.
SASVÁRI László
1980b - Ünnepi szokások a hazai görög katolikusok körében. Ms.
SASVÁRI László
1982 - Görög katolikus gyászszertartások. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 391–395. Budapest
799SCHAEFER Jakab S. J.
1897 - A boldogságos Szűz Mária kegyhelyei Magyarországban. Budapest
SCHEFFELOWITZ, I.
1912 - Das Schlingen und Netzmotiv in Glauben und Brauch der Völker. Giessen
SCHMIDT, Bernhardt
1871 - Das Volksleben der Neugriechen und das hellenische Altertum. Leipzig
SCHMIDT, Leopold
1952 - Gestaltheiligkeit im bäuerlichen Arbeitsmythos. Wien
SCHMIDT, Leopold
1958 - Heiliges Blei in Amuletten, Motiven und anderen Gegenstünden des Volksglaubens in Orient. Wien
SCHMIDT, Leopold
1976 - Hochzeitsbrauch im Wandel der Gegenwart. Wien
SCHMIDT, Leopold
1980 - Niemandsland. In: Volksglaube und Volksbrauch. 56–73. Berlin
SCHMITT Jenő Henrik
1899 - Felekezetnélküli testvérközösségek a szellemi vallás alapján. Budapest
SCHMITT Jenő Henrik
1927 - Religio azoknak, akikben fiatal a kedély, egyben Jézus egy élete és bevezetés a megismerésbe bárki számára. Budapest
SCHMITZ, C. A. (Hrsg.)
1964 - Religionsethnologie. Frankfurt am Main
SCHNEEWEISS, Edmund
1925 - Die Weihnachtsbräuche der Serbokroaten. Wien
SCHNEEWEISS, Edmund
1935 - Grundriss des Volksglaubens und der Volksbräuche der Serbokroaten. Celje
SCHNEEWEISS, Edmund
1961 - Serbokroatische Volkskunde. Berlin
SCHNELLER Károly
1930 - A magyarországi protestáns népesség demológiai sajátosságai. Klny. az Ágostai Hitvallás négyszázados évfordulójára kiadott Emlékkönyvből. Miskolc
SCHRAM Ferenc
1957a - Temetkezési szokásaink. Budapest
SCHRAM Ferenc
1957b - Adalékok betlehemes játékaink dallamainak eredetéhez. In: Szabolcsi–Bartha (szerk.) 1957: 463–466.
SCHRAM Ferenc
1966 - Népszokások Bereg megyéből. Népr. K. XI. 1–2. sz. 167–198.
SCHRAM Ferenc
1968 - Búcsújárás Magyarországon. Teológia II. 94–100.
SCHRAM Ferenc
1970 - Magyarországi boszorkányperek 1529–1768. I–II. Budapest
SCHRAM Ferenc
1972 - Turai népszokások. Szentendre
SCHRAM Ferenc
1974 - A népének egy csoportjának kialakulása Magyarországon. Ethn. LXXXV. 373–383.
SCHRAM Ferenc
1975 - A máriabesnyői búcsújáróhely. In: Studia Comitatensia 3. 277–300. Szentendre
SCHRAM Ferenc
1976 - A szentek tiszteletének népszokásai XVII. századi énekeskönyveinkben. Vig. XLII. 31–34.
800SCHRAM Ferenc
1982 - Magyarországi boszorkányperek 1529–1768. III. Budapest
SCHWALM Edit
1978 - A naptári ünnepek szokásai és hiedelmei Mátraderecskén. In: Bakó (szerk.) 1978: 73–87.
SCHWALM Edit, Cs.
1982 - A poszrik. (Adatok a palóc poszrikos kendőhöz.) In: Balassa–Ujváry (szerk.) 1982: 453–476.
SCHWARTZ Elemér
1919 - A nagyfalvai bolygó vadászról szóló monda. Ethn. XXX. 91–94.
SCHWARTZ Elemér
1925 - A virágszentelés Nyugat-Magyarországon. Ethn. XXXVI. 15–21.
SCHWARTZ Elemér
1928 - Vallási néprajz. Ethn. XXXIX. 165–168.
SCHWARTZ Elemér
1943 - Vallási néprajz. In: A magyarság néprajza. IV. 2. kiad. 424–426.
SEBESTYÉN Ádám
1972 - A bukovinai, andrásfalvi székelyek élete és története Madéfalvától napjainkig. Szekszárd
SEBESTYÉN Gyula
1900 - A magyar varázsdob. Ethn. XI. 433–446.
SEBESTYÉN Gyula
1902a - Regös-énekek. MNGy IV. Budapest
SEBESTYÉN Gyula
1902b - A regösök. MNGy V. Budapest
SEBESTYÉN Gyula
1906a - Bábtáncoltató betlehemeseink szerepe a magyar mysteriumok történetében. Ethn. XVII. 101–112.
SEBESTYÉN Gyula
1906b - A pünkösdi király és királyné. Ethn. XVII. 32–43.
SEBJANICS Ferenc
1944 - Fenyőlakodalom a Mura vidékén. Ethn. LV. 156.
SEEMAYER Vilmos
1936 - A régi lakodalom Nemespátrón. Ethn. XLVII. 72–90.
SEEMAYER Vilmos
1937 - A bodnártánc eredetéhez. Ethn. XLVIII. 86.
SEGALEN, Martine
1981 - Amours et mariages de l’ancienne France. Paris
SELIGMANN, Siegfried
1910 - Der böse Blick und Verwandtes. I–II. Ein Beitrag zur Geschichte des Aberglaubens aller Zeiten und Völker. Berlin
SELIGMANN, Siegfried
1927 - Die magischen Heil- und Schutzmittel aus der unbelebten Natur. Eine Geschichte des Amulettenwesen. Stuttgart
SELMECZI KOVÁCS Attila
1967 - A Mátra vidéki molnárok élete a XIX. század végén. Ethn. LXXVII. 189–201.
SEMAYER Vilibáld
1903 - A rézbányai turkajárás. NÉ IV. 23–29.
SENN, Harry
1982 - Rumanian Werewolves. Season, Ritual, Cycles. Folklore, 93. 206–215. London
801SERGŐ Erzsébet
1974 - Siklósi offerminták. Ethn. LXXXV. 445–454.
SERGŐ Erzsébet
1979 - Népi gyógyászati eszközök a magyar múzeumokban. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 287–312.
SERVICE, E. R.–SAHLINS, M. D.–WOLF, E. R.
1973 - Vadászok, törzsek, parasztok. Budapest
SIIKALA, Anna-Leena
1978 - The Rite Technique of the Siberian Shaman. FFC 220. Helsinki
SOLDAN, W. G.–HEPPE, H. L. J.
1912 - Geschichte der Hexenprozesse. München
SOLYMÁR Pál
1944 - Templomi és gyülekezeti szokások. In: Kemény–Gyimesi 1944: 505–520.
SOLYMOS Ede
1957 - Farsangi maszkajárás Baján. Ethn. LXVIII. 354–356.
SOLYMOSSY Sándor
1915 - „A vadász temetése.” Ethn. XXVI. 232–255.
SOLYMOSSY Sándor
1922 . - Keleti elemek népmeséinkben. Ethn. XXXIII. 30–44.
SOLYMOSSY Sándor
1927 - A „vasorrú bába” és mitikus rokonai. Ethn. XXXVIII. 217–235.
SOLYMOSSY Sándor
1930 - Ősi fejfaformák népünknél. Ethn. XLI. 65–84.
SOLYMOSSY Sándor
1931 - Népmeséink sárkányalakja. Ethn. XLII. 113–132.
SOLYMOSSY Sándor
1943 - Hitvilág, In: A magyarság néprajza. IV. 2. kiad. 286–382.
SÓLYOM Jenő
1947 - Az evangélikus egyháznak mint közösségnek a története Magyarországon. Budapest
SOMOGYI Imre
1937 - A vallás szabadsága és a baptisták. Budapest
SOMOGYI Imre
1947 - A Szabad Egyházak a fakultatív vallásoktatás mellett. Szabadság, ápr. 3.
SÓS József
1965 - A népi gyógyítás emlékei. In: Nagy Gy. (szerk.) 1965: 589–601.
Sozialkultur der Familie
1982 - Hessische Blátter für Volk- und Kulturforschung 13. Giessen
SÖRÖS Béla
1904 - A magyar liturgia története. Budapest
SPIELMANN József
1979 - Történelmi reflexiók a népi orvoslás és az orvostudomány viszonyáról. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 11–12. 35–50.
STEMPLINGER, Eduard
1922 - Antiker Aberglaube in modernen Ausstrahlungen. Leipzig
STERNBERG, L. Ja.
1926 - Matyeriali po szvagybe i szemejno-rodovomu sztroju narodov SZSZSZR. Leningrad
STRAUSZ Adolf
1897 - Bolgár néphit. Budapest
SUMMER, Montague
1956 - The history of witchcraft and demonology. 2. ed. New York
802SÜLI Éva
1971 - Adatok a népi gyógyítás kistelki hagyományaiból. In: Juhász A. (szerk.) 1971: 447–468.
SYDOW, C. W. von
1948 - Die Begriffe des Ersten und Letzen in der Volksüberlieferung mit besonderer Berücksichtigung der Erntebrauche. In: Selected Papers on Folklore. Cøpenhagen
A Szabadegyházak Elnöki Tanácsának nyilatkozata. Kis Újság
1947
A Szabadegyházak Szövetségének sajtónyilatkozata. Szabad Nép, ápr. 2.
1947
SZABADFALVI József
1964 - A gazdasági év vége és az őszi pásztorünnepek. Műv. Hagy. VI. 19–64.
SZABADFALVI József–VICA Gyula (szerk.)
1981 - Néprajzi tanulmányok a Zempléni-hegyvidékről. A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai X. Miskolc
SZABADFALVI József–VIGA Gyula (szerk.)
1984 - Répáshuta. Egy szlovák falu a Bükkben. A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai XIII. Miskolc
SZABADFALVI József–VIGA Gyula
1986 - Árucsere és migráció. Miskolc
SZABÓ Attila
1979 - Melius Péter és a Kolozsvári Herbárium. In: Melius 1979: 5–90.
SZABÓ Attila
1981 - Gyógynövényismereti tájmonográfiák. Korunk, XL. 10. sz. 766–768.
SZABÓ Imre
1906 - Farsang és húsvét a dévai csángótelepen. NÉ VII. 90–94.
SZABÓ Imre
1907 - A gainai leányvásár. NÉ VIII. 274–287.
SZABÓ Imre
1910 - Az oláhok kedd asszonya (Marti Seara). Ethn. XXI. 32–28, 167–172.
SZABÓ Jenő
1913 - A görög-katholikus magyarság utolsó kálvária útja 1896–1912. Budapest
SZABÓ Lajos
é. n. - Vallási néprajz. Református népi hitélet. Előtanulmány A magyarság néprajzához. Ms.
SZABÓ Lajos
1975 - Taktaszadai mondák. Budapest
SZABÓ László
1966 - A Niagarától északra. Budapest
SZABÓ László (szerk.)
1973 - Jászdózsa és a palócság. Eger–Szolnok
SZABÓ László Gy.–KÓCZIÁN Géza
1982 - Gyógynövények Sadler József „Magyarázat a magyar plánták szárított gyűjteményéhez” c. művében. Gyógyszerészet, 26. sz. 212–219.
SZABÓ T. E. Attila–PÉNTEK János
1976 - Ezerjófű – Etnobotanikai útmutató. Bukarest
SZABÓ Zoltán
1935 - Milyen „papot” szeretnék? (Feleletek egy körkérdésre). Igazság és Élet, 52–53.
SZABÓ Zoltán–VASADY Bél
1936 - Kálvin a nép tudatában. Az Igazság és Élet füzetei 7. Debrecen
803SZABOLCSI Bence–BARTHA Dénes (szerk.)
1953 - Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Zenetudományi Tanulmányok I. Budapest
SZABOLCSI Bence–BARTHA Dénes (szerk.)
1957 - Zenetörténeti tanulmányok Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Budapest
SZABÓNÉ Futó Rózsa
1976 - Növények szerepe a népi gyógyászatban Taktaszadán. Herman Ottó Múz. Évk. XV. 249–259.
SZACSVAY Éva
1984 - Az esztendő ünnepei. In: Bárth (szerk.) 1984: 873–896.
SZACSVAY Éva
1987 - Bábtáncoltató betlehemezés Magyarországon és Közép-Kelet-Európában. Budapest
SZALAY Emőke
1972 - Lakodalmi szokások Berettyóújfaluban. Déri Múz. Évk. 1971. 363–383.
SZALONTAI Barnabás
1977 - Viaszöntő népszokás Máriapócson. Nyírbátor
SZAMOTA István
1891 - Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten 1054–1717. Budapest
SZÁNTÓ Konrád
1983–1987 A katolikus egyház története. I–III. Budapest
SZATHMÁRI Ibolya
1975 - Lakodalmi szokások Hajdúszováton. Déri Múz. Évk. 1974. 567–618.
SZATHMÁRI Ibolya, V.
1978a - Szokások és hiedelmek a szerelmi élettől a keresztelőig a berettyóújfalui néphagyományban. Bihari Múz. Évk. II. 219–242.
SZATHMÁRI Ibolya, V.
1978b - Maskurások a kismarjai disznótorban. Múzeumi Kurír, 27. sz. 41.
SZEBENI Olivér
1963a - Kornya Mihály. Békehírnök, ápr. 15., máj. 1., máj. 15.
SZEBENI Olivér
1963b - Az elismerés 60. évfordulójára. Békehírnök, nov. 15.
SZEBENI Olivér
1965 - Az elismerés 60. évfordulójára. Békehírnök, nov. 15. 8.
SZEBENI Olivér
1980 - Anabaptisták. Budapest
SZEBENI Olivér
1983 - Anabaptisták. Magyarországi Baptista Egyház. Budapest
SZEGFŰ László
1968 - Eretnekség és tirannizmus. ItK 5. 501–516.
SZÉKELY György
1954 - A huszitizmus visszhangja Magyarország népeiben. MTA Társ. K. ...
SZÉKELY György
1956 - A huszitizmus és a magyar nép. I. Századok, 90. 331–367.
SZÉKELY György
1963 - Színjátéktípusok leírása és elemzése. Budapest
SZÉKELY György
1965 - Színjátéktípusok dramaturgiája. Budapest
SZÉKELY György
1986 - A színjáték világa. Budapest
804SZÉKELY László
1943 - Áhítat falun. Adatok Csíkszentdomokos vallásos néprajzához. Csíkszereda
SZÉKELY László
1944 - Ünneplő székelyek. Adatok a székelység vallásos néprajzához. Csíkszereda
SZÉKELY László
1975 - A néphagyományokat őrző egyház. Vig. XLI. 109–112.
SZÉKELY László
1976 - A vallásos néprajz útjai és feladatai. Vig. XLII. 35–42.
SZÉKELY László
1978 - Katolikus hagyományok az erdélyi református székelyek néprajzában. Vig. XLIV. 593–597.
SZÉMAN Zsuzsa
1974 - Der Wiesel im ungarischen Volksglauben und Brauchtum. Acta Ethn. XXIII. 45–61.
SZÉMAN Zsuzsa
1983 - A lakodalom hagyományőrző szerepe és társadalmi funkciója Felsőtárkányon. Ethn. XCIV. 285–296.
SZEMERKÉNYI Ágnes (szerk.)
1980 - Nógrádsipek. Tanulmányok egy észak-magyarországi falu mai folklórjáról. Néprajzi Tanulmányok. Budapest
SZEMERSZKY József
1935 - Füvek és virágok megáldása. Keleti Egyház, II. 176–178.
SZENDREY Ákos
1928 - Az ősmagyar temetkezés. Ethn. XXXIX. 12–26.
SZENDREY Ákos
1929 - „Leánycégér”, „Kendőfa”. NNy I. 317–318.
SZENDREY Ákos
1931a - Az új tűz. Ethn. XLII. 153–154.
SZENDREY Ákos
1931b - Menyasszony-kontyolás. NNy III. 211–217, 263–274.
SZENDREY Ákos
1932a - Az új pár együttevésének jelentősége a házasságban. Ethn. XLIII. 31–32.
SZENDREY Ákos
1932b - Közvetítők szerepe a házasságkötésben. Ethn. XLIII. 168–171.
SZENDREY Ákos
1933 - Makói házassági szokások. NNy V. 134–137.
SZENDREY Ákos
1935a - A füstölés a magyar néphitben. Ethn. XLVI. 42–48.
SZENDREY Ákos
1935b - Lakodalmi előkészületek. Ethn. XLVI. 48–51.
SZENDREY Ákos
1937a - A társadalmi érintkezés formái. Ethn. XLVIII. 372–385.
SZENDREY Ákos
1937b - A sirató. NNy IX. 15–21.
SZENDREY Ákos
1938a - A népi élet társas összejövetelei. Ethn. XLIX. 124–138.
SZENDREY Ákos
1938b - A népi társasmunkák és összejöveteleik. Ethn. XLIX. 273–286.
SZENDREY Ákos
1938c - Szokolyai népszokások. NÉ XXX. 297–305.
805SZENDREY Ákos
1939 - Pusztafalusi néphagyományok. NÉ XXXI. 156–170.
SZENDREY Ákos
1940 - Adatok a magyar búcsújárás néprajzához. Ethn. LI. 87–90.
SZENDREY Ákos
1941 - A halott lakodalma. Ethn. LII. 44–53.
SZENDREY Ákos
1942 - A magyar áldomás. Ethn. LIII. 123–131.
SZENDREY Ákos
1946 - A magyar lélekhit. Ethn. LVII. 34–46.
SZENDREY Ákos
1948 - A magyar néphit kutatása. Budapest
SZENDREY Ákos
1955 - Hexe, Hexendruck. Acta Ethn. IV. 129–169.
SZENDREY Ákos
1956 - Lakodalmi szokások gyűjtése. Budapest
SZENDREY Ákos
1958 - Die Vorbereitung der Hochzeit und der Abschluss des Ehevertrages bei den Ungarn. Acta Ethn. VI. 371–434.
SZENDREY Ákos
1959 - A napforduló és a mágikus állatvédés összekapcsolásának kérdése. Ethn. LXX. 313–343.
SZENDREY Ákos–SZENDREY Zsigmond
1940 - Részletek a készülő magyar babonaszótárból. Ethn. LI. 321–336.
SZENDREY Zsigmond
1914 - Ember és természetfeletti lények a szalontai néphitben. Ethn. XXV. 315–326.
SZENDREY Zsigmond
1916 - Szalontai jeles napok. Ethn. XXVII. 73–80.
SZENDREY Zsigmond
1927 - Szatmár megye néphagyományai. I. Ethn. XXXVIII. 241–250.
SZENDREY Zsigmond
1928a - Szatmár megye néphagyományai. II. Ethn. XXXIX. 27–38.
SZENDREY Zsigmond
1928b - Magyar népszokások a fonóban. Ethn. XXXIX. 147–164.
SZENDREY Zsigmond
1929 - Lakodalmi kurjantások. NNy I. 215–222, 281–292.
SZENDREY Zsigmond
1931a - Fára aggatott rongyok. Ethn. XLII. 198.
SZENDREY Zsigmond
1931b - A „kongózás”. Ethn. XLII. 21–26.
SZENDREY Zsigmond
1932a - Tiltott és előírt ételek a magyar népszokásokban. Ethn. XLIII. 15–19.
SZENDREY Zsigmond
1932b - Egyházkelő. Ethn. LXIII. 85–87.
SZENDREY Zsigmond
1933a - A magyar népszokások osztályozása. Ethn. XLIV. 21–30.
SZENDREY Zsigmond
1933b - A néphit mennykője. Ethn. XLIV. 163.
SZENDREY Zsigmond
1933c - Az új asszony avatása. NNy V. 133–134.
806SZENDREY Zsigmond
1934 - Apróbb szokások, népszokástöredékek. NNy VI. 24–26.
SZENDREY Zsigmond
1935 - Népszokásaink és hiedelmeink eredetének kérdéséhez. Ethn. XLVI. 18–22.
SZENDREY Zsigmond
1936 - Fára aggatott rongyok. Ethn. XLVII. 198.
SZENDREY Zsigmond
1937a - A varázslócselekvések személye, ideje és helye. Ethn. XLVIII. 13–23.
SZENDREY Zsigmond
1937b - A varázslatok eszközei. Ethn. XLVIII. 386–405.
SZENDREY Zsigmond
1937c - A növény-, állat- és ásványvilág a varázslatokban. Ethn. XLVIII. 154–166.
SZENDREY Zsigmond
1938a - A nép élő hitvilága. Ethn. XLIX. 257–273.
SZENDREY Zsigmond
1938b - A halottak, szentelmények és eljárásmódok a varázslatokban. Ethn. XLIX. 32–46.
SZENDREY Zsigmond
1940a - A kígyó, házi kígyó és kígyókő. Dunántúli Szemle, 7. sz. 201–202.
SZENDREY Zsigmond
1940b - A magyar népszokások ősi elemei. Ethn. LI. 352–360.
SZENDREY Zsigmond
1941a - Évnegyedi szokásaink és babonáink. Ethn. LII. 10–23.
SZENDREY Zsigmond
1941b - A tavaszelő ünnepkörének szokásai és hiedelmei. Ethn. LII. 101–110.
SZENDREY Zsigmond
1941c - A tavaszelő, nyár és ősz ünnepkörének szokásai és hiedelmei. Ethn. LII. 180–188.
SZENDREY Zsigmond
1943a - Művelődéstörténet és babonafejlődés. Ethn. LIV. 56–63.
SZENDREY Zsigmond
1943b - Oktató és alkalmi hagyományok. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. III. 328–349.
SZENDREY Zsigmond
1943c - Jeles napok. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 269–285.
SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos
1937 - Születés és gyermekkor. In: A magyarság néprajza. IV. 155–169.
SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos
1943a - Szokások. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 132–268.
SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos
1943b - Házasság. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 157–177.
SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos
1943c - Betegség, gyógyítás. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 193–204.
SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos
1943d - Vallásos élet. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 244–250.
SZENDREY Zsigmond–SZENDREY Ákos
1943e - Temetés. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. IV. 251–257.
SZENTESI TÓTH Kálmán
1929 - Lakodalmi szokások a Nagykunságban. Karcag
SZENTHELYI-MOLNÁR István
1971 - A boldogságos Szűz Mária kegyhelyei Magyarországon. Budapest
SZEREMLEI Sámuel
1874 - Vallás-erkölcsi és társadalmi élet 1848 óta Magyarországon. Budapest
807SZIGETI Jenő
1970 - Milton Elveszett paradicsoma Magyarországon. ItK 205–213.
SZIGETI Jenő
1973 - Protestáns népi olvasmányok a XIX. században az Alföldön. Ethn. LXXXIV. 332–341.
SZIGETI Jenő
1978 - „Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.” Budapest
SZIGETI Jenő
1979a - A magyarországi pünkösdi mozgalom irodalmának bibliográfiája. Bevezető. Ms. Bupapest
SZIGETI Jenő
1979b - Útkeresés a római katolikus egyházban. Békehírnök, XXIII. (LXXIII.) 11. sz. 47.
SZIGETI Jenő
1981a - „És emlékezzél meg az útról.” Budapest
SZIGETI Jenő
1981b - Egy baptista bibliaárus: Novák Antal. In: Szigeti 1981a: 59–68.
SZIGETI Jenő
1981c - A református egyház kapcsolatai a protestáns kisegyházakkal a két világháború között. In: Szigeti 1981a: 151–164.
SZIGETI Jenő
1981d - A pünkösdi mozgalom történeti gyökerei. In: Szigeti 1981a: 165–185.
SZIGETI Jenő
1981e - Az egyházak új irányvétele a felszabadulás után. In: Szigeti 1981a: 213–233.
SZIGETI Jenő
1985a - Fejezetek a H. N. Adventista Egyház magyarországi történetéből. Budapest
SZIGETI Jenő
1985b - Egy elfelejtett tudományos ismertetés 1869-ből a hódmezővásárhelyi nazarénusokról. In: Vallási néprajz 2. 107–128. Budapest
SZIGETI Jenő
1986 - A békési paraszt-ecclesiolák válsága és a baptista gyülekezet megalakulása (1890–1891). In: Tüskés (szerk.) 1986a: 444–478.
SZIKLAY János
1884 - A magyar népszínmű története. Budapest
SZILÁGYI István
1980 - Kálváriák. Budapest
SZILÁRDFY Zoltán
1984 - Barokk szentképek Magyarországon. Budapest
SZLATKY Mária
1977 - Pettyéni Borbély Márton Kéziratos orvosló könyve (1683–1701). Orvostörténeti Közlemények, 82. 27–49.
SZTRIPSZKY Hiador
1909 - Halottasházi játékok Máramarosban. Erdélyi Múzeum, XXVI. Új folyam IV. 180–188.
SZUHAY Benedek
1900 - Az egyházlátogatás (Canonica visitatio). Miskolc
SZŰCS Jenő
1972 - A ferences obszervancia és az 1514. évi parasztháború. Egy kódex tanúsága. Levéltári Közlemények 43. 213–253.
SZŰCS Sándor
1935 - Lóhátas legények és ijesztők a Sárréti lakodalmakban. Debreceni Szemle, IX. 370–371.
SZŰCS Sándor
8081936a - Táltosok és boszorkányok a Nagysárréten. Ethn. XLVII. 39–48.
SZŰCS Sándor
1936b - Sárréti javasok. Debreceni Szemle, 61–63.
SZŰCS Sándor
1938 - Veszettorvosok a Nagysárréten. Ethn. XLIX. 394–399.
SZŰCS Sándor
1940 - A sárkány a sárréti nép hiedelmében. Ethn. LI. 454–460.
SZŰCS Sándor
1941 - Javasok a Nagysárréten. Ethn. LII. 265–273.
SZŰCS Sándor
1943 - Adatok az alföldi táltosok ismeretéhez. Ethn. LIV. 84–85.
SZŰCS Sándor
1945 - Az „égbenyúló fa” a sárréti néphitben. Ethn. LVI. 23–26.
SZŰCS Sándor
1951 - Időért viaskodó táltosok. Ethn. LXII. 403–409
TAGÁNYI Károly
1918 - A hazai élő jogszokások gyűjtéséről. III. Ethn. XXIX. 24–49.
TAKÁCS Béla
1962 - A balmazújvárosi „Testvérközösség” története. (Egy vallásos-kommunisztikus szektamozgalom a századforduló idején.). Theologiai Szemle, 7–8.
TAKÁCS Béla
1983 - Református templomaink úrasztali terítői. Budapest
TAKÁCS János
1974 - Karizmatikus megújulás az egyházban. Szolgálat, 22. sz. 39–46.
TAKÁCS Lajos
1974 - Húsvéti határjárás 1761-es leírása. Ethn. LXXXV. 389–396.
TAKÁTS Sándor
1917 - Rajzok a török világból. III. Budapest
TÁLASI István
1977 - Kiskunság. Budapest
TÁRKÁNY SZÜCS Ernő
1981 - Magyar jogi népszokások. Budapest
TASNÁDI KUBACSKA András
1939 - A mondák állatvilága. Budapest
TÁTRAI Zsuzsanna
1977 - A pünkösdi királynéjárás dunántúli változatainak szerkezeti elemzése. NK–NT IX. 189–215.
TÁTRAI Zsuzsanna
1984 - Tavaszi leányjátékok. In: Balázs–Hála (szerk.) 1984: 249–260.
TÉGLÁS Gábor
1912 - Kalotaszegi oláh míthoszi emlékek. Ethn. XXIII. 158–170.
TEMESVÁRY Rezső
1899 - Előítéletek, népszokások és babonák a szülészet körében Magyarországon. Budapest
TESSEDIK Sámuel–BERZEVICZY Gergely
1979 - A parasztok állapotáról Magyarországon. Válogatta, szerkesztette, a bevezetést és az életrajzokat írta: Zsigmond Gábor. A magyar néprajz klasszikusai. Budapest
TETTAMANTI Sarolta
1975 - Temetkezési szokások a X–XI. században a Kárpát-medencében. In: Studia Comitatensia 3. 79–123.
809TETTAMANTI Sarolta
1982 - Temetkezési szokások a Kárpát-medencében a X–XI. században. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 86–94. Budapest
THOMAS, Keith
1971 - Religion and the Decline of Magic. London
TILLHAGEN, Carl-Herman
1970 - Volkstümliche Wahrsagekunst in Schweden während des vorigen Jahrhunderts. Acta Ethn. XIX. 369–388.,
TIMAFFY László
1962 - Orvostörténeti emlékek a mecseki „tudós gyógyember” hagyományaiban. Arrabona 4. 207–215.
TIMÁRNÉ BALÁZSY Ágnes
1986 - Múzeumi textíliák színezékvizsgálata. Ms. Budapest
TIMKÓ Imre
1971 - Keleti kereszténység-keleti egyházak. Budapest
TOKARJEV, Sz. A.
1957 - Religioznije verovanyija vosztocsnoszlavjanszkih narodov XIX-nacsala XX. veka. Moszkva–Leningrad
TOLNAI Vilmos
1904 - Fügét mutat. Ethn. XV. 28–31.
TOMBOR Ilona
1968 - Magyarországi festett famennyezetek és rokonemlékek a XV–XIX. századból. Budapest
TOPOROV, V. J.
1972 - Ot isztorii k koszmogonii. Tallin
TOROCZKÓI WIGAND Ede
1914 - A magyar csillagos ég. NÉ XV. 270–285.
TÓTH Dezső
1941–1942 A hevesnagykunsági református egyházmegye múltja. Az egyházi élet hétköznapjai. I–II. Debrecen
TÓTH Endre
1934 - Az úrvacsoraosztás Dunántúl a reformációtól a 18. század végéig. Theologiai tanulmányok 38. Debrecen
TÓTH Endre
1935 - A legáció. Eredete, története és helyzete, különös tekintettel Dunántúlra. Pápa
TÓTH Endre
1940 - A belsősomogyi református egyházmegye Mária Terézia korában. Csurgói Könyvtár XV. Kaposvár
TÓTH Endre
1941 - A pápai református egyház története. Pápa
TÓTH Izabella
1978 - Népi gyógyítás a délnyugat-szlovákiai magyarok körében. Ms. Pozsony, Komensky Egyetem
TÓTH Izabella, Danterné
1980 - Növények a népi gyógyításban. Múzeumi Híradó, IV. 3. sz. 14–17. Dunaszerdahely
TÓTH József
1975 - A néphit és népszokások rendszere Örményházán a szerelemtől a keresztelőig. HITK VII. 23–24, 117–145.
TÖRÖK Károly
1867 - Magyar alföldi népszokások, III. Keresztelési szokások. In: Nagy Miklós (szerk.): Magyarország képekben. I. 168–187. Pest
810TREVOR-ROPER, Hugh R.
1967 - The European witch-craze of the Sixteenth and Seventeenth Centuries. In: Religion, the Reformation and Social Change, and other essays. London
TURNER, V. M.
1972 - Betwixt and Between. The Liminal Period in Rites de passage. In: Lessa–Vogt (ed). 1972: 338–347.
TURÓCZI-TROSTLER József
1958 - Czibere bán és Koncz vajda. MTA Nyelv. K. XIII. 171–183.
TÜSKÉS Gábor
1980 - Útmenti és temetői kőfeszületek Abaliget–Orfű környékén. Ethn. XCI. 98–113.
TÜSKÉS Gábor (szerk.)
1986a - „Mert ezt Isten hagyta...” Tanulmányok a népi vallásosság köréből. Budapest
TÜSKÉS Gábor
1986b - A népi vallásosság kutatása Magyarországon. In: Tüskés (szerk.) 1986a: 18–62.
TÜSKÉS Gábor
1987 - A protestáns közösségek népi kultúrájának néhány kérdése. NK–NT XIV. 215–233.
TÜSKÉS Gábor–KNAPP Ilona Éva
1982 - Egy dunántúli búcsújáróhely a XVIII. században. Ethn. XCIII. 269–291.
TYLOR, E. B.
1871 - Primitive Culture. I–II. London
Új ájtatossági formák
1935 - Új ájtatossági formák... Keleti Egyház, II. 123.
ÚJSZÁSZY Kálmán
é. n. - Népi hitélet (protestáns sajátosságok). Ms.
ÚJSZÁSZY Kálmán
1936 - A falu. Útmutató a magyar falu tanulmányozásához. Sárospatak
UJVÁRY Zoltán
1957 - Egy farsangi játék funkciójának kérdéséhez. Ethn. LXVIII. 143–160.
UJVÁRY Zoltán
1958 - Primitív tűzgyújtás a Zempléni hegyvidékről. Ethn. LXIX. 462–469.
UJVÁRY Zoltán
1960 - Balszerencsés napok jegyzéke egy kéziratos könyvben. Ethn. LXXI. 107–109.
UJVÁRY Zoltán
1962 - A szakállas farkas mondájához. Ethn. LXXII. 458–461.
UJVÁRY Zoltán
1964 - A magyar agrárrítusok zoomorf démonaihoz. Műv. Hagy. VI. 129–152.
UJVÁRY Zoltán
1966 - Antropomorf mitikus lények a magyar és európai agrárhagyományokban. Műv. Hagy. VIII. 5–58.
UJVÁRY Zoltán
1969 - Az agrárkultusz kutatása a magyar és az európai folklórban. Műv. Hagy. XI.
UJVÁRY Zoltán
1972 - A török alakja a magyar dramatikus népszokásokban. Déri Múz. Évk. 1971. 419–436.
UJVÁRY Zoltán
1972–1974 A ló az alföldi falvak dramatikus népszokásaiban. Műv. Hagy. XV–XVI. 299–337.
UJVÁRY Zoltán
1975 - Varia folkloristica. Írások a néphagyomány köréből. Debrecen
UJVÁRY Zoltán
1978 - A temetés paródiája. Temetés és halál a népi játékokban. Debrecen
811UJVÁRY Zoltán
1979 - Népszokások és színjátékok. Debrecen
UJVÁRY Zoltán
1980a - Népszokás és népköltészet. Debrecen
UJVÁRY Zoltán
1980b - A kakasütés szokásai és a kakaskultúra. In: Ujváry 1980a: 161–276.
UJVÁRY Zoltán
1981 - Népszokások és színjátékok. II. rész. Debrecen
UJVÁRY Zoltán
1983 - Játék és maszk. I–III. Debrecen
UJVÁRY Zoltán
1988 - Játék és maszk. IV. Debrecen
UJVÁRY Zoltán
1989 - Állatmaszkok. Debrecen
ULLMANN Péter
1982 - Halottvirrasztás egy mai erdélyi faluban. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 10. 153–163. Budapest
URBAS, W.
1898 - Aberglaube der Slowenen. Zeitschrift für österreichische Volkskunde, IV. 142–152.
VAJDA László
1951 - Rítustanulmányok. I. A ház középoszlopának szerepéhez. II. Egy magyar agrárrítus elterjedésében. Ethn. LXII. 50–52, 62–72.
VAJDA László
1959 - Zur phaseologischen Stellung des Schamanismus. Ural-Altaische Jahrbücher 31. 456–485. Wiesbaden
VAJDA Tibor
1975 - Hogyan ismerkedtem meg a karizmatikus mozgalommal. Szolgálat, 26. sz. 59–61.
VAJKAI Aurél
1936 - Rándulás és törés. Ethn. XLVII. 294–299.
VAJKAI Aurél
1937a - Adatok a Felföld népi orvoslásához. Ethn. XLVIII. 140–154.
VAJKAI Aurél
1937b - Falusi foghúzók. Ethn. XLVIII. 42–45.
VAJKAI Aurél
1938 - Az ősi javasember. Ethn. XLIX. 346–373.
VAJKAI Aurél
1939 - Adatok a népi orvosláshoz a Bakony–Balaton vidékén. Ethn. L. 65–68.
VAJKAI Aurél
1940 - A csatkai búcsú. Adatok a népi orvosláshoz. Ethn. LI. 50–73.
VAJKAI Aurél
1941 - A gyűjtögető gazdálkodás Cserszegtomajon. NÉ XXXIII. 231–258.
VAJKAI Aurél
1942 - Népi orvoslás a dunántúli búcsújáróhelyeken. Magyarságtudomány, I. 116–139.
VAJKAI Aurél
1943 - Népi orvoslás a Borsavölgyében. Kolozsvár
VAJKAI Aurél
1947a - Az ősi ember imádságai. Ethn. LVIII. 237–238.
VAJKAI Aurél
1947b - Az ördöngös molnárlegény. Ethn. LVIII. 55–68.
VAJKAI Aurél
1948a - Népünk természetismerete. Budapest
812VAJKAI Aurél
1948b - A magyar népi orvoslás kutatása. Budapest
VAJKAI Aurél
1955 - Parasztfürdőhelyek. Az Orvostörténeti Könyvtár Közleményei, 1. 76–106.
VAJKAI Aurél
1959 - Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza. Budapest
VAJKAI Aurél
1975 - Egy kéziratos orvoslókönyv. Orvostörténeti Közlemények, Supplementum 7–8. 245–257.
VAKARCS Kálmán
1908 - A torontálmegyei német keresztelők. NÉ IX. 203–209.
VAKARCS Kálmán
1933 - Tuskóhúzás a szentgotthárdi járásban. Ethn. XLIV. 139–149.
VÁMSZER Géza
1932 - A csíki szőnyegek festő anyaga. Székelység, 2. sz. 25.
VÁMSZER Géza
1959 - Adatok a csíki farsangi szokásokhoz. Ethn. LXX. 393–405.
VANKÓNÉ DUDÁS Juli
1976 - Falum, Galgamácsa. Studia Comitatensia 4. Szentendre
VARGA Gyula
1958 - Játékos-dramatikus táncok Biharban. Tánctud. Tan. 107–112.
VARGA Sándor
1988 - Gergelyjárás Göntérházán. In: Bosnyák I. (szerk.) 1988: 167–171.
VARGA Zoltán
1936 - Debreceni lelkipásztorok mint híveik politikai és társadalmi vezetői (1790–1848). Debrecen
VARGA Zsuzsa
1974 - Népi funkciójú képek és szobrok kutatásáról. Ethn. LXXXV. 454–465.
VARGYAS Lajos
1941 - Áj falu zenei élete. Budapest
VARGYAS Lajos
1963 - Keleti párhuzamok Tar Lőrinc pokoljárásához. Műv. Hagy. V. 37–52.
VARGYAS Lajos
1978 - A honfoglaló magyarság hitvilágának legfejlettebb rétege a nyelv és a folklór tükrében. In: Előmunkálatok a Magyarság Néprajzához 3. 15–28. Budapest
VARGYAS Lajos
1984 - Keleti hagyomány – nyugati kultúra. Budapest
VARJAS Béla
1943 - XVI. századi magyar orvosi könyv. Kolozsvár
VARRÓ Aladár Béla
1941 - Gyógynövények gyógyhatásai. Budapest
VASADY Béla
1936 - A református pogány. Az Igazság és Élet füzetei 6. Debrecen
VASAS Samu–SALAMON Anikó
1986 - Kalotaszegi ünnepek. Budapest
VASS Vince
1926 - Baptisták, nazarénusok, adventisták, üdvhadsereg, nemzetközi bibliakutatók. Budapest
VEREBÉLYI Kincső
1977 - Róheim Géza. Ethn. LXXXVIII. 580–594.
813VERES Péter
1971 - Szárszó. Budapest
VERES Péter
1975 - Jobb: bal::férfi:nő. In: Voigt–Szépe–Szerdahelyi (szerk.) 1975: 83–92.
VERES Péter
1976 - Duális osztályozó rendszerek. Ethn. LXXXVII. 348–358.
VERESS Endre
1941 - Olasz egyetemeken járt magyarországi tanulók anyakönyve és írásai (1221–1864). Budapest
VERSÉNYI György
1890 - A bányarémről. Ethn. I. 335–345.
VERSÉNYI György
1892 - Babonás napok. A körmöczbányai m. kir. állami főreáliskola huszonkettedik évi értesítője, 1891/2.
VERSÉNYI György
1894 - Adalékok a gyermekről való magyar néphithez. Ethn. V. 110–117.
VESZELY Károly
1860 - Erdélyi egyháztörténelmi adatok. Kolozsvár
VETŐ Lajos
1966 - Tapasztalati valláslélektan. Budapest
VIDA Tivadar
1975 - A Pray-kódex orvostörténeti vonatkozásai. Magyar Könyvszemle, 91. 2. sz. 121–136.
VIDACS Bea
1985 - Komaság és kölcsönösség Szentpéterszegen. Ethn. XCVI. 509–529.
VIGA Gyula (szerk.)
1981 - Néprajzi dolgozatok Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből. A miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai XII. Miskolc
VIGA Gyula (szerk.)
1983 - Abaúj néprajza. Néprajzi vidékek Borsod-Abaúj-Zemplénben 4. Miskolc
VIGA Gyula
1987 - 19. századi miskolci kalendáriumok néprajzi vonatkozásai. Miskolc
VIGH János
1959 - Isten Egyháza 50 éve Magyarországon. Ms. Budapest
VILKUNA, Asko
1956 - Das Verhalten der Finnen in „heiligen” (pyhá) Situationen. FFC 164. Helsinki
VILKUNA, Asko
1959 - Die Ausrüstung des Menschen für seinen Lebensweg. FFC 179. Helsinki
VILKUNA, Kustaa
1958 - A hét és napjai. Ethn. LXIX. 185–205.
VILKUNA, Kustaa
1975 - A hét és napjai. In: Gulya (szerk.) 1975: 393–418.
S. VINCZE Edit
1961 - A Magyarországi Szociáldemokrata Párt megalakulása és tevékenységének első évei. Budapest
VISKI Károly
1930 - A hivatalnok. NNy 51–53.
VISKI Károly
1932a - Volksbrauch der Ungam. Budapest
VISKI Károly
1932b - Hungarian peasants customs. Budapest
814VISKI Károly
1942 - A hagyomány tárgyai. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. II. 345–388.
VISKI Károly
1943 - Drámai hagyományok. In: A magyarság néprajza. 2. kiad. III. 291–327.
VISZKOK (VETŐ) Lajos
1935 - A hit által való megigazulás elve egyszerű evangélikus hívek lelkivilágában. Kísérleti valláslélektani tanulmány. Szolnok
VITA Zsigmond
1939 - Nagyenyed vidéki turkások. Ethn. L. 163–166.
VITA Zsigmond
1965a - A csömör orvosi és népi gyógyítása a XVII–XIX. században. Orvostörténeti Közlemények, 34. 30–35.
VITA Zsigmond
1965b - A székfűvirág, mint népi gyógyszer. Orvostörténeti Közlemények, 35. 323–325.
Vízkereszt
1901 - Vízkereszt ünnepe. Görögkatholikus Szemle, jan. 20. 5.
VOHMANN Péter
1968 - Kiss Ferenc. In: A békesség fejedelmének útján. 3. köt. 2–4.
VOIGT Vilmos
1965 - A sámánizmus mint etnológiai kutatási probléma. Nyelvtudományi Közlemények 67. 379–390.
VOIGT Vilmos
1975 - A szibériai sámánizmus. Nyelvtudományi Közlemények 77. 207–214.
VOIGT Vilmos
1976 - Miért hiszünk a hiedelmekben? A hiedelem paradigmatikus és szintagmatikus tengelye. Ethn. LXXXVII. 559–568.
VOIGT, Vilmos
1976a - Der Schamanismus als ethnologisches Forschungsproblem mit besonderer Rücksicht auf den sibirischen Schamanismus. In: Glaube und Inhalt. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai 15. 75–96. Budapest
VOIGT, Vilmos
1976b - Glaube und Inhalt. Drei Studien zur Volksüberlieferung. In: Glaube und Inhalt. Az ELTE Ókori Történeti Tanszékeinek kiadványai 15. ... Budapest
VOIGT, Vilmos
1978 - Shamanism in North Eurasia as a Scope of Ethnology. In: Diószegi, V.–Hoppál (ed.) 1978: 59–81.
VOIGT Vilmos
1981 - Az ünnepi viselkedés szociológiai vizsgálata. Budapest
VOIGT Vilmos
1983 - Az érzelmek és a fájdalom eltávolítása (Menyasszonysiratók). In: Novák L.–Ujváry (szerk.) 1983: 397–407.
VOIGT, Vilmos
1986 - Zur Kulturgeschichte der ungarischen Ethnomedizin. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 10. 481–491.
VOIGT Vilmos–SZÉPE György–SZERDAHELYI István (szerk.)
1975 - Jel és közösség. Szemiotikai tanulmánygyűjtemény. Budapest
VOIGT Vilmos–SZÉPE György–SZERDAHELYI István (szerk.)
1976 - A társadalom jelei. Szemiotikai tanulmányok. Budapest
VOLLY István
1938 - Népi játékok. Budapest
815VOLLY István
1948 - Mária-ének. Budapest
VUORELA, Toivo
1967 - Der böse Blick im Lichte der finnischen Überlieferung. FFC 201. Helsinki
WASCHNITIUS, V.
1913 - Perht, Holda und verwandte Gestalten. Ein Beitrag zur deutschen Religionsgeschichte. Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Klasse, 174. Band 2. Abhandlung. Wien
WEBER, Max
1982 - A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Vallásszociológiai írások. Budapest
WEBSTER, Hutton
1948 - Magic, a Sociological Study. Stanford
WEICHHART Gabriella
1911 - Keresztelő, házasság és temetés Magyarországon 1600–1630. Budapest
WEISER, Lily
1926 - Germanische Hausgeister und Kobolde. Niederdeutsche Zeitschrift für Volkskunde, 4. 1.
WICHMANN Györgyné
1907 - A moldvai csángók szokásaiból. Ethn. XVIII. 284–294.
WICHMANNÉ HERMANN Júlia
1936 - Moldvai csángó menyegző Szabófalván. Ethn. XLVII. 57–65.
WIEDER Gyula
1890 - Kincsásó babonák és ráolvasások. Ethn. I. 247–252.
WINKLER, H. A.
1931 - Salomo und die Karina. Eine orientalische Legende von der Bezwingung einer Kindbettdämonin durch einen heiligen Helden. Stuttgart
WLISLOCKI, Heinrich
1892 - Jósló állatok a kalotaszegi néphitben. Ethn. III. 47–55.
WLISLOCKI, Heinrich
1893a - Aus dem Volksleben der Magyaren. München
WLISLOCKI, Heinrich
1893b - Volksglaube und religiöser Brauch der Magyaren. Münster
WLISLOCKI Henrik
1894 - Fákra aggatott fogadalmi rongyok a magyar néphitben. Ethn. V. 320–326.
WLISLOCKI Henrik
1896 - A sokacz néphit köréből. Ethn. VII. 289–296.
WLISLOCKI, Heinrich von
1896a - Quälgeister im Volksglauben der Rumänen. Am Urquell VI. 17–19, 60–62, 90–92, 108–110, 142–144.
WOLF, Werner
1929 - Der Mond im deutschen Volksglauben. Bühl
WOLFRAM, Richard
1965 - Christbaum und Weihnachtsgrün. Österreichischer Volkskunde Atlas 2. Lieferung 28., 29. 1–59.
XANTUS János
1981 - A természet kalendáriuma. Budapest
ZADRAVECZ István
1934 - Mátraverebély-Szentkút. Szentkút
[ZADRAVECZ István] PÁTER ZADRAVECZ
1967 - Titkos naplója. Budapest
816ZALABAI Zsigmond
1985 - Hazahív a harangszó. Bratislava
ZALÁN Menyhért
1927 - Bornemisza szentostya-babonája. Ethn. XXXVIII. 200–201.
ZALÁN Menyhért
1928 - A nagyszombati szentelt tűz használata népünknél. Ethn. XXXIX. 109–112.
ZAY Anna
1979 - Herbárium (1718). Folia Rákócziana 2. Nyíregyháza
ZEČEVIĆ, Slobodan
1981 - Mitska bica Srpskih predanja. Beograd
ZELENIN, Dmitrij
1927 - Russische (ostslawische) Volkskunde. Berlin–Leipzig
ZELENYÁK János
1908 - A gyógynövények hatása és használata. Budapest
ZENTAI János
1966 - Egy letűnt életforma utolsó képviselője az Ormánságban. A kólészó. Janus Pannonius Múz. Évk. 1965. 181–203.
ZENTAI László
1963 - A keresztény testvérgyülekezet. Ms. Baptista Teológiai Szeminárium, Budapest
ZENTAI Tünde
1972 - A természetfeletti lények átváltozásának kérdése az ormánsági néphit összefüggésében. Janus Pannonius Múz. Évk. 16 (1971). 207–216.
ZENTAI Tünde
1974 - A kísértet és a visszajáró halott epikus megjelenítése az Ormánságban. Janus Pannonius Múz. Évk. 14–15 (1969–1970). 297–308.
ZENTAI Tünde
1975 - Az ormánsági „szépasszony” helye a magyar néphitben. Janus Pannonius Múz. Évk. 17–18 (1972–1973). 223–237.
ZENTAI Tünde
1976 - The Figure of the „szépasszony” in Hungarian Folk Belief. Acta Ethn. XXV. 251–274.
ZENTAI Tünde
1983 - Ormánsági hiedelmek. FA 15.
ZOLOTARJOV, A. M.
1980 - Társadalomszervezet és dualisztikus teremtésmítoszok Szibériában. In: Hoppál (szerk.) 1980c: 29–58.
ZÓLYOMI József
1980 - Az emberi élet fordulóihoz és a naptári ünnepekhez fűződő szokások a Mailáth-uradalom cselédeinél a két világháború között. Nógrád megyei Múz. Évk. VI. 251–295.
ZOVÁNYI Jenő
[1922] - A reformáció Magyarországon 1565-ig. Budapest
ZSILINSZKY Mihály
1907 - A magyarországi protestáns egyház története. Budapest
ZSOVA Ilona
1971 - Népies gyógyítás a Bodrogközben. In: Kovács D. (szerk.) 1971: 366–375.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages