A Hunfalvy Pállal foglalkozó irodalomból

Teljes szövegű keresés

A Hunfalvy Pállal foglalkozó irodalomból
KÁLLAY FERENC: Finn–Magyar Nyelv Pesten, 1844. 122 l.
TOLDY FERENC: Reguly Utazásai (in: Reguly-Album. Pesten, 1850. V–CXXIX. l.)
FERENCZY JAKAB–DANIELIK JÓZSEF: Magyar írók. Életrajz-gyűjtemény. Pest, 1856.
AHLQVIST, AUGUST: Unter Wogulen und Ostjaken. Helsingfors, 1885.
HUNFALVY-ALBUM. Bp., 1891. 272 1.
FRANKÓI VILMOS: Hunfalvy Pál életéből. A pálya kezdete. Uo. III–XV.
SIMONYI ZSIGMOND: Hunfalvy Pál mint nyelvész. Uo. XVII–XX.
HERRMANN ANTAL: Hunfalvy mint ethnographus. Uo. XXI–XXIV.
HELLEBRANT ÁRPÁD: Hunfalvy Pál irodalmi munkássága időrendben. Uo. 252–68.
GYULAI PÁL: beszéde Hunfalvy Pál ravatala felett. Uo. 268.
MUNKÁCSI BERNÁT: Budenz József emlékezete. Bp., 1896. 65 l.
HALÁSZ IGNÁCZ: A magyar szófejtés története a legrégibb időktől Hunfalvy Pál fölléptéig. Akadémiai Értesítő 5–19.
SETÄLÄ, E. N.: Dem Andenken Paul Hunfalvy’s. Finnisch–Ugrische Forschungen. 1910. 201–16.
SZILY KÁLMÁN: Hunfalvy Pál emlékezete. Magyar Nyelv 1910. 1–12.
MUNKÁCSI BERNÁT: Hunfalvy Pál emlékezete. Budapesti Szemle 1912. 222. sz. 161–88; 223. sz. 373–408; 224. sz. 36–70; 225. sz. 229–52.
TRÓCSÁNYI ZOLTÁN: Finnországi levelek. I–II. Uránia 191., 1912.
KIRÁLY GYÖRGY: A magyar ősköltészet. Bp., 1921. 134 1.
PÁPAY JÓZSEF: A magyar nyelvhasonlítás története. Bp., 1922. 48 l.
WICHMANN, YRJÖ: Paavali Hunfalvyn suomalaista kirjeenvaihtoa. (= Hunfalvy Pál finn levélváltása) Helsinki, 1923. 50 l.
SZINNYEI JÓZSEF: Ünnepi beszéd a budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem közgyűlésében 1923. évi szeptember hó 29-én. Bp., 1924. 38 l.
MADARASSY LÁSZLÓ: Az Összehasonlító Irodalmi Társulattól a Magyar Néprajzi Társaságig. Ethnographia 1929. 10–16
BALASSA JÓZSEF: Budenz József. Magyar Nyelvőr 1936. 33–42.
KROMPECHER BERTALAN: Reguly, Hunfalvy, Budenz és nyelvészeti irodalmunk megindulása. Magyar Nyelv 1937. 1–12.
ZSIRAI MIKLÓS: Hunfalvy Pál. In: Finnugor rokonságunk. Bp., 1937. 521–26.
GOMBOS László: Hunfalvy Pál és a Kalevala. Az Országos Néptanulmányi Egyesület Évkönyve. Bp., 1943. 77–78.
LAKÓ GYÖRGY: Hunfalvy Pál és a vogulság. Uo. 905
VIKÁR BÉLA: Megemlékezés, Hunfalvy Pálról. Uo. 3–6.
TÁLASI ISTVÁN: Néprajzi életünk kibontakozása. Bp., 1948. 24 l.
HAJDÚ PÉTER: A szamojéd nyelvhasonlítás Magyarországon. In: Pais-Emlékkönyv. Bp., 1956. 50–57.
KÉPES GÉZA: Elias Lönnrot kiadatlan levele. Világirodalmi Figyelő 1958. 341–48.
KOROMPAY BRRTALAN: A finn folklór fejlődéséről. I. Nyelvtudományi Közlemények 1959. 303–19.
KÁLMÁN BÉLA: Hunfalvy Pál és Munkácsi Bernát emlékezete. Magyar Nyelvőr 1960. 264–68.
LAKÓ GYÖRGY : Pál Hunfalvy. Acta Linguistica 1961. 5–7.
STEINITZ, W.: Etymologische Beiträge. – Zu Hunfalvy – Vologodskij’s Ostjakischem Wörterbuch. Uo. 9–13.
LOVÁNYI GYULA: Hunfalvy Pál életéből. Születésének 150. évfordulójára. Nyelvtudományi Közlemények 1961. 3–20.
LAKÓ GYÖRGY: Százéves a Nyelvtudományi Közlemények. Nyelvtudományi Közlemények 1962. 3–12.
K. SAL ÉVA: A Nyelvtudományi Közlemények történetéből. Nyelvtudományi Közlemények 1962. 277–87.
KÉPES GÉZA: A magyar ősköltészet nyomairól. Irodalomtörténeti Közlemények 1964. 1–22; 171–93
ORTUTAY Gyula: A két Hunfalvy. In: uő: Halhatatlan népköltészet. Bp., 1966. 104–12.
KAKUK ZSUZSA: Kossuth kéziratai a török nyelvről. Bp., 1967. 132 l.
BALÁZS JÁNOS: A hazai magyar és finnugor nyelvészet története 1850-től 1920-ig. In: Tanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéből. 1850–1920. Bp., 1970. 13–36.
GULYA JÁNOS: Az etnolingvisztika magyar „előfutárai”. Uo. 131–35.
DOMOKOS PÉTER: A finn irodalom fogadtatása Magyarországon. Bp., 1972. 211 l.
ARISTE, PAUL: Ferdinand Johann Wiedemann. Tallinn, 1973. 100 l.
R. VÁRKONYI ÁGNES : Népiesség és történettudomány. Látóhatár 1973. 12. sz. 212–17.
R. VÁRKONYI ÁGNES: A pozitivista történetszemlélet a magyar történetírásban. I–II. Bp., 1973. 309 l. 521 l.
SELMECZI KOVÁCS ATTILA: Reguly Antal hazai néprajzi kutatásai. Ethnographia 1974. 611–18.
KODOLÁNYI JÁNOS: (ifj.) A finnugor őshaza nyomában. Bp., 1976. 448 l.
KOMORÓCZI GÉZA: Sumer és magyar? Bp., 1976. 168 l.
RADÓ GYÖRGY: A Szovjetunió uráli és türk népeinek irodalma Magyarországon, Bp., 1976. 237 l.
PUSZTAY JÁNOS: Az „ugor–török háború” után. Bp., 1977. 184 l.
SOZAN, MICHAEL: The History of Hungarian Ehtnography. Washington, 1977.
ZSIGMOND GÁBOR: Hunfalvy Pál útja az embertudománytól az etnográfiáig. In: Népi Kultúra – Népi Társadalom. 1977. X. 207–51.
ZSIGMOND GÁBOR: Népismeret és társadalomvizsgálat. A magyar néprajz társadalmias irányának története 1784 és 1914 között. Bp., 1978. (Kézirat a Néprajzi Múzeum Könyvtárában.)
ZSIGMOND GÁBOR: Einleitung. Acta Ethnographia 1978. 3–20. – Sonderheft anlässlich der 90. Wiederkehr der Herausgabe der „Ethnologischen Mitteilungen aus Ungarn”.
FRANK TIBOR: Gustavus George Zerffi, „Scientific Historian”. Annales Sectio Historica, Tomus XX. Bp., 1980. 119–55.
LAKÓ GYÖRGY: Budenz József. Bp., 1980. 230 1.
SZABÓ JÓZSEF: Hunfalvy János. Bp., 1980. 1961.
DOMOKOS PÉTER: Barna Ferdinándról, a „komplex” uralisztika egyik korai művelőjéről. Néprajz és Nyelvtudomány 1980–1981. 238–91.
KÁLMÁN BÉLA: Munkácsi Bernát. Bp., 1981. 180 l.
KOVÁCS FERENC: A magyar nyelvtudomány egyik úttörője: Hunfalvy Pál. In: Általános nyelvészeti tanulmányok XIII. Bp., 1981. 115–35.
LISZTÓCKY LÁSZLÓ: Hunfalvy Pál és a Kalevala. Magyar Nyelvőr 1983. 47–57.
VILJO TERVONEN: Hunfalvyn suomalainen kirjeenvaihto (= Hunfalvy finn levélváltása) Helsinki (megjelenés előtt).
URMAS BERECZKI: Lydia Koidulas Breife an Pál Hunfalvy. Estonia. Eesti kirjandusajakiri. [Hamburg] 1985. 2. 6–15.
FRANK TIBOR: Egy emigráns alakváltásai. Zerffi Gusztáv pályaképe 1820–1892. Bp., 1985. 330 l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT