Baloghy család. (Baloghi.) «»

Teljes szövegű keresés

Egyike legrégiebb nemes családainknak. Czimere: mint e rajzon szemlélhető, kék mezőben arany korona, azon kürt fekszik, a kürt fölött kard áll, és keresztbe téve két nyil hegyeikkel fölfelé. A vért sisakján ismét ugyanaz.
Eredete a családnak a XIV. század végeig megy föl, azonban származtatják egy törzsből a poltári Soós családdal is ekképen: Radon ispán IV. Béla király alatt «»1233-ban él, és részt vesz a tatárok elleni harczban (L. poltári Soós család). Radonnak négy fia volt 1. Tamás, kitől a poltári Soósok. 2. Mike és 3. Tóbiás kihaltak. 4. Modacs, ennek ismét három fia volt a) Benedek, ki Tamás fiában hal ki; b) Mike, kitől a mikefalvi Zólyomi és fiágban kivesztett Michinski; c) Csecséni máskép Balafalvi Pál, kinek gyermekei közől volt Lőkös (Leucus), ki magát Oslárról, majd Kürtösről, majd Baloghról irta.
Ezen Lőköstől származtak a Baloghiak és tőle hiteles táblázat szerint igy következik a leszármazás;
I. Tábla.
Leucus de Oslár 1393-1394; Pál. 1394.; Péter mester 1394-1421; István; Márton 1469.; Mihály; Pál 1464.; János. Benedek.; Gáspár. Boldizsár. 1550.; György.; Sandrin †.; István, kitől; István; Miklós; László 1550.; György.; Gergely 1500. 1518. (Breznicskai Bora); Miklós 1554. (Penczy Zsófia.); György (Szép Bora.); János †. Sebestyén †.; Lásd. a II. táblán.; János.; Simon. Benedek. Miklós.; Borbála. Menyhért. Gáspár, kitől; Boldizsár. Katalin.; Ferencz. Farkas. Benedek; János. Menyhért.; János.; Rafael 1534. Miklós.;
1) Wagner Tabelle geneal. Mss. tab. LV. E Márton helyett Miklóst emlit, nejéül Margitot, gyermekeiül pedig Istvánt, Lászlót és Orsolyát Keméndy György nejét 1538-ban.
Wagner Tabelle geneal. Mss. tab. LV. E Márton helyett Miklóst emlit, nejéül Margitot, gyermekeiül pedig Istvánt, Lászlót és Orsolyát Keméndy György nejét 1538-ban.
 
Mint a táblázat mutatja, már Leucusnak gyermekeiben a család két ágra szakadt. Pálnak ivadéka kihalt. Péternek két fia alapitott ágat, ugymint: Benedek *, kinek ágazata ismét kiveszett; – és István, kinek György fiátóli ágán mostanáig él a család. Ennek fia Gergely, ki Breznicskai leányát Borbálát vette nőül, nemzé 1. Györgyöt, kinek özvegye Szép Bora 1587-ben élt*. 2. Jánost ki 1568-ban gondnokot választ*. 3. Sebestyént. 4. Némelyek szerint Pált; és végre 5. Miklóst, ki neje Penczy Zsófiával terjeszté mind mai napig le a családot, mint a következő tábla mutatja:
Benedeknek ez ágát Wagner fölebb id. helyén közli.
Sz. Benedeki Convent. Prothoc. G. 180. lap.
Sz. Benedeki Convent. Fasc. 4. Nro. 9.
Miklós. (Penczy Zsófia) mint az I. táblán.; István. (1. Osztroluczky Kata. 2. Dacsó Erzse özvegy 1597.; Tamás.; Zsófia. (Palásthy Józs.); I. Sebestyén (Csery Margit.) 1576.; II. Sebestyén (Benkovics Borbála.) 1590.; Judit. (Szúdi Dulo Miklósné.; Eszter. (ócsai Balogh Mih.); I. Gáspár 1650. (Kubinyi Ilona.); Eszter. (Gedey György.); II. Gáspár 1687. (Sembery Zsófia.); Mihály. József. Ádám; Lásd a IV. táblán.; Miklós (Egry Anna.) 1698.; János. (Pyber Magdol.); Lásd a III. táblán; András. 1658–1694. János †. III. Sebestyén †.;
2) Sz. Benedeki Conv. Proth. G. p. 617. és 1603. fasc. XVIII. Nro. 23.
 
A táblázat élén álló Miklósnak, Penczy Zsófia után második neje Bak Katalin volt az ősi mohorai Bak családból* 1569-ben. Az első neje Zsófia Penczy Tamásnak Romhányi Zsófiától született leánya volt, unokája Romhányi Miklósnak. Mindkettő kihalt család. Miklósnak gyermekei közől I. Sebestyén terjeszti tovább a családot. Neje Csery Margit 1597-ben már Sembery Gergely hitvese volt*. Ennek fia II. Sebestyén, ki 1652-ben új adomány jogán hontmegyei Balogh és Hrusó és Zólyom megye királyfalvi helységbeli birtokba iktattatik be. 1664-ben már csak neje Benkovics Borbála élt*. Több gyermeke között I. Gáspár és Miklós alkotnak családot, mindkettő ivadéka mostanig jő le. Amazé evang. vallásu; Miklóstól a kath. ágazat. Ezen Miklós, ki neje Egry Anna után ismét szaporitá vagyonát, nemzé Évát, Erzsét Mihályfi nejét, Máriát és Jánost, kinek Pyber Magdolnátóli ivadékát a következő táblázaton láthatjuk:
Sz. Benedeki Conv. Proth. II. Nr. 23.
Sz. Benedeki Conv. Proth. G. p. 617.
Sz. Benedeki Conv. Capsa B. fasc. 3. Nro. 8.
III. Tábla.
János. (Pyber Magd. 1700.); László kapitány †.; Miklós. (Tarnóczy Anna.); Pál †.; Kata. (Kozma Boldizs.); Erzse. (Gelle Ferencz.) 1730.; Magdolna. (Szegedy Józs.); Antal. törv. széki elnök Nógrádban. 1788.; János (Géczy Anna.); Tádé † 1838. aug. 30.; Imre. mh. 1855.; Antal (Trsztyánszky Amália); «»Mária. (Okolicsányi Márk.) Liptóban.; Zsuzsa. (Bertha Sánd.); István (Majthényi Mathild.); Sári. Jerta. Ida. Ilka.; Amália (Tapolcsányi Kár.); Berta. (Komjáthy Anselm.); Gyula. (Majthényi Iréne); Antónia. Izabella.; Imre. Janka.;
Ez ágon Antal Miklós fia, József császár korában hivataloskodott Nógrád megyében. Unokája Imre Hont megye alispánja volt 1839–1842., utóbb kir. táblai ülnök, végre a legujabb időben hevesmegyei cs. kir. törv. széki elnök. Meghalt Egerben 1855-ben. Birta még hontmegyei Balog helységbeli ősi birtokát, mit ő és fia adott el. Imrének testvére Antal nógrádmegyei lakos, sápi majd berki birtokán. Mindkettőnek egy-egy fia terjesztheti tovább a családot.
Az evang. vallásu ág Gáspártól ered. Ez 1663-ban hontmegyei Cseri helységre szerez adományt, de a beiktatásnál ellenmondással gátoltatik*. Nejétől Kubinyi Ilonától nemzi II. Gáspárt, ki ügyvéd és nógrádmegyei táblabiró volt 1687-ben. Ennek Sembery Zsófiától született Mihály, József és Ádám fia, kik közől ez utóbbitól következőleg jő le a család napjainkig.
Sz. Benedeki Conv. Proth. fasc. I. Nr. 20.
IV. Tábla.
Ádám (Jeszenszky Zsuzsa.); József.; «»Mihály kir. tan. †.; Lajos mh. 1823. (Sembery Johanna); Anna. (Zerdahelyi Kár.); Lajos mh. (Prónay Josefa.); Berta. Anna.; László.; Ádám.; József (Jobbágyiban.); Mihály (Mariássy Valéria.); Aladár.; Elek Penczen. (Zerdahelyi Magd.); Emilia (Prónay Fer.); Luiza (Teutsch József.) Kassán.; Zsuzsa (hajniki Bezzegh Pét.); Johanna.; Petronella.; Adéle (Freyburg Lajos.);
A családfa élén álló Ádámnak Jeszenszky Zsuzsannától született fia Mihály kir. tan. volt, vagyont szerszett, és magnélkül halt meg. Józsefnek fia Lajos szül. 1774-ben. Nógrád megyénél (hol Berczelen lakott) kezdé hivatalos pályáját, 1794-ben mint jegyző, 1796-ban főjegyző 1704-ig. 1798-ban nősült Sembery Johannával. 1805-ki, 1812-ki országgyülésen Nógrád vármegye követe volt; átalában a megyei életben mint élénk beszédes szónok a közügyekre tetemes befolyást gyakorolt. Részt vett az evang. vallás egyházi igazgatásában is, és 1821 óta a bányavárosi kerület superintendentialis inspectora volt*. Meghalt Pesten 1823. sept. 5-kén. Eltemettetett Gután. Fiai közől Lajos korán elhalt. László Nógrád megyénél volt tiszt. aljegyző, azután táblabiró a conservativ párton. Irt egy kis röpiratot „Nemzetiség és alkotmány“ stb. czim alatt 1841-ben. – 1848-dik után egy ideig hontmegyei cs. kir. főnök volt. – József és Mihály egy ideig katonai pályán álltak. – Elek 1848-dik után Nógrád megye egyik járásában közigazgatási szolgabiróságot viselt.
L. Fölötte a dicsérő halotti beszédet: „Justa Funeri“ stb. czim alatt Scheverlay Mátyástól. Selmeczen 1823.
Volt Baloghy család Komárom megyében is, mely Fűri előnevet használt, és belőle János az 1505-ki rákosi országgyülésen Komárom megyét képviselte*. De ugy hiszem, ez e baloghi Baloghyakkal egy család volt, egy törzsből eredett, és az emlitett fűri Balogh János épen az volt, ki itt az első táblán az 1464-ben élt Pálnak fiául tétetik, és ki 1495-ben hontmegyei Nagyfaluból a Drégelyiek által elhajtott marhái miatt pörlekedett*, ugyanaz évben pedig ellene a sz. benedeki apát tanuvallatást tétetett, hogy a komárommegyei Ács pusztát, mely Bessenyő helységhez tartozott, folyvást bitorolta*.
Jászai: A magyar nemz. napjai a moh. vész után. 157. l.
Sz. benedeki Convent. Proth. A. p. 85. 87.
Sz. benedeki Convent. Proth. A. p. 85. 87.
Elő kell még számlálnom szintén azon hölgyeket is a Baloghy családból, kik a táblákon nem állanak, de kik által a család összeköttetései tünnek föl. Ilyenek Baloghy Jusztina Dományi Benedekné 1583-ban*. Katalin Mikulics Mihály özvegye 1586-ban. – Frusina gyulai Nagy Ferenczné 1587-ben. Erzsébet Gedey Lászlóné, 1651-ben Baratnaky Zsigmond özvegye. – Ismét Erzse Osztroluczky Pálné 1695-ben. – Másik Erzse Géczy Andrásné 1743-ban stb.
Sz. benedeki Conv. registrumaiból a következőkkel együtt.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages