Lossonczy család.

Teljes szövegű keresés

Lossonczy család.
A kihalt ős régi Lossonczy családnak is, – mely a losonczi Bánffy családdal egy törzsből ered, – származási rendje oklevelek nyomán teendő tisztázásra vár, Az előttem fekvő s alább következő nemzedékrend első két vagy három nemzedéke sem látszik biztosnak, és azért alább azon személyeket, kikről oklevelek tanúskodnak, és így összeköttetéseik ez uton igazolvák, egyenként elé sorolandom: – A családfa következő:
Tamás, vagy Miklós 1320.; István; Tamás.; László bán 1389. (Telegdi Anna.); István. †; Desewde Losoncz erdélyi vajda 1437.; Dienes. (Genyő Anna.); Zsigmond de Losoncz 1418.; Dienes 1424.; Albert de Losoncz (Zécheny Adviga.); László kir. asztaln. 1457.; László losonczi Bánffy névvel.; László de Losoncz birta Szügyöt.; Miklós 1424.; Istv.; János.; László 1460. (Dóczy Kata.); István 1460.; Zsigmond 1505. zászlós úr. (Homonnay Erzse.); Antal főpohárn. 1527. (Báthory Klára.); Farkas. †; Anna.; István 1537. † 1552. nógrádi főisp. temesvári kapit. (Pekry Anna.); László. †; Klára. (Homonnay Gáspár.); Dorottya. (Kisvárday Miklós.); Anna. (1. Báthory Miklós. 2. Ungnad Kristóf. 3. Forgách Zsigmond.); Fruzsina.
Egy 1424-ben kelt és Nógrád megyei Horpács, Verk (Berki) Valkia helységek határjárását illető oklevelben* mind a nevezett helységek egyikének birtokosa említetik Dienes, Lossonczy Lászlónak a bánnak fia, testvére Zsigmond, és ennek fia László, továbbá nevezett Dienesnek fiai Miklós, István és János.
Sz.-benedeki Convent 1658-ki hiteles átíratában.
1438-kán oklévélben Losonczi Lászlót mint egész Slavonia bánját, Losonczy Istvánt mint pedig szörényi bánt olvassuk.* A szörényi báni méltóság a következő évben üres volt.*
Teleki Hunyadiak kora X. köt. 19. lap.
Teleki Hunyadiak kora X. köt. 23.
1439-ben Albert király Garai Lászlónak a machoi bánnak kir. adományban adja Nógrád megye Szügy és Csesztár (Csesztve) helységet, mint az adomány levél mondja néhai Lossonczy Zsigmond fiának néhai Lossonczy Lászlónak magvaszakadtan.*
Az eredeti oklevél.
1437-ben Losonczy Dezső (Desen de Losoncz) erdélyi vajda, birt Magyar-Bogáthon.*
Teleki Hunyadiak kora X. köt. 1. – Már 1438-ban László nevűt találunk a vajdaságban, ugyan ott 19. lapon.
1437-ki oklevél záradékában találjuk Losonczi Dezsőnek fiát mint kir. főasztalnok mestert.*
Teleki Hunyadiak kora X. köt. 553. lap.
1460-ban Lossonczy Albert, nejének Zéchen Advigának (Zécheny László leányának) és ettől született gyermekeinek. Lossonczy László és Istvánnak neveikben is, és neje testvérének Zéchen Annának (ki Ország János jegyese volt) nevében Ország Mihály nádor, Gyöngyösön Bessenyei Mihálynak az országbíró előtt egy malom felerészét adományozzák.*
Kaprinai Mss. B. tom. L. p. 54.
Albert fiának Lászlónak fia Zsigmond mint zászlós úr van az 1505-ki rákosi országgyűlés végzeményének alá írva.* Hogy Zsigmondnak neje Dóczy Katalin és Gyermekei Antal, Farkas és Anna valának, ki tűnik csulai Móré Lászlónak (Móré György fiának) 1514-ben kelt és és testvérei nevében is tett bevallásából, melyből Lossonczy Zsigmondot s nevezett gyermekeit megnyugtatja arról, hogy nékie birtokaikat, melyeket özvegygyé lett anyjuknak Dóczy Katának feleségűl vétele által kezeibe kapott, visszaadta legyen.* Zsigmondnak valószínűleg második neje volt Dóczy Katalin, és ettől születtek még fiai István és László.
Jászai, A m. nemz. napjai a mohácsi vész után 156.
Sz.-benedeki Convent. Prot. A. p. 182. 295.
Zsigmondnak a zászlós úrnak fiai közűl csak kettőnek maradt gyermeke, Antalnak és Istvánnak, a többi magnélkül halt meg.
Nevezett Antal 1527-ben lett főpohárnok I. Ferdinand kir. koronázásakor, és ennek pártján leljük őt 1533-ban is.* Később nyomait nem találjuk, s innen hihető, hogy ezután nem sokára történt azon borzasztó eset rajta, hogy neje Báthori Klára őt iródeákja által megfojtatá.*
Budai Fer. Hist Lexic. 591. és 607. két Lossonczy Antalt említ, de a kort összevetve, a két Antalról írt adatai mind egyre ruházhatók, miután a korban két Antalt nem ismerünk.
Forgách Fr. Commentarii p.
Antalnak testvére István a temesvári hős, ki 1552-ben családja fiágának sorát bevégezé, anyai jogon Bars megyében is birtokos volt, Hevesben ő bírta Nana várát is. Legelső emlékezetét 1537-ben találjuk, midőn Hont megyei alsószemeredi birtokrészét 200 fban elzálogosítá Dubraviczky János- és Lászlónak.* István eleintén Szapolyaihoz szított, vagy legalább I. Ferdinándnak nem volt kedves embere, és ellene terhes vádak voltak emelve; mert 1547-ben aug. 28-án Prágában kelt oklevélben már mint Nógrád vármegye főispánja nyert I. Ferdinándtól kegyelmet, úgy a maga, mint szolgái részére, és minden ellene emelt keresetek alól fölmentetett.* És 1551-ben csakugyan I. Ferdinánd részére a Szapolyaiak ellen látjuk őt Castaldó mellett műkődni. Nem sokára ezután temesi főispán és Temesvár és az ország alsó részének főkapitánya lett, és 1551-ben Temesvárnak a török általi első ostromát vitézűl meg állta. Hogy mily hősiesen védte a török ellen Temesvárt másod ízben és mint öletett meg 1552-ben jul. 27-én azt a történelemből minden hazafi tudja; azért annak hosszas elbeszélése itt szükségtelen. De az kevésbbé ismeretes adat, hogy Lossonczy István Temesvárnak második ostroma alatt, mely «»jun. 27-én. kezdetett meg, azért folyamodott I. «»Ferdinandhoz hogy halála esetére, miután fiu gyermekei nejétől petrovinai Pekry Annától nem voltak, leányait, és ezek kihaltával néhai testvérének Antalnak, Klára és Dorottya leányait fiusítsa. A királyi beegyező okmányt I. Ferdinánd király 1552. jul. 20-án (tehát épen egy héttel Losonczy eleste előtt) írta alá;* mely szerint a király Istvánnak Fruzsina és Anna leányait, úgy néhai testvérének Antalnak árváit Klárát és Dorottyát, nehogy ha István történetesen e világból kimúlnék, azok idegen hajlókokra szoruljanak, a következő javakban fiusítá; úgymint egész Szécsény, Somoskő, és Gács várában (Nógrádban) Pankota, Senyew, Dészna várakban (Zarándban) Szentmárton várában (Szabolcsban) és Szalancz várában (Zemplínben); Zarándban a Szentdienesi, és Csanádban a vásárhelyi kastélyokban; továbbá Sebes városában egészen, és a hozzá tartozó Thótvidékébe és Bekenben (Zarándban) Mandorban (Szabolcsban) Ujlak és Egyaranban (Zemplínben) és Nógrádban is Ujlakban, Beregben egész Czigány helységben, és ezeken kivűl a következő birtokrészekben Nyitrában Nagy-Tapolcsán mváros. Hontban* Wysk, Rima-Szombat, Zvinyibánya, Tiszolcz helységben; Nógrádban Losoncz és tartozékaiban, Thótvidékében és Ecseken, Hevesben, Gyöngyösön és Abad helységben, Temesben Chama mvárosban.
Szentbenedeki Fasc. 33. nro. 16.
Kaprinai Mss. B. tom. XXVIII. 150.
Kaprinai B. Mss. tom. XXVIII. p. 348.
Tud. i. Kis-Hontban, de Szinóbánya és Tiszolcz ma Nógrádban van.
Kikhez mentek L. István és Antal leányai férjhez, azt a táblázat mutatja; bennök a fényes polczra emelkedett családnév elenyészett.
Most még részint már a táblázaton állókra részint az ott nem találhatókra nézve meg kell említenünk a következőket.
Losonczy László Zsigmond király alatt a dalmát-, horvát- és tótországi hadak főkapitánya és szörényi bán volt 1387-ben.
L. István szintén Zsigmond király alatt temesi főispány és szörényi bán volt. Szintén István (tán ez) 1421. tájban erdélyi vajda.
L. Benedek a Rigó-mezei ütközetben esett el.
L. Rénold. Ulászló királynál Cillei Ulrich közbejárója, miért Cilleitől Krajnában Traburg várat kapta 1440-ben.
Végre nevezetes még Gara Miklósnak egy 1409-ben kelt itéletlevele,* mely szerint a birtok osztály kereső Abádi Sebestyénnek fia György az egri káptalan előtt azon eskünek letételére köteleztetett, hogy az ő atyja Abády Sebestyén fia Lorandnak, a ki fia Sebestyénnek, a ki fia azon Jánosnak, ki Losonczy Dienes nádorral ugyan azon atyától származott; és igy ezeknek minden birtokaikkól őt is illeti osztály rész. E szerint az Abádi kihalt család is a Lossonczy családdal egy törzsből eredett.
Oklevél.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages