Mágochy család. (Kihalt.)

Teljes szövegű keresés

Mágochy család. (Kihalt.)
Volt Magoch nemzetség is, melyből 1300-ban élt Miklós és Demeter (de genere Magoch.* Azonban e nemnek az itt tárgyalt családdali összeköttetését eddig nem ismerjük. A Mágochy-ak ismert törzse Mágochy Márton Porkoláb nevet is viselt, valószínűleg mint valamely várnak Porkolábja jutott e névhez, és neve így íratott: Martinus Porkoláb de Nagy Váth et Magoch. Élt 1514-ben, midőn Harkány és Karány helységet és arra 1515-ben mind két ágra adományt szerzé. Harkány helység Baranya vármegyében fekszik, de azon megyében van Mágocs helység is; és így ez utóbbi volt fészke a Mágochi családnak, és erre látszik mutatni 1558-ban Veranchich levele is Mágochy Gáspárhoz akkor gyulai várkapitányhoz, kinek a kapitányságról lemondási szándokán azért is csudálkozik a nevezett főpap, hogy miképpen únhatta meg születése földjét; mit itt természetesen az ország alsó vidékére kell értenünk, hogy Baranyát is bele foglalhassuk.
Lehoczky Stemmat. II. 232. Lehoczky it a Magócsy család nemzékrendét is hibásan adja, itt a Geneal. auth. II. nyomán és a gr. Keglevichek fölperessége alatti perbeli genealogiáról közöltetik.
Porkoláb Mártontól következőleg jő le a családfa:
Porkoláb Márton 1515. 1516.; Magdolna.; Ferencz. †; I. András.; I. Gáspár egri kapit. főispán. 1556–1579. (Massay Eulália.); Dorottya. (Móricz Péter.); II. András 1581. 1584. (Alaghy Judit.); Margit (Kátay Fer.); II. Gáspár 1586.; II. Ferencz orsz. főkapit. főispán † 1611. (Dersffy Orsolya.); Ferencz. †.
Mártonnak fiai közűl I. Gáspár 1556-ban gyulai várkapitány 1560-ig a midőn magányba vonúlt Torna várába, melyet akkor pénzen szerzett meg magának. 1562-ben török fogságba esett, melyből 14 ezer aranyon váltá ki magát. 1564-ben Eger vára kapitányává, és Heves és Külső-Szolnok megyék főispánjává neveztetett. Úgy látszik 1572-ben az egri kapitányságról is lemondott. 1573-ban Miksa királytól Munkács várát és uradalmát szerze tíz évre beíratképen 42 ezer forintért.* E zálogos birtokban 1579-ben Rudolf által is megerősítetett, sőt miután fia már nem élt, és e birtokokat öcscsei András és Gáspár részére is szerzé, ezek újra erősítést nyertek 1580. és 1586-ban 31 ezer forintért.Gáspár 1574-ben Bereg vármegye főispánjává* és utóbb Torna megyének is főispánjává lőn, 1579. táján, a midőn Békésben a kígyósi pusztát 4500 fton szerzé. És úgy látszik ez évben meghalt. Nejétől Massai Euláliától* egy korán elhalt fia Ferencz született. Testvérének
Tabódy, Munkács multja stb. 147. lapon az oklevél.
1572: 4. és 1575: 33. törv. czik.
Lehoczkynál és másutt is nejeűl I. Gáspárnak Kissevich Horváth Annát olvasom, de ez valószínűebben II. Gáspár neje lehetett.
I. András fia II. András nagybátyjának halála után az ez által építetni kezdett, paczini kastélyt Zemplín vármegyében bevégezteté. Meghalt 1590. táján, özvegyét Alaghy Juditot, kitől két fia Gáspár és Ferencz maradt, Rákóczy Zsigmond vette nőűl, és ez mint gyámja a Magóchy gyermekeknek, 1591-ben miután a zálogos évek leteltek, a munkácsi uradalomért a már fizetett öszvegen felül még 82 ezer forintot fizetett.
II. Gáspár hamar elhalt, úgy látszik: már 1591-ben sem élt, testvére II. Ferencz pedig 1580. táján született, mert neve még az 1573-ki munkácsi beiratlevelben nincs megemlítve. Halálának éve pedig 1611-ben kora 30. évére tétetik.* E Ferencz szintén Torna és Bereg főispánja, és felső Magyarország főkapitánya volt. Meghalt Beregszászon 1611-ben kora 30. évében. Eltemettetett Tályán. Neje szerdahelyi Dersffy Orsolya a következő évben, az utóbb nádorságra emelkedett Esterházy Miklósnak nyújtá kezét, s vele a magvaszakadt Magócsy, Dersffy családok szép örökségét.*
Lehoczky Stemmat. II. 232.
Az idézetteken kivűl a Magochy családról lásd: Szirmay, Cottus Zemplín not. top. 61. 62. 87. 294. 295. not. his 112. 130. 165. – Budai Fer. Hist. lex. II. 612.
A Mágochy család czímere – mint a paczíni kastély kapuja fölött láthatni:* a paizs udvarában álló vitéz, kinyújtott kezében égő szívet tartva. A paizs fölötti sisakon két kiterjesztett sas-szárny emelkedik ki.
Szirmay, Cottus Zemplín not. top. 295.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages