Majthényi család. (Kesselőkeői, báró és nemes.)

Teljes szövegű keresés

Ős régi törzökös magyar családainknak egyike, elterjedve az ország több megyéjében, mai nap is két bárói és a nemesi ágon virágzik. Eredetét mint már a Bossányi családnál érintők, – az Árpádkori 108 magyar törzs egyikéből a Divék nemzetségből veszi. E nemből származott Falkomér de Majthe (1334.) ki a Majthényi családnak és az idővel ebből kiszakadt Motesiczky-aknak törzse lőn.* Falkomérnak két fia volt Pál és Mihály, kik közűl ezen utóbbi I. Lajos királynak nápolyi hadjáratában tünteté ki magát. Ennek hadi erényeit öröklé fia Gergely, a ki Zsigmond király alatt Stibor hadosztályában egy zászlóalj vezénylője vólt, és vitézségeért nyeré 1434-ben Kesselőkeő előnevét. Ugyan csak ez nyeré Jánossal, ki úgy látszik testvére volt, Zavart és Zukot is kir. adományban. Nevezett János Csejte várnagya volt és ennek védelmében tünteté ki magát. Ennek fia II. Gergely* de Majthe 1483-ban élt, a midőn őt és fiait Zorándot a turóczi prépostot, Mihályt, Jánost és Rafaelt a szent-benedeki convent előtt Bylyr Mihály és Gyewredi Ambrus tiltják Nyitra megyei Czygel helység megvételétől.
L. Hormayr és Mednyánszky, Taschenbuch für Vaterl. Geschichte. 1825. évi foly. 269–280. – Több genealogus a Majthényi családot az I. András király korában Henrik császár ellenséges hadait elmerítő buvár Zotmundtól származtatják, merő név hasonlaton, minthogy „Zotmund de Mojtech“ iratott; sőt némelyek e Zotmundot Falkomér őséül vélik, de eddig még rá bizonyító adat nincs. Mednyánszky ez állítmányt nem hiszi. – Tudtomra először az 1724-ben Kassán nyomott „Propugnaculum Reipublicae Christianae“ könyvecskében fordúl elé ez állítmány. Megemlíti Lehoczky is Stemmat. II. 233.
Pray Mss. tom. LXX. a Majthényi nemzékrendét így találom kezdve: Joannes de Donna Tornya Capit. Ecseghiensis (másutt Csejteiensis) ennek fia Majthe László, ennek Majthe Gergely, ennek Zorárda prépost stb. Miután az alább idézett 1483. oklevél még ez évben élő embernek említi Gergelyt, noha már idősnek, mint négy fiú atyját, még is e Gergelyt egy személynek nem hihetem azon Gergelylyel, ki 1403-ban már Zsigmond alatt harczol, mert így 100 évnél idősebbnek kellett volna lennie, pedig az 1483-ki oklevélben még Zsigmond nevű fia sincs említve, ki valószínűleg utóbb született. És csak így érthető Bel- Mednyánszky, Lehoczky stb. említése Jánosról ki Hunyadi János a kormányzó alatt harczolt, ha őt I. Gergely fiául, és II. Gergelynek, ki 1483-ban élt, nagyatyjául tekintjük.
I. Gergelytől, Kesselőkeő szerzőjétől, kezdve a család nemzék rende következő:
I. tábla.
Gergely 1403. Kesselőkeőt kapja.; János 1435. csejtei várkapit.; László de Majthe.; II. Gergely 1483. de Majthe.; János péterváradi kapit. (Pongrácz Margit.); Folyt. II. táblán. Zorárd turóczi prépost 1483.; Mihály 1483.; Ráfael bajmóczi kapitány 1491. (Kálnay Bora.); Zsuzsa (Sóky Zsigm.); Zsófia. †; Zsigmond de Zavar. (Lábatlani Bora.); György.; Fruzsina. (Bibi Lukács.); János.; István. (Korláthkőy Krisztina.); Gergely 1549.; György kir. udv. káplán 1549.; Kristóf Zavary de Majthe. 1558. 1583. (Potornyay Krisztina.); Apollonia (Apponyi Péter.); Magdolna (Zichy Andr.); Kata. (Szentgyörgyi Gábor.); Gáspár.; Anna. (Nedeczky József.); Kata 1543. (páthi Török Kristóf.); Zsuza. (Pongrácz Miklós.); Zsigmond. †; Margit. (Majthényi Ákos.); Dora 1589. (Kórossy Fer.); Zsófia. (Pucheim.).
II. tábla.
János, ki az I. táblán. péterváradi kapit. (Pongráczy Margit.); Márton 1517. de Novák (Kálnai Anna.); Uriel turóczi prépost; Imre.; I. Bertalan. szegedi kapitány 1528. (Pethő Margit.); II. Uriel 1549. (Thurzó Kata.); Eustach.;Rozina.; Ákos (Majthényi Margit.); Folyt V. táblán. Kristóf. nováki Majthényi (Szunyogh Salómea.); Rafael. (Zichy Kata.) Miklós.; Farkas. (Nyáry Margit.); Magdolna. 1612.; Salomea.; Zsuzsa 1591.; Farkas.; Kristóf. (Dóczi Zsuzsa † 1654.); Zsofia.; László pálos szerzetes.; Kristóf.; Gábor 1568. (Szunyogh Erzse.); János.; György.; László de Nováki Zólyomi főispán. (1. Pálfalvay Magdolna. 2. Tardy Magdolna.); Erzse. (Elefánti Imre.); Mihály.; Menyhért 1579.; Anna. (Kosztolányi János.); Bora. (Dobozi János.); Krisztina. (Sárfy Ferencz.); Sára. (Radvánszky Ferencz.); György báró 1631. (Szunyogh Anna.); László szerémi püspök.; Bertalan. 1570.; 1-től Gábor (Dóczy Anna M.); Folyt. III. táblán. Magdolna 1570.; Bora. (1. Békássy Miklós. 2. Hagymássy Gábor özv. 1628.; 1-től Imre 1599. (Lipchey Anna.); Folyt. IV. táblán. Az idősb bárói ág. III. György. (Cziráky Magdolna özv. 1666.); Ferencz.; Imre. (Darabos Judit.); Gáspár. (Tömösi Anna.); János kir. személynök 1670. 1678.; Zsuzsa (Posár Fer.); Julianna. (1. Tersztyánszky Pál. 2. Bossány Dávid.); Imre.; Mária. (Jászy János.); Mária. (Sándor János.); Ferencz. (Pongrácz Erzse.); Gábor. †; b. György. (1. Révay Constantia. 2. Sztranyay Julia.); Krisztina. (B. Ritschány Fer.); Pál.; Mátyás.; Sándor.; stb.; Teréz (Jaklin Zsigm.); Krisztina. (Ambró József.); Éva.; b. Ádám stb. eszt. kanon. czímz. püsp. † 1743.; b. László stb. bajmóczi prép. tereskei apát. 1760. 70. Ez ágat máig lehozni nem tudjuk.
III. tábla.
Gábor, ki a II. táblán. Dóczy Mária An.); Zsigmond 1657. (Baranyay Orsolya.); Mihály (Pongrácz Zsuzsa.); Farkas. (Apponyi Zsuzsa.); Gergely. †; László. †; Magdolna. (Szegedy András.); Zsuzsa. (Plathy; Julianna (Bossányi Ferencz.); Bora (Majthényi Zsigmond.); Erzse (1. Zabafi Imre. 2. Majláth Gáspár.); Anna. (Surman András.); Bora. (Szalóki.); Zsigmond 1719. (Majthényi Bora.); Ignácz.; Sándor.; Péter. (Rudnay Anna.); Lajos.; Róza. (Turcsány László.); N. (Csúty.); Kristóf.; Zsigm.; Auguszt Pest várm. fősz.-bíró 1845.; Adolf.; Tivadar.; Flórián Nyitra várm. főúti igazgató 1844.; Alajos 1844. barsi alisp. 1860. pozsonyi cs. k. főtörvényszéki ülnök.; János.; József prépost.; Tadé. 1845. Nyitra várm. ns. pénztárnok.; Lajos.; József.; Gyula.
IV. tábla.
Imre 1599. ki a II. táblán. (Lipchey Anna.); II. Bertalan előbb ferenczes barát, utóbb kir. ügyigazgató. (Pákai Ilona, másutt Tátos Erzse.); Mihály kamarai elnök 1654-ben báró (Zolmári M. Kata.); János. (1. Pakajvel Bora. 2. Tátos Erzse.); Bora. (Schlosberg János Vend.); Éva 1665. (Révay Gábor.); Borbála.; III. Bertalan.; Gábor. (1. Bossányi Mária. 2. Appony Mária.); Erzse. (1. Bartakovics István. 2. Gáfor János.); Bora.; János 1714 kir. ügyigazg. (Brogyáni Klára.); Mária (Vass Miklós.) Anna apácza Pozsonyban.; Ilona 1722. hajadon.; János v. Antal (Szörényi Zsuzsa szül. 1722 Kis-Bábon.); Károly. †; József lak. Szalakúz. (Szörény Franciska szül. 1724.; Teréz apácza.; Luczia (Schmidegg Fridrik.); Klára. †; Mária.; Ferencz (Piestyánszky N.); János. Tarnóczy Anna.); József.; Mária.; Ferencz.; Gábor.; Mihály.; István.; Ferencz.; Josefa.; Klára.; Luczia. (Kvassay Károly.).
V. tábla.
Ákos, ki a II. táblán. (Majthényi Margit.); János 1583.; Mária. (1. Lipthay Imre. 2. Osztroluczky Menyh.); Bernát 1630. (Madocsányi Anna.); István 1637. (Bossányi Erzse.); Pál.; Mihály.; Ferencz.; Tamás.; Sándor.; Ádám.; Ilona 1709. (Baross György.); János.; András. †; Miklós.; (Madocsányi Éva.; Tamás; Sándor.; Tamás.; Mihály.; András.; Imre.; Ferencz. 1659.; Albert. (Bossányi Kata.); Miklós. †; Pál.; Bálint.; Ferencz.; Lőrincz.; László.; József. † Bálint.; Márton 1729. Bars v. alispán. (Ebeczky Éva.); János. †; Pál pap.; Károly cs. k. kam. septenvir. 1770. 87. (Beleznay Anna.; Imre 1769. kir. ügyész. (Hunyady M. Anna.); János. †; Gábor. †; Péter. (Pyber Erzse.); Folyt. VII. táblán. Kata. (Péchy Gábor.); Károly kir. tan. † (1. Soós Magdolna. 2. Dacsó l.); Folyt. VI. táblán. Pál. † (Beniczky Mária.); Mária. (Marczibányi Istv.); Gábor. (Zoltán l.); Gábor (Irinyi l.); Anna (Madách Imre.); Mihály.; György. (Beniczky l.); József.; Mária † 1858. T.-Igaron. (Okolicsányi Jusztina.); N. (Buday.); N. (Palóczy.); Pál (Zlinszky Anna.); Antal sz. 1780. czímz. püsp. esztergami kanonok.; Károly. (Boronkay Anna.); János. †; Ferdinand. (Kállay Janka.); József. †; Flórián Nyitra várm. főadósz. 1844. (Kállai N.); Bálint (nőtlen.); Ferdinand.; László.; Flóra a költőnő (Tóth Kálmán.); N.; N. (Tarnóczy Kazmér.); Antal nőtlen.; Rudolf. (Szent-Iványi Anna.); Rudolf.; Berta.; N.
VI. tábla.
Károly, ki az V. táblán. kir. tan. † (1. Soós Magdolna. 2. Dacsó l.); Károly. (Miskey Magd.); Emilia. (Beleznay Károly.); 1-től Márton 1813. †; Magdolna. (Rakovszki.); Victoria. (Gosztonyi.); Imre cs. k. kam. (Bartakovics Mária.); 2-tól Ignácz Pest v. fő-sz.-biró lak. Versegh (Beniczki l.); Pál lak. Versegh.; Péter lak. Csesztvén. (b. Podmaniczky l.); Sándor mh. 1836. kora 18. évében.; Adrianna. † 1837. kora 16. évében.; Géza.; Albert.; Matild. (Baloghy István.); Irén. (Baloghy Gyula.); Jolán.; Pál.
VII. tábla.
Péter, ki a V. táblán. (gyerkényi Pyber Erzsébet.; Zsuzsi (Akács Mátyás.; László honti alispán helyt. tanácsos † 1825. oct. 13.; Anna. (Baross Ferencz.); András cs. k. kapitán † 1850.; báró Antal cs. k. kamarás volt liptói főispán él 1861. (1. Ambrózy Johanna. 2. b. Desericzky Mária.); báró László cs. k. kam. volt barsi főispán, él 1861. (Pély Nagy Ludovika.); László honti főisp. (1. Muslay Etelka. 2. b. Majthényi Natalie.); Izidor cs. k. kam. (b. Vrintz Kornélia.); Kamilla hajadon.; Klotild. (Motesiczky Móricz.); Ottó cs. kir. őrnagy.; Natalie (b. Majthényi László.); László.; Felix elesett Magentánál. 1859; Mária.
A család történetéből a családi okmányok kiadásáig keveset mondhatunk. A nemzékrend élén álló János Hunyady János kormányzónak több csatáiban vett részt, és mint íratik, ettől péterváradi kapitánnyá neveztetett.*
Hormayr, Mednyánszky, Taschenbuch für Vaterl. Geschicte. 1825. évi foly. 274.
II. Gergelynek fiai közűl Zorárd – mint érintők – turóczi prépost volt. Ráfael I. Mátyás király alatt a csehek elleni hadban, és Szabács ostromában tünteté ki magát, és a IV. Fridrik elleni harcra egy csapat vezére volt, hol szintén kitünteté magát. Érdemeiért a hűtlenségbe esett Pogrányi Balás javait nyerte királyi adományban, egyszersmind pedig bajmóczi várnagygyá neveztetett ki,* mely tisztet 1491. viselé* Ráfaelnek valamint testvérének Zsigmondnak ágazata nehány ízen túl kihalt. Testvérüknek Jánosnak több fia volt: ezek közül I. Uriel 1535–39-ben turóczi prépost volt.* I. Uriel testvérének Imrének fia II. Uriel pedig 1549-ben mint csapat vezér működött Léva ostrománál oly erélylyel, hogy a vár bevételét tetemesen ő mozdítá elé. Feleségül Thurzó Katalint, bessei Farkas Ferencz özvegyét vette, kitől azonban csak egy leánya Rozina született.
Hormayr, Mednyánszky, Taschenbuch für Vaterl. Geschicte. 1825. évi foly. 274.
Katona Hist. critic. X. 292. Pray Mss. tom, XIV. 86.
Bel. M. Notit. Nova. IV. 415. Ezen I. Uriel turóczi prépostot, némelyek összetévesztik unoka öcscsével II. Uriellel, és azt hiszik, hogy I. Uriel odahagyta a papságot és megnősült, és elvevé Thurzó Katalint. De ez hibás vélemény; mert II. Uriel, ki hadi ember volt, vette nőül Thurzó Katalint. – Mednyánszky, Taschenbuch für Vaterl. Geschicte. 1825. évi foly. 277.
Itt kell megemlékeznünk Majthényi Miklósról is, kinek a családfán helyén kimutatni nem tudjuk. Nevezett Miklós 1552-ben a palásti szerencsétlen ütközetben harczolt.*
Budai Fer. Hist. lexic. II. 688.
Visszatérve Jánosnak másik két fiához, I. Urielnek testvéréhez I. Mártonhoz, és I. Bertalanhoz, ezek által a család két fő vonalra szakadt. Amannak vonala az V–VII. táblán, I. Bertalan vonala pedig I–IV. táblán látható.
I. Mártonnak neje Nagykálnay Lászlónak leánya Anna volt, kit már mint czobor Czobor Márton özvegyét 1517. után vett nőül, és ki már 1543. másodszor is özvegy volt. Két fia Ákos és Kristóf ismét két ágat kezdett meg, de ez utóbbinak ága negyed ízen megszakadt. Ákosnak is két fia János és Bernát két ágon kezdi a családot terjeszteni. Ezekből János ágán (lásd V. táblán) Ferencz és Albert a Bars-Hont megyei ágat képezi, melyen az újabb bárói és Pest megyei ág is látható.
A II. táblán Ferencz utódai között látjuk Antalt (szül. Bisztricsényben 1780. febr. 2.) esztergami nagy prépostot, és czentauri czimz. püspököt. Floriánt 1844-ben Nyitra megye volt hívatalnokát, kinek egyik leánya Flóra az ismert költőnő, s szintén költő Tóth Kálmán életpárja.
II. Márton, kinek neje Ebeczky Éva 1725-ben új adomány czímen Deménden részbirtokba és kuriába, egész Lessenyébe, Apáthy vagy Gyarmat-Újfaluba és alsó-cseri részbirtokba iktattatik,* 1729-ben Bars vármegye alispánja volt. Egyik fia Károly már 1760-ban országbírói ítélőmester, 1770-ben már septenwir és Sz.-István rend lovagja. Ennek fiai közűl Pál magnélkül halt meg, Gábor utódai nagyobbára Borsod megyében élnek. II. Károlynak, ki kir. tanácsos volt, első nejétőli gyermekei, köztök Imre a kir. kamarás is utód nélkűl elhaltak; második nejétől három fia Ignácz, Pál, Péter születtek, és kettejük Pest megyei Versegen, Péter Nógrád megyei Csesztvén lakik, hol előbb Pál testvére tartá lakását.
Sz.-benedeki Conv. Capsa H. Fas. I. nro. 14. többen ellentmondtak.
II. Márton harmadik fiától Pétertől s nejétől gyerkényi Pyber Erzsébettől (lásd VII. táblát) veszi eredetét László, előbb Hont várm. jegyzője, 1787. alispánja, mh. Pesten 1825. oct. 13. Nejétől disznósi Horváthy Jankától három fia maradt; András, ki mint nyug. cs. kir. kapitány 1850-ben halt meg, Antal, és László cs. kir. kamarások, kik 1838-ban báróságra emeltettek; és kik az 1848-ik előtti időben a politikai pályán fényes szerepet vittek; névszerint Antal már 1844-ben mint liptói főispán, László pedik barsi főispán az országgyűlés felső tábláján szép tehetségű szónokok tüntek föl. Antal fia ifj. László 1842-ben már Hont megyei alispán, 1848-ban ugyan ott főispán, 1849. után egy ideig cs. kir. megyei főnök volt, mely hívataláról azonban utóbb leköszönt, jelenleg 1860. óta ismét Hont megye főispánja.
Id. László gyermekei közűl Izidor cs. kir. kamarás, Ottó őrnagy, Felix pedig az olasz hadjáratban 1859-ben a magentai ütközetben esett el.
A Majthényiak másik fő vonalának törzse azon Bertalan, (lásd II. táblán) ki II. Lajos király udvarában mint apród, később mint asztalnok volt alkalmazásban. A mohácsi ütközetben 1526-ban török fogságba kerűlvén, csak nagy összeg pénzért lehetett szabaddá. Hazatérvén, I. Ferdinánd királynak lőn állandó híve és ezért tétetett szegedi kapitánnyá. Ugyan csak 1528-ban Trencsín vára megvételénél is kitünteté magát. Neje a híres gersei Pethő családból Pethő Margit volt, kitől született gyermekei közt Gábor és János már gyermekeikben kihaltak. György zágrábi kanonok volt, kit I. Ferdinánd 1549-ben udvari papjáúl nevezett ki. László, ki előnevét néha Novakiról is irá, 1547-ben részt vett a smalkaldi háborúban , azután a híres Stansith Horváth Márk és a halhatatlan Zrinyi Miklós mellett vitézkedett. Utóbb Kanizsán mutatott vitézségeért Maximilián király őt kis-komáromi várkapitánynyá tette. 1582-ben pápai kapitány volt, midőn Keszthelynél a törökökön győzelmet vívott* legutóbb Zólyom várkapitányává és azon megye főispánjává tette.* 1574-ben Balassa János, Dobó Ferencz s többen tiltakoznak ellene a saskői birtokokban Lipcsey Orbán özvegye Chery Dorottya irányában elkövetett hatalmaskodások miatt.* Élt még 1588-ban, midőn Balassa Bálinttól Ozdint zálogba vette, de később vissza váltá Balassa Ferencz.* Két nejétől született gyermekei közül László előbb pozsonyi kanonok, majd budai prépost, végre 1607-ben szerémi püspök volt; és 1619-ben a Bethlen pártiak által elfogatván, sokat szenvedett. György, Gábor és Imre három külön ágat alapítának. (Lásd e két utóbbinak ágát a III. és IV. táblán).
Pethő Gergely, M. Krónika 127.
Istvánffy Hist. p. 400. – Mednyánszky, Taschenbuch für Vaterl. Geschicte. 1825. évi foly. Budai Fer. Lexic. III. 687. Pethő G. 127.
Sz.-benedeki Conv. Prot. E. pag. 29.
Sz.-benedeki Conv. Prot. E. pag. 29.
Protokol. C. Neograd anni 1654.
György (Lászlónak fia) 1585-ban Érsek-Újvárnál Pálffy Miklós fővezérnek egyik kapitánya volt. 1631-ben báróságra emeltetett,* és ivadéka – bár táblánkon nincsenek az utolsó nemzedékek – jelenleg is, főleg Somogy vármegyében virágzik. Azonban csak Györgynek János fiátóli ágazaton, mert a több testvér ág hamar elfogyott, Gáspár vonalán az III. Györgynek leánya, Victoria, Jankovich Ferenczné volt, előbb vagy utóbb Csery Sándornak is hitvese, miután ezzel együtt 1755-ben Benkovits Istvánnak Sány, Karva, és Tótszék helységbeli zálogbirtokra felfizetést tesz.*
Lehoczky Stemm. II. 235. Sőt kora történetét is leírta Lehoczky szerint.
Nyitrai káptalan Libro 8. Prot. 108. fol. 159.
György bárónak másik fia János előbb alispán, utóbb 1670–1678. kir. személynök volt. Ennek gyermekeitől származik a most is élő idősb bárói-ág.
Lászlónak másik fia Gábor nejével Dóczy Anna Máriával egy szintén máig lenyúló ágát alapit. Ez ágon most élők közűl August 1836. Pest megyében alügyészi-, 1845-től főszolgabírói-, id. Flórián Nyitra megyénél 1844-ben főúti igazgatói-, Tadé szinte Nyitránál 1845-ben nemesi pénztárnoki hívatalt viseltek. József 1844-ben beszterczei plébános és beeni prépost. – Alajos 1839-ben Bars vármegyei főadószedő, 1844-ben alispán volt. Jelenleg (1860.) a Pozsonyi cs. kir. főtörvényszék elnöke.
Végre a IV. táblán László fiának Imrének ivadéka látható. Imre ellen 1599. az országgyűlés előtt súlyos vád emeltetett, melytől azonban 1618-ban fölmentetett.* Nejétől Lipchey Annától egyik fia Mihály a család egyik nevezetesebb férfia, 1647-ben már kir. táblai ülnök, utóbb pedig kamarai elnök,* 1654-ben báróságot nyert.* Azonban csak egy leánya Borbála maradván, e bárói ágnak benne magvaszakadt.
1599. 36; és 1618: 74. törv. cz.
Lehoczky Stemmat. II. 235.
Collect. Herald. nro. 117.
Mihálynak testvére II. Bertalan, előbb ferenczes barát, és a füleki zárda Gvardiánja, azonban odahagyva a szerzetet, jogi pályára adá magát, és mint jeles jogtudóssá vált egyén, királyi ügyigazgatóvá neveztetett. Nejétől Pataky Ilonától, másik szerint Tátos Erzsétől négy gyermeke született, kik közűl Gábor atyja lőn azon Jánosnak, ki 1714-ben ismét kir. ügyigazgató volt, s kinek ivadékát a mult század végeig lehozva a IV. táblán láthatjuk.
Hátra van még azokat megemlitenünk, kiket bíztosb adatok hiányában a családfán el nem helyezhettük. Igy a II. táblán álló régiebb bárói vonalhoz tartoznak a következők is:
Pál báró, ki e század első felében (1815-ben) élt.
János báró, kinek nejétől Inkey Josefától fia István nyugalm. őrnagy szül. 1788. aug. 21-én N.-Szombatban, nejétől Kiss családbeli asszonytól született leánya Anna gróf Forgách Antalné.
Báró Majthényi Antalnak Gaál Erzsébettől leánya, Erzsébet, Madarász Lászlóné.
1832-ben és 1847-ben a főrendi tagok közt olvassuk Imre, Lajos és István bárókat.
A nemesi ágakon nem tudók elhelyezni a derék Majthényi Mária Anna cs. kir. és p. hölgyet. gr. Brunszvik Antal országbíró özvegyét.
Másik M. Mária előbb Hunyady Ferenczné, utóbb Kelio Ferenczné stb.
Majthényi Krisztina, Ambró Józsefné a mult század végén.
A család ősi nemesi czímere mint följebb a metszvény ábrázolja – a többi egytörzsű «»Bossányi Budnay stb. családokéval azonos; t. i. a paizs kék udvarában zöld téren egy terepély fa alatt lépő medve, a paizs jobb oldali szögletében félhold, a balban arany csillag ragyog. A paizs fölötti sisak koronájából három strucz toll nyúlik ki. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.
A bárói czímer mind a két ágnál szintén egyforma; és ez, mint azt Mihály 1654-ben kapta, következő: a paizs először vízirányosan kétfelé osztatik, az alsó osztály kék udvarában az ősi czímert mutatja; a felső rész függőlegesen ismét kétrészre oszlik, a jobb oldali vörös mezőben aranykoronás egyfejű fekete sas látható szétterjesztett szárnyakkal; a bal oldali arany osztályban koronás fekete oroszlán ágaskodik. A paizst bárói korona födi, és azon két koronás sisak áll, a jobb oldalin a koronás egy fejű fekete sas, a bal oldalin a koronás fekete oroszlán áll. Foszladék jobbról arany-fekete, balról vörös-kék.
Erdélyben is találunk Majthényi családot előnév használata nélkül. Dániel Doboka vármegyében adóíró biztos, Ferencz ugyan ott igtató 1848-ban. E családból M. Józsefné Petri Julianna, fel-egregyi és sz.-péterfalvi birtokosúl íratik, József nyerczei birtokos, Imre sólyomkői, m. fodorházi birtokos. M. Andrásné Kászoni Eszter hidalmási birtokos, stb. mindnyájan Doboka vármegyében.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages