Ragályi család. (Ragályi és kiscsoltói.)

Teljes szövegű keresés

Ragályi család. (Ragályi és kiscsoltói.)
Gömör vármegye egyik legrégibb birtokos nemes családa, mely nevét s előnevét az azon megyében fekvő Ragályról vette; és ezen helység nagyobb részének jelenleg is birtokosa. Másik előnevét a szintén régi adomány jogon birt Kis-Csoltóról írja.
A család okleveles nyomát birjuk már a XIV. század végén kimutatni, a midőn 1394-ben Gömör vármegye előtt Csoltói Mihály fiának Miklósnak özvegye és fia István tiltakoztak az ellen, hogy Ragályi Miklós deák (Nicolaus literatus de Ragál) és nővére Ragály Szabó Mátyásnak neje jószágrészeiket Ragályon elakarták adni János fiának Péternek.*
Fejér Cod. dipl. tomo X. vol. 8. p. 388. a szepesi káptalanból.
A XV. század végén éltek Ragályi Gergely és Balás, kik 1484-ben Kérben és Alattyánon birt részjószágaikat cserében bevallják Szerdahelyi Ferencznek.*
Kövesdy Processus F. Földváry 150. 151.
1519-ben a nevezett Ragályi Balásnak özvegye Julianna tiltakozást tesz alattyáni Zalighi Zsigmond ellen, mivel ez alattyáni és jánoshidai részbirtokait letartóztatni és használni nem átallotta.*
Kövesdy Processus F. Földváry 150. 151.
A XVII. századból ismeretesek a következők:
Menyhért 1651-ben Gömör megye küldöttje a budai bassához.*
Bartholomaeides, Not. C. Gömör p. 344.
Mihály 1659-ben Gömör vármegye országgyülési követe.
János 1672-ben Nógrádban Vecseklőn birtokos Ragályi Erzsébettel runyai Soldos Péternével együtt.* Nevezett János 1685-ben is élt, és Gömör megye tekintélyes embere volt. Ez időtájban 1680. körül a család a Wesselényféle összeesküvés gyanujával vádoltatván, Gömör és Borsod megyei jószágát Heusler császári tábornok elfoglalta;* azok azonban utóbb visszakerültek.
Protocol C. Neograd. anni 1672.
Bartholomaeides Not. C. Gömör. p. 353.
1722-ben R. János Szatmár vármegye követe volt.*
Szirmay Szatmár várm. I. k.
A család nagyobb része Gömör, Borsod, Abauj és Torna, főleg pedig a két előbbi megyékben viselt hivatalt. Nem kapván meg felkérésem után sem a család nemzékrendét, csak a mult század végétől élt nemzedékek kimutatását közölhetem a következő táblázaton:
Ragály N.; I. József 1787–1800. borsodi alisp. kir. tanácsos (Szepessy Kata); I. Gedeon 1793–1808. gömöri alispán.; Folyt. II. táblán.; Kata † 1815. (Szepessy László); II. József 1806–1810. kamarai ügyész (Bernáth Zsuzsa); János tbiró (kóji Komáromy Zsuzsi); Tamás sz. 1785. † 1849. septemvir (Ragályi Magd.); Klára (Rhédey Gedeon); Mária (Kazinczy József); Erzsébet (Fay József); Albina-Emilia; Eugenia-Laura; Klára.; József 1836. körül borsodi aladószedő; Ferencz; Pál. 1835. kör. gömöri hely. alispán; ifj. Ábrahám 1836.
II. tábla.
I. Gedeon, ki az I. táblán. 1793–1808. gömöri alispán; I. Zsigmond 1815. (Fáy Zsuzsa); Pál 1806. kamarai hivat. (Fáy Erzse); I. Károly 1810. «»censil. titoknok; Mária; II. Gedeon 1815. (Csernyus Apolló); Ferencz 1822–23. gömöri főpercept. (1. Balogh Zsuzsi 2. N. N.); Zsófia (Kubinyi Lajos); Judit.; II. Zsigmond borsodi szbiró 1836.; II. Károly 1861. tornai főispán † 1862. (Kubinyi Honorata); Zsófia (Kubinyi Lajos); Lajos gömöri alszolgabiró 1837.; György.; Oktavia (Bornemisza István); Klementina (Hevessy Barnab.); III. Gedeon (Mudrányi N.); N. N.; Miksa képviselő 1861. (gr. La Motte Luiza); Ferdinand gömöri képviselő 1861. (Czékus N.); Mária (Kóos Károly); Apollónia † 1858. (Szentmiklóssy Antal); Róza.; Berta.; Oszkár.
E két táblázaton állókra nézve megjegyezhetjük, hogy I. József és I. Gedeon testvérek, két külön ágat alapítottak.
Az I. táblán álló I. József már 1787-ben Borsod megye alispánja és kir. tanácsos, és az még 1800-ban is. Nejétől Szepessy Katalintól gyermekei:
1. Katalin meghalt 1815-ben, neje volt Szepessy Lászlónak.
2. II. József 1800-ban Gömör vármegye aljegyzője;* utóbb 1806–1810. körül a budai és visegrádi koronai uradalmak ügyésze. Nejétől bernáthfalvi Bernáth Zsuzsannától gyermekei:
Bartholomaeides id. m. 766.
a) Klára.
b) József 1836. körül Borsod vármegye aladószedője.
c) Ferencz.
d) Pál 1835. körül Gömör vármegye helyettes (surrogált) alispánja, 1842-ben első alispánságra is ki volt jelölve.
e) Ábrahám, az ifjabb, ki az 1832/6. országgyülésen gr. Szirmay Ferencz absentista képviselője volt.
3. János táblabiró, neje kóji Komáromy Zsuzsanna.
4. Tamás szül. Balajton 1785. dec. 19-én Iskolai pályája befejezése után 1805-ben Pestre jött, s itt „Segitő” czím alatt széptudományi havi-iratot szerkesztett, de melyből csak egy két füzet látott világot. Visszatérvén Borsodba, a megyei közpályán kezde szolgálni, s mint kitűnő szónok népszerüséget szerezvén, az 1825. és 1830. évi országgyülésen Borsod vármegye híres követe volt. Az országgyülés után kir. táblai ülnök, majd alnádor, s végre 1841-ben a hétszemélyes tábla ülnökévé neveztetett. 1831. évi febr. 15-én a m. tud. akademia is tiszteleti tagjául választotta.* Meghalt 1849-ben. Nejétől Ragályi Magdolnától csak leányai 1. Albina-Emilia, és 2. Eugenia-Laura maradtak.
M. tudom. akademiai Almanach 1863. évre 266. lap.
5. Klára Rhédey Gedeonné.
6. Mária Kazinczy Józsefné.
7. Erzsébet Fáy Józsefné.
A II. táblán álló I. Gedeon Gömör vármegyének 1793-tól sok ideig (még 1810-ben is) hires első alispánja volt. Gyermekei következők:
1. I. Zsigmond, 1815-ben neje Fájy Zsuzsánna, kitől gyermekei:
a) II. Zsigmond Borsod vármegyének 1836. év körül szolgabírája.
b) II. Károly Borsod megyének 1834-ben aljegyzője, 1837–1840. al-, 1843–1848-ig főszolgabírája; a sárospataki főiskola algondnoka, és a f.-borsodi reform. egyházmegye segédgondnoka, 1861-ben Torna vármegye főispánja. Meghalt Jákfalván 1862. aug. 10-én, kora 53. évében. Nejétől Kubínyi Honoratától leánya Zsófia Kubínyi Lajosné.
c) Lajos 1837. körül Gömör vármegye alszolgabirája.
d) György. e) Oktavia Bornemisza Istvánné.
f) Klementina Hevessy Barnabásné.
2. Pál ifjabb korában (1806. körül) a m. kir. kamaránál hivataloskodott. Neje Fáy Erzsébet.
3. I. Károly 1806. körül a m. kir. helytartóságnál fogalmazó, 1810. körül titoknok. Egy leánya Mária maradt.
4. II. Gedeon táblabiró, meghalt 1830. tájban. Neje Csernyus Apollónia élt még 1857-ben;* ettől gyermekei:
Birtokos a többi közt Gömör megyei Felfalu, Répás, Zubogy, Bekenye, Ujfalu és Trizs helységekben.
a) III. Gedeon, kinek neje Mudrányi családból való.
b) Miksa, az 1843. évi országgyülésen Gömör vármegye követe, utóbb a forradalom után, mint ennek részese fogoly; az 1861. évi országgyülésen szintén azon megyéből a putnoki kerület képviselője. Nejétől gr. La Motte Luizától gyermekei: Róza, Berta, Oszkár.
c) Ferdinand 1837. körül Gömör vármegyének rozsnyói kerületéből képviselője, 1861-ben ugyan onnan képviselő. Neje Czékus családbeli.
d) Mária Kóos Károlyné.
e) Apollonia, meghalt 1858-ban mart. végén, Szent-Miklóssy Antalnak volt neje.
5. Ferencz Gömör vármegyének 1822–1831-ig honi főadószedője, 1833-ig hadi főadószedője. Első neje Balogh Zsuzsanna volt.
6. Zsófia Kubinyi Lajosné.
7. Judit.
Eddig a táblán állók; ezen kivűl ismeretesek, de helyöket a táblán ki nem mutathatjuk a következőknek:
Azon Zsigmondnak, kinek nejétől Fáy Máriától fia István volt.
Tán a most emlitett István az, ki 1806–1825. évi időközben Borsod vármegyének első alispánja volt.* Leánya Teréz 1815-ben már Bárczay László özvegye volt.
Ezen István tán testvére az I. táblán álló I. Józsefnek és I. Gedeonnak.
Ferencz, kinek nejétől Szentpétery Évától leánya Judit, ki Lossonczy Károlyné volt.
Idősb Ábrahám (tán szintén I. József és I. Gedeon testvére ?) 1815–1832-ig Torna vármegye első alispánja, ezután Ugocsa vármegye administratora 1835-ig, a midőn meghalt; már 1819-ben egyszersmind kir. tanácsos. Neje volt vargyasi Dániel Polexina.
Szintén nem állanak a táblázaton, s összeköttetésüket nem tudom kimutatni a következőknek:
Eszter hajadon 1815-ben, és Zsuzsanna jólészi Császár Gábor özvegye 1815-ben.*
Tán idősb Ábrahám nővére.
Továbbá: Zsuzsanna, 1815-ben Draskóczy Ádámné, Katalin Fáy Pálné, Julianna győri Halász Péter kapitány neje; és Zsófia ragyóczi Csoma Zsigmondné 1815-ben.
A család birtokos főleg Gömör, Borsod, Abauj, Torna megyékben, fő székhelye Ragály, hol négy kastélya áll, és Balajt, hol szintén többen birnak.
Czímerök a paizs kék udvarában zöld téren, hátulsó lábain álló oroszlán, első lábát ragadozásra nyujtva ki; a paizs fölötti sisak koronájából szintén olyan oroszlán emelkedik ki. A paizst szokásos foszladék veszi körül.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem