Ráskay család. (Ráskai.)

Teljes szövegű keresés

Ráskay család. (Ráskai.)
Zemplin vármegye ős régi kihalt családa, mely a Guth-Keled nemzetségből eredt a Butkay s több családdal együtt, mint e munka II. kötet 268–269. lapján* olvasható. Első tudható gyöke Ráskai Demeter 1209-ben királynéi főpohárnok Sáros megyében az ujfalusi vámot nyerte adományban.* Tán ennek fia volt azon Miklós 1224-ben bán, kitől az egész vérség leszármazott, mint a következő táblázat mutatja:
Hol egy iz kimaradt, mert Miklós bánnak fia István volt 1254-ben szintén bán, ennek fiai voltak: II. István, László, Ioákim és Pál.
Wagner, Diplomat. Sáros pag. 46. Fejér Cod. diplom. tomo III. vol. I. pag. 78.
I. tábla. Miklós 1224. bán; I. István bán 1254.; II. István 1278. országbiró mosoni főispán megbélyeg. 1280.; László 1280.; Joakim 1280.; I. Pál 1281. bán; III. István a Chatári, Márki, és Málczai cs. őse; I. Vid (Vitus) 1300. Ráskai cs. őse; Miklós 1320. Buthkai cs. őse; I. Lóránd de Ráska 1346.; I. János 1346.; I. Lóránd; II. Vid 1382–95.; I. Menyhért; III. Miklós; Lukács (zeretvai Ramocsai Kata); IV. Miklós 1412.; III. János 1410.; I. Sebestyén.; V. János.; IV. István.; III. Loránd.; I. László 1411.; II. János; I. Ambrus; VI. Miklós (Ágnes özvegy 1443.); Folyt. II. táblán.; II. László; V. Miklós 1477–78. (Erzse özvegy); VII. János; I. Balás tárnok mest. † 1517. (Zubor Kata); Ilona (Naményi Gergely); VI. István dictus Fejes (Felső-Ztubiczai Dorkó); II. Balás dictus Gazdagh. (N. Bora); I. Ferencz; IX. János (sóvári Sóos Margit); Erzse (1. Belczei György 2. Ormándi Benedek); Mátyás Ráskai Sóos nevű; X. János †; III. András 1592. (Terebesi Zsófia); Miklós †; II. Tamás †; Margit (gersei Pethő Ferencz); Bora.; Erzse.; I. Gáspár 1540. nógrádi főispán; IX. István 1542.; Dorkó (Bebek Ferencz); Ilona (lindvai Bánffy Ferencz); Zsófia (györgyi Bodó Ferencz)
II. tábla. I. László, ki az I. táblán. 1411.; V. István 1428.; I. Tamás.; IV. János 1466. (Margit özv. 1476.); I. András 1428.; I. György (1. n. m. Bánffy Zsófia 2. Palóczy Kata); I. Mihály csanádi prépost 1526.; II. András 1574.; VII. István.; II. György zemplini alispán elesett Mohácsnál 1526.; VIII. János; II. Mihály (Rápolthy Margit); Kata (Bessenyői Lukács deák); VIII. István; I. Zsigmond (anarchi Tegzes Bora); Kata (1. Horváth Muranics Fer. 2. Barkóczy László 1589.); Anna (Ilosvay Mihály); Fruzsina (rédei Horváth György); IV. Ferencz 1566. (Viczmándy Kata); X: István †; Bora (Bakolczy László); Zsuzsa (1. Palojthay Miklós 2. Uray Sándor); Magdolna (1. Lorántffy Farkas 2. Eödönffy Kristóf); II. Ferencz 1550. (Csegedi Orsolya); Krisztina 1563. (1. Csáholyi Imre 2. Kis-Várdai János 3. petropolyai Horváth Ferencz); III. Ferencz.; II. Zsigmond.; III. Mihály zemplini követ 1596–96. (Pinkóczy Zsuzsa); György.; György.; II. Gáspár.; V. Ferencz.; XI. István (1. Lövey Bora 2. Péchy Kata); Anna (Parlaghy István); VII. Ferencz (Pankotay Judit, özvegy 1651.); Éva.; Anna.; Erzse.; XII. István.
I. Vidnek fia I. Lóránd ráskai birtokáról már állandóan „Ráskay”-nak kezdett neveztetni. Öt gyermeke maradt; ezek közűl Menyhért magnélkül halt ki, II. Lóránd és III. Miklós* fiaikban enyésztek el; Lukács unokáiban végzé be ágazatát; Csak II. Vid terjeszté két fia I. László és II. János nevű fiai által továbbá is két ágon családját.
Egy táblázaton III. Miklós fiának III. Jánosnak fiáúl állanak azok, kik itt a táblázat szerint V. Miklósnak gyermekei voltak. Az itt közlött nemzékrend pedig Wagner Tabulae geneal. Ms. XXVII. táblájáról vétetett.
II. Jánosnak egyik fia V. Miklós volt, a ki 1477-ben élt és kisráskai birtokrészét, fiának I. Balásnak terhét is magára vállalván, elzálogitá Buthkai Andrásnak.* Négy gyermeke maradt, ezek közűl legnevezetesebb volt I. Balás, ki I. Mátyás királynak életében és halálakor Buda vára kapitánya, János herczeg híve, előbb főkomornok, utóbb tárnok mester volt,* és birta Fülek várát is. Halála 1517. táján történt. Nejétől Zubori Margittól három fia és hat leánya maradt. Fiai közűl
Szirmay C. Zemplin not. top. 101.
Jászay P. M. nemz. napjai 126. – Budai lex. III.
I. Gáspár II. Lajos király alatt főkamarás, tárnok mester és temesi főispán volt. Megmenekülvén a mohácsi ütközetből, 1526-ban Szapolyai híve lőn és Nógrád megyének főispánja.* Magnélkül halt meg. Nő testvére volt Magdolna Palóczy Antalné is, kinek férje Mohácsnál esett el. Fi testvére
Jászai P. A. m. nemzet napjai a mohácsi vész után 126. 241. 534.
IX. István 1540-ben Nógrád vármegye főispánja volt. Birta Végles várát is, melyet Turri Kristóf stajerfi elfoglalván, az 1542. évi beszterczei gyülés neki visszaadatni rendelt.* Szintén magnélkül halván el, a javakban a leányágak örökösödtek.
Jászai P. A. m. nemzet napjai a mohácsi vész után 115. 104.
I. Balásnak testvére volt VI. István is, ki másképen „Fejes”-nek neveztetett. Ennek fia IX. János szóvári Soos Margitot vévén feleségűl, fia Mátyás „ráskai Soos”nak neveztetett, azonban ez fiaiban ágazatát bezárta.*
1542. évi 10. törv. cz. Budai lex. III. 156.
II. Vitusnak másik fiától I. Lászlótól származó ága az előbbinél tovább élt. Ennek négy fia maradt: V. István* I. Tamás, IV. János és I. András. Ezek közűl
Szirmay, Szatmár várm. II. 60.
IV. János, kinek 1476-ban már csak özvegye Margit élt, négy fiat nemzett: I. Györgyöt, Mihályt, ki csanádi prépost volt 1526-ban,* III. Andrást és VII. Istvánt. Ezek közűl
Szirmay C. Zemplin not. top. 102.
I. György tartá fenn ágát, első neje nagymihályi Bánffy Zsófia, második Palóczy Kata volt. Ezektől hat gyermeke született: II. György, VIII. János, II. Mihály, Katalin Bessenyey Lukács deákné, VIII. István és I. Zsigmond. Ezek küzűl csak Mihálynak és Zsigmondnak maradt még ágazata.
II. György 1507-ben lett Zemplin vármegye alispánja, részt vett a Zemplin megyei nemességgel az 1526. évi gyászos mohácsi ütközetben, és ott el is esett.*
Szirmay C. Zemplin not. his. 45. 49. stb. és Istvánffy.
I. Zsigmond anarchi Tegzes Borbálától három leányt és egy fiút IV. Ferenczet nemzé, ennek Viczmándy Katalin feleségétől csak leányai maradván, ága fiágon elenyészett.
II. Mihálynak neje Rápolthi Margit volt.* Ettől csak két gyermeke maradt: II. Ferencz és Krisztina kinek három férje a táblán áll.*
A múlt század végén bizonyos Kupinszky élt, nagy genealogus, ki azonban – úgy látszik – összesógorositá családját Magyarország minden nevezetesb családjával; így ezen Mihálynak első nejétől Kupinszky Klára iratik, ki valószinűleg e genealogiákról jutott a Wagner tábláira is. Ezen emlitett Kupinszkytól gróf Széchényi Ferencz is több családfát másoltatott, melyek az itt idézett Geneal. Authent. féle kézirat két kötetében is találhatók.
Tán negyedik is, de ezek közt első férje volt rosályi Kun Pál, kiről és nejéről lásd Szirmay, Ugocsa 86.
II. Ferencznek nejétől Csegedy Orsolyától négy fia közűl III. Mihály 1595–1600. körül élt.* Felesége Pinkóczy Zsuzsanna volt, ettől gyermekei közűl XI. István kétszer házasodott, első neje Lövey Bora, a második Péchy Klára volt. Az előbbitől három leánya, két fia maradt, de ezekből
Szirmay C: Zemplin not. hist. 94. 95.
VI. Ferencz 1650-ben már nem élt, István pedig úgy látszik 1691. táján vitte sírba az ős Ráskay nevet.
A család czímere a Buthkai családdal közösen a paizs kék udvarában három farkas fog volt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages