b) A nyitrai ágazat.

Teljes szövegű keresés

b) A nyitrai ágazat.
Ez ágazat II. Sándortól (I. Zsigmond) fiától ered. Nevezett II. Sándor 1736-ban Nyitra vármegye főadószedője volt. Nejétől Skarbala Rozáliától négy fia és két leánya maradt, u. m. Terézia Visky Sándorné, Julianna Havorka Józsefné, Farkas, I. Antal, I. Pál, és II. Imre. Ezek közűl I. Antal magnélkül múlt ki. Farkasról legutóbb szólandunk.
I. Pál ügyvéd volt, s tán ő az, ki 1787-ben a dunáninneni kerületi táblánál segéd hivatalnok volt. Ennek nejétől Szmrtnik Klárától gyermekei IV. József, II. Zsigmond és Terézia Sinkovich Edmundné. IV. József Nagy-Szombatban született 1788. oct. 28-án. Papságra lépvén, 1832-ben esztergami kanonok, 1834-től az esztergami érsekség üressége alatt a megye vicariusa, 1844-ben lett beszterczei püspök. A forradalom után vád alá helyezve, 1850. mart. 14-én lekellett a püspökségről mondania, egyszersmind börtönre itéltetett, a pápai nuntius közbevetésére a Klosternenburgi ausztriai zárdába záratott, honnét kiszabadulván, Pozsonyba vonta magát, és ott halt meg 1859. dec. 24-én, eltemettetett a primás által az esztergami sírboltba. Testvére II. Zsigmond ügyvéd volt Nyitra megyében, ennek nejétől Salix Borbálától nemzett fia Ferdinand 1861-ben Nyitra vármegye esküdtje volt.
II. Imre nejével Hávor Annával nemzé VI. Ferenczet, ki Ezdeghen lakott, ennek Halácsy Katalintól gyermekei: Vilma Szeghő Antalné, II. Károly, Nep.-János, ki Bossányban lakott és híres ügyvéd volt. Nejétől Forstner Máriától maradtak gyermekei: Janka, Miksa, Geiza, Zsófia és Gabriella.
Következik II. Sándornak fia Farkas (Wolfgangus). Ez előbb (1767.) a magyar kir. kincstárnál titkár, utóbb (1770.) a marmarosi kincstári uradalom igazgatója, végre (1786.) helytartósági tanácsos volt. Családjára nevezetessé lett főleg az által, hogy 1770-ben, midőn Bakits Zsuzsanna, néhai Rudnay Ferencz özvegye a királyi tábla előtt az Ujfalussy leányág kirekesztésére nézve örökösödési pert inditott, abba magát azon téves vélemény mellett, mintha ő is a fölperes féllel az igénybe vett javakra nézve is osztályos közös vérségből származnék, beavatta, mire nézve annál inkább bevonattathatott, mivel az első közös eredeten kivül, mint kimutattuk, a fölperes vál-ősével a Rudnyánszkyak előde is egy anyától eredett, sőt a két család ősei, mint egyenkint említve volt, a Rudnay és Rudnyánszky névvel felváltva neveztettek, csak azon következetes megkülönböztetéssel, hogy a Rudnay család tagjai mindég Ujfalusi, a Rudnyánszkyak pedig mindég dezséri előnévvel különböztettek. Ezen pernek, melyben az igényelt javakra nézve Farkas a beavatkozástól elüttetett, azon jó eredménye lett, hogy a Rudnyánszky család nemzékrende törvényes és hiteles világosságot nyervén, a Rudnay családdali közös anyáról való összeköttetése is kiviláglott; miután a mint annyiszor emlitve volt – a közös anyának dezseri Dvoncz Margitnak első férjétől divéki máskép ujfalusi Jóka Jánostól a Rudnay család fiágon, Dvoncz Margit második férjétől zomorfalvi Jókúthy I. Miklóstól pedig a Rudnyánszky család szintén fiu-ágon származott. Nevezett Farkasnak három gyermeke maradt: 1. Antonia Jankovich Miklósné, kinek fia Miklós ismét Rudnyánszky Flórát vette nőül, 2. IV. Miklós Nyitra vármegyének főszolgabirája volt, nőtlen és 3. VIII. János lakott Nagy-Szombatban. Feleségétől kisapponyi Bartakovics Jankától egy fia és két leánya maradt: Nepomuczena Justh Dénesné, Ágnes Benkő Ferenczné, és III. Antal lak. Zay-Ugróczon, kinek Sándor családbeli feleségétől gyermekei: Albertina Kiripolszky Károlyné, Béla, Pál, György, József, Titusz, Emma Bartháné.
Nyitra vármegyében az 1755. évi nemesi vizsgálatkor II. Sándornak Nyitra megyei főpénztárnoknak fiai I. Antal, I. Pál, II. Imre, valamint II. Sándornak testvére II. József, ki mint királyi táblai ülnök Pest vármegyében lakott, és ennek fiai, úgy I. József, ki Ürményben lakott, továbbá I. Lázár, I. Lászlónak fia, ki Bars megyében Szelezsényben lakott, mint Dezser helységbeli ősi birtokosok és régi gyakorlatban élő és köztudomás szerint a legelőkelőbb nemes családokkal összeköttetésben álló nemesek a kétségtelen nemesek sorába irattak, s arról bizonyitványt kaptak; elődük III. Mihály, – mint emlitve volt, – különben is még 1700-ban a Nyitra vármegyei birtokos nemesek sorába iratott.
A Trencsin megyei nemesi összeirások szerint András megyei jegyző 1629-ben, valamint fia I. Imre 1657-ben törvényszéki táblabirák a hegyen túli járásban, utóbbi 1688-ban Halácson; 1736-ban József és Elek Dezseren, I. László pedig Bars megyében 1748–1760-ban Elek és Lászlónak örökösei ugyan ott; 1768-ban Dezseren Elek és fia Ferencz, 1792–1795-ben László, 1834-ben Lázár.
Végezetül a számtalan birtokjogi viszonyra vonatkozó adatok közűl megemlitendő az előnevet adó ősi dezseri birtokról, hogy abban I. Sándornak fia I. László két nővérével 1739-ben megosztozván, utóbb I. Lászlónak unokái III. László, VI. János, V. Ferencz, II. Antal dezseri ősi birtokrészüket elzálogosították Motesiczky Pálnak, a ki azt jelenleg is zálogjogon birja.
A családfa következő:
I. tábla. Neztheus de genere Divék; Lőrincz 1348.; János 1348. 1361.; Zombor 1359. (Margit); Mokon de Jókúth; László 1348. 1361. de Jókúth; Detrik 1411.; – hézag – György de Jókúth 1429. 1449.; I. Miklós 1449. 1464. de Jókúth alias Kelecsény (dezseri Dvoncz Margit); Gergely. 1444. 1470. (Anna); Albert 1474.; I. Péter 1474. 1501.; I. Mihály de Jókúth 1474. 1501. (1. d. Dvoncz Róza 2. N. Borbála 1520.); I. István 1474.; 1-től Dora (Besznák Miklós); 2-tól Bereczk literatus de Jókúth 1513.; Zachariás 1513. (Dorottya unoka huga); Bora; Simon 1513.; Kata (Laszkár István); Margit (Laszkár János); Rudnay Dorottya 1544. (Beniczky Tamás); I. János 1544. 58. de Jókúth Rudnyánszky de D. Rudnay de D.; Kata (Mokon Miklós); II. György 1580. oszt. Rudnyánszky és Rudnay néven (1. N. N. 2. dezseri Potvor Sára); II. Péter 1580. oszt. 1600. Rudnyánszky és Rudnay (Csalticzky Zsófia 1575.); Folyt. a következő ábrán.; I. Ferencz 1600.
II. György, ki az előbbi ábrán. 1580. osztoz. Rudnyánszky de Rudnay néven (1. N. N. 2. dezseri Potvor Sára); 1-től II. János 1600. 1613. (Kolecsányi Magdolna); 2-tól Gáspár (Lahuta Kata); II. Mihály 1610. 1615.; I. András 1615. 1633. Trencsin v. jegyző; Bora 1615.; Zsófia 1615.; Magdolna 1615.; III. János 1656. 1663.; Folyt. II. táblán.; II. András 1640. (Eghry Bora); III. György 1640. (Zbisko N.); III. János 1664–89. (Nozdroviczky Anna); IV. György 1664. 89. (Prileszky Anna); Borbála 1665–1680. (Nozdroviczky Pál); Zsuzsa szül. 1671.; Kata sz. 1675.; III. Miklós szül. 1677.
II. tábla. I. András, ki az I. táblán. Trencsin v. jegyző; I. Imre trencsini tbiró 1657. 1672. (Besznák Jusztina); III. Mihály 1672. 1700. Nyitra v. szbiró (Szörényi Judit); I. Ádám; IV. János; Zsuzsanna 1698. (Szveteney Imre); I. Sándor 1698. zászló eles. 1710. kör. (Zahorák Éva); II. Miklós 1701. Csabajra költ.; I. Zsigmond 1700–1724. Nyitra v. szbiró (Egresdy Bora); Mária (Motusz Antal); I. László 1736–40. Barsba költ. (1. Viszocsányi Borbála 2. Keller Mária); Erzse 1740. (Bossányi Imre); I. József 1745. 1756. Ürményben (Hancsok Sarolta); Folyt. III. tábl.; Zsuzsa (Rudnyánszky János); Janka (Akács Mihály); 1-től Lázár1740–1770. (Apponyi Anna); III. Ferencz 1740. †; 2-tól II. László 1743. Biharban (Juricskay Klára); III. László barsi főszbiró 1775.; VI. János (Rudnyánszky Zsuzsa); V. Ferencz 1782. katona nőtl.; II. Antal sz. 1759. (Szokoly A.-Mária); I. Elek 1775.; A.-Mária; Éva 1794. (ivánkai Tóth János); Folyt. a köv. ábrán.; IV. Ferencz (Sztárok Anna); Magdolna (Gergely József); Victoria; VII. Ferencz ügyv. Pesten (Rába Izabella); IV. László
II. Antal, ki az előbbi ábrán. szül. 1759. (Szokoly A.-Mária); II. Lázár sz. 1786. † 1815. kancz. fogalm.; VI. József sz. 1788. † 1832. testőr stb.; III. Péter szül. 1789. lak. K.-Endréden (1. Lipovniczky Anton. 2. Ocskay Judit); IX. János sz. 1790. nyug. főh.; Flórián sz. 1793. barsi alisp. (Szirányi Amália); Kálmán sz. 1821. volt kancz. fogalmazó; Janka †; Tibor sz. 1824. † 1835.; Béla sz. 1826. ügyv. Pesten (Zádor Lila); Geiza †; Antonia sz. 1831.; 2-tól Titusz sz. 1836.; Ilona sz. 1849.; Etelke sz. 1854.; Tibor sz. 1856.; Gyula sz. 1857. †1858.
«» III. tábla. I. Zsigmond, ki a II. táblán. 1700. 1724. nyitrai szbiró (Egresdy Bora); II. József septemvir 1773. báró (b. Száraz Julianna); II. Sándor 1736. 55. Nyitra v. főperceptor (Skarbala Róza); IV. Mihály 1728. 36. elesett; Katalin 1736. (Skultéty Jakabné); Anna (Zlinszky János); Krisztina; Folyt. a IV. táblán.; II. Pál (Fa N.); I. Ignácz †; III. József 1756. (b. Perényi Katalina); VI. János †; V. György; I. Károly †; II. Antal; Mária (Gáal Gábor); Auguszt †; József sz. 1782. (farádi Vörös Kata); Sámuel sz. 1792. † 1848. eszterg. kanon.; III. Zsigmond 1804. 1840. (b. Lipthay Anna); Laura (gr. Ptolomais); Sándor; Ida † 1837. jan. 31. (Pesten); Teréz (Lipthay Sándor) Flóra (Jankovich Miklós); Natália; III. Sándor (b. Dessewffy Julia); Amália; V. Mihály szül. 1792. Békési követ (Jeszenszky Teréz); Iván (Dőry Anna); István; Terézia csil. ker. hölgy (gr. Ueberracker Ottó); István szül. 1856.; Hubert †; György; Mária (Kaján Sándor); Karolina (Asbóth); Emilia (Németh József); Gyula (szállás-pataki Mara N.); Gabriella apácza; Auguszta (b. Barkóczy); Alexandra (Polgár Zsigmond); Adalbert; József
IV. tábla. II. Sándor, ki a III. táblán. 1736. 1755. Nyitra v. főpercept. (Skarbala Róza); Farkas kamarai tanácsos 1770.; Teréz (Visky Sándor); Julianna (Hávorka Jánosné); I. Pál 1756. ügyvéd (Szmrtnik Klára); II. Imre 1756. (Hávor Anna); I. Antal 1756.; IV. József sz. 1788. † 1859. beszterczei püspök; II. Zsigmond ügyvéd (Salix Bora); Teréz (Sinkovics Edmund); VI. Ferencz Ezdeghen (Halácsi Kata); Ferdinánd ügyv. 1857.; János ügyv. Bossányban (Forstner Bora); Vilma (Szeghő Antal); II. Károly 1857.; Janka; Miksa; Gejza; Zsófia; Gabriella; Antonia (pribéri Jankovich Miklós); VIII. János N. Szombatban 1807. (Bartakovics Janka); IV. Miklós Nyitra v. főszbiró (nőtlen); Jankovich Miklós (b. Rudnyánszky Flóra); Janka (Justh Dénes); III. Antal Zay Ugróczon (Sándor N.); Ágnes (Benkő Ferencz); Albertina (Kiripolszky Károly); Béla 1857.; Pál 1857.; György 1857.; József 1857.; Titusz 1857.; Emma (Bartha)

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages