Ebeczky család. (Ináncsi). «»

Teljes szövegű keresés

Eredetileg – nevét tekintve – Nógrád megyei család, azon megyei Ebeczk helységről vevén nevét. Később Hont megyei Ináncs pusztáról Ináncsy-nak is neveztetett, mig végre e név előnevül vétetvén föl, mostanáig igy használtatik.
A családnak szakadatlan leszármazási tábláját nem birván, csak töredék-nemzékrendeket, és az egyes család-tagokat megnevezve közölhetjük. Ily töredék-nemzékrendek a következők *:
Wagner Mss. tom. LXX. p. 209.
Felician de Ebeczk; Tamás; Benedek; János; Miklós; László; Gergely; János; Tamás; György; Leustak; János; János
Egy másik leszármazási töredékben, hol már az évek is kitevék, ugy látszik kihalás után isméti fiusitásból igy alakult a családfa *:
Wagner Mss. tom. LXX. p. 209.
Jakab de Ebeczk; János 1344.; N. (Nényei Jakabné); Dorottya 1367. férje: (Jensul, Jakabnak fia); Borbála férje: Domokos; Ebeczky András 1476.; Borbála (Pyti); Luczia (Csuzy Benedek)
Biztosb – habár összefüggés nélküli – adataink vannak a családról a XVI. század közepétől kezdve, a mint a következők mutatják:
1567-ben Ebeczky Péter együtt védte Szádvárt Bebek nejével Patócsy Zsófiával *.
Istvánffy Historia R. H. 1685-ki kiad. 325. l.
1586-ban Ebeczky Mátyás kamarai titoknok, 1597-ben özvegye Eördögh Katalin él, kitől fia Sándor született *.
Bel Notit. nova Hung. tom. I. p. 456. – És másutt: Catharina Mathiae Ebeczky et Barbara Eördögh Georgii Lipthay consortes duas curias in Nemes-Kürth C. Nitriensi obligant ad annos septem Emerico Vitéz pro flnis octo quotannis pendendis 1590. Sz. Benedeki Conv. Fasc. VIII. Nro. 7.
1597-ben Ebeczky, máskép Inánchy Imre Nógrád megyében táblabiró, a ki Palojtay Lőrincz magvaszakadtán Hont megyei egész Simonfi-Palojtát, Luka-Palojtán és Zelteczkán curiát és részbirtokot nyer adományba, de a beiktatásnál ellentmond Palojtay Zsigmond stb. *. Tán ugyanezen Imre, ki 1628-ban pozsonyi kamarai tanácsos.
Sz. Benedeki Conv. Capsa E. Fase. 1. Nro 13.
1597-ben él Nógrád megyében Ebeczky Tamás.
1633-ban Ebeczky, máskép Inánchy György Nógrád megyei táblabiró (Juratus Assessor), 1647-ben szolgabiró, ennek családfája igy áll:
Ebeczky György (Madách Zsófia); György 1670. (Bossány Éva, utóbb Földváry Mihályné); Tamás 1675.; János; Mária
1647–1649-ben Ebeczky, máskép Inánchy István Nógrád megye jegyzője *.
Eredeti oklevelek szerint, valamint a többi következő adatok is.
1654-ben Ebeczky, máskép Inánchy Mihály egyike azoknak, kiket utazás közben a b.-gyarmati vár alkapitány Parducz Lukács kifosztott *. Tán ezen Mihálynak a neje Géczy Mária 1694-ben.
Protoc. C. Neogr. anni 1654. pag. 111.
1655-ben Korponán lakik Ebeczky László, ki mint tanu Bory István örököseinek osztályán jelen lévén, az erről kelt okmányra nyomott gyürű pecsétén, (melyen L. E. betük vésvék) czimerül egy száján átütött törökfejet viselt. A fej alatt egy oldalról csillag, másfelől félhold látszik. E Lászlónak – ugy látszik – maradéka György és Magdolna.
1663–1670-ben Ebeczky Menyhért táblabiró. 1684-ben csak özvegye élt.
1670–1673-ban E. János birt Zellőben.
1672-ben E. Imre, kinek neje Gyürky Zsófia, előbb Lipthay Sándorné *.
Sz. Benedeki Conv. Protoc. R. p. 332.
1670-ben E. Magdolna Battha Bálintné; 1671-ben E. Judit Spáczay János özvegye; 1672-ben E. Judit Voxith Horváth István özvegye.
1705-ben E. Sámuel Bercsényi Miklósnak irodai tisztje mind végig.
1707-ben E. István szintén Rákóczy forradalmában mint fő hadi tiszt vesz részt. Pecsétén czimerül egy koronás egyfejü sast, nyakán átnyilazva használt, e czimert ábrázolja a fölebbi metszvény *.
Egy 1707-ki május 1-jén Léván kelt levél szerint.
1755-ben élt Nógrád megyében Ebeczky Miklós a kétségtelen nemesek lajstroma szerint. Ennek jelenleg is élő ivadékát mutatja e táblázat:
Ebeczky N.; Rozália (Oroszlányi László özvegye) 1833.; Éva (Balás Ignáczné) Sipeken.; József Marczalban.; Ferencz 1858.; Lőrincz 1858.
Egy másik ág végső nemzedéke igy áll:
Ebeczky László (Sooros Apollonia); Sándor; László; Éva
A család Hont és Nógrád megyében birtokos.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT