Fáy család. (Fáji).

Teljes szövegű keresés

Egyike az okadatolva igazolható legrégiebb magyar nemes családoknak. Törzse Rugacs vitéz 1241-ben a sajói szerencsétlen ütközet után menekülő IV. Béla királynak, miután lova kidőlt, saját lovát adá át, maga pedig élete koczkáztatásával a hullák közé feküvén, az éji sötétségben menekült meg. A feláldozó nemes tettet, valamint fiainak is ez ütközetben tett szolgálataikat a király megjutalmazni kivánván, 1243-ban Rugacs két fiának Don- és Barnabás-nak Fáj nevü földet (ma helység Abauj megyében) adott királyi adományban, és annak birtokában V. István király által is megerősitettek *. Donnak fia, Rugacsnak unokája Orbán, s tőle az egész család ama birtokról Fáy-nak neveztetett. A család czimere szintén azon jelenetet jelvényezi, midőn Rugacs a királynak lovát átadja. E czimer egy fenálló hadi paizs, melynek kék mezejében egy ágaskodó fehér lovat egy magyar vitéz kantáránál fogva tart. A paizs fölötti sisak koronájából szintén fehér ló nyulik ki. Foszladék jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös, mint azt a metszvény mutatja.
Az eredeti oklevelek a család levéltárában vannak. Kiadva lásd Fejér Cod. Dipl. tom. IV. vol. I. pag. 286.
A nemzékrend a család adatai szerint több vonalra elágazva napjainkig igy jő le:
I. tábla.
Rugacs 1241.; Don; Barnabás; Fáy Orbán 1292.; Detrik 1312.; Cosmus 1320.; György 1331.; János; Balás 1380.; János 1390.; András; II. István 1416.; Pál †; Simon; György; Antal; János; András; I. Benedek; II. László; András; András; András; Lőrincz; János 1538. tanuló.; György; Mihály; Ambró; Miklós; Péter; Mihály; János; III. Benedek; Balás
Cosmus 1320.; I. László 1361.; I. István †; Lőrincz 1401.; András; Sebestyén 1438.; Ferencz kassai kapitány.; György; II. Benedek; György; IV. Benedek 1504.; Benedek; András; III. István 1584. Abauj v. követ s törökorsz. követ.; V. Benedek; Péter lefejeztetett Konstantinápolyb.; Mihály; Gábor török fogoly.; III. László elesett.; Gábor elesett.; Sándor; András kapitány elesett.; IV. István 1654. Abauj v. alispán s csapatvezér. (ecsédi Rőthy Kata); V. István 1. Garay Anna. 2. Szinyey Bora. 3. Runyai Soldos Zsuzsa); IV. László tanácsos. (Monoky Kata) Lásd folyt. V. táblán.; 1-től György; András Lásd ezeknek folyt a II. táblán.; 2-től István (Dessewffy Kata); Lásd III. táblán.; Bora (Kajaly Pál); Ilona (Tornallyay); 3-tól Gábor (Diószeghy Zsuzsa); Folyt. IV. táblán.; Klára (Bárczayné)
Mint a táblázaton is megjegyezve áll, Donnak fia Orbán 1292-ben már Fáy-nak neveztetett. Orbánnak három fia közül Detrik fiában kihalt. György a XVI. századik fentartá ágazatát, ezen ágnak egyik vég-ivadéka János (Andrásnak fia) 1538-ban Krakóban járta iskoláit *.
Bursa Cracoviensis pag. 49.
Cosmus (vagy Kozma) ága leterjedt napjainkig. Ez ágon Lőrincznek fia Ferencz, ki kassai kapitány volt, György és Benedek fiában kihalt.
Sebestyén, ki 1438-ban élt, folytatá ágazatát tovább; egyik fia IV. Benedek öt fiat nemzett; ezek közül Péter és Gábor török fogságba kerülvén, amaz Konstantinápolyba vitetvén, ott lefejeztetett, 1620-ban tett végrendeletet *. Gábor pedig 18 ezer forinton váltá meg magát. Testvérök
Tudom. Gyüjtemény 1827-ik évi IV. k. 47.
III. István 1584-ben Abauj megye országgyülési követe, valamint II. Mátyás király egyik követe a török portára, nemzé Andrást, ki mint kapitány a lengyel csatában vérzett el; és
IV. Istvánt szintén Abauj megye alispánját, utóbb az erdélyi hadaknál csapatvezért. Ecsédi Rőthy Katától (Rőthy Orbán leányától) két fia maradt: V. István és IV. László, kinek ivadékát a V. táblán láthatjuk.
V. István 1672-ben kétszáz kila gabonát adott hadi segélyben a királynak; elvádoltatván, Leopold király által fölmentetett *. Három neje volt, az elsőtől Garay Annától (vagy Bora) született György és András, kiknek ivadéka a II. táblán lesz látható; második nejétől Szinyey Borbálától született VI. István (lásd ágazatát a III. táblán) Borbála Kajaly Pálné, és Ilona Tornallyayné. Harmadik feleségétől runyai Soldos Borbálától születtek Gábor (lásd IV. tábl.) és Klára Bárczayné.
Lehoczky Stemmat. II. 127.
Lássuk most ezek közül György és András ágát a következő II. táblán.
II. tábla.
V. István ki az I. táblán. (Garay Anna); György; András; Imre; György †; Pál; Mária (Ragály Zsigm.); N. (Kiszelyné); N. (Farkasné); Mihály; N. (Fáyné); Samu; Pál; Gedeon; György; Gábor; Judit (Veres Márton); András; Ádám (Czékus N.); Kata (Okolicsány); Mária (Széky Gábor); Mihály; Zsigmond (Vattay Bora); Péter; Pál; Bora (Onody); Julia (Giczeyné); Krisztina; Erzse; Anna (Jakabfalvy László); Ilona
V. Istvánnak második feleségétől Szinyey Borbálától született fia VI. István ily ágazatot alkotott:
III. tábla.
V. István ki az I. táblán. (Szinyey Bora); VI. István (kriváni Dessewffy Kata); József † a kurucz világban.; VII. István 1730. lak. Rhédén. (Tussay Anna); Sámuel; József; Zsigmond lak. Losonczon.; Samu (Ján Klára); Klára (Kántor Ferencz); Dániel lak. Sz.-Kovácsiban. élt 1821-ben is.
Dániel lak. Sz.-Kovácsiban. Élt 1821-ben is.; Rudolf 1807. (Vattay Krisztina); Mózses (Darvas Erzse); Károly (Darvas Zsuzsa); György lak. Péczelen.; Ida (Fáy Béla); József lak Ecséden. (Darvas Janka); Krisztina †; Francziska †; Ignácz (1. Kenessey Fanny. 2. Konkolyi Thege Apollonia); Béla; Jolánta; Mária; Irén; Geiza †; Julia; Amália-Krisztina †; Dániel † 1849. Szőnynél.; Mária; Károly † 1856. lak. Sz.-Kovácsiban. (Losonczy Juiza); Luiza (Fáy József)
Ez ág VII. István által Heves megyében, ennek fia Dániel által Nógrád megyébe származott át, s jelenleg is leginkább Pest és a nevezett megyékben székel. Közülök Dániel 1849-ben Szőnynél esett el.
V. Istvánnak runyai Soldos Zsuzsannától született Gábor fiától ivadéka, melynek egyik ága gróf, következőleg terjedt le:
IV. tábla.
V. István ki az I. táblán. (Runyai Soldos Zsuzsa); Gábor 1680–1729. Abauj várm. alisp. kir. tanácsos. (Diószeghy Zsuzsa)
Gábor 1680–1729. Abauj várm. alisp. kir. tanácsos. (Diószeghy Zsuzsa); László; Dávid jesuita.; Ferencz n.-váradi kanonok 1760.; Gábor; Kristóf; Erzse (Foglár Imre); János; Antal; János; Ferencz; Bertalan 1787. Torna v. főisp.; Ágoston Ugocsa v. főisp. gróf lett 1809.; Barnabás Ungh v. főisp. † 1829.; Ignácz; János (gr. Schmidegg Mária); István máltai lovag.; Mária; Bertalan; Antal tartom. biztos 1815–1825.; László 1810.; Gábor; József; Alajos kerül. táblai ülnök 1815–1825. Lak. Emődön Borsod várm.; Antal; Ignácz; Sándor; Lajos; Pál; Mihály; János; Gyula; Kálmán; Karolina; Adrien
E táblázat élén álló Gábor 1680-ban Abauj vármegye alispánja, 1729-ben országgyülési követe, utóbb a Tiszántúli kerületi tábla elnöke *. Diószeghy Zsuzsannától nemzett gyermekei közül Dávid jesuita, Ferencz nagyváradi kanonok 1760–1770-ben. Antalnak fia Barnabás 1787-ben a debreczeni kerületi tábla ülnöke, majd a m. kir. udv. kanczellárián referendarius (1810–1815.) udv. tanácsos, Szabolcs megye administratora, később (1825.) sz. István apostoli rend lovagja, Szabolcs vármegye főispánja, és Ungh vármegye administratora, legvégül pedig Ungh vármegye főispánja. Meghalt Pesten 1829. april 12-én, kora 76-ik évében.
Lehoczky Stemmat. II. 185.
László (Gábornak fia) két ágon terjeszté ivadékát. Egyik fia Ágoston előbb (1787-ben) Abauj vármegye alispánja, utóbb cs. kir. valóságos belső titkos tanácsos, Bereg vármegye administratora, és Ugocsa vármegye főispánja, 1809-ben utódaival együtt grófi rangra emeltetett *. Fiától Jánostól unokája István a máltai rend vitéze, hazánk egyik legjelesb zene-szerzője, és a magyar eredeti zene terjesztője és pártolója.
Hazai Tudósitások 1809. I. félév 4-ik szám.
Lászlónak másik fia Bertalan 1787-ben Heves megye alispánja, utóbb (1810-ben) cs. kir. udv. tanácsos, és Thurócz vármegye főispánja. Több fia maradt; közülök
Antal 1815–1825-ben szeremségi tartományi biztos.
László a kir. kincstárnál hivataloskodott. (1810.)
Alajos kerületi táblai ülnök Debreczenben 1820–1825-ben.
Bertalan (Bertalannak fia) nemzé Antalt és Ignáczot, kiknek gyermekeik a táblázaton láthatók.
Következik IV. Lászlónak ága, mely eképen sarjadzott le:
V. tábla.
IV. László ki az I. táblán. (Monoky Kata); Ferencz; László †; Anna (Matolcsy György); Kata (Girincsy); Zsófia (1. Gönczy András. 2. Nagy Mih. 3. Szirmay Péter); Mihály; István (Dőry Kata); László; Erzse (Katona János); László; Kata (Puky András); Julia (Szunyogh Fer.); Zsuzsa (Farkas); György (Barczay Erzse); Gábor (Szunyogh Éva); Krisztina (Darvas Ferencz); Ferencz †; Kata (Máriássy István); András lak. Losonczon. † 1816. (Gyürky Erzse); Bora; Judit (Komáromy György); Kata; Judit; Klára; István; József; Ferencz; Pál; Erzse; Béla Péczelen.; Ferencz Péczelen.; Ábrahám (Szemere Erzse); Erzse; Anna; Zsuzsa (Ráday Gedeon); Lajos; Ferencz; Zsuzsa; Erzse; Róza; Klára; Julia; Kata; Sára; Károly 1819. (Kornis Teréz)
Mihály; Mihály (Ilosvay Klára); András (1. Szemere Judit. 2. Máriássy Borbála); Kata (1. Barczay Pál. 2. Barczay András); Mihály 1772.; László (Szemere Krisztina); Bora (Patay József); Krisztina (Szilassy); András szül. 1786. Pest várm. követ s iró. (Sziráky Zsuzsa); László (Jakabfalvy Julia); Apollonia (Soldos Péter); Kata (Kandó Gábor); Zsuzsa (Kós István); Bora (Csáthy Gábor); Gusztáv Gombán.; Lőrincz; Béla; János
Ezen ágazat IV. Istvánnak fiától IV. Lászlótól ered. E László Vesselény tanácsosa volt. Nejétől Monoky Katalintól több gyermeke maradt, és ezek közül Ferencznek és Mihálynak ága maig virágzik. Ez utóbbinak ivadéka
András született 1786-ki május 30-án. Kohányon Zemplin megyében m. akademiai igazg. s tiszt. tag, jeles mese-irónk, s humoristikus regény- s beszély-irónk, egyike azoknak, – irja életirója – kik az irodalom mostohább korában a magyar nyelv szeretetét, közkedvességü és a nemzeti élet rokonszenveihez s szükségeihez mért dolgozataik által terjesztették s megalapitották; ujabb időkben inkább a komolyabb irodalom s közhasznu hazafiui, egyesületi, politikai munkásság terén forgott, mint azon rózsás pályán, melyen járdalva annyi bájos virágot hintett előbb hazánk olvasó szép nemének kebelére. A magyar Phaedrus, vagy Lafontaine, wilbeforcei nevet vivott ki magának. 1835-ben Pest megye országgyülési követeül választatott, s az ellenzéki részen kitünőleg működvén, az országosan kínevezett pest-budai álló-hidi s játék-színi küldöttség tagjául választaték. Ő volt a Budán megalapult magyar szinháznak egyik igazgatója, a pesti takarékpénztárnak tervezője, atyja, teremtője, s mai napig tiszteletbeli igazgatója, tagja a Kisfaludy társaságnak; igazg. vál. tagja, s részint elnöke az ipar, kisded ovó, müvészi stb. egyleteknek; mindannyi tanuságául annak, miszerint a közügyek előmozditásában leghathatósabb részt vett, és egyik főtényező volt. Nyolcz kötetben megjelent szépirodalmi munkáin kivül még számos jeles művel gazdagitá irodalmunkat, jeleűl annak, hogy lelke még mindig fiatal erővel bir és működik *. Egyetlen fia Gusztáv lakik Gombán, 1848-ban Gömör megye másod alispánja volt.
Lásd Ujabb Ismeretek tára III. köt. 189. l.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages