Noszlopy család. (Noszlopi.)

Teljes szövegű keresés

Noszlopy család. (Noszlopi.)
Veszprém vármegyének egyik legrégiebb birtokos nemes családa. Fészke és ősi birtoka a nevezett megyében fekvő Noszlop helység, hol azonban már 1239-ben IV. Béla király adománya folytán a Benczések béli apátsága is öt ekényi jószágot birván,* már 1258-ban Jakab apátur a Noszlopi pusztán Illés, Bodon stb. jobbágyait nemes jobbágyokká tevé; oly föltétellel, hogy az apátur banderiumába szükség esetén egy lovast állítsanak.* Ez oklevelet később is nevezetesen 1342-ben az akkori apátur Miklós, a nevezettek utódainak, mint nevezi egyházi nemeseiknek, átirá.*
Fejér, Cod. dipl. tomo X. vol. 4. p. 727.
Fejér, Cod. dipl. tomo IV. vol. 2. p. 479.
Fejér, Cod. dipl. tomo VIII. vol. 4. p. 606.
Azonban a Noszlopy nevű család – úgy látszik – nem a nevezettektől származik, mert midőn Zsigmond király korában, 1409-ben Márton a béli apátur a noszlopi nemesek, nevezetesen pedig Illés és Gergely ellen noszlopi jószágának négyekényi része miatt pert indított, azon alkalommal nevezett Illés és Gergely, kiktől a mai Noszlopy család származik, azt vitaták, hogy ők régi nemesek legyenek, és birtokaik egy részét atyjok Pokának fia Miklós 1346-ban Noszlopi Chep fiának Jánosnak fia Máté özvegyétől törvény utján szerezték.* Mind a mellett is a béli apát megmutatván, hogy néki illetőségéből majd négy ekényi földje hiányzik, és az, az említett Illés és Gergely és ezek vérségének kezeikben legyen, az itélet folytán uj határigazítást nyert.* Azonban a per még ezután is elhúzódott egész 1425-ik évig, a midőn az már Palóczy Máté országbiró előtt folyt.*
Fejér, Cod. dipl. tomo IX. vol. 7. pag. 57.
Fejér, Cod. dipl. tomo X. vol. 4. p. 725–741. az itélet-levél közölve, mely az egész pert tárgyalja.
Katona Hist. critica tomo XII. p. 449. – Lehoczky Stemmat. II. p. 255. szintén említi Katonára utalva e pert, de nála sajtó-hibából 1125. év áll 1425. helyett, a mi az avatatlant könnyen tévedésbe viheti. – Egyébiránt Katona csak kivonatot közől, de olvastam családi közlés után az egész okmányt egyszerű másolatból, melyben szintén az évszámokban hibák vannak; tudniillik az 1239. okmány 1139-ik évinek iratik. V. ö. Fejér X. 4. p. 725.
Az eddig érintett okmányok alapján látjuk, hogy a családnak ősei közül a többi között 1346-ban élt Pókának fia Miklós, kinek fia volt Gergely 1409-ben; ismét 1409–1423-ban éltek Illés és Gergely testvérek, kik közűl Illésnek, 1425-ben fia Mihály deák (litteratus.)
A XVI. század első felében, a gyászos mohácsi vész után éltek Noszlopy Benedek és Gáspár testvérek, és noszlopi Trombitás Kristófnak fia Antal, kik Noszlopon fekvő rétjük és ehez tartozó haszonvételeikre Szapolyai György szepesi gróftól adományt nyervén, abban 1528-ban I. Ferdinand király által is megerősítettek.*
Oklevél családi közlés szerint.
Nevezett Noszlopy Gáspárnak fia (vagy unokája) volt egy másik Noszlopy Gáspár, ki nejétől Söjtöri Magdolnától nemzé Györgyöt,* ki 1619-ben nevezett édes anyjával már mint özvegygyel, a vasvári káptalan előtt jószág-cserét tett, oda adván tótfalusi egy jobbágy-telkét anyjának Nemes-Dömölkön fekvő szintén egy jobbágy-telekért.* Ezen Györgynek Gál Erzsébettől gyermekei Kata Kéry Györgyné (kinek leánya Kéry Ilona Kigyós Pálné lett) III. Gáspár és János voltak, kik 1648-ban osztoztak meg a nemes-dömölki birtokban hugukkal Kéry Ilona, Kigyós Pálnéval.*
Ezen György, ki 1619-ben élt, nem lehetett fia az 1528-ban élt Gáspárnak.
Családi oklevél.
Családi oklevél.
Nevezett III. Gáspár és János által a család két főágra oszlott, mint a következő táblázat mutatja:
I. tábla.
Noszlopy N.; Benedek. 1528.; Gáspár 1528.; N. N.; II. Gáspár (Söjtöri Magdolna özv. 1619.); György 1619. (Gál Erzse); Kata (Kéry György); Kéry Ilona (Kigyós Pálné); III. Gáspár osztoz. 1648. (Tarsol Erzse); János osztoz. 1648. Folyt. II. táblán.; IV. Gáspár 1717. (1. Geiger Julianna 2. Niczky Bora); 1-től Ádám osztoz. 1734.; Zsigmond osztoz. 1734.; 2-tól Sándor osztoz. 1734. (Dániel Julianna); Mihály 1734.; Krisztina.; Ádám; Zsigmond; János; Lajos.†; Imre; István görbői plébános.; Ágoston; Benedek.; József Tornán Veszprém várm.; István görbői plébános.; Ágoston; Benedek.; Gusztáv Nyitra megyében.; Antal sz. 1804. 1845-ben Sopron várm. sz. biró. 1861. főbiró.; Ferencz Soprony várm.; N. N.; Benedek; Pál sz. 1756. Benkeházán Vas várm. † 1826. (Zámory Janka); Gáspár; László; Sándor laknak Vas megyében.; Ignácz szül. 1797. Téthen 1858. urbéri főtörv. sz. elnök (Barcza Etelka); Pál szül. 1804. Téthen lak. Csécsényben (Dorfner Janka); Bálint Pápán.; Vendel katona.; Pál katona.; Balás tanuló.; Kálmán tanuló.; Miklós tanuló.; Tamás szül. Pápán 1828. 1861. Veszprém v. főügyész (Puzdor Laura); Gyula sz. 1854. Noszlopon.
János, ki az I. táblán. osztoz. 1648.; György; Ferencz; János 1685.; Ferencz.†; Mihály; Mihály lak. Veszprém †; István sz. 1705. (Simonyák Erzse); Ferencz sz. 1731. Noszlopon (Jegyei Katalin); Gábor sz. 1756. Noszlopon (Bárány Kata); Ferencz sz. 1796. Noszlopon † 1844. volt táblabiró (Domokos Julia); Elek sz. 1824. Noszlopon (Mesterházy Klementina); Béla sz. 1855.; Sándor sz. 1858.; János; György.; János; Boldizsár; Sándor.; Ádám.; József sz. 1764. Dömölkön; József katona Gallicziába költöz.; Samu; Samu katona.; János sz. 1801. Dömölkön jegyző és tanitó N.-Szőllősön; Mihály Iharosberényi pósta mester.; Gyula; Boldizsár.; Lajos; Béla; Károly sz. 1828. Pápán.; Zsigmond sz. 1831. Pápán.; Ignácz sz. 1834. N.-Szőllősön.; Dániel sz. 1836. N.-Szőllősön.; Márton sz. 1840. N.-Szőllősön.; Sándor; János.; László.; Antal.†; János; Antal Somogyba költöz; Sándor; Kristóf (Szeniczei Bárány Julia); Antal; Sándor.; Antal.; Antal (Gorove Anna); Gáspár v. korm. biztos kivégezt. 1849.; Pál.†; Titus Kaposvártt.; Amália (Madarászné); Jozefa.; Anna (Dezső); Julia (Pálffy); Erzse (Bersenyiné); «»Constantin.; Emil. sz. 1845.; Gyula. sz. 1848.; Stefania.
Mint a táblázatról láthatjuk, Györgynek Gaal Erzsébettől született két fia III. Gáspár és János által a család két fő ágazatra vált. Amannak ága az I. táblán, Jánosnak ága a II. táblán látható.
III. Gáspárnak fia ismét Gáspár két házasságból hagyott utódokat. Első nejétől jobbágyi Geiger Juliannától származott utódai közűl József Tornán Veszprém vármegyében, Gusztáv pedig Nyitra megyében laknak, s mindkettőnek gyermekeik vannak.
Sándornak Dániel Juliannától egyik fia Benedek, kinek utódai László és Sándor laknak Vas vármegyében; másik fia Pál szül. 1756. Benkeházán Vas vármegyében; meghalt 1826-ban. Nejétől Zámory Jankától Ignácz és Pál, mindkettő Győr megyében Téthen született, amaz 1797-ben, Pál az ifjabb 1804-ben. Pál táblabiró volt, lakik Győr megyében Csécsényben. Feleségétől Dorfner Jankától gyermekei a táblázaton láthatók.
Ignácz 1832/6. országgyülésen követ, 1838-ban kir. táblai ülnök, 1841-ben váltó törvényszéki elnök, és udvari tanácsos, 1848-ban hétszemélyes táblai ülnök, 1857-ben sz. István rend lovagja, 1858-ban a budai cs.kir. úrbéri főtörvényszék elnöke. Jelenleg lakik Sopronyban. Fia Tamás (szül. 1828. Pápán) 1861-ben Veszprém vármegye alkotm. főügyészévé választatott. Nejétől Puzdor Laurától egy fia van.
Sándor testvérének Mihálynak utódai közűl Antal (szül. 1804.) lakik Soprony vármegyében. 1839–1845-ben ugyanott szolgabiró; 1848-ban nemzetőri lovas kapitány, 1861-ben főbiró. Özvegy és gyermektelen. Testvére Ferencz lakik szintén Soprony megyében, s gyermekei vannak.
A II. táblázaton, mely Jánostól kezdődik, annak három fia György, Ferencz és János által a család három ágra oszlott, azonban Ferencz ága már kihalt. Jánosnak ágából él Elek Noszlopon, ki 1848-ban nemzetőri hadnagy, 1861-ben árva választmányi felügyelő. Nejétől Mesterházi Klementintől a táblázaton látható két fia van.
Györgynek két fia János és Miklós által ismét két ágazat képződött, János ágán Józsefnek fia János Nagyszőllősön Veszprémben tanitó és jegyző, több gyermek atyja, testvére Mihály Iharos-Berényben Somogy vármegyében pósta mester, szintén családapa.
Miklós ágán áll Antal, ki Gorove Annától négy gyermek atyja, Gáspár, ki a forradalombani részvéte miatt 1849-ben kivégeztetett; Titus s a többi, mint a táblázat mutatja.
A család czimere a paizs kék udvarában arany korona, mellyen férfi kar könyököl, kivont kardot villogtatva; ugyan ez ismétlődik a paizs fölötti sisak koronáján is. Foszladék jobbról aranykék, balról ezüstvörös.
Még egy töredék ágazat a mult század végeig lehozva, melyet a családfára illeszteni adatok hiányában nem lehetett, következő:
Noszlopy István (Saary Anna); Ferencz; János 1725 tájban; Ádám.; Anna (Balassa Mihály).

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages