Inczédy család. (Nagy-váradi, nemes és báró).

Teljes szövegű keresés

Inczédy család. (Nagy-váradi, nemes és báró).
A család magát Dalmátiából eredezteti, * honnan törzs-őse Icsvics vagy jobban Icsevics Márk 1480-dik év táján Mátyás kir. korában jött Magyarországra, és a törökök ellen vitézül harczolt; s ki – állitólag – Dalmátiában többi közt Ince, vagy Incze helységét is birta; ennek fia volt Icsevics Tamás ezredes, ennek fiai Mátyás és Péter * régi nemességüket megerősitő czimeres levelet nyertek Rudolf királytól; és miután Péter magnélkül halt el, Mátyás Bihar megyébe telepedve, dalmata nevét régi dalmacziai birtokukra emlékeztetőleg Inczédy-re változtatá, és ekkor vagy később nagy-váradi előnevet veve föl.
B. Inczédy fölötti halotti beszédben 1752-ben mondatik: „Domestica Intzedianae Familiae tabularia testantur.”
Kőváry-nál e Péter helyett Gergely áll, valószinüleg hibából, mert Kőváry csak Benkő után dolgozott, én a Benkő által használt halotti predikatziókat olvasám.
A család leágazása következő:
I. tábla.
«» Icsevics Márk 1480. tájt.; Icsevics Tamás Ezredes; Inczédy Mátyás armalist kap.; Péter †; Mihály † 1658. (1. Vadas Judit. 2. Csókási Kata.); II. Mátyás † 1678.; I. Péter † 1674. (1. Gazda Mária. 2. Szigethy Sára); Zsigmond (Cserey Kriszt.); I. Pál † 1704. táb. üln. (Lipcsey Klára); Lásd II tábl.; «»György fő postamester (Keresztes Bora); Mihály 1685. (Nádudvari Anna); L. III. tábl.;Erzse (Sárossy János); Kata (Harinnai Fer.); II. Péter Fejér főisp. (Diósi Druz.); Klára (Szilvássy János); III. Sámuel. Torda v. főbiró (Enyedy Jul.); Zsigmond őrnagy; Krisztina (1. nyári Inczédy Istv. 2. Buda Gáspár); Bora (Benkő István); III. Péter; Teréz.; László főkorm. tan. † 1829. jul. 31. (b. Kemény Kata); László (Thuri Kata); Kata (Toroczkay László); Sámuel (Mohai Kata); Anna 1. (Zeik László) 2. (Lészay Lajos); Sándor † 1844. (gr. Bethlen Bora); Zsuzsa (Barók János); Julia (Bokros Lajos); Karolina (Vass Fer.)
II. tábla.
I. Pál ki az I. táblán. † 1704. táblai üln. (Lipcsey Klára); József b. Józsinczy lett.; II. Pál † 1732. kora 36.; I. Gergely báró (gr. Kendeffy Ágnes); Zsuzsa (Toldalaghy Jánosné); III. Pál (Barcsai Ágnes.); II. Gergely † 1816. (Barcsay Karolina); Ágnes (Rhédei László); Zsuzsa (gr. Lázár József); Mária (P. Horváth Mihály)
III. tábla.
II. Mihály ki az I. táblán. 1685. (Nádudvari Anna); I. Sámuel báró (Lészay Anna); II. Sámuel (Vitéz Éva); II. György (gr. Vas Ágnes); István (Bánffy Ágnes.); Mihály †; Teréz; Ágnes; Teréz (Könczei József); IV. Sámuel (Haller Zsófia) 1819.; Ágnes (Vucs Márt.); Anna (Székely Ján.); József (Keczeli Ágn.); Erzse (Keczeli And.); Mihály (Hatfaludy Druzsa); Zsigmond (Simándi l.); Zsuzsanna (1. Kőszeghy László 2. Vita Sámuel); László (Becze l.); Gergely (Tarcza Róza); László. 3 leány; Jozefa (Tarcza Ján.)
Inczédy I. Mihálynak, ki 1658-ban halt meg, – mint az I. táblán látjuk, – két neje volt; az első Vadas Judit, a második Csókási Kata, Csókási Györgynek leánya, ki által az Inczédy-ek Bornemisza Annával, Apaffy Mihálynéval jutottak rokonságba; és ez összeköttetés volt oka, hogy nevezett Mihály oda hagyva nagyváradi curiáját. * Erdélybe telepedett, nagyobb előlépés reményében. Első nejétől gyermekei II. Mátyás, «»III. Péter és Zsigmond; a másodiktól I. Pál, György, II. Mihály, Kata Harinnai Ferencz, és Erzsébet Sárossy Jánosné születtek.
B. Inczédy fölötti halotti beszéd. L. róla Szalárdy Siralmas krónika 411. l.
I. Mátyás – valamint testvérei is – Apaffy fejedelemnél állt kegyben, vagy hivatalban. Midőn Apaffynak egykor – mint Bethlen irja * eszébe jött az özvegy Báthori Zsófia szépsege, nejétől Bornemisza Annától elválást tervezve, Inczédy Mátyást küldé ahoz, hogy őt megkérje. Azonban az éktelen házasságnak az urak igen ellene voltak. Meghalt Mátyás magnélkül 1678-ban.
Gr. Bethlen Miklós önéletirása. Kiadta Szalay László 392.
I. Péter, ki 1667-ben követségben járt a portára * Apaffynál belső kamarás volt, és a lengyel királyhoz járt követségben. Meghalt 1674-ben kora 36. évében. Első neje Gazda Mária, a második Szigeti Sára volt. Egy fia «»maradt.
Gr. Bethlen Miklós önéletírása. Kiadta Szalay László 420. l.
II. Péter, ki Fejér vármegye főispánja volt. Ennek diósi Druziannától fiai III. Sámuel és Zsigmond. *
Kőváry szerint Zsigmond, mert a B. Inczédy fölötti halotti beszéd szerint Ferencz másik fia.
III. Sámuel Torda megyének főbirája volt 1794-ben. Enyedy Juliannától fia László, val. bel. titkos, és erdélyi kormányszéki tanácsos, és a kolosvári reform. collegium igazgatója volt. Meghalt 1829-ki jul. 31-én kora 53. évében. B. Kemény Katalintól († 1844) gyermekeit az I. táblán láthatjuk, kik közül Sámuel nevét forradalomban ismeretessé tevé. *
Kővári Erdély nev. családai 127.
Zsigmondnak az őrnagynak gyermekei Péter és Teréz.
Ez ág nemes-rendü maradt.
I. Mihálynak I. Zsigmond fia Cserey Krisztinát * vette nőül, de csak egyetlen leánya maradt Klára Szilvási Jánosné.
Cserey Mih. Hist. 37.
György (I. Mihálynak fia) Apaffy Mihály titoknoka volt. Keresztesi Borbálától csak két leánya maradt. Krisztina előbb nyári Inczédi Istvánné, utóbb Buda Gáspárné; és Borbála Benkő Istvánné. *
B. Inczédy fölötti halotti beszéd.
I. Pál (I. Mátyásnak fia) kinek utódait a II. táblázat mutatja; előbb Apaffy udvari kincstárnoka, majd az összes fiscalis uradalmak igazgatója, * végre pedig kir. táblai ülnök lön. Meghalt 1704-ben. Nejétől Lipcsey Klárától négy gyermeke született: a) József, ki báróságot szerezvén, nevét Józsinczy-ra változtatá. Ezt és maradékait lássuk a Józsinczy családnál. – b) II. Pál ki nőtlen korában 1732-ben halt meg; – c) Gergely, kiről alább szólandunk, – és d) Zsuzsanna Toldalaghy Jánosné.
B. Inczédy fölötti halotti beszéd, és Cserey M. Hist. 125–61.
A most emlitett I. Gergely M. Terézia király asszonytól József testvérével együtt báróságra emeltetvén, mig József testvére s illetőleg ennek fiai nevüket Józsinczi-ra változtaták, I. Gergely megmaradván az Inczédy nevezet mellett, ágazatát e néven terjeszté le. Neje b. Kendeffy Ágnes volt, kitől két fia maradt: III. Pál Barcsai Ágnes férje, magtalanul halt el, és II. Gergely.
II. Gergelynek (ki 1816-ban halt meg) Barcsay Karolinától szintén csak leányai maradtak: Ágnes Rhédey Lászlóné, Zsuzsanna gr. Lázár Józsefné, és Mária Petrichevich Horváth Mihályné. S igy ezen bárói vonal fi-agon kihalt.
Hátra van még I. Mihálynak II. Mihály nevü fiáról szólanunk, kinek ivadékát a III. tábla tünteti föl.
II. Mihály előbb fő-postamester, majd kincstárnok lön Erdélyben, és 1685-ben a bécsi udvarhoz követségben is küldetett. * Nejétől Nádudvari Annától született fia I. Sámuel, ki szintén báróságot szerzett, és nejétől Lészai Annától következő gyermekei maradtak:
1685-ki oct. 24. art. 1. Kőváry szerint. – Az idéz. halotti beszédben „Magister scinii Libellorum, seu Registrator Provincialis-nak" iratik; ugyan e hivatalt előbb testvére György is viselé, s azután lett csak titoknok.
a) II. Sámuel báró, kinek Vitéz Évától csak egy leánya Teréz, Könczey Józsefné maradván, ágát bezárta.
b) II. György báró, gr. Vass Ágnestől fia IV. Sámuel, kinek neje gr. Haller Zsófia.
c) István báró, kinek b. Bánffy Ágnestől egyik fia József nejétől Keczeli Ágnestől nemzé 1) Zsigmondot (kinek neje Simándi leány) és 2) Zsuzsannát előbb Kőszeghy Lászlónét, utóbb Vita Sámuelnét. Másik fiának «»Lászlónak utódai a táblán láthatók.
d) Mihály,
e) Teréz, és
f) Ágnes, magnélkül haltak el.
Az Inczédy család Apaffy korában Alvinczen és Borbereken is nyert jószágot, s azzal együtt az ott fekvő Zrebernyik várát, mely az e családból kiszakadt Józsinczy családra mene által.
A család nemesi czimere, melyről Inczédy «»III. Péter 1757-ben vett czimeres levelet, *a paizs kék udvarában álló arany grif, első jobb lábával kivont kardot tartva. A paizs fölötti sisak koronáján pánczélos kar kivont kardot tart. Foszladék mindkét oldalról arany-kék.
Collect. Herald Nro. 60.
A bárói czimer – mely a bárói diplomában adatott, és melyet följebb a metszvény is ábrázol, következő: a fenálló hadi paizs öt udvarra osztatik, ugy hogy a paizs alsó részében gula gyanánt nyúlik be egy osztály. A paizs közepét pedig hatodik osztály gyanánt az ősi czimer paizsa (kék mezőben kardos grif foglalja el). Az 1. osztály kék mezejében hátulsó lábain álló oroszlán zöld koszorút tart. A 2-ik udvarban egyfejü sas repül, fölötte három csillag ragyog. A 3-ik udvarban ezüst kereszt látszik. A 4-ik mezőben bástya-fal fölött horgony áll. Az 5-ik gula alaku alsó osztályban ismét egyfejü sas repül. A paizst bárói korona fedi, azon két koronás sisak áll, a jobb oldaliból a kardos grif, a bal-oldaliból sas-szárny emelkedik. A sisakról szokásos foszladék hullámzik le. *
A czimer szinei, – bár azok a metszvényen megjelölve vannak, – a leirásból kihagyvák, mert bizonyos meghatározására nincsenek adataim.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages