Ányos család. (Faiszi és Vámosi).

Teljes szövegű keresés

Ányos család. (Faiszi és Vámosi).
Veszprém vármegyének egyik legrégibb nemzetsége, melynek nyomai a XI. századig felterjednek, midőn az Esztergárott lakott családnak embereit Chaknak Ugud várbeli hajdúi határjokban elfogván, megkötözték, miből azután per támadott, – mint irja egy családi tudositás. Nevét Ányos (Anianus) keresztnévből kapta, melyet valószinüleg egyik kiváló őse viselt. Az Ányos nevet a XIV. század végén és leginkább a XV. század első felében kezdé a család fölvenni. Már Gergely 1406. évi okiratban dictus Ányos de Vámosnak iratik. Előbbről de Vámos vagy de Faisz irattak magokat, mint ősbirtokaikról, de e két előnévvel is egy közös törzs ivadékai éltek, melynél fogva téves volt e munka I. kötet 46. lapján az Ányos családnak két családra osztása.
A család nemzékfáját oklevelesen 1266. évig vihetjük föl. Egy előttem feküdt okmány szerint * 1295-ben Vámosi Lőrincznek fia Pous, a maga és fiai Bolosey, Miklós és Péter, és testvére Ugrin neveikben Vamosozou-i szántóföldjeiből a veszprémi káptalan előtt eladott Pandur fiának Andronik ispánnak. Ez okmány tartalmát összevetve a veszprémi káptalan egy másik oklevelével * ugy látjuk, hogy nevezett Lőrincz 1266-ban élt testvéreivel együtt (ugymint Sándor, Mihály és Mikóval együtt) és családja királynéi udvari jobbágyoktól eredt, kik már előbb hadviselő jobbágyok vagy királyi pohárnokok (bucharii) voltak. Nevezett Lőrincztől kezdve családi oklevelek szerint * következőleg terjedt le:
Az eredeti, mint velem Véghely Dezső közlé, Tót-Vázsonyban Papp Ferencz urnál van.
Fejér Codex dipl. tomo. IV. vol. 3. p. 346.
Egy része kiadva Nagy Imre, Paur Iván stb. Hazai Okmánytár I. és II. kötetében.
I. tábla.
Lőrincz 1266. de Vámos; Pous 1295. de Vámos; Bolosey 1295.; Miklós 1295.; Péter 1295. 1345.; I. Imre de Vámos 1377–1401.; Gergely mester 1395. de Vámos Veszprémi várnagy 1401. ujad. de Faisz 1406. dictus Ányos; Péter 1395. 1401. †; II. Imre 1395. 1438.; I. János 1460.; I. Ferencz 1499–1508. (Zalabéri Beeri Margit özv. 1512.); Péter 1507–19.; Agata fiusítva (dobokai Sárközy Pál, budai alvárnagy 1507–1512.; II. Mihály. elesett 1593.; Erzse.; Bora.; Boldizsár 1546–91. Ányos de Faisz (Morgay Bora özv. 1592.); István.; Gergely 1592–1620. (Basó Krisztina.); Kristóf 1599–1608. Zalabér ura, (1. vás. Horváth Zsófi 2. Tarródy Anna 3. Kéry Anna, 1630. 4. Dancs Zsuzsa); Zsigmond (Petendy Erzse) †; 1-től Sándor 1629. (Kéry Anna Mária özv. 1630.; II. Ferencz (Sidó Judit); Éva Teréz (gal. Balogh István.); György 1592. 1620. †; Bernát 1602. 1612. †; Zsófia (Csemetey József.) Menyhért.; II. János 1606–36. Szalabér ura és kapitánya (1. Jóo Judit 2. Szemechey Anna, özv. 1641); Folytatása II. táblán.; I. Mihály de Faisz 1426–1456. (N. Agata, előbb Derecskei Pál özvegye); György 1452–80.; Krisztina 1484.; Orsolya 1484.; Krisztina 1452.; II. Mihály 1460.; Miklós.; Miklós.; Kriszina.; Bora (Marczaltői János.);
II. tábla.
II. János, ki az I. táblán. 1606. 1636. Szalabéri kapitány. (1. Joó Judit, 2. Szemechey anna, özv. 1641.); Péter 1629–1641. kapornaki kapit. (Chernel Anna osztoz. 1661); György 1661. †; Péter 1661. †; Zsigmond 1661–98. (1. Ladányi Magda 2. Csémy Klára 3. Taar Zsófia); 1-től Ádám; Péter; József; Sándor.; Krisztina 1723. 1732. (Zalabéri Horváth Ferencz.); Zsigmond; Róza; Erzse; Teréz.; 2-tól József; Antal (Hollósy Magda); Magdolna (Fényes Istv.); 3-tól V. Ferencz 1744. Fehér várm. esküdt.; Bora † 1641. előtt (Ebergényi Ádám.); Orsolya 1659–99. (Hosszutóthy István.); Anna.; György 1629. 1655–78. Egervári kapit. (Stansith Judit); III. Ferencz 1659–76. (Balasko Kata Teréz özv. 1679.); György 1679.; VI. Ferencz (Rőth Klára); János 1800. alispán s követ (Vigyázó Magd.); Zsófia (Zámetsnek János.); Kata (Mentler János.); Julia.; István Pál pálos költő sz. 1756 † 1784.; Anna (Komáromy Ferencz.); Mária Ter. (Perczel János) 1700.; Klára (Vernhard József.); Jozefa (Gaal József.); Fáni (Babies Ferencz.); I. Ignácz (Nagy Teréz.); Károly 1800. (Illós Anna); Julianna (Spissich Gábor.); Mária (Késmárky Gábor.); Imre †; Farkas főszolgabiró 1840. (Rosos Mária); Miklós. † Gyula. Sándor.; Antal.; Anna.; Móricz v. fő sz.-biró képviselő (Bezerédj Mária); Izabella. László. Antonia. Gizella. Erzse. Ilona.; János 1674. †; Sándor (Grup Mária); Mária (Zalay Péterné.); János végrend. 1738.; Zsuzsi 1745. (Hafenscher Simon.); Ferencz; Ferencz.; Bora 1699. (Csató Mihály); IV. Ferencz (Somogyi Kata özv. 1745.); János.;
Ignácz, ki az előbbi lapon. főszolgabiró és iró † 1829. oct. 20. k. 68. (Payzs Teréz); Lajos †; Zsigmond. †; Lajos †; Klára (Hanovszky János.); Boldizsár.; Karolina (Salomváry Ferencz.); Pál (Balogh Erzse.); Gizella; György; Pál; Cornelia; Krisztina; Carolina; Gejza.; István 1842. főszolgabiró (Bay Mária); Ida; Tivadar; Mária.; Luiza (Kovács Imre.);
A család régi okmányainak egy része a „Hazai Okmánytár“ czímü gyűjtemény I. és főleg II. kötetében közöltetvén, ezekben is láthatni Zsigmond királynak Vámosi (néhol Faiszi) Gergely mester részére, ki veszprémi várnagy volt, ugy gyermekei részére is 1401–1437. év közt kiadott Esztergár s egyéb birtokra szóló adomány és más okleveleket *. Fiai I. Mihály (Faiszi Ányos) 1452-ben Hunyadi János kormányzótól kap Kővágó Eörs (Zala megyei) helységben birtok részt *.
Hazai okmánytár, kiadják: szopori Nagy Imre, Paur Iván stb. Győr, 1864. I. II. kötet
Hazai okmánytár, kiadják: Szopori Nagy Imre, Paur Ivánt stb. Győr, 1864. II. kötet 314.
Nevezetes válság érte a családot a XIV. század végén, midőn mind I. Mihálynak, mind II. Imrének ága fiágon kihalván, az Ányos családnevet enyészet fenyegette, azonban az érdemeket és terjedelmes birtokot szerzett I. Ferencz, kinek zalabéri Béeri Margittól csak egy fia Péter és egy leánya Ágata nőül ment dobokai Sárközy Pál * budai alvárnagyhoz, kinek gyermekei által nevezetesen Boldizsár által az Ányos név fenmaradt, és e szerint ő a család uj alapitójává vált.
Tehát nem Sarkóczy (Sárközy helyett) mint az I. kötet 47. stb. lapjain hibásan állott.
Ágatának testvére Péter magtalan lévén, valószinűleg atyja intézkedéséhez képest még halála előtt 1511-ben birtokait azon esetre, ha csak ugyan örökös nélkül halna meg, Ágata nővérének a budai káptalan előtt örökösen bevallotta. E birtokok a következő helyeken feküdtek: Veszprém megyében: Faisz, Vámos, Hidegkut, Lepsény, Esztergár. – Fehér megyében: Mecsér, Balinka, Csoron-Sz. György, Zemi-Balkonya. – Zala megéyben: Felső-Őrs, Füred, Bére puszta, Pakod, Bagyk, Bozo, Vadkert, Orosztony, Udvarnok, Puszta-Misérd és Kis-Várallya. – Vas megyében: Kecskéd, Sz.-Márton. – Borsod megyében: Keresztur és Kisfalud helységek és pusztákban. Ekképen Agata nem csak az Ányos nevet, de a család birtokokat is nagy részben utódaira szállitá.
Ágatának egyik fia II. Mihály, mint jeles katona 1593-ban a törökök elleni harczon golyó által találva vitézül esett el *.
Istvánffy, Historia Hung. 1685. kiadás 399 lap.
A család tagjai a régibb időkben, mint a tábla mutatja – Veszprémben, Kapornakon, Egervárott és Szalabéren várkapitányságot viseltek, ez utóbbi várnak a XVII. század elején a család örökös uráúl is írta magát, valószinüleg a szalabéri Béeri Margit ősanya után örökösödvén. Utóbb főleg Veszprém megyében hivataloskodtak, hol az ujabb időben VI. Ferencz ágán János, mint alispán és országgyülési követ, testvére II. Ignácz († 1829. kora 68. évében), mint főszolgabiró és iró, István, mint főszolgabiró (1842.) tűntek ki. Ez utóbbi 1861-ben országgyülési képviselő is volt. Ugyan ez ágon állt István, vagy szerzetesi néven Pál, pálos szerzetes és nevezetes költőnk is.
I. Ignácz ágán, unokái a most is élő Farkas 1840-ben, testvére pedig Móricz 1849-ben viselt főszolgabiróságot.
A család czímere – mint föllebb a metszvény mutatja – a paizs udvarában ágaskodó szarvas, nyakán nyillal átlőve; ugyan ilyen szarvas látható a paizs fölötti sisak koronáján is.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages