Szlávy család. (Érkenézi és okányi)

Teljes szövegű keresés

Bihar, Szabolcs, Szatmár stb. megye birtokos nemes családa. Családi értesítés szerint ősei a XVI. században már Győr megyében említetnek, azonban adatok hiányában a hiteles családfa csak a XVII. század végén kezdődik. Ekkor élt Szlávy János, (ki 1674. táján született) és Kovácsy Erzsébettel két fiát I. Pált és I. Györgyöt nemzette, kik által a család két fő ágra szakadt, mint a családfán * láthatni.
Családi közlés szerint.
I. tábla.
János tbiró sz. 1674. körül (Kovácsy Erzse); I. Pál sz. 1706. † 1787. beregi főisp. (1. b. Perényi Kata 2. Fischer Anna 1781-től) érkenézi ág.; I. György sz. 1726. † 1801. tbiró, s hzg. urad. igazgató (Laczkovich Magdolna) okányi ág.; Folyt. II. táblán.; 1-től Róza sz. 1753. (Czindery Rochus); Antal sz. 1754.; II. Pál sz. 1755. kanczel. tan.); Imre.; József kapit. †; Ferencz Xav.; Ignácz hadnagy.; István.; Anna (Ribínyi Keresztély); Antal.; Fillippina Anna.; János sz. 1773. † 1831. kapitány; 2-tól Sal. Ferencz sz. 1782. † 1856. oct. 31. (adelsbergi Affalter Kata); Folyt. a köv. lapon.
Sal Ferencz, ki az előbbi lapon. sz. 1782. † 1856. nov. 31. (adelsbergi Affalter Kata); Károly sz. 1803. (Schwethelm Teréz); Tivadar sz. 1805. (Skoddál Anna); Matild.; Mária sz. 1812. † 1837.; Vilma 1814. (Zigmund József); Ferencz Ér-Mihályfalván.; Anna †; Gejza †; Laura †; Gejza cs. kir. főhadn. sz. 1834.; Hermina †; Tivadar †; Ferencz sz. 1834.; Matild sz. 1836. (Fráter Lajos); Adolf sz. 1840.; Karolina sz. 1846.
II. tábla.
I. György, ki az I. táblán. sz. 1726. † 1801. (Laczkovics Magdolna); Mária sz. 1761. † 1837. (1. Baranyi Péter. 2. Majláth György pers.); II. György sz. 1764. † 1818. fő szbiró (Balás Julia); János sz. 1772. † 1840.; Julianna sz. 1773. † 1826. (Gedeon Ferencz); László sz. 1774. † 1849. kir. tan. (1. gr. Forgách Antonia. 2. Plays Virginia); Antal sz. 1778. őrnagy (Spirk Luiza); és a többi.; Karolina (Szental Ferencz) † 1848. m. 2.; Róza sz. 1798. aug. 30. (b. Wuisthof Károly. táborn.); Eduárd sz. 1800. aug. 17. kapitány (Noszky Mária); Vilmos sz. 1802. máj. 24. † 1802. jun. 5.; Miklós sz. 1803. dec. 1. (Nagy Sarolta); Viktor sz. 1816. dec. 11. (Juricskay Nina sz. 1826. apr. 29.); György sz. 1838. dec. 2.; László sz. 1846. sept. 7.; Béla sz. 1848. máj. 16.; Olivér sz. 1851. apr. 12.; Sándor sz. 1852. octob. 20.; József. sz. 1818. nov. 23.; Antal †; Károly †; Julianna sz. 1827. nov. 4. (gr. Nyáry János); Johanna †
A tábla élén álló törzsnek Jánosnak két fia I. Pál, és I. György 1766-ban Mária Terézia királyasszonytól czímeres nemes levelet nyertek, * mely szerint czímerök függőlegesen kétfelé osztott paizs, a jobb oldali kék udvarban zöld téren természetes színű gólya áll, csőrében ezüst kígyót tartva; a baloldali vörös udvart fekmentes arany szelemen, melyen hat ágú vörös csillag ragyog, két felé osztja, a szelemen fölött és alatt arany leopárdfej látható. A paizs fölötti sisak koronáján két, egymásra helyezett sasszárny látható, a háttérben álló kék, az elő térben álló vörös, és ennek közepén ismét arany leopárdfej látható. Foszladék jobbról ezüstkék, balról aranykék.
Liber regius és Adami, Scuta gentil. tomo XII. szerint.
Az említett két testvér által két ágra oszlott a család I. Pál az általa adományban Szabolcs megyében nyert Érkenéz helységről, I. György Bihar megyében kapott Okány helységről kapta előnevét. Szóljunk rólok egymás után.
I. Pál szül. 1706-ban. 1747-ben a tartományi biztosságnál titoknok, később a kir. ügyészségnél szolgált Derecskén, 1756-ban procurator, 1763-ban a kir. táblánál itélő mester, utóbb kir. ügy igazgató, és az udvari kamaránál tanácsos, 1782-ban septemvir, 1783-ban sz. István rend vitéze, 1785-ben Bereg vármegye főispánja, val. bels. tit. tanácsos * és 1787-ben a munkácsi kerűletbe királyi biztosnak neveztetett, azonban midőn ezen méltóságot épen megköszönni járt Bécsben, a vendéglő lépcsőin hirtelen szélhűdés életétől megfosztá 1787-ben, kora 81. évében. Ő kapott Szabolcsmegyében Érkenéz és Ér-Mihályfalra helységre adományt 1785. táján, és abba be is iktattatott. * Két neje volt, az első báró Perényi Katalin, a második Fischer Katalin, előbb Kovácsné, kit 1781-ben vett feleségűl, az elsőtől tizenkét, a másodiktól egy gyermeke volt, mint a táblán láthatók. Ezek közűl:
Családi közlés, és nagyobbára mind ezt, t. i. hogy septemvir, val. v. tit. tan. és Bereg megye főispánja volt, B. Vay László is irja „Német hívség” czímű munkája 333–335. lapjain, azonban mi az 1770. és 1774. évi hivatalos országos tiszti névtárban is csak kamarai tanácsos, sz. koronai és kir. ügy igazgatónak találjuk; az 1787. évi Schematismusban már csak fia Pál a kanczelláriai titkár és tanácsos fordul elé. Lehoczkynál sem találjuk sem a septemvirek, sem a Bereg megyei főispánok sorában, Stemmatogr. pag. 79. és 116.
B. Vay Miklós id. h. 333.
II. Pál előbb Csongrád vármegye főjegyzője, innen a m. kir. udvari kanczelláriánál fogalmazó, majd titkár, egyszersmind tanácsos, végre referens tanácsos.
József előbb a Hadik, utóbb a Blankenstein huszár ezredben kapitány, elesett a franczia háborúban 1806. előtt.
Ignácz elesett mint hadnagy a török háborúban.
János előbb hadnagy az Eszterházy nevű m. gyalog ezredben, utóbb kapitány, meghalt 1831-ben. Mindezeknek utódaik nem maradtak. Azonban a második házasságból született
Ferencz (sales.) ki mint nyugdíjas cs. k. őrnagy 1856. oct. 31-én halt meg, nejétől adelsburgi Affalter Katalintól három leányt és három fiút hagyott maga után. Ezek közül Károly és Tivadar, kiknek a táblázaton álló gyermekeik vannak, birtokosok Bihar megyében Genyétén, az utóbbi Érkenézen is, Ferencz Ér-Mihályfalván és Érkenézen.
A másik ág, mely okányi-nak neveztetik, I. Pál testvérétől I. Györgytől származik.
I. György, (szül. 1726.) táblairó, és hzg. Eszterházynak derecskei, k.-várdai, s almási uradalmaiban igazgató volt. Meghalt 1801. máj. 4-én. Ő kapta Okányt Bihar megyében. Nejétől Laczkovics Magdolnától, ki 1795. jun. 29-én halt meg, következő 12 gyermeke született:
1. Anna szül. 1760. meghalt 1763. nov. 7-én.
2. Mária szül. 1761. jul. 25-én, előbb micskei Baranyi Péternek, utóbb székhelyi Majláth György personalis és főispánnak neje, meghalt 1837. mart. 13-án.
3. György szül. 1763. jul. 12-én, meghalt 1764. jan. 6.
4. György szül. 1764. oct. 13-án. Bihar megyében volt főszolgabiró, a Martinovics-féle bajba keveredvén fogságot szenvedett. Meghalt 1818. febr. 16-án. Nejétől Sipeki Balás Juliannától öt gyermeke a táblán látható, ezek közűl Eduárd kapitány és Miklós birtokosok Okányban.
5. Teréz szül. 1766. oct. 23., meghalt oct. 25-én.
6. Mihály szül. 1767. meghalt 1783. dec. 22-én.
7. Anna szül. 1769. april. 14. meghalt a. évi maj. 6-án.
8. Anna szül. 1770. jul. 28. mhalt a. évi sept. 22-én.
9. János szül. 1772. jan. 10-én. A Martinovics féle összeesküvésbe keveredvén, Kuffstein és Munkácsban 6 évet töltött rabságban, hol idejét tudományos foglalkozással, classicusok olvasásával töltötte. Bécsben lakott. Meghalt 1840. aug. 29-én, nőtlenűl.
10. Julianna szül. 1773. jan. 24-én. Meghalt 1826-ban. Gedeon Ferencznek volt felesége.
11. László szül. 1774. maj. 23-án. 1796-ban mint főhadnagy a franczia háborúban Lódynál sebet kapván, kilépett és Gallicziában hivatalnokoskodott, hol kerületi biztos volt, 1801-ben haza ment Bihar megyei jószágára, és 40 éven át nagy tevékenységet fejtett ki a Bihar, Békes és Arad megyei vizi szabályozások körűl, a közdolgokban is részt vett, 1828-ban Bihar megye részéről Soprony megyei conscriptor volt. Később kir. tanácsos és több megye táblabirája. Meghalt mint cs. k. tanácsos 1849. april. 25-én. Első nejétől gr. Forgách Antoniától, gr. Fáy János özvegyétől (ki † 1823.) fia Viktor, kinek gyermekei a táblán láthatók, második nejétől Plays Virginiától (ki sz. 1812. sept. 23.) fia György szül. 1838. dec. 2-án, birtokos Vircsolagon.
11. Antal sz. 1778. febr. 8-án. E század elején (1806.) b. Alvinczy ezredben hadnagy, hosszas katonáskodása után e pályát mint nyugdíjas őrnagy hagyá oda. Gyermekei közűl él József, (bír Álmosdon) mívelt férfiú, ki az 1848. évi dolgokért el volt 16 évre itélve, és Julia gr. Nyáry Jánosné.
Nem találjuk a családfán azon Jánost, ki 1844-ben az Oraviczai igazgatóságnál gyakornok, a forradalom alatt ott bánya-igazgató volt, és 1844. sept. 20-án Bihar megyétől nyert nemesi bizonyítványát Krassó megyében 1845. april. 30-án kihirdettette. Előneve szerint az okányi ágból volt.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages