Közreműködők

Teljes szövegű keresés

Közreműködők
E nagy irodalmi vállalat intézésében a következő bizottságok működtek közre:
Az igazgató-tanács, a melynek tagjai:
Szögyény-Marich László, aranygyapjas vitéz, valóságos belső titkos tanácsos, cs. és kir. Nagykövet a berlini udvarnál, elnök,
Gróf Wilczek János, valóságos belső titkos tanácsos,
Zaleski Fülöp lovag, valóságos belső titkos tanácsos,
Báró Chertek Emil, valóságos belső titkos tanácsos,
Ganglbauer Ernő, udvari tanácsos, a cs. kir. Udvari és államnyomda igazgatója,
Samokovi Jireček Hermengild lovag, osztályfőnők,
Jókai Mór, a magyar kiadás főszerkesztője,
Nagy Miklós, a magyar kiadás főszerkesztője,
Thallóczy Lajos, udvari tanácsos, a közös pénzügyminisztérium levéltárának igazgatója, az elnök meghatalmazottja.
A magyar kiadás szerkesztő-bizottsága:
Jókai Mór, a magyar kiadás főszerkesztője, elnök,
Berzeviczy Albert, valóságos belső titkos tanácsos,
Fraknói Vilmos, püspök,
Herrmann Antal, egyetemi magántanár,
Gróf Keglevich István, valóságos belső titkos tanácsos,
Király Pál, a polgári iskolai tanítóképző-intézet tanára,
Krenner József, egyetemi tanár,
Kršnjavi Izidor, nyugalmazott osztályfőnök, zágrábi egyetemi tanár, Horvát-Szlavonország kötetének szerkesztője,
Lóczy Lajos, egyetemi tanár,
Nagy Miklós, a magyar kiadás szerkesztője,
Pauler Gyula, miniszteri tanácsos, országos főlevéltárnok,
Pavić Ármin, horvát közoktatásügyi osztályfőnök,
Thallóczy Lajos, udvari tanácsos,
Gróf Zichy Jenő, valóságos belső titkos tanácsos.
A magyar kiadás pénzügyi bizottsága:
Báró Harkányi Frigyes,
Hegedüs Sándor, valóságos belső titkos tanácsos, magyar királyi kereskedelemügyi miniszter,
Jókai Mór, elnök,
Nagy Miklós, jegyző,
Wekerle Sándor, valóságos belső titkos tanácsos, a magyar kir. Közigazgatási bíróság elnöke,
Zárday József, a magyar kir. államnyomda igazgatója.
A magyar kiadás művészi bizottsága:
Benczúr Gyula, a magyar kir. festészeti mesteriskola igazgatója,
Feszty Árpád, festőművész,
Jókai Mór, főszerkesztő,
Keleti Gusztáv, királyi tanácsos, a magyar királyi mintarajz-iskola igazgatója, elnök,
Nagy Miklós, szerkesztő,
Roskovics Ignácz, festőművész,
Szalay Imre, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója,
Vágó Pál, festőművész.
A német kiadás szerkesztő-bizottsága:
Gróf Wilczek János, valóságos belső titkos tanácsos,
Báró Andrian-Werburg Nándor, udvari tanácsos,
Ganglbauer Ernő, udvari tanácsos, a cs. kir. udvari és államnyomda igazgatója,
Grassauer Nándor, kormánytanácsos,
Hanslick Ede, udvari tanácsos, egyetemi tanár,
Jagić Vratoslav, udvari tanácsos, egyetemi tanár,
Menger Károly, udvari tanácsos, egyetemi tanár,
Minor Jakab, egyetemi tanár,
Streit András, építészetei tanácsos.
A német kiadás pénzügyi bizottsága:
Báró Chertek Emil, valóságos belső titkos tanácsos, elnök,
Gróf Wilczek János, valóságos belső titkos tanácsos,
Ganglbauer Ernő, udvari tanácsos,
Thallóczy Lajos, udvari tanácsos, mint az igazgató-tanács elnökének meghatalmazottja.
A német kiadás művészi bizottsága:
Gróf Wilczek János, valóságos belső titkos tanácsos,
Eisenmenger Ágost, tanár,
Fritz György, kormánytanácsos, a cs. kir. udvari és államnyomda aligazgatója,
Ganglbauer Ernő, udvari tanácsos, a cs. kir. udvari és államnyomda igazgatója,
Hecht Vilmos, a cs. kir. udvari és államnyomda fametszőosztályának vezetője,
Hölder Alfréd, kereskedelmi tanácsos, udvari könyvkereskedő,
Schaeffer Ágost, kormánytanácsos,
Streit András, építészeti tanácsos.
A munka folyamata alatt elhúnytak:
Rudolf trónörökös főherczeg Ő cs. és kir. Fensége;
a magyar kiadás bizottsági tagjai közűl:
Haynald Lajos biboros érsek, Hunfalvy János, Ipolyi Arnold püspök, Lukács Béla, Mészöly Géza, Miskatovics József, Péchy Imre, Pulszky Ferencz, Pulszky Károly, Salamon Ferencz, Szabó József, Szabó Károly, Szilágyi Sándor, Torma Károly;
az osztrák kiadás bizottsági tagjai közűl elhúnytak:
Arneth Alfréd lovag, Beck Antal lovag, Becker M. A., Dumba Miklós, Engerth Ede, Falke Jakab lovag, báró Hasenauer Károly, Hauser Ferencz lovag, Lützow Károly, Miklosich Ferencz, Müller Lipót Károly, Neumann-Spallart X. F., Nordmann János, báró Schmidt Frigyes, Schweitzer Lipót, Trenkwald József M., Volkmer Otmár, Weilen József lovag, gróf Wurmbrand Gundacker, Zeissberg Henrik lovag.
 
 
A magyar kiadás szerkesztésénél Jókai Mór főszerkesztő és Nagy Miklós szerkesztő mellett mint szerkesztőségi belső munkatársak működtek közre:
Ballagi Aladár, Herrmann Antal, Jancsó Benedek, Katona Lajos, Király Pál, Molecz Károly, Pasteiner Gyula, Szívos Béla és Váczy János.
A Horvát-Szlavonországot ismertető kötetet Kršnjavi Izidor szerkesztette, s a vállalat magyar szerkesztősége részéről e kötet szerkesztési munkálatainak intézésében részt vettek Thallóczy Lajos, Pauler Gyula szerkesztő-bizottsági tagok és Hodinka Antal mint munkatárs.
A Magyarországot ismertető kötetekbe irodalmi dolgozatokat adtak:
Rudolf trónörökös Ő cs. és kir. Fensége,
József főherczeg Ő cs. és kir. Fensége,
Fülöp Szász-Koburg-Gothai herczeg Ő Fensége,
Badics Ferencz, Baksay Sándor, Ballagi Aladár, Balogh Gyula, Bartalus István, Bedő Albert, Bedőházi János, Bella Lajos, Bellosics Bálint, Benedek Elek, Berzeviczy Albert, Bunyitay Vincze, Czambel Samu, Csánky Dezső, Csernátony Gyula, Dékány Mihály, Eötvös Károly, Farbaky István, Fincziczky Mihály, Francsics Norbert, Géresi Kálmán, Gonda Béla, Gyarmathy Zsigáné, György Aladár, Hadzsics Antal, Hankó Vilmos, Herrmann Antal, ifj. Herrmann Antal, Hidvégi Benő, Hoitsy Pál, Hodinka Antal, Horvay Ede, Hunfalvy János, Hunfalvy Pál, Ilosvay Lajos, Imre Sándor Istvánffy Gyula, Jancsó Benedek, Jekel Frigyes, Jókai Mór, Kandra Kabos, Kádár József, Károlyi Árpád, Káldy Gyula, Keleti Gusztáv, Keleti Károly, Kenedi Géza, Kincs Gyula, Király Pál, Kozma Ferencz, Körösi László, Kubinyi Miklós, Lehoczky Tivadar, Lóczy Lajos, Lovcsányi Gyula, Lukács Béla, Majláth Béla, Marczali Henrik, Maurovich Fábián, Márki Sándor, Mikszáth Kálmán, Moldován Gergely, Molnár Antal, Molnár István, Nagy Iván, Ortvay Tivadar, Pasteiner Gyula Paulay Ede, Pauler Gyula, Pechány Adolf, báró Perényi Zsigmond, Pildner Ferencz, Platthy Adorján, Pulszky Ferencz, Rákosi Jenő, Rodiczky Jenő, Ruffy Pál, Sajó Sándor, Salamon Ferencz, Schmidt Attila, Schönherr Gyula, Schullerus Adolf, Sochan Pál, Szabó Károly, Szádeczky Lajos, Szentkláray Jenő, Szívos Béla, Szívos Géza, Takáts Sándor, Teutsch Traugott, Téglás Gábor, Téglás István, Thirring Gusztáv, Tormay Béla, Törs Kálmán, Váczy János, Várady Gábor, Váró Ferencz, Weber Samu, Wekerle Sándor, Zsilinszky Mihály. (Azoknak száma, kik mint szakemberek vagy egyes vidékek alapos ismerői a czikkekhez adatokat és részleteket szolgáltatnak, s a czikkek reviziójában részt vettek, százakra megy.)
A Magyarországot ismertető kötetek részére rajzokat készítettek:
Stefánia özvegy trónörökösné főherczegnő Ő cs. és kir. Fensége,
Klotild főherczegnő Ő cs. és kir. Fensége,
Mária Dorottya főherczegnő Ő cs. és kir. Fensége,
Lujza Szász-Koburg-Gothai herczegnő Ő kir. Fensége,
Aggházy Gyula, Ágotha Imre, Baditz Ottó, Barabás Miklós, Bellosics Bálint, Benczúr Béla, Benczúr Gyula, Biczó Géza, Cserna Károly, Dörre Tivadar, Ebner Lajos, Feszty Árpád, Forberger Vilmos, Gajzágóné Fluk Paula, Goró Lajos, Greguss Imre, Greguss János, Gyárfás Jenő, Háry Gyula, R. Hirsch Nelli, Hollós Károly, Jankó János, Jantyik Mátyás, Jókai Mór, Kacziány Ödön, Keleti Gusztáv, Kimnach László, Liezen-Mayer Sándor, Ligeti Antal, Mannheimer Gusztáv, báró Mednyánszky László, Melka Vincze, Mészöly Géza, Miess Frigyes, Munkácsy Mihály, Nádler Róbert, Nagy Lázár, Neogrády Antal, Olgyay Ferencz, Pap Henrik, Papp Sándor, Pállya Czelesztin, Pataky László, Paur Géza, Predics Uros, Rauscher Lajos, Révész Imre, Richter Aurél, Roskovics Ignácz, Spányi Béla, Székely Bertalan, Szinte Gábor, Szirmai Antal, Tornay Gyula, Tölgyessy Artur, Túry Gyula, Újváry Ignácz, Vágó Pál, Vastagh György, Wagner Sándor, Zichy Mihály, Zsolnay Julia.
A Horvát-Szlavonországot ismertető kötet részére irodalmi dolgozatokat adtak:
Andrić Miklós, Bojničić Iván, Hadzsics Antal, Hefele Nándor, Hirc Károly, Hranilović Henrik, Iškra István, Kesterčanek Ferencz, Kramberger Ernő, Kršnjavi Izidor, Kuhač Ferencz, Laszovski Emil, Miler Nándor, Orlić Döme, Pinter Róbert, Senoa Milán, Truhelka Cziril, Zoričić Milán.
A Horvát-Szlavonországot ismertető kötet részére rajzokat készítettek:
Auer Róbert, Bukovac Balázs, Crnčić Kelemen, Csikoš Béla, Ekhel Hektor, Iveković Ottó, Katušić Pál, Kovacević Nándor, Mašić Miklós, Medović Czelesztin, Sunko Milán, Tišov Iván.
A magyar kiadás részére fordításokat végeztek:
Acsády Ignácz, Arató Gyula, Boncz Ödön, Csopey László, György Aladár, Heltai Ferencz, Hodinka Antal, Hodinka Ágoston, báró Kaas Ivor, Kanitz Ágost, Katona Lajos, Kenessey Kálmán, Király Pál, Kozocsa Tivadar, Lehr Albert, Pasteiner Gyula, Paszlavszky József, Pethő Gyula, Rákosi Jenő, Seemayer Vilibald, Simonyi Jenő, Szabó József, Szalay László, Sztankó Béla, Takáts Sándor, Törs Kálmán, Vargha Gyula, Váczy János.
A német kiadás szerkesztését Weilen József udvari tanácsos vitte 1889-ben bekövetkezett haláláig, a midőn Zeissberg Henrik udvari tanácsos, egyetemi tanár biztatott meg a szerkesztéssel, ki 1899-ben bekövetkezett haláláig az osztrák örökös tartományok hátralévő köteteinek szerkesztését befejezte. A bécsi szerkesztőségben, mint titkár, a munka kezdetétől befejezéseig Böck József működött, s részben a szerkesztési munkálatok vezetésével is meg volt bizva.
Az osztrák örökös tartományokból irodalmi dolgozatokat adtak:
Rudolf trónörökös főherczeg Ő cs. és kir. Fensége,
János főherczeg Ő cs. és kir. Fensége,
Aelschker Edmund, Albert Ede, Alton János, báró Andrian-Werburg Ferdinánd, Angerer János, Bolozi Antonievicz János lovag, báró Babo Ágost Vilmos, Bachmann Adolf, Bartoš Ferencz, Barvitius Viktor, Barwińskij Sándor, Becher Ernő, Becker M. A., Bekk Adolf, Benussi Bernát, Biermann G., Bilinski Leo lovag, Bilý Ferencz, Bischoff Ferdinánd, Bittner Sándor, Bobrzinsky Mihály, Bolle János, Brandl Vincze, Bujatti Ede, Bulić Ferencz, Bylicki Ferencz, Canaval J. L., Chytil Károly, Commenda János, gróf Coronini-Cronberg Ferencz, idősb báró Czoernig Károly, ifjabb báró Czoernig Károly, Dalla Torre Károly Vilmos, Dan Demeter, Danilo János, Deininger János, Demattio Fortunatus, Demetrykiewicz Vladimir, Deschmann Károly, Dimitz Lajos, Dommes Albert, Dürnwirth Rajmond, Dürnberger Adolf, Dušek Lőrincz, gróf Dzieduszycki Vladimir, Eckl Vincze, Egger József, Möhlwaldi Egger Alajos, D’Elvert Keresztély lovag, Erber Tullius, Exner Vilmos Ferencz, Falke Jakab, Flis János, Frankl János, Francisci Ferencz, Gelcich Jenő, Gelcich József, Gerloni Ferencz lovag, German Ludomil, Geyer György, Gindely Antal, báró Gondola Ferencz, lovag Górski Konstantin Mária, Gottein Szilveszter, Gradl Henrik, Graeffe Ede, Grasberger János, Grimburg Rudolf, Grösser Máté, Guppenberger Lambert, Guttenberg Adolf, Guttenberg Herman, Habdank-Dunikowski Emil, Habison Vilmos, Hallwich Herman, Hann Gyula, Hanslick Ede, Hartmann Vincze, Hauer Ferencz, Hauser Alajos, Hecke V., Heeger Viktor, báró Helfert József Sándor, Herzberg-Fränkl Leo, Heyrowsky Károly, Hintner Bálint, Hoenig Miksa, herczeg Hohenlohe-Schillingsfürst Fülöp, Homma János, Hórmann Lajos, Hostinský Ottokár, Houdek Viktor, Hrabák József, Hubad Ferencz, Huemer György, Hugues Károly, Ilg Albert, Ilworf Ferencz, báró Jabornegg Márk, Jenny Sámuel, Jirasek Alajos, Jireček Hermengild, Jung Gyula, Kaindl Rajmond Frigyes, Kaltenegger Ferdinánd, Kałuzniacki Emil, Karell Armand, Karrer Bódog, Keesbacher Frigyes, Keller Ferencz Károly, Kenner Frigyes, Kerner Antal, Klaar Alfréd, Kleinwächter Frigyes, Sabladoski Klodić Antal, Kluczenko Vazul, Klvana József, Knoll Fülöp, Koerner Vincze, Kolbenheyer Erik, Kolombatović György, Koschat Tamás, Krainz János, Kraus Ferencz, Krek György, Krepler Rikhárd, Marchlandi Krones Ferencz lovag, Kuhać Xavér Ferencz, Kulka Rikhárd, Kupelweiser Ferencz, Kušar Marczell, Dúbravi Kusý Emánuel, Liszbergi Kutscha Tivadar, Lacher Károly, Lambel János, Lambl J. B., Langer Károly, Laschitzer Simon, Laube Gusztáv, báró Lazarini Lajos, Lebinger Norbert, Lecher Ottó, Lechleitner János, Lehner Ferdinánd, Leo Gyula, Levec Ferencz, Lewiczki Anatol, Liepopili Antal, Lind Károly, Liburnaui Lorenz József Román, Loziński László lovag, Luszczkiewicz László, Lützow Károly, Mach Ödön, Mader Károly, Majer József, Makowsky Sándor, Malinowski Luczián, Manastyrski Sándor, Marian S. Fl., Mattern Gyula, Matusiak Simon, Mayer Antal, Mayer Ferencz Márton, Mayer Fülöp, Mayr Sebestyén, Menčik Ferdinánd, Menger Károly, Mestenhauser Ede, Micheli-Tomić Valér, Micklitz G., Minor Jakab, Mocker József, Mojsisovics Ágost, Moro Miksa, Much Máté, Müller Frigyes, Murnik János, Mussafia Adolf, Muth Rikhárd, Naaff Antal Ágost, Neumann-Sallart X. F., Neuwirth József, Niederle Lubor, Niemann György, Noé Heinrich, Nordmann János, Novák János, Ohonowdkij (Ogonowski) Emil, Onciul Demeter, Onciul Izidor lovag, Paudler A., Peter Antal, Petermandl Antal, Petris István, Petschnig János, Pichler Frigyes, Pilát Tádé, Pirc Gusztáv, Počina Rókus, Pogatschnigg Bálint, Polek János, Prasek Vincze, Prohaska Viktor, Prokop Ágost, Prokovetz Miksa lovag, Rabl Károly, Radics Péter, Rank József, Reiner János, Rezek Antal, Richter Ede, Righetti János, Rille Albert, Titzinger Gusztáv, Rochelt Ferencz, Romstorfer Károly, Rosegger Péter, Rosner Károly, Rutar Simon, Ruthner Antal, Samhaber Ede, Sander Herman, Sax Manó, Sbiera János, Scheinigg János, Schirek Károly, Schlögl Frigyes, Schlossar Antal, Schneider Róbert, Schneller Keresztély, Schönherr Dávid, Schram Vilmos, Schröer Károly Gyula, Schütz Kozma, báró Schweiger-Lerchenfeld Armand, Sedláček Ágost, Seeland Nándor, Seibert Antal, Simiginowicz-Staufe Lajos Adolf, Simony Frigyes, Sláma Ferencz, Smolik József, Smolka Szaniszló, Smolle Leo, Sobotka Primus, Sokołowski Marián, Sonklar Károly, Sonneck Henrik, Speidel Lajos, Spinčić Alajos, Steinhauser Adolf, Strnadt Gyula, Strzemcha Károly, Strzemcha Pál, Suman József, Swida Ferencz, Szajnocha László, Szombathy József, gróf Tarnowski Szaniszló, gróf Tartaglia Péter, Teuber Oszkár, Toischer Vendel, Toldt Károly, Tomasin Péter, Trapp Móricz, Truhláz Antal, Tupecz Tódor, Tyniecki László, Ulbrich József, Urbas Vilmos, Vipauz, Károly, Vulonić Fortunatus, Wagner Herman, Waizer Rudolf, Walcher Rudolf lovag, Waniek Gusztáv, Wastler József, Weiss Károly, Weissenhofer Róbert, Werchratskíj János, Werunsky Emil, Widmann János, Wieser Ferencz, Wiglitzky Hubert, Willkomm M., Woldřich N. János, Wolkan Rudolf, Worobkiewicz Izidor, gróf Wurmbrand Gundacker, Zachar Antal, Zahn József, Zechner Frigyes, Zeissberg Henrik, Zernitz Antal, Blumenthali Zieglauer Nándor, Zikmunkowský Nándor, Zillner Ferencz, Zingerle Ignácz, Zlatović István, Zoepf Ferencz, Zösmair József, Zuckermandl Emil, Zwiedineck-Südenhorst János.
Az osztrák örökös tartományokból rajzokat készítettek:
Stefánia özvegy trónörökösné főherczegnő Ő cs. és kir. Fensége,
Ajdukiewicz Zsigmond, L’Allemand Zsigmond, Alt Ferencz, Alt Rudolf, Ameseder Ede, Attormer Ferencz, Axentovicz Tódor, Bank Henrik, Benesch László, Berger Gyula, Bernatzki Vilmos, Bernt Rudolf, Blaas Gyula, Breidwiser Tódor, Bültemeyer Henrik, Burger Lipót, Charlemont Húgó, Coschell M., Darnaut Húgó, Defregger Ferencz, Deininger János, Dickel János, Ditscheiner Adolf, Douba József, báró Ehrmanus Tódor, Eljasz Valér, Engl Húgó, Engelhart József, Fahrnbauer János György, Falat Gyula, Fanta József, Feldscharek Rudolf, Fischel Hartvik, Fischer Károly, Fischer Lajos János, Frank Gusztáv, Fröschl Károly, Fux József, Gabl Alajos, Gareis Frigyes, Geller N. János, Giesel Frigyes Herman, Görlich Mária és Zsófia, Greil Alajos, Grienberger Gyula, Groh Jakab, Groll András, Grubhofer Antal, Hackl Gábor, Hamza János, Hasch Károly, Hecht Vilmos, Hessl G. A., Hinterholzer Ferencz, Hlavaček Antal, Hoch Rudolf, Hrnčiř Tamás, Hynais Adalbert, Jansa Venczel, Jasper Viktor, Jeczmieniowski K., Joanovits Pál, Junginger E., Kaiser J. M., Karel Ede, Karger Károly, Kassin József, Kempf Gottlieb, Kinzel József, Kirchner József János, Klaus János, Kochanowski Román, König Frigyes, Köpf József, Kossak Albert, Koula János, Krieger József, Kropf Miksa, Kurz Lajos, Lacher Károly, Ledeli Móricz, Lewý Antal, Lichtenfels Ede, Liebscher Adolf, Liebscher Károly, Luntz Viktor, Machold József, Macht János, Makarewicz Gyula, Mařak Gyula, Marold Lajos, Maximovicz Jenő, Mayburger J., Mayr Károly, báró Mérode Károly, Michalek Lajos, Mikovics Róbert, Mocker József, Moll Károly, Mühlbacher Nándor, Myrbach Feliczián, Nedelkovits András, Niemann György, Nordio Henrik, Nowopacký János, Ohmann Frigyes, Onken Károly, Ottenfeld Rudolf, Passini Lajos, Pausinger Ferencz, Perko Antal, Peters Ottó, Petschnig János, Pirchan Emil, Pochwalski Kázmér, Propst Károly, Prousek Jan, báró Ransonnet Jenő, Rauhalik B., Rheinfelder F. G., Rosner Károly, Ruben Leo, Rumpler Ferencz, Russ Róbert, Rybkowski Tádé, Salb József, Schaeffer Ágost, Schauer János, Schmid Gyula, Schmidhammer Árpád, Schmoranz, Gusztáv, Schmoranz József, Schönbrunner József, Schrödl Antal, Schrötter Alfréd, Schulmeister Vilibald, Schumann Adolf, Schwaiger János, Seelos Gottfried, Sieger Győző, Sieger Károly, Simony Frigyes, Sonklar Károly, Stachiewicz Péter, Stern Sigfried, Stibral György, Ströhl Húgó, Sturm Frigyes, Sturm József, Subić György, Subić János, Tomec Henrik, Trenkwald József Mátyás, Trentin Angelo, Veith Ede, Vesel Ferdinánd, Vešin Jaroszláv, Wachsmann Frigyes, Wagner Adolf, Wahle Frigyes, Wastler József, Weber Antal, Wielemans Sándor, Wieser József, Willroider József, Willroider Lajos, Wisinger-Florian Olga, Wopfner József, Wördle Ödön, Wüst Ferdinánd, Zachariewicz Julián, Zeidler Pál, Zenišek Ferencz, Zetsche Ede, Zoff Alfréd, Zuber Gyula.
A magyar köteteket Hevesi Lajos fordította németre.
Bosznia és Herczegovina kötetébe czikkeket írtak:
Apfelbeck Győző, Ballif Fülöp, Fiala Ferencz, báró Foullon-Norbeck Henrik, Glück Lipót, Hörmann Szilárd, Hoernes Móricz, Kalmann József, Kellner János, Kuba Lajos, Mikuli Jakab lovag, Nemanić Davorin, Patsch Károly, Petraschek Károly, Poech Ferencz, Preindlsberger Mrazović Milena, Reisz Otmár, Sax Károly lovag, Thallóczy Lajos, Thurnwald Rikhárd, Truhelka Cziril, Zurunić Tódor.
Bosznia és Herczegovina kötetébe rajzokat készítettek:
Ajdukiewicz Zsigmond, Arndt-Ceplin Ewald, Bernt Rudolf, Charlemont Húgó, Csikoš Béla, Háry Gyula, Joanovits Pál, Knopfmacher B., Kobilka J., Kuba Lajos, Ottenfeld Rudolf, Panek Károly, Pařik K., Pataky László, Paur Géza, Révész Imre, Spányi Béla, Tišov Iván, Truhelka Cziril, Túry Gyula.
A képek fametszetei a Magyarországot ismertető kötetek részére a Morelli Gusztáv tanár vezetése alatt alakított intézetben készűltek Budapesten, az osztrák kötetek részére Bécsben a cs. kir. udvari államnyomda e czélra szervezett fametsző-intézetében, Heczt Vilmos tanár vezetése alatt. A színes képmellékleteket részint Angerer és Göschl, részint Paar Herman műintézete készítette.
A munkát magyar nyelven a magyar királyi államnyomda nyomtatta és adta ki Budapesten, a német kiadást a cs. kir. udvari és államnyomda nyomtatta Bécsben.
A magyar kiadás terjesztését mint bizományos, a Révai testvérek irodalmi intézet részvénytársaság intézte Budapesten, a német kiadás terjesztését Hölder Alfréd cs. és kir. udvari és egyetemi könyvkereskedő Bécsben.
Az egész munka 396 füzetben jelent meg, 21 kötetre terjed, 572 közleménynyel, 4520 rajzzal és 19 színes képmelléklettel. A szerkesztési munkálatok 1884-ben indúltak meg. A magyar kiadás első füzete 1885 deczember 1-én adatott ki; az utolsó 396-ik füzet, 1901 október 1-én jelent meg.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages