1712–1860/II

Teljes szövegű keresés

1712–1860/II
BIBLOGRAPHIA
HUNGARIAE
1712–1860
SEU
CATALOGUS LIBRORUM
IN HUNGARIA, ET DE REBUS PATRIAM NOSTRAM ATTINGENTIBUS
EXTRA HUNGARIAM EDITORUM
IN ORDINEM REDEGIT ET SECUNDUM GENERA SCIENTIARUM SPECIALI INDICE ADIECTO EXHIBUIT
GÉZA PETRIK
CUM INTRODUCTIONE
ALEXANDRI SZILÁGYI
VOLUMEN SECUNDUM
BUDAPESTINI
SUMPTIBUS AUGUSTI DOBROWSKY
1890
 
MAGYARORSZÁG
BIBLIOGRAPHIÁJA
1712–1860
KÖNYVÉSZETI KIMUTATÁSA
A MAGYARORSZÁGBAN S HAZÁNKRA VONATKOZÓLAG KÜLFÖLDÖN
MEGJELENT NYOMTATVÁNYOKNAK
ÖSSZEÁLLITOTTA S TUDOMÁNYOS SZAKMUTATÓVAL ELLÁTTA
PETRIK GÉZA
BEVEZETÉSSEL
SZILÁGYI SÁNDORTÓL
MÁSODIK KÖTET
BUDAPEST
KIADJA DOBROWSKY ÁGOST
1890

 

Gyakorlás, Mindennapi –, avagy könyörgés az isten akarattyáról. (n. 8-r. 4 l.) [H. és ny. n.] E. Gyakorlás, regulamentuma, A –, a magyar felkelő nemesség gyalogságának számára a felséges csász. kir. örökös főherczegnek és nádo… Gyakorlás, regulamentuma, A –, a magyar felkelő nemesség lovasságának számára a felséges cs. kir. örökös fő herczegnek és nádor i… Gyakorlása azon fájdalmas, és szent útnak mellyet a halálra itéltetett kereszttel terheltetett Jésus Kristus Pilatus házától, Kál… Gyakorlásai, Ájtatos –, a nagy-szombati királyi nemzeti főiskolákban tanuló ifiúságnak. (12-r. 78 l. és 1 címkép.) Nagy Szombathb… Gyakorlások, Deákra fordítandó magyar –. L.: Horváth Bálint. Gyakorlások, Lelki –, a sátor-allya-ujhelyi tanuló ifjúság üdves használatára. (k. 8-r. 125 és 7 l.) S. Patakon, 1847. Ny. Nádask… Gyakorlások, Lelki szent –, mellyeket ő Szentsége IX. Pius pápa b. aszonyunk multévi bémutatása napján engedett - ugymint jubileu… Gyakorlások, Minden napi ájtatos –. (12-r. 282 l., 2 lev. és 1 címkép.) Vátzon, 1799. Máramarosi Gottlieb Antalnál. M. U. a. (16-… Gyakorlások, Minden napi ájtatos –, mellyek felséges tsászárné asszonyunknak Magyar és Tseh ország koronás királynéjának gyakorlá… Gyakorlások, Mindennapi ájtatos –, mellyben: Reggeli, estveli, szent miséhez, és gyónáshoz való imádságok, litániák és énekek fog… Gyakorlások, Szentkeresztúti és más ájtatossági –, Krisztus Jézus kínszenvedéséről és haláláról. Kiadja a Szent-István-társulat. … Gyakorlatkönyv, Számolási –, a népiskolák II. és III. osztályai számára az austriai császárságban. Fordította Szabóky Adolf (k. 8… Gyakorlatok, Egyházi –, imák s énekekben a bajai összes elemi romai kath. ifjúság épülésére. Összeszedett a tanitó kar által. (12… Gyakorlatok, az élő olvasóról, mellyben külömbféle imádságok és énekek foglaltatnak. (16-r. 191 l.) Pesten, 1852. Mária szíve tár… Gyakorlatok, A háromnapi szent –, alkalmával mondatni szokott imádságok és énekek. Az egri érseki lyceumban tanuló nemes magyar i… Gyalogi, Joan. Iter ad templum honoris per templum virtutis. (16-r. 2 lev., 192 l. és 2 lev.) Cibinii, 1719. Excudit Joh. Barth. (Gyalogi, Joan.) Theophili romano-catholici, hungari, in psalmos, quorum meditatione, amoris divini ignis exardescit, elegiae XII… Gyalogi, Joan. Keresztes vitéz, avagy a szent keresztnek világ-biró zászlója alá meg térő, és Kristus béllyegit testén viselő, s-… Gyalogi, Joan. Daciae spes, et deliciae, in Antonio e toparchis Lazariis, ostensae terris, & in ipso aetatis flore praeceptae: al… Gyalogi, Joan. Halotti praedikatzio. Mellyel a neh. Meltgs. és N. gys. ifiabbik kaszoni Baro Bornemisza János urnak, emlékezetes … Gyalogi, Joan. Az Orsolitáknál templom dedikatzioja napján, a midön T. Magyar-Szögyény János uramnak, fels. koronás királyná assz… Gyalognemzetőrség gyakorlati szabályai. (8-r.) Debreczen, 1849. Telegdi K. Lajos. –.50 Gyalognemzetőrség oktatási szabályai. (8-r.) Debreczen, 1849. Telegdi K. Lajos. –.50 Gyalokay Antal. Könnyezés, mellyet Ft. Vercsik Imre úrnak, a nagyváradi királyi oskolában a negyedik évi Pallást tisztelő ifjak o… Gyámintézet, Tanitói –, n.-szalontai helv. hitv. egyházvidékben. Kiadta a gyámintézet tisztviselősége. (n. 8-r. 18 és 2 l.) Arado… Gyár-véd-egyesület, A komáromi –, évkönyve 1842. (8-r. 19 l.) Pápa, 1842. A ref. főiskola bet. M. Gyarmathy (Chrys.) János. Vezércsillag, mellyet a szerzetes rendek helyes megítélésére Calazantzi Sz. Jósef 1836. Aug. 28-kán tar… Gyarmathy (Chrys.) János. Hála-ünnep, mellyet szent Leopold s koronás dicső utódi halhatatlan érdemei emlékének Pesten, Leopold k… Gyarmathy (Chrys.) János. Tisztelet oltár, melyet bold. szűz Máriának a magyarok nagy asszonyának a budai főszentegyházban bucsú … Gyarmathy (Chrys.) János. Memoria bissecularis quam pro natalibus reg. scient. universitatis hungaricae a Petro Pázmán Tyrnaviae … Gyarmathy (Chrys.) János. Vallásbarát vagyis elme s szívképző munkálatok gyüjteménye. Első évi folyam. (12-r. XXI és 210 l.) Pest… Gyarmathy (Chrys.) János. A dolgozó házak létrehozásának elemei és fennmaradásuk feltételei. A »Jó pásztorról« nev. első pesti ké… Gyarmathy (Chrys.) János. Közhasznú műszótár és egyházi tiszti irásmód. (n. 8-r. XVIII, 1, 156 és VI. l.) Budán, 1845. Ny. Gyuriá… Gyarmathy (Chrys.) János. Egyházi szózat az irgalmas nők ügyében mellyet advent III-ik vasárnapján, a pesti főegyház hívei előtt … Gyarmathy (Chrys.) János. Isten országa a földön, vagy is egyházi államtan. Mellyben a kath. egyház jelen állapotát a világ öt ré… Gyarmathy (Chrys.) János. A szerzetes rendek az egyház díszei s az emberiség jótévői. Sz. Norbertnek a premontrei rend alapítóján… Gyarmati Gábor. Első Nagy Péter muszka czár élete. Fordíttatott olaszból. (8-r. 5 lev., 446 l. és 2 lev.) Kolozsváronn, 1813. Nyo… Gyarmathy, Samuel. Continuatio praelectionum Haenianarum, quam dissertationis inauguralis loco adnuente inclyta facultate medica … Gyarmathy, Samuel. Okoskodva tanító magyar nyelvmester. 2 darab. (n. 8-r. XXXIII, 1, 396, 1 l. és 11 táblázat; 278 l., 1 lev. és … Gyarmathy, Samuel. Affinitas lingvae hvngaricae cvm lingvis fennicae originis grammatice demonstrata. Nec non vocabvlaria dialect… Gyarmathy, Samuel. Vocabularium, in quo plurima hungaricis vocibus consona variarum linguarum vocabula collegit S. Gy. - Szótár, … Gyarmati Sándor. A falusi baromorvos. Csalhatatlan útmutatás, miként és melly szerekkel lehessen a földmívelőnek ép, és egészsége… Gyász, Kettős –, az-az: alagyás versek, mellyel Mélt. gróf Eszterháziné szül. gróf Pálfy Anna aszszony halála után ismét földes u… Gyász, Magyar - L.: Etédi. Gyászbeszéd, melyet néh. Széki Gr. Teleki József urnak, a s.-pataki ref. főiskola volt főgondnokának hála és tiszteletül emelt a … Gyász-beszédek, mellyek néh. Edvi Illés Theresia asszonyságnak, Nagytiszt. Perlaky Dávid ur hitves társának hamvai felett tartatt… Gyászbeszédek és imák, melyek néh. Hollósy Filep László urnak, Veszprém megye szolga- és főbirájának utolsó tisztességtételére 18… Gyászbeszédek mellyek néhai Szandai Sréter János nógrádmegyei alispán hamvai felett tartattak. (n. 8-r. 51 l.) Pesten, 1842. Nyom… Gyászbeszédek s imádságok, mellyek néh. T. N. és V. Baracskai Szűcs Antal urnak utolsó tisztességtételekor télhó 28-ik napján a g… Gyászdal, mellyet Tiszt. Beharfalvy Almann Sámuel ur szepesi növendék pap kora halálán zengének növendék paptársai. Szepeség Mart… Gyászdal, melyet Méltsgs és Ft. Belánszky József úrnak beszterczebányai megyés püspöknek elhunytán, midőn a helybeli székes-egyhá… Gyászdal, melyet Tiszt. Bisz Ferencz úr hamvai fölött, ki ifju élete tavaszán a szepesi papnevelő intézetben mint hittant harmad … Gyászdal, T. Esszig István, esztergom főmegyei papnövendék, a pesti központi papnöveldében IV. évi hittanuló hamvai fölött. Elhun… Gyászdal, Tiszt. Fillenbaum József esztergom fő megyei papnövendék, a pesti közp. papnöveldében 2. évi hittanuló, a magyar egyház… Gyászdal, Hermine cs. k. főherczegasszony emlékére. (n. 4-r. 2 lev.) Budán, 1842. [Ny. n.] E. Gyászdal, Kmety András ur, jogok tanárja stb. emlékének szentelve a győri kir. academiábani 1-ső évi joghallgatóktól mint hálás t… Gyászdal, mellyel hon szerte tisztellt Négyesi báró Szepesy Ignácz a pécsi megye felejthetetlen püspökének elhunytát kesergi a nö… Gyász-emlék Istenben nyugott ő Felsége Első Ferencz ausztriai császár s Magyarország hajdan apostoli király vég-tiszteletére, az … Gyász-emlék Ft. Frimm János urnak K. Sz. János szabolcsi prépostjának végtiszteletére. Egerben 1843-ik év január 8-dikán. (n. 4-r… Gyász-ének. Tiszt. Dvihally Jósef Esztergommegyei növendékpap meghalt társuknak szentelik barátjai. 1847. (n. 8-r. 2 lev.) [Eszte… Gyász-ének. Tiszt. Krispek Sándor, esztergam megyei növendék pap meghalt társuknak szentelik barátjai. (n. 8-r. 2 lev.) [Esztergo… Gyász-ének. mellyet Tiszt. Valencsik Endre ur hamvai fölött, ki mint a szepesi megye nagyreményű első évi növendéke el-húnyt, zen… Gyász-ének. mellyben Oroszhegyi Vass Petronella kisasszony élte 15-ik tavaszában történt elhunytát kesergik szülői és testvérei. … Gyászénekek, Temetési –, a szokásos egyházi imák. – és sz. szertartásokkal. Szerkesztik és kiadják Garay Alajos és Sohlya Antal, … Gyász-hang. Mellyet Főtiszt. Leffelholtz György úrnak elhunytán f. 1843-ik évi télutó 26-kán zengenek az egri növendékpapok. (8-r… Gyász-hang. mellyet T. Pálfy János úr, sz. k. Szeged város tanácsnoka 1844. évi karácson hó 17-én tartandó temetési gyász-ünnepél… Gyászhangok, melyeket Fretzilla János n. fogaras-megyei növendéknek kora elhunytán zengének növendék-társai. Pest tavaszelő 16-ká… Gyászhangok, mellyek néh. Kálmán Ádám urnak utolsó tisztesség tételekor 1856. évi december 22-dikén a gyászudvarban és a sz. balh… Gyászhangok, mellyeket tiszt. Mattyasótzi Mattyasóvszky Flori Rosnyó megyei növendék kora elhunytán zengének növendék társai Bold… Gyászhangok, melyek néh. Nadasdi Sárközy Albert urnak végtiszteletére tartattak február 23-án 1860. (4-r. 15 l.) Pápán, 1860. A r… Gyászhódolat, mellyet üdvezült Első Ferencz osztriai császár, Magyar sat. országok apost. királya hűlt hamvainak az egri érseki l… Gyász jelentés a hazához a Bethlen Athenjéből N. Enyedről az ifjuság vért könnyező szívéből. 1831. (k. 8-r. 5 és 1 l.) [H. és ny.… Gyászköszörú fűzve néh. Szomori és Somodori id. Pázmándy Dénes urnak sírhalmára az azon e. kerületi főtanoda növendékei által. (4… Gyászlomok néh. T. Várady István ur, a dunántúli ev. ref. egyházkerületi főtanodában két uj tanszék alapítója sirjára a főtanodai… Gyász oszlop mellyet élete 20-dik tavaszán elhunyt Szilva László pesti nevendék papnak sírhalmán barátságos indulatból emeltek os… Gyász-ruha, az az: Olly igaz megtérést mutató köntös, mellyben fel kell öltözni mind azoknak, valakik amaz három közönséges Isten… Gyász-ünnep, mellyet dicső emlékezetű cs. kir. főherczeg József nádor és kir. helytartó sat. halhatatlan érdemeinek, az 1847. évi… Gyász-ünnep, melly néh. Felső-Kubini és Nagy-Olaszi Kubinyi András urnak ... hamvai felett a tamási evangy. egyházban 1851. juniu… Gyász-ünnepély, melly néh. ft. Szoboszlai Pap István ur földi részeinek végtisztességtevő áldozatul, nagy nevének s áldott emléké… Gyász-ünnepély, mely tartatott néh. Méltgs. Boros-Jenői id. Tisza Lajos urnak temetése alkalmával Geszten, 1856. évi augusztus ha… Gyász-vers, mellyet Tiszt. Létray Ferdinánd urnak holt tetemei fölött, ki ifjú élte tavaszán a rosnyói papnevelő intézetben elhún… Gyász-vers, mellyel Méltgs és Ft. Novák Chrysostom urnak sir boltja felett végső ünnepi tiszteletét tette a Sz. Benedek szerzete … Gyász versek, mellyeket Bökönyi Bek Pál utolsó tisztességtétele megadásakor énekelt a debreczeni ref. collegium hármoniás karja T… Gyász versek, Marchio gróf Pallavicini Eduard ur elhunytára. L.: Mallár József. Gyászversezet, boldogult Ngys. Ft. Adamkovits Mihály emlékeül, a pozsonyi királyi fő-gymnasiumtól. (4-r. 2 lev.) Pozsony, 1845. N… Gyászversezet, T. Chichó Jósef urnak, az egri érseki megye nevendékének kora elhunytára Egerben Sz. Iván hava 5-én 1833. (8-r. 7 … Gyeness József. Egyházi beszéd, mellyet Nepomuki Szent János ünnepén, ugyanannak tiszteletére felállíttatott fogacsi kápolnánál .… Gyeness József. Egyházi beszéd, melyet nt. Góth János arany miséje alkalmával mondott. (8-r. 15 l.) Eger, 1860. Ny. az érseki lyc… Gyepkönyv. L.: Jelentés a magyarországi állattenyésztő társaság munkálódásairól. – Egyesült polgárdi és csákói –. 1857. A választ… Gyergyai Ferencz. A magyar nyelv sajátságairól. (n. 8-r. X, 116 l. és 2 lev.) Kolozsvártt, 1856. Az ev. ref. főtanoda bet. (Stein… Gyermekbarát, Magyar –. Alapítá s szerkeszti Szilágyi Ferencz. 2 esztendő. 4 darab. (n. 8-r.) Kolozsvártt, 1843-44. Az ev. ref. f… Gyermekek, A –, első áldozásakor ünnepélyes szertartás. (8-r. 23 l.) Pesten, 1849. Ny. Müller Adolfnál. M. Gyermekek, A –, első áldozásának szertartása. (8-r. 2 lev.) Váczon, 1853. Ny. Pleszel Lipót bet. E. Gyermekeknek kézi könyvecskéjek. Melly németből magyarrá fordittatott (Szabó János által) és magában foglalja 1. Az idvességnek r… Gyermekeknek való mulatság, vagy álomkönyv. Magyar és német szöveggel. (12-r.) Gratz, (é. n.) Kaiser József. –.6 p. Gyermekélet a házi állatok körében. Képes és verses könyv. 12 szines képpel. (8-r. 24 l.) Pest, 1854. Hartleben K. A. Kötve –.54 … Gyermek-kalauz, Az Istenhez vezető. - L.: istenhez. Gyertyánffy Dávid ur, Méltgs. Dobrai, – Torontál vármegye főispán-helyettese ő Nagyságának 1845. évi augusztus 11-kén Nagy-Becske… Gygas Pusio, seu sanctus puer celsus Jesu Christi martyr inclytus honori ac veneratioini Dni Lazari l. b. Aponyi de Nagy Apony, a…

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem