1712–1860/III

Teljes szövegű keresés

1712–1860/III
BIBLOGRAPHIA
HUNGARIAE
1712–1860
SEU
CATALOGUS LIBRORUM
IN HUNGARIA, ET DE REBUS PATRIAM NOSTRAM ATTINGENTIBUS
EXTRA HUNGARIAM EDITORUM
IN ORDINEM REDEGIT ET SECUNDUM GENERA SCIENTIARUM SPECIALI INDICE ADIECTO EXHIBUIT
GÉZA PETRIK
CUM INTRODUCTIONE
ALEXANDRI SZILÁGYI
VOLUMEN TERTIUM
BUDAPESTINI
SUMPTIBUS AUGUSTI DOBROWSKY
1891
 
MAGYARORSZÁG
BIBLIOGRAPHIÁJA
1712–1860
KÖNYVÉSZETI KIMUTATÁSA
A MAGYARORSZÁGBAN S HAZÁNKRA VONATKOZÓLAG KÜLFÖLDÖN
MEGJELENT NYOMTATVÁNYOKNAK
ÖSSZEÁLLITOTTA S TUDOMÁNYOS SZAKMUTATÓVAL ELLÁTTA
PETRIK GÉZA
BEVEZETÉSSEL
SZILÁGYI SÁNDORTÓL
HARMADIK KÖTET
BUDAPEST
KIADJA DOBROWSKY ÁGOST
1891

 

Ő Felségének (II. Ferencznek) királyi kegyelmes parantsolattya, mely a magyar országi fel keltt nemes tábort el-oszlatta. Költt B… Ökrös József. Élő rózsafüzér, mellyben a szent olvasó-társulatnak minden holnap első vasárnapjaira, ugy az olvasó minden részeire… Ömledezés, Mellyet Gedeon László urnak, midőn neve napja ünnepét ülné, fiui tisztelettel bemutattak Junius 26-dik napján 1830-dik… Ömledezés, mellyet Gedeon László urnak, a nagy-váradi kir. akademiában a statisztika oktatójának nevenapja ünnepére hálaadó indúl… Önfertőzés (onania), Az –, ismertető jeleire, okaira, következésére és utóbajainak orvoslására való figyelmeztetés a szülőknek, n… Őr, Irodalmi –. Melléklet az "Életképek"-hez. Szerkeszti és kiadja Frankenburg Adolf. I. és II. évfoly. (8-r.) Pest, 1845-46. Ny.… Őr, Magyar –. Katholikus politikai lap. Szerkeszti és kiadja Nagy Pál. 1849. 4. szám. (4-r.) Pest, 1849. Betiltatott. Őrangyal. Vallási almanach, honunk gyöngéd hölgyeinek szentelve. 1843. Egyesületi megbizásból szerkeszté: Szabó Imre. Kiadva Beke… Ördög, A sánta –. L.: Le Sage. Ördög, naplója. Humoristica-phantastikus naptár 1858-ra, melyben mindenki megtalálja a magáét. Telegraphi depesek utján a Lucifer… Ördögh Dániel. Őszi virágok. (16-r. 152 és 2 l.) Sárospatak, 1857. A ref. főiskola bet. –.48 p. M. Ördög Endre. Kenderessi Pozdorja Boldizsár utazása a hatodik világrészben. (k. 8-r. 139 l.) Aradon, 1860. Bettelheim testvérek bi… Ördögök, A három –, históriája. L.: Három. Örök emlékezetű igaz, avagy: Ama ritka kegyességű, és azért Istentől életében megbetsültetett: halálában meg tiszteltetett: s hól… Örökit, Atyai –, mivelő jó gazda, két halotti beszédekben le-rajzolva. Melyek néhai méltgs Vargyasi Dániel Elek urnak utólsó tisz… Örökkévalóság, avagy olly tizenhárom prédikátziók, mellyekben a pokol szörnyűségének és a mennyország gyönyörűségének valami rész… Öröm. Midőn ő Excellentziája, a Nagy Méltgú Erdődi, és Vöröskői Gróf Pálffy Leopold ur, Posony vármegyének örökös fő ispannya, az… Öröm. mellyet Horvát István urnak, a pesti kir. egyetemben rendes tanitóvá lett beiktatásakor érzettek a bölcselkedés első évi ha… Öröm, Hódoló –, melyet ő csász. s apostoli kir. felségeiknek Ferencz József s Erzsébet urunk s asszonyunknak Magyar korona ország… Öröm, Honnyi –, a felséges tsász. s kir. austriai fő hertzegnek Ferencznek Székes-Fejérvárra történt jövetelén Szent Mihály haván… Öröm, Lakadalmi –, mellyet Albisi ifjabb Tsomós Mihály urnak, Szathmári Pap Therézia aszszonynyal a házassági szent szövetségre l… Öröm, Magyar –, melly a felséges tsászár, és magyarországi apostoli király második Jósef tolerántziáról ki-adott kegyelmes parant… Öröm, oszlopa az 1821. eszt. febr. 12. napjának, mellyet fels. austr. tsászár, felkenetett koronás apost. ditső királlyunk Ferent… Öröm, Polgári –, 1831-dik eszt. Februárius 12-kén. (8-r. 2 lev.) Kolosváron, ny. a kir. lyceum bet. E. Költemény. Öröm, Szívi –, mellyel Méltgs s Ft. Fábry Ignácz ur választott bosoni püspöknek stb. a nagyváradi tanulmányi kerület kir. főigazg… Öröm, zengzete Szerencsy István urnak, főispányi székébe lett beiktatására. L.: Madas Ferencz. Öröm Miklós I. L. Igy áll a világ. Magyar koronánknak dísze, légy örökön dicsőitve. Igazság és öröm a népek közt légyen, az igazn… Örömdal, mellyet Méltgs Szalai báró Barkóczy László ur ő Nsgának, midőn székesfejérvári megyés püspöki székébe bé-iktatnék, hódol… Örömdal, Mellyet Méltgs Belánszky Jósef besztercze-bányai püspök ur ő Nsgának püspöki székébe való be-iktatása alkalmatosságával … Örömdal, Mellyet Méltgs és Ft. Bezdédi, és Kis-Bákai báró Bémer László ur dulcinei vál. püspök stb. tiszteletére, midőn felszente… Örömdal, mellyet Méltgos és Főtiszt. Bezdédi, és Kis-Bákai báró Bémer lászló ő Nagyságának nagy-váradi püspökké szenteltetése ünn… Örömdal, Méltgs és Ft. Bezdédi és Kis-Bákai báró Bémer László ur nagyváradi deák szertart. püspök magas névünnepére az 1844. évbe… Örömdal, mellyet Darótzi és Berzevitzi báró Berzevitzi Vintze ur születése napjának tiszteletére dalólt a nemzeti dall és színját… Örömdal, Névnapi –, mellyet Ft. s T. Bezegh Endre ur az egri főegyház kanonokjának stb. a. a. a. a lyceumi ifjuság. (4-r. 2 lev.)… Örömdal, mellyet Ft. Bresztyenszky Béla urnak tiszteletére, midőn Sz. Benedek rendi tihanyi apátságba iktattatnék, énekle a pozso… Örömdal, mellyet Ngys. és Ft. Cherrier Miklós urnak tiszteletére, midőn a pozsonyi tankerületi főigazgatójaul ünnepélyesen beigta… Örömdal, mellyel Főméltgú Cziráky és Dienesfalvai gróf Cziráky Antal ő Excellentziájának a pesti királyi tudományok egyetemében f… Örömdal, mellyet N. t. és t. Deáky Sándor ur névünnepére zengenek hálaadó tanitványi. Május 3-án 1843. (4-r. 2 lev.) Egerben, az … Örömdal, Nagyon tiszt. s T. Dinkay Pál urnak tisztelet jelül bemutatva az egri első évi jogászoktul dicső névünnepére Január 25-k… Örömdal, mellyet Nt. Dinkay Pál ur szeretett tanitójukhoz diszes névünnepén zengenek hű tanitványi, az első évi joghallgatók forr… Örömdal, mellyet a magyar egyetem fél-százados ünnepén zengett a pesti nevendékpapság Sz. Iván havának 25-kén 1830. (4-r. 8 l.) B… Örömdal, mellyet szabados Érsekujvár mezővárosa kisebb gymnasiumának megujitási ünnepélyekor a tanuló ifjuság énekelt Őszhó 2-kán… Örömdal, mellyel az esztergomi Sz. Ben. r. főgymnasium megnyitását October 4-kén 1852 ünneplé a városi közönség. (4-r. 3 lev.) Es… Örömdal, melylyel Nagyméltgú gróf Eszterházy Károly, T. Ns. Győr vármegye főispáni hivatalába történt ünnepélyes beiktatásakor ti… Örömdal, mellyet ama Tiszt. Fábri István urnak, a posonyi evang. gymnasium edgyik érdemes professzorának neve napján karátson hav… Örömdal, mellyet Fábri István urnak neve napján karátson hava 26-dikán 1808-ban zengedezett a posonyi ev. magyar társaság (4-r. 2… Örömdal, mellyel Fábri István urat neve napján karátson hav. 26-dikán 1809. eszt. hallgatói közzül megtisztelték Kozma Ferentz, L… Örömdal, mellyel T. T. Fábri István urat neve napján, Karátson hav. 26-dikán 1809-dik eszt. hallgatói közzül megtisztelték Kozma … Örömdal, melyet Ngys. és Ft. Királyhegyi Farkas Ferencz urnak aranymiséje ünnepélyére nyujt a székesfehérvári közönség tavaszelő … Örömdal, melyet Ngys. és Ft. Királyhegyi Farkas Ferencz urnak, midőn arany miseáldozatát bemutatná, szentel a hála és tisztelet m… Örömdal, mellyet Méltgs és Ft. Galánthai Fekete Mihály urnak, midőn aranymiséjét Nagykéri Scitovszky Ker. János bibornok-érsek ve… Örömdal, Nagy Sz. Miklósi Náko Sándor és Tolnai gróf Festetits Terezia kisasszony menyegzőjére, melly történt Egyeden Sopron várm… Örömdal, mellyel Méltgs és Főtiszt. Girk György Kalocsa sz. Gergeli apátnak stb. midőn Adrascui segéd-püspökké szenteltetnék, hód… Örömdal, Jubileumi –, Főtiszt. Golessény Pantaléo atyának örvendetes aranymiséjére. Pozsonyban, az emlitett szerzet tagjai által … Örömdal, Ft. Grosser Ker. Jánosnak stb. L.: Szőllősy István. Örömdal, mellyet Ft. Hollók Imre urnak a rozsnyói székesegyház ifjabb kanonokának stb. karácsonhó 22-én kanonoki székébe ünnepély… Örömdal, mellyel Nméltgú Buzini gróf Keglevich Gábor urnak és nejének, szül. gróf Sándor Mathild asszonyságnak, midőn Alexandra g… Örömdal, Mélt. és Főtiszt. Kopácsy Jósef Sz.-Fehérvári püspök ő Nagysága tiszteletére, a tanuló ifjúság által. (8-r. 4 l.) Sz.-Fe… Örömdal, mellyet ő herczegségi Főméltgának Kopácsy József urnak, esztergomi érseknek sat., midőn Veszprémből Május 27-kén érseki … Örömdal, Méltgs Ft. Lonovics József csanádi püspök ur beiktatása ünnepére. Szívemelő részvételbűl ajánlotta a csanádi nevendék pa… Örömdal, mellyet Tiszt. Mészáros Lászlónak, a Sz. Györgyi kegyes oskolák előljárójának érdemei eránt való hálaadatosságokból neve… Örömdal, mellyet Nagy Méltgú és Ft. Nádasdi gróf Nádasdy P. Ferencz urnak, midőn beigtatása ünnepét ülné, zengének hű fiai, a kal… Örömdal, Ft. Nagy Péter urnak. L.: Martin Nándor. Öröm-dall Nedeczky Mihály ügyész urnak, főnemes Zlinszky Carolina kisaszszonnyal Sz. Jakab havának 5-ik napján 1824. lett öszveke… Öröm-dall mellyet Nitzki Niczky Jósef urnak ... neve napjára énekelt. L.: Bachich János. Örömdal Tekintetes Sövényházi Neuhold Erneszt urnak és gróf Aichburg Karolina kisasszonynak ő Nagyságoknak menyegzőjökre szerezte… Örömdal Nagyméltgu, és Ft. Felső-Eőri Pyrker János László ur, patriarka-egri érsek stb. ő Kegyelmességének félszázados arany misé… Örömdal Nagyméltgú, Méltgs és Ft. Felső-Eőri Pyrker K. János László, egri érsek, pátriárcha ő Excellentiájának aranymiséjére kará… Örömdal melyet Rezutsek Antal ur tiszteletére beigtatásakor nyújtanak a székesfehérvári Zircz-czisztercziek. L.: Lóskay Benedek. Öröm-dal, mellyet Méltgs, s Fő-Tiszt. Richter Alajos ur Jászóvári Ker. sz. János, Leleszi sz. kereszt stb. szent egyházak apát- é… Örömdal, mellyel Méltgs és Ft. Rimely Mihály urnak, Szent Mártonról nevezett pannonhegyi fő monostor fő apátjának sat. beigtatásá… Örömdal, mellyet Méltgs és Ft. Rimely Mihály urnak, Sz. Mártonról nevezett pannonhegyi fő monostor fő apátjának s a t. főapátságá… Örömdal, mellyel Divék-Ujfalussi, s Rudnai Rudnay Sándor Magyarország primássának sat. esztergomi érseki székébe való beiktatása … Örömdal, mellyel Főméltgú s Ft. Rudnai, és Divék-Ujfalussi Rudnay Sándor Magyarország primássának stb. ditső neve ünnepi alkalmat… Örömdal, mellyel Fő Méltgú s Főtiszt. Rudnai és Divék-Ujfalussi Rudnay Sándor ő hertzegségének, Magyarország primássának stb. dit… Örömdal, mellyel Méltgs. és Ft. Dezseri Rudnyánszky József beszterczebányai püspök székbeigtatását a helybeli kir. tanoda ünneplé… Örömdal, mellyet Ngys. és Ft. Sárkány Miklós urnak, Sz. Móricz- és vértanú társairól czimzett bakonybéli apátnak stb. tiszteletér… Öröm-dal, mellyet Méltgs és Ft. Nagy-Kéri Scitovszky János a pécsi megye püspökének beiktatásakor zeng a növendék papság. (n. 8-r… Örömdal, melylyel Nagy-Kéri Scitovszky Jánost, Magyarország herczeg-primását sat. midőn 1859. szent-Andráshava 6-kán aranymiséjét… Örömdal, mellyet Szabó Románnak ... bemutatott F. C. L.: Faragó Cyrill. Örömdal, melylyel Méltgs és Ft. Szaniszló Ferencz nagyváradi l. sz. megyés püspök ur ő Nsgának Julius 20-án 1851. történt székfog… Öröm-dal, mellyet Fő Tiszt. Zabka Márton urnak a rosnyói székes egyház kanonokjának őszutó 11-én, midőn névnapját ünnepelné, hódo… Öröm-dal, mellyet Méltgs és Ft. Vásonkeői gróf Zichy Domonkos urnak rosnyói megyés püspöknek Május 30-án történt ünnepélyes egyhá… Örömdal, midőn Méltgs vásonkői gróf Zichy Henrik ur, t. n. mosonmegye főispánya Magyar-Óvárott 1845-dik évi nyárelő 18-dik napján… Örömdala, A gerjedező szíveknek –, melyet Méltgs és Ft. Peitler Antal József urnak, váczi püspöknek, 1859-diki julius 17-dikén, p… Örömdall, Szép új világi –, a házasulandó ifiak számára készítve. (8-r. 4 lev.) [Budán, Gyurián és Bagó bet.] E. Örömdallam, mellyet Főméltgu és Ft. Nagykéri Ker. János Magyarország primásának stb. érseki székébe 1850. évben Boldogasszonyhó 6… Örömdalok, mellyeket Ft. Nagy Mihály urnak superintendensi székébe igtatásakor énekeltek a dunántúli ref. főiskola növendékei. (4… Örömdalok, mellyeket T. Nz. és V. Bárczay Mihály ur tiszteletére zenge a sárospataki ifjúság. (4-r. 12 l.) Sáros-Patakon, 1842. N… Örömdalok, mellyekkel Méltgs Vásónkői Zichi Zichy Domonkos gróf ur ő Nagyságának Weszprém püspöki székébe történt beigtatási ünne… Örömemlék, Nemzeti –, főherczeg József nádorispán ő fensége félszázados nádorsága ünnepének dicsőítésére 1846-ban. (h. 4-r. 4 lev… Örömemlék, mellyet Méltgs Szolga-Egyházi Marich Dávid István urnak, midőn Torna vármegye fő-ispáni székébe iktatnék, tiszteletül … Örömemlék, mellyet Nagyméltgu, Méltgs és Ft. Felső Eőri Pyrker K. János László egri pátriárka érsek ő Excellentziájának, midőn ar… Örömének, melyben I. Ferencz József ő csász. kir. és apostoli fölségének és Erzsébeth föls. császárnénak Nagyváradot boldogitó ma… Örömének, melly Fő tiszt. Frantsits Sigmondnak, midőn a Székes-Fejérvári szerzetesseinél személyesen megjelenni méltóztatnék, az … Örömének, mellyet Fő Tisztelendő Fantsali Joob Mátyás urnak, midőn dicső félszázados papságának örömnapján tél elő hava 1-jén ara… Örömének, mellyet Jósef királyi hertzeg és Magyar ország nádor-ispannyának házassági ditsőségére éneklett a nemzeti magyar játszó… Örömének, A Szent Miklósról nevezett nagyszombati társas káptalannak Főméltgú herczeg Kopácsy József, az esztergomi főegyház érse… Örömének, Főméltgu és Ft. herczeg Kopácsy József urnak, az esztergomi főegyház érseke stb. örvendetes neve napjára mély hódolatta… Örömének, Főméltgú és Ft. herczeg Kopácsy József urnak, az esztergomi főegyház érseke stb. örvendetes népnapjára mély hódolattal …

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem