1712–1860/VII

Teljes szövegű keresés

1712–1860/VII
BIBLOGRAPHIA
HUNGARIAE
1712–1860
VII.
ADDITAMENTA
ad tomos 1–4. operis Géza Petrik
Bibliographia Hungariae 1712–1860
Catalogus librorum annis 1712–1800 in Hungaria
(alibique lingua Hungarica) editorum
EDIDIT
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
BUDAPESTINI
1989
 
MAGYARORSZÁG
BIBLIOGRAPHIÁJA
1712–1860
VII.
PÓTLÁSOK
Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712–1860
c. művének 1–4. kötetéhez
Az 1712–1800 között megjelent
magyarországi (és külföldi magyar nyelvű) nyomtatványok
KÖZREADJA
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
BUDAPEST
1989
 
Az 1800 előtti magyarországi és magyar vonatkozású nyomtatványok bibliográfiai feldolgozása terén az utolsó évtizedek – a csaknem a század eleje óta sürgető várakozás után – újabb fellendülést hoztak. Ez a megújulás szinte elválaszthatatlan Borsa Gedeon nevétől, mert ő dolgozta ki széles összefüggésekben ezen időszak korszerű bibliográfiai rendszerének elméleti kérdéseit, határozta meg a gyakorlati feladatok módszereit, s egyengette kitartó következetességel a megvalósítás útját. Munkájának eredményességét jelzi a Régi Magyarországi Nyomtatványok már megjelent két kötete, a Petrik-bibliográfia V. és VI. kiegészítő kötete, az 1800 előtti hungarus szerzők névjegyzéke. Ehhez a sorhoz csatlakozik most ez az újabb kötet, amelyet az összes közreműködő nevében Borsa Gedeonnak ajánlunk 65. születésnapja alkalmából.
Budapest, 1988. október
A szerkesztő
 
BEVEZETÉS
Kereken száz esztendeje annak, hogy – Szabó Károlyt követve – Petrik Géza „Magyarország bibliographiájának” 1. kötete megjelent. Az 1892-ig napvilágot látott összesen négy kötet ugyan nem a Régi Magyar Könyvtár igényességével készült – ez egyrészt a hatalmas anyagmennyiség, másrészt a nem tudományos, hanem gyakorlati cél következtében érthető is – az 1712–1860 közötti korszaknak azonban mindmáig ez a mű az egyetlen, valamennyire is átfogó, hazai bibliografiája. Nélkülözhetetlen voltát nemcsak az mutatja, hogy 1968-ban hasonmás kiadása jelent meg, hanem az is, hogy az utóbbi évtizedekben örvendetesen fellendülő bibliografiai kutatás is ehhez az alapvető műhöz nyúl vissza, ezt kívánja kiegészíteni.
Míg az 1711-ig terjedő időszaknál a kutatókat, szaktudósokat sarkallta az, hogy új és új kiegészítéseket publikáljanak Szabó Károly bibliográfiájához, olyannyira, hogy már a század első évtizedeiben Sztripszky Hiador külön kötetben gyűjtötte össze a pótlásokat, s a további publikált adatok áttekinthetővé tételét az Országos Széchényi Könyvtár mindig is feladatának érezte – a 18. századra vonatkozóan mindez nem történt meg, ami egyben azt is jelzi, hogy e korszak nem volt olyan jelentős és megbecsült a tudományos közvéleményben, mint a korábbi századok vagy már a modern fejlődés kora. A 18. századi irodalomtörténet, művelődéstörténet mindmáig elhanyagolt területnek számít. A 18. század bibliográfiájának Petrik Géza művét kiegészíteni szándékozó munkálatait tehát nem a szakirodalomban elszórva megjelent adatok összefogásának igénye hívta létre, hanem sokkal inkább azok a történelmi változások, amelyek a régi könyvanyag jelentős megbolygatásával jártak együtt. Az 1945 és 1952 között köztulajdonba vett – együttesen több milliónyi – könyvállomány (a feloszlatott szerzetesrendek könyvtáraiból, az államosított könyvkereskedésekből, a volt főúri, egyesületi stb. gyűjteményekből) újraelosztásra a nemzeti könyvtárba került, és hozzájárult az Országos Széchényi Könyvtár állományának jelentős gyarapodásához. A hatalmas könyvanyag bibliográfiai feldolgozása során kiderült, hogy a 18. századi könyveknek csak mintegy kétharmadát lehetett megtalálni Petrik Géza bibliográfiájában. Ez a körülmény az OSZK elodázhatatlan feladatává tette az ismeretlen tételek bibliográfiai közzétételét. Kb. egy évtizedes munka után, 1971-ben jelent meg a Petrik-bibliográfiához az első kiegészítés, az ún. Petrik V. kötet: Magyarország bibliographiája 1712–1860. V. Pótlások Petrik Géza Magyarország bibliographiája 1712–1860 c. művének 1–4. kötetéhez, Bp. 1971.
A Petrik V. kötet két szempontból is leszűkítette az alapul szolgáló mű gyűjtőkörét: nem vette fel az 1800 után készült nyomtatványokat, sem pedig a szerzői vagy tartalmi alapon magyar vonatkozású, de külföldön készült nyomtatványokat, hanem csak az 1712–1800 között Magyarországon bármely nyelven is megjelent és a külföldi magyar nyelvű nyomtatványokat. A kötet túlnyomó részben az OSZK bibliográfiailag addig le nem írt anyagát tartalmazza, néhány más könyvtárból (FSZEK, Sárospatak stb.) vett kiegészítéseket. A közölt új tételek száma 7660, vagyis a Petrik által leírtakhoz képest 66%-os a gyarapodás.
Az 1712–1800 közötti időszak nyomtatványaiban az eligazodást mind az öt kötet 1800-ig terjedő anyagát felölelő, nyomdahely szerinti mutató segíti, amely szintén az OSZK kiadásában látott napvilágot 1973-ban. (Ez kapta a „Petrik VI” megjelölést.)
A Petrik V. és VI. kötet megjelenése megteremtette az alapot az 18. századi nyomtatványok nagyobb méretű, átfogóbb bibliográfiai kutatásához: a munkálatokhoz az OSZK az előbb említett két kötet elkészülte után szinte azonnal hozzá is látott, és a munka iramát és mélységét jelentősen fokozta számos nagyobb és kisebb hazai könyvtár együttműködése. Az országos anyaggyűjtés kettős célt tűzött ki: valamennyi magyarországi állami és egyházi közgyűjtemény (könyvtár, múzeum, levéltár) 1800-ig terjedő magyarországi nyomtatványanyagának regisztrálását, tehát a kutatás igényeit messzemenően szolgáló központi nyilvántartás létrehozását, valamint ezzel párhuzamosan az ismeretlennek bizonyuló nyomtatványok leírásának folyamatos gyűjtését, majd kellő mennyiség összegyűjtése után újabb pótkötet megjelentetését. A magyarországi anyaggyűjtés lezárulásakor egy immár 120 000 hazai példányt számontartó nyilvántartás áll a kutatás rendelkezésére.
Ahhoz, hogy a 18. századi bibliográfia a teljességet viszonylag megközelítse, egyedül a magyarországi anyaggyűjtés természetesen nem volt elég. Nyilvánvaló, hogy a 18. századi magyarországi nyomtatványok mindenekelőtt az akkori történeti határokon belül terjedtek el, azon kívül már jóval kisebb mértékben. A szomszéd országok közül háromban, Csehszlovákiában, Jugoszláviában és Ausztriában összesen több mint 40 000 példányt sikerült regisztrálni. Becslések szerint még ugyanennyi várható azokban a szomszéd országokban, ahol eddig nem volt lehetőségünk bibliográfiai kutatást folytatni. A történeti Magyarország területén kívüli gyűjteményekben őrzött magyarországi nyomtatványok száma már csak néhány ezer. Ennek ellenére sem elhanyagolható, hiszen jónéhány közép- és nyugat-európai gyűjteményből számos unikum-példány került már eddig is elő.
A lehetőségekhez képest eddig kialakított, átfogó hazai és külföldi anyaggyűjtés haszna nemcsak a már ismert művekről vezetett pontos példánynyilvántartás, hanem több mint 6600, eddig bibliográfiailag ismeretlen tétel. Míg a Petrik I–V. kötetekben közölt tételek jelentős része számos példányban található meg a gyűjteményekben: leginkább 10–30 között, a legkiemelkedőbb művek akár 150–200 példányban is, addig a most közlésre kerülő nyomtatványok nagyrészt egy vagy két példányban is, addig a most közlésre kerülő nyomtatványok nagyrészt egy vagy két példányban maradtak csak ránk. Ez az adat is arra mutat, hogy a vállalkozás közeledik a bibliográfiai teljességhez: világos azonban, hogy azt teljesen soha nem lehet elérni. Feltételezésünk szerint ezután már nem ezres, hanem már inkább csak százas nagyságrendben, zömében kisterjedelmű nyomtatványok bukkannak majd fel könyvtárak feldolgozatlan anyagából, levéltárak és múzeumok még át nem nézett, elszórtan őrzött nyomtatványanyagából.
A jelenlegi kötetben (amelyet Petrik VII. kötetnek nevezünk) lelőhelyként mindig csak egy könyvtárat adunk meg, elsősorban azt, ahol a legkönnyebben hozzáférhető. Közülük a leggyakoribbak:
OSZK törzsgyűjtemény
különgyűjtemények
Kisnyomtatványtár, Színháztörténeti Tár,
Régi Nyomtatványok Tára, Kézirattár
Budapesti Egyetemi Könyvtár
Esztergomi Főegyházmegyei Könyvtár
Pannonhalma Főapátsági Könyvtár
Debrecen Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára
Martin Matica slovenská
A lelőhelyként megadott könyvtárakról e bevezető után külön jegyzéket közlünk. A jegyzékben 207 könyvtár (ill. egy gyűjteményen belül proveniencia alapján külön kezelt, a törzsgyűjteménybe be nem olvasztott könyvtár) szerepel. Közülük 102 magyarországi (budapesti 27, vidéki 76, 67 állami, 35 egyházi gyűjtemény) és 105 külföldi (országok szerint: Csehszlovákia 38, Jugoszlávia 21, Ausztria 13, NSZK-beli 11 stb.)
A kötet tartalma
A Petrik V. kötettel ellentétben, amely példány alapján nem ismert bibliográfiai tételeket is közölt, a Petrik VII. kötet csak eredetiben átnézett nyomtatványok leírását adja. A feldolgozás során igyekeztünk minden mű címlapjáról másolatot készíttetni. Ezek a címlapmásolatok nemcsak a különböző gyűjteményekben őrzött példányok pontos leírását tették lehetővé, hanem azonosnak tűnő címek esetében nem egy alkalommal eltérő kiadások megállapítását is. Ilyen tételek már ebben a kötetben is szerepelnek, de a 18. századi nyomtatványok tervezett részletes feldolgozásakor számuk minden bizonnyal még jelentősen emelkedni fog.
Megvizsgálva a Petrik VII. kötetbe felvett nyomtatványok terjedelmét, arra a megállapításra jutunk, hogy a tételek nem elhanyagolható része kis terjedelmű alkalmi kiadvány, vers, vizsgatézis, ponyvanyomtatvány stb. az elterjedt tankönyv, ill. vallásos művek kiadásai mellett. A terjedelem önmagában nem jelentett korlátozást, egyleveles nyomtatványok is szerepelnek viszonylag jelentősebb számban ebben a kötetben.
Amennyiben a vizsgatézist más filozófiai, történeti, teológiai stb. tárgyú műhöz kötötték, s azzal együtt adták ajándékba, a leírás végén feltüntettük a főművet is. De ha az egykori címlap kicserélésével önálló, új (címlap)kiadást hoztak létre, nem utaltunk a felhasznált eredeti kiadásra: egyrészt azért, mert bibliográfiailag az új kiadás szándéka a döntő, másrészt a különböző kiadások nagyon alapos vizsgálatára lett volna szükség, ennek feltételei azonban majd csak a tervezett, részletes 18. századi bibliográfia munkálatai során lesznek adottak.
A kiadói kolligátumok (főleg protestáns énekeskönyv-, valamint a naptár- és sematizmus-kiadások esetében) nagy gondot jelentettek a leírásban. Különböző kiadású naptárokhoz köthették pl. ugyanazt a sematizmust, ezért a pontos megkülönböztetés érdekében a két, gyakran egymáshoz kötött rész elkülönítve szerepel. Ezt a megoldást még az is indokolttá teszi, hogy sok esetben a kolligátumok egyik tagja bibliográfiailag már ismert. Hasonlóan jártunk el a zsoltárokkal egybekötött debreceni típusú protestáns énekeskönyvekkel is. A két rész nagyon sokszor, de nem kizárólag együtt szerepel, de külön lapszámozással és füzetjelzéssel, néha még az impresszumban is akad a két rész kiadása között egy év különbség.
Hivatalos, ún. levéltári jellegű nyomtatványok a hazai hivatalok ügyintézése során keletkezett iratok nyomtatott változatai, amelyekkel a kézírásos másolás munkáját akarták megtakarítani. 1750-ig számuk aránylag csekély, ezért valamennyit felvettük a kötetbe. A század második felében számuk azonban rendkívüli mértékben megnőtt, ezért közülük csak azok kerültek be a mostani kötetbe, amelyek nyomdai impresszumot is tartalmaznak, és amelyeket feltehetőleg a közönség számára is forgalomba hoztak.
Szerepelnek ebben a bibliográfiai pótkötetben hírlapok, folyóiratok egyes évfolyamai is. A 18. század vége felé fokozatosan elterjedt periodikusan megjelenő sajtótermékek ugyan másfajta leírást követelnének, de a teljesség érdekében nem akartuk kizárni kötetünkből. A részletes tájékoztatást e témakörben a V. Busa Margit által összeállított „Magyar sajtóbibliográfia 1705–1849” (Bp. 1986. I–II. kötet) nyújtja.
A Petrik VII. kötet kezdő éve a korábbi gyakorlattal eltérően már nem 1712, hanem 1701. A nemzetközi gyakorlatban egyre inkább az évszázadonkénti tagolás került előtérbe, ezért szükségesnek látszott a Szabó Károly által a Régi Magyar Könyvtárban alkalmazott 1711/1712-es választóvonal áthelyezése. Az 1701–1711 között megjelent hazai nyomtatványok közül azok kerültek bele a mostani pótkötetbe, amelyeket sem Szabó Károly bibliográfiája, sem az ahhoz készült Sztripszky-féle “Adalékok” nem tartalmaznak, tehát azóta váltak csak ismeretessé, és példányuk is megtalálható.
A Petrik VII. kötetben közzétett anyag tíz nyelvű: magyar, latin, német, szlovák, horvát, szerb, görög, román, olasz és francia. Külföldön, idegen nyelven megjelent kiadásokat is felvettünk, amennyiben magyar nyelvű részt is tartalmaznak: erre a megjegyzés rovatban utalunk. (A görög és cirill betűs szövegek átírásakor az OSZK gyakorlatát tekintettük mérvadónak. Latin nyelvű szövegnél az i–j, u–v különbségét nem tükröztük a címleírásban.) A tekintélyes számú szlovák (cseh) és szerb nyomtatvány meghatározásában értékes segítséget nyújtott Käfer István és Bor Kálmán.
A mostani pótkötet összeállításával egyidőben sor került három kisnyomtatványtípus feltárására is: a 18. századi magyarországi gyászjelentések, színházi plakátok és szöveges szentképek leírására. Mind a nagy mennyiség, mind a speciális címleírás indokolta ennek a három csoportnak elkülönítését. Terjedelmi okok miatt ezeket a közeljövőben megjelenő Petrik VIII. kötet fogja – a nyomdamutató kiegészítésével együtt – tartalmazni.
A 18. századi Magyarországon bármely nyelven megjelent és külföldi magyar nyelvű nyomtatványok száma mindezek után a következőképpen alakul:
Petrik-bibliográfia I–IV. kötetből11 630 tétel
Petrik V. kötet:7 660
Petrik VII. kötet:5 364
Petrik VIII. kötetből:1 326
1701–1711 közötti eddig ismert tételek655
(kivéve a Petrik VII. kötetbe felvettek)Összesen: 26 635
A kötet címleírásai
A Petrik VII. kötet címleírásai valamivel igényesebbek, hosszabbak az előző, V. pótkötet címleírásainál. Az egyes tételeket szerző vagy címrendszó alatt vettük fel. Négy társszerző esetében már a címrendszó lett a besorolás alapja, ugyanígy a nem azonosítható monogramos szerzőknél. A lehetőség szerint törekedtünk a szerzetesi nevek feloldására is. A szerző neve nélkül megjelent műveknél Wix Györgyné 18. századi hazai anonimák jelentős részének feloldását tartalmazó, még publikálatlan összeállítása nyújtott rendkívül hasznos segítséget.
A Petrik V. kötettel ellentétben a szerző keresztnevét nem adtuk meg külön magyarul (vagy más nemzeti nyelven) is, hanem meghagytuk abban a formában, ahogy a nyomtatványokon szerepelt. A családnévnél szögletes zárójelben áll az elfogadott névalak, ha az eltér a nyomtatványban használttól: az elfogadott névformáknál figyelembe vettük a Petrik V. kötet megoldásait is. Amennyiben egy szerző különböző nyelvű művekkel szerepelt, az egységes besorolás érdekében kivételt tettünk a keresztneveknél: itt is megadtuk a nemzeti nyelvű elfogadott névformát. A nem magyarországi szerzők keresztnevének kiegészítése is a mű nyelvéhez igazodik.
Az uralkodói rendeleteket a szokásos módon az uralkodó magyar nyelven megadott neve alatt vettük fel. Az uralkodó címeiből, amellyel a szöveg kezdődik csak az első néhány szót közöljük, ezt követi az érdemi szövegkezdet, ami a rendelet tárgyának megadása a rendelet szövege elejének tömörítésével. Leírásunk sok esetben még így is nagyon hosszú lett, a részletesebb 18. századi feldolgozás feltehetően más leírási módszer kidolgozását teszi majd szükségessé.
A vizsgatételek a tanár(ok) neve alatt találhatók (ha azok száma nem haladta meg a hármat), a diákokat csak közreműködőknek tekintettük. A 18. század végén kezdett elterjedni az olyan tézis is, amely a tanár nevét nem tüntette fel: ilyenkor a művet címrendszóhoz soroltuk be. A század végén megjelent önálló – zömükben orvosi – disszertációkat viszont a diák neve alatt írtuk le.
Címleírásaink valamennyi közreműködő nevét igyekeznek megadni: így a fordítót, átdolgozót, a kiadás címlapon feltüntetett mecénását, téziseknél a vizsgázók nevét (de itt legfeljebb hat nevet). Feltüntetjük továbbá a közreműködőkön túl egyes nyomtatványok, pl. iskolai színielőadások programjainak esetében azt a magasrangú személyt is, akinek jelenlétében vagy akinek tiszteletére adták elő a darabot. Nem szerepel viszont a vizsgatéziseknél a tanárok és diákok nevén túl az iskolai intézmény igazgatójának, dékánjának vagy a magasrangú vendégnek a neve (kivéve, ha a személy címe jelöli meg a rendi hovatartozást), hiszen ennyi név már az áttekintést veszélyeztetné.
A címlapon, ill. annak verzióján szereplő hely- és intézménymegjelölések, szerzetesrendek megnevezései, időpontok, a korábbi kiadásra történő utalások mindig szerepelnek a címleírásban. Törekedtünk a címleírásban közölt rövidítések feloldására is. A szerző címeit, rangját a legtöbb esetben elhagytuk.
Erőfeszítéseket tettünk a kötet összeállítása során a hely nélkül megjelent nyomtatványok nyomdahelyének meghatározására is. A címlapmásolatok alapján ez számos esetben sikerült, de legalább mégegyszer annyi maradt megoldatlan. A most még nem lokalizálható, de tartalma alapján magyarországinak vélt nyomtatványok, “feltehetően magyarországi nyomtatvány” megjelöléssel kerültek be a kötetbe. Ez a megjegyzés nem kevés esetben olvasható. Bízunk benne, hogy a 18. századi nyomdatörténeti kutatások előrehaladtával egyre több hely nélküli nyomtatványt lehet majd meghatározni.
Az év nélkül megjelent nyomtatványok esetében, ha a nyomdász neve fel volt tüntetve, ennek alapján adtuk meg a megjelenési időkört, számos esetben tartalmi fogódzók adtak erre lehetőséget. Itt a legnehezebb problémát a ponyvanyomtatványok jelentették: sok esetben csak annyit lehetett közölni, hogy “a 18. század második felében nyomtatták.” Van a nyomtatványoknak egy olyan csoportja is, amelyről kiállítása alapján sem lehetett biztonsággal eldönteni, hogy az 1790-es években vagy éppen az 1800-as évek elején készültek: ilyen esetben az “1800 körül” kifejezést használtuk, inkább vállalva azt a veszélyt, hogy már 19. századi nyomtatvány is bekerül a pótlások közé, semmint 18. századi maradjon ki a kötetből.
A nyomdászok neve általában rövid formában, csak családnévvel szerepel, kivéve, amikor pl. a genitivusban lévő név a teljes forma megadását követelte. A hiányzó, de meghatározható nyomdát szögletes zárójelben tüntettük fel. Azoknak a városoknak az esetében, ahol egyidejűleg több nyomda is dolgozott (pl. Buda, Pest, Pozsony), előfordul, hogy a jelenlegi ismeretek alapján még nem lehetett biztonságosan meghatározni, hogy a műhelyek közül melyik állította elő a kérdéses kiadványt. Ilyenkor a “nyomda nélkül” megjelölést a címleírás nyelvén mindig megadjuk. Ugyanez érvényes arra az esetre is, amikor a kiadót ismerjük, pl. egy pozsonyi könyvkereskedő katalógusa esetében, de nem tudjuk a nyomdát meghatározni. A kötetbe való bekerülés egyik alapvető kritériuma a nyomtatás helye, ez egyben azt is jelenti, hogy impresszum nélküli mű esetében kiadási helyet, vagyis olyan város feltüntetését, ahol nyomda nem működött, nem fogadtunk el, hanem hely nélküli és nyomda nélküli (de feltehetően magyarországi) nyomtatványként írtuk le őket. A nyomda-meghatározások pontosítása nem kis mértékben V. Ecsedy Juditnak köszönhető, aki a készülő Petrik VIII. kötetet gondozza.
A Petrik VII. kötet 5363 tételének besorolása betűrendes. A kötet használatát bőséges számú utalók igyekeznek megkönnyíteni. A betűrend megfelelő helyén a következő utalók találhatók:
– A címleírásban szereplő valamennyi személynévről a szerzői, ill. a címrendszóra. Ezen belül a társszerzőkről az első szerzőre, az összes közreműködőről (átdolgozó, fordító, a kiadás közrebocsátója, vizsgatéziseknél a vizsgázók) a rendszóra, az alkalmi versek, beszédek címzettjéről a szerzőre vagy címre.
– A névalakok egységesítését szolgáló utalások: az eltérő helyesírási változatról az elfogadottra.
– A csak a védőszentet jelölő szerzetesi nevekről a családi névre.
– Szerzői monogramokról a feloldott szerzői névre vagy ennek hiányában a címrendszóra (a monogram sorrendjének változatlan hagyásával).
– A most meghatározott anonim műveknél a mű címéről a feloldott szerzői névre.
– Anonim, kétnyelvű műveknél a mű második nyelvén írt címéről az első nyelven írt címre.
A sok azonos téziscím miatt az utalókba bevettük a nyomtatás évszámát is: az évszámos utaló tehát minden esetben (akkor is, ha ez a cím kezdetéből még nem ismerhető fel) vizsgatézist, ill. vele egybekötött főművet jelöl. Az azonos személynéven belül az utalók betűrendben követik egymást. Az azonos személynév nem mindig jelenti ugyanazt a személyt: e kötet utalói azonban elsősorban a használó szempontjait veszik figyelembe, ezért le lehetett mondani az utalóknál az azonos személynevet viselő, de különböző időben élt személyek megkülönböztetéséről, amely a keresést bizonyosan lassítaná.
Végül köszönetet kell mondanunk mindazoknak a hazai és külföldi gyűjteményeknek és az azokban dolgozó kollégáknak, akik állományuk feltárásával, adatközléssel segítségünkre voltak.
A kötet összeállítása nem történhetett volna meg az Országos Széchényi Könyvtár vezetésének állandó és hathatós támogatása nélkül. Ez tette lehetővé, hogy a Régi Magyarországi Nyomtatványok Bibliográfiai Szerkesztőségén belül létrejöjjön és hatékonyan működjék a 18. századi nyomtatványok nyilvántartásával és bibliografizálásával foglalkozó csoport. E kötet anyagának gyűjtésében, feldolgozásában, a technikai munkálatokban az évek során a felsorolt összeállítókon kívül még sokan vettek részt. E meg nem nevezett munkatársakat is köszönet illeti lelkes és önzetlen közreműködésükért.
 
LELŐHELYEK
A lelőhelyként megjelölt könyvtárak rövidítéseinek feloldása
Aiud BethlenAiud (Nagyenyed), Bibliotheca Documentară Bethlen
Augsburg StadtbAugsburg, Staats- und Stadtbibliothek
Bač FranjBač (Bács), Franjevačka knjižnica
Baja VárosiBaja Ady Endre Városi Könyvtár
Balassagyarmat MuzBalassagyarmat, Palóc Múzeum
Bardejov MuzBardejov (Bártfa), Mestské múzeum
Békéscsabai MegyeiBékéscsaba, Békés Megyei Könyvtár
Beograd NBBeograd, Narodna biblioteka v Srbije
Beograd PatrBeograd, Patrijaršijska biblioteka
Beograd UnivBeograd, Universitetska bibliotkea “Svetozar Marković”
Beremend PlébBeremend Plébánia, Pécsi egyházmegye
Berlin UnivBerlin, Universitätsbibliothek
Berlin Univ Finno-UgrBerlin, Universitätsbibliothek. Zweigstelle Finno-Ugristik
Bokod EvBokod, Evangélikus Gyülekezet
Bonyhád GimnBonyhád, Petőfi Sándor Gimnázium és Kollégium Könyvtára
Bp EKBudapest, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár
Bp ELTE TörtBudapest, Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. Történettudományi Tanszék Könyvtára
Bp EvBudapest, Evangélikus Országos Könyvtár
Bp FerBudapest, Magyar Ferences Könyvtár
Bp Fer EsztergomBudapest, Magyar Ferences Könyvtár. Esztergomi Ferences Könyvtár
Bp FSZEKBudapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Bp Hadt MuzBudapest, Hadtörténeti Múzeum Könyvtára
Bp HittudBudapest, Hittudományi Akadémia Könyvtára
Bp HollBudapest, Holl Béla
Bp HorváthBudapest, Horváth J. József
Bp MOLBudapest, Magyar Országos Levéltár
Bp MÉM InfBudapest, Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium Információs Központja
Bp MTA IrBudapest, Magyar Tudományos Akadémia, Irodalomtudományi Intézet Könyvtára
Bp MTA NéprBudapest, Magyar Tudományos Akadémia, Néprajzi Kutatóintézet Könyvtára
Bp MTA NyelvBudapest, Magyar Tudományos Akadémia, Nyelvtudományi Intézet Könyvtára
Bp MTAKBudapest, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára
Bp Orv MuzBudapest, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Bp ParlBudapest, Országgyűlési Könyvtár
Bp PedBudapest, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
Bp Petőfi GimnBudapest, Petőfi Sándor Gimnázium Könyvtára
Bp Petőfi MuzBudapest, Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtára
Bp PiarBudapest, Kegyesrendi Központi Könyvtár
Bp RádayBudapest, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye
Bp SOTEBudapest, Semmelweis Orvostudományi Egyetem Központi Könyvtára
Bp SzemBudapest, Központi Papnevelő Intézet Pálos Könyvtára
Bp UnitBudapest, Unitárius Könyvtár
Bratislava ArchBratislava (Pozsony), Mestský archív
Bratislava LycBratislava (Pozsony), Ustredná knižnica Slovenskej akadémie vied, Lyceálna knižnica
Bratislava RegBratislava (Pozsony), Regionálna knižnica
Bratislava SemBratislava (Pozsony), Rimsko-katolická seminárna knižnica
Bratislava UnivBratislava (Pozsony), Knižnica University Komenského
Brno StátBrno, Státná vědecká knihovna
Brno Znojmo DomBrno, Statná vedecká knihovna, Knihovna znojemských dominikánov
Bucureşti StatBucuresti, Bibliotheca Centrală de Stat
Cluj LycCluj-Napoca (Kolozsvár), Bibliotheca Filialei Cluj a Academiei Republici Sociale Române, Anexa nr. I.
Cluj RefCluj-Napoca (Kolozsvár), Bibliotheca Filialei Cluj a Academiei Republicii Sociale Române, Anexa nr. II.
Cluj UnitCluj-Napoca (Kolozsvár), Bibliotheca Filialei Cluj a Academiei Republicii Sociale Române, Anexa nr III.
Cluj UnivCluj-Napoca (Kolozsvár), Biblioteca Centralâ a Universitâtii Victor Babes
Csurgó GimnCsurgó, Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvónői Szakközépiskola Könyvtára
Dakovo BiskDakovo (Diakovár), Biskupijska knjižnica
Debrecen EKDebrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtára
Debrecen RefDebrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára
Dolný KubinDolný Kubin (Alsókubin), Čaplovičova knižnica
Eger ÉrsEger, Főegyházmegyei Könyvtár
Eger GárdonyiEger, Gárdonyi Emlékház
Eger MegyeiEger, Heves Megyei Könyvtár
Eger MuzEger, Dobó István Vármúzeum Szakkönyvtára
Eger SzemEger, Papnevelő Intézet Könyvtára
Eisenstadt FranzEisenstadt (Kismarton), Franziskaner Bibliothek
Eisenstadt LandesbEisenstadt (Kismarton), Burgenländische Landesbibliothek
Esztergom BelvEsztergom, Belvárosi templom
Esztergom FőegyhEsztergom, Főegyházmegyei Könyvtár
Esztergom SimorEsztergom, Érseki Simor Könyvtár
Göttingen UnivGöttingen, Neidersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
Graz LandesbGraz, Steiermärkische Landesbibliothek
Graz UnivGraz, Universitätschbibliothek
GundelsheimGundelsheim/Neckar, Siebenbürgische Bibliothek
Güssing FranzGüssing (Németújvár), Franziskaner Bibliothek
Gyöngyös BajzaGyöngyös, Bajza József Műemlék Könyvtár
Győr BencésGyőr, Bencés Könyvtár
Győr MegyeiGyőr, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár
Győr PüspGyőr, Egyházmegyei Könyvtár
Hajdúböszörmény GimnHajdúböszörmény, Bocskai István Gimnázium Könyvtára
Hajdúnánás GimnHajdúnánás, Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskola Könyvtára
Halle UnivHalle, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
Heidelberg UnivHeidelberg, Universitätsbibliothek
Hódmezővásárhely GimnHódmezővásárhely, Bethlen Gábor Gimnázium Könyvtára
Jasov MSJasov (Jászó), Matica slovenská
Jasov MS Košice DomJasov (Jászó), Matica slovenská, Košice Dominikáni
Jasov MS Leles PremJasov (Jászó), Matica slovenská, Leles Premonštrati
Jasov MS Levoča MinJasov (Jászó), Matica slovenská, Levoča Minoriti
Jasov MS Rožnava SemJasov (Jászó), Matica slovenská, Rožnava Seminarium
Kalocsa ÉrsKalocsa, Főszékesegyházi Könyvtár
Kecskemét MegyeiKecskemét, Katona József Megyei Könyvtár
Kecskemét PiarKecskemét, Kegyesrendi Könyvtár
Kecskemét RefKecskemét, Református Egyházközség Könyvtára
Kempten StadtbKempten, Stadtbibliothek
Kežmarok EvKežmarok (Késmárk), Evanjelická cirkevná knižnica
Keszthely HelikonKeszthely, Helikon Kastélymúzeum Könyvtára
Kiskunhalas GimnKiskunhalas, Szilády Áron Gimnázium és Szakközépiskola Könyvtára
Kiskunhalas MuzKiskunhalas, Thorma János Múzeum Könyvtára
Kiskunhalas RefKiskunhalas, Református Egyházközség Könyvtára
Kloštar Ivanić FranjKloštar Ivanić, Franjevačka knjižnica
Klosterneuburg StiftsbKlosterneuburg, Stiftsbibliothek
Košice KrajKošice (Kassa), Krajská knižnica
Košice MuzKošice (Kassa), Východoslovenské múzeum
Košice ŠtatKošice (Kassa), Štátna vedecká knižnica
Kraków AkadKraków, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk
Kraków BernKraków, Biblioteka Provincji Bernardijnów
Kraków JesKraków, Biblioteka Jesuitici
Kraków MisKraków, Biblioteka Misjonarzy
Kraków UnivKraków, Biblioteka Jagiellońska Universitet Jagielloński
Kremsmünster StiftsbKremsmünster, Stiftsbibliothek
Kunszentmiklós GimnKunszentmiklós, Damjanich János Gimnázium Könyvtára
Levoča EvLevoča (Lőcse), Evanjelická cirkevná knižnica
Linz ArchLinz, Stadtarchiv
Liptovský Mikulaš TranLiptovský Mikulaš (Liptószentmiklós), Tranoscius knižnica
Ljubljana SemLjubljana, Seminar
Ljubljana UnivLjubljana, Narodna i univerzitetna knjižnica
London BLLondon, British Library
Mannheim MusMannheim, Reis Museum
Martin MSMartin (Turócszentmárton), Matica slovenská
Martin MS Banská BystricaMartin (Turócszentmárton), Matica slovenská, Banská Bystrica, Seminarium
Martin MS Bratislava FrancMartin (Turócszentmárton), Matica selovenská, Bratislava Franciškani
Martin MS Bratislava JesMartin (Turócszentmárton), Matica slovenská, Bratislava Jezuiti
Martin MS Bratislava KapMartin (Turócszentmárton), Matica slovenská, Bratislava Kapucini
Martin MS HlohovecMartin (Turócszentmárton), Matica slovenská, Hlohovec Františkani
Martin MS Nitra PiarMartin (Turócszentmárton), Matica slovenská, Nitra Piaristi
Martin MS Podolinec PiarMartin (Turócszentmárton), Matica slovenská, Podolinec Piaristi
Martin MS RadvaniMartin (Turócszentmárton), Matica slovenská, Radványi
Martin MS ZayMartin (Turócszentmárton), Matica slovenská, Zay
Mihályi PlébMihályi plébánia, Győri egyházmegye
Miskolc GimnMiskolc, Lévay József Könyvtár
Miskolc MegyeiMiskolc, II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár
Miskolc MuzMiskolc, Hermann Ottó Múzeum Könyvtára
Miskolc NMEMiskolc, Nehézipari Műszaki Egyetem Központi Könyvtára
Mnich Hradište MuzMnich Hradište Múzeum
Mosonmagyaróvár MuzMosonmagyaróvár, Hansági Múzeum Könyvtára
Murska Sobota PokrMurska Sobota (Muraszombat), Pokrajinska in študijska knjižnica
München StaatsbMünchen, Bayerische Staatsbibliothek
München UnivMünchen, Universitätsbibliothek
Münster UnivMünster, Universitätsbibliothek
Nagymaros PlébNagymaros Plébánia, Esztergomi főegyházmegye
Novi Sad MSNovi Sad (Újvidék), Matica srpska
Nyírbátor MuzNyírbátor, Báthori István Múzeum Könyvtára
Olomouc StatOlomouc, Státni vedecká knihovna
Osijek MuzOsijek (Eszék), Knjižnica muzeja Slavonie
OSZKOrszágos Széchényi Könyvtár
OSZK KézOrszágos Széchényi Könyvtár, Kézirattár
OSZK KnytOrszágos Széchényi Könyvtár, Kisnyomtatványtár
OSZK RNyTOrszágos Széchényi Könyvtár, Régi Nyomtatványok Tára
OSZK SztOrszágos Széchényi Könyvtár, Színháztörténeti Tár
PannonhalmaPannonhalma, Főapátsági Könyvtár
Pápa RefPápa, Dunántúli Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei
Pécs EKPécs, Janus Pannonius Tudományegyetem Könyvtára
Pécs PüspPécs, Egyházmegyei Könyvtár
Pécs VárosiPécs, Városi Könyvtár
Praha AcadPraha, Základni knihovna, Českoslovensjké akademie věd
Praha MuzPraha, Knihovna Národniho muzea
Praha StátPraha, Státni knohovna Československé socialistické republiky
Prešov ŠtátPrešov (Eperjes), Štátná vedecká knižnica
Sárospatak MuzSárospatak, Rákóczi Múzeum Könyvtára
Sárospatak RefSárospatak, Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei
Sátoraljaújhely GimnSátoraljaújhely, Kossuth Lajos Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Könyvtára
Sibiu AstraSibiu (Nagyszeben), Biblioteca Astra
Sibiu BrukSibiu (Nagyszeben) Muzeul Samuel Brukenthal
Sl. Požega FranjSlavonska Požega (Pozsega), Franjevačka knjižnica
Slavonski Brod FranjSlavonski Brod (Bród), Franjevačka knjižnica
Sopron EvSopron, Evangélikus Gyülekezet
Sopron GimnSopron, Berzsenyi Dániel Gimnázium Könyvtára
Sopron LevSopron, Győr-Sopron Megyei Levéltár
Sopron MúzSopron, Liszt Ferenc Múzeum
Stuttgart LandesbStuttgart, Württembergische Landesbibliothek
Subotica BiskSubotica (Szabadka), Biskupijska knjižnica
Subotica FranjnSubotica (Szabadka), Franjevačka knjižnica
Szarvas GimnSzarvas, Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola Könyvtára
Szeged FőiskSzeged, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Könyvtára
Szegedi SomogyiSzeged, Somogyi Könyvtár
Székesfehérvár GimnSzékesfehérvár, József Attila Gimnázium Könyvtára
Székesfehérvár LevSzékesfehérvár, Fejér Megyei Levéltár
Székesfehérvár MuzSzékesfehérvár, István király Múzeum Könyvtára
Székesfehérvár PüspSzékesfehérvár, Egyházmegyei Könyvtár
Szekszárd MuzSzekszárd, Béri Balogh Ádám Múzeum Könyvtára
Szentes GimnSzentes, Horváth Mihály Gimnázium Könyvtára
Szolnok MegyeiSzolnok, Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár
Tatabánya MegyeiTatabánya, József Attila Megyei Könyvtár
Tîrgu Mureş BolyaiTîrgu Mureş (Marosvásárhely), Biblioteca Documentară Teleki şi Bolyai
Tîrgu Mureş TelekiTîrgu Mureş (Marosvásárhely), Biblioteca Documentară Teleki şi Bolyai
Tiszafüred MuzTiszafüred, Kiss Pál Múzeum Könyvtára
Trenčin KrajTrenčin (Trencsén), Krajská knižnica
Trnava MúzTrnva (Nagyszombat), Západoslovenské múzeum
Trnava SSVTrnava (Nagyszombat), Knižnica Spolku Svatého Vojtecha
Vác MuzVác, Vak Bottyán Múzeum Könyvtára
Vác PüspVác, Egyházmegyei Könyvtár
Veszprém LevVeszprém, Veszprém Megyei Levéltár
Veszprém MegyeiVeszprém, Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Veszprém MuzVeszprém, Bakonyi Múzeum Könyvtára
Veszprém PüspVeszprém, Püspöki Könyvtár
Vukovar FranjVukovar, Franjevačka knjižnica
Warszava NarodWarszawa, Biblioteka Narodowa
Wien FranzWien, Franziskaner Bibliothek
Wien JesWien, Jesuiten Bibliothek
Wien ÖNBWien, Österreichische Nationalbibliothek
Wien SchottenWien, Schottenbibliothek
Wien KriegsarchWien, Österreichschies Statsarchiv, Abteliung IV: Kriegsarchiv
Wien StadtbWien, Stadtbibliothek
Wien UnivWien, Universitätsbibliothek
WolfenbüttelWolfenbüttel, Herzog August Bibliothek
Wroclaw OSSWroclaw, Biblioteka Zakladu Narodowego im. Ossolińskich
Wroclaw UnivWroclaw, Biblioteka Universytecka
Zagreb FranjZagreb, Franjevačka knjižnica
Zagreb GradZagreb, Gradska knjižnica
Zagreb MetropZagreb, Metropolitanska knjižnica
Zagreb SemZagreb, Seminar
Zagreb UnivZagreb, Nacionalna in sveučilisna biblioteka
Zalaegerszeg MegyeiZalaegerszeg, Zala Megyei Könyvtár
Zirch RegulyZirc, Országos Széchényi Könyvtár Reguly Antal Műemlék Könyvtár
Zürich ZentrZürich, Zentralbibliothek, Kantons-, Stadt- und Universitätsbibliothek
 
RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
a. t. e. typ.aneu topous, etous, typographeias
b. m. r. t.bez miesta, roku, tlečiarne
c.című
cacirca
env.environ
ford.fordította
h. é. n.hely, év nélkül
h. é. ny. n.hely, év, nyomda nélkül
h. n.hely nélkül
l.lap
ld.lásd
lev.levél
o. Druck.ohne Druckerei
o. O.ohne Ort
ok.okolo
P.Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712–1860.
RMKSzabó Károly: Régi Magyar Könyvtár I–II. Bp. 1879–1885.
s. a. sine anno
s. l.sine loco
s. typ. nom.sine typographiae nomine
t.tábla
tom.tomus
transl.translator, fordító
Ua.ugyanaz
A kötetben alkalmazott speciális jelölések:
< >a nyomtatványon kézírással feltüntetett adat
.. (pld. die..)a vizsgatézisnél a hónapnak és napnak kihagyott és ki nem töltött helye
» «a leírás példány alapján készült, de kiegészítésére nem volt lehetőség
 

 

A. F. A. D. S. P. ld. File, Andreas A. F. H. ld. Haliczky, Andreas Friedrich A. K. ld. Equitibus Hungariae Joanni patri… A. M. V. K. G. E. V. G. ld. Wohlmeinende Ode… A. M. V. L. ld. Trauergedich auf den Tod… A. R. ld. Lusus poeticus… A. R. ld. Ode in obitum… Josephi Szápáry… A sa Majesté Leopold II. ld. Fekete, Jean A Sua Majestate Sacratissima, Hungariae Bohemiaeque regina, Maria Theresia… per commissionem Sanitatis in hoc Tansilvaniae Princi… A. V. ld. Arbor consanguinitatis… Aaron, Pavel ld. Bucoavnă pentru deprinderea… Abaffy, Joannes ld. Tentamen publicum ex mathesi pura… 1779 Abaffy, Joannes ld. Tentamen publicum ex physica… 1780 Abbildung verschiedener Famielenwappen… ld. Korabinsky, Johann Matthias Abbt, Franciscus: Assertiones ex universa philosophia… 1768 ld. Paar, Josephus ABC könyvetske… ld. Révai Miklós ABC oder Namenbüchlein ld. Révai Miklós Abecedarium Latino-Hungaricum, seu elementa linguae Latinae et Hungaricae. Debreczini 1769, Margitai. [16] lev. – 8° Kalocsa Érs … Abecednj knižečka… ld. Révai Miklós Abecevica. – (Otajstva vjre i poglavite kriposti kerstyanske. – Kerstyanska pitanya.) [U. Ternavi] (1747?), [u pritiskalnici Drux… Abel, Franciscus: Auditoribus oblatae… 1760 ld. Hegyi, Josephus Abelly, Ludovicus: Manuductio ad vitam sacerdotalem pie instituendam, authore… – – … dum assertiones theologicas de sacramentis i… Abelly, Ludovicus: Sacerdos Christianus ab… Sodalitate sub titulo B[eatae] Mariae Virginis Purificae… in Collegio Generali… Tyrna… Die Abendstunden eines gutdenkenden Hausvaters. Pressburg 1784, Patzko. 46 l. – 8° Bp EK Abensperg et Traun, Otto Ferdinand ld. Inferiae herois manibus… 1748 Abimelach ld. Prileszky, Michael Ablass deren Creutzlein von Caravaca in Spanien, verliehen von denen römischen Päpsten Pio V., Georgio XV., Clemente X., Urbano V… Ábrahám pátriárcha fia… ld. Pápai Páriz Ferenc Abrahámffy, Josephus ld. Puchperger, Martinus: Tentamen publicum de physica… 1755 Abuda, Ladislaus ld. Israel, Abraham: Positiones scholastico-dogmaticae… 1778 Abuda, Ladislaus ld. Jedlicska, Gregorius: Assertiones ex universa philosophia… 1776 Academia geographica, in qua… ex resolutionibus nonnullorum problematum cosmographicorum examen publice sustinent anno 1754. mens… Academicorum fulminalium stemma ld. Szabó, Stephanus Accessus et recessus altaris seu piae praxes ante et post sacram communionem, nec non ante et post sacro-sanctam missae celebrati… Ács Mihály: Arany lancz, avagy olly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások, kikkel a … igaz hit Ö felségét magához hap… [Ács] Áts Mihály: Arany lántz, avagy olly buzgó fohászkodások és rövid alázatos imádkozások kikkel, a’ … igaz hit Ő felségét magá… [Ács Mihály]: Zöngedözö mennyei kar, az az: németből magyarrá forditatott szép isteni ditsireteket és háláado enekeket… magában f… Acta Concilii Nicaeni ex… Joannis [Hardouin] Harduini… collectione regia maxima, auditoribus oblata, dum assertiones theologicas … Acta coronationis serenissimae, ac potentissimae dominae… Mariae Theresiae, reginae Hungariae honoribus… Joannis Krecsmari… Georg… Acta sanctorum Ungariae… ld. Prileszky, Joannes Baptista Actio in Virginem Mariam, qua adversus praeposteros defensores in foro academico exhaeres publicae declaratur, suscepta, a… theol… Actus fide. (Actus spei. Actus charitatis. Actus contritionis cum proposito.) (Budae 1779, typis Universitatis.) [2] lev. – 12° O… Actus publicus e quatuor particularibus materiis disceptationi propositis, in quo positiones… (ex praelectionibus… Joannis Schmel… Actus publicus e quatour particularibus materiis disceptationi propositis, in quo positiones… (ex praelectionibus… Joannis Schmel… Actus publicus e quatuor particularibus materiis disputationi propositis, quem… ex praelectionibus… Antonii Gerstocker… Josephi K… Actus publicus e quatuor particularibus materiis, disputationi propositis, quem… ex praelectionibus… Joannis Dely… Antonii Gersto… Actus publicus e quatuor particularibus materiis disputationi propositis, quem… ex praelectionibus… Joannis Dely… Antonii Gerstoc… Actus publicus sub… auspiciis… Caroli… e comitibus [Esterházy]… in quo positiones… (ex universis praelectionibus… Joannis Schmelc… Actus publicus sub… auspiciis… Caroli… e comitibus [Esterházy] Eszterházy… in quo positiones… (in universis praelectionibus… Joan… Actus publicus sub… auspiciis… Caroli… e comitibus [Esterházy] Eszterházy… (in quo theses… ex praelectionibus theologicis, in …Ty… Actus publicus sub… auspiciis… Ignatii …e comitibus de [Batthyány] Battyán… (positiones ex universis praelectionibus… Joannis Sch… Actus varii pro opportunitate temporis eliciendi. (Tyrnaviae 1766, typis Coll. Acad.) [2] lev. – 12° OSZK Knyt Impresszumadatok a… Actus virtutum theologicarum. (Actus fidei. Actus spei. Actus caritatis. Actus contritionis.) (Quinque-Eccl[esiis ca 1785], Engel… Actus virtutum theologicarum. (Fides. Spes. Charitas. Contritio.) (Ex Bibliotheca Catechetica). (Tirnaviae 1773), [typis Academic… Actus virtutum theologicarum de praecepto eliciendi. (Vacii 1792, Ambro.) [2] lev. – 8° Bp Piar Impresszumadatok a kolofonból. Actus virtutum theologicarum et de iis admonitio ad parochos dioecesis nostrae Magno-Varadinensis. Magno-Varadini 1773, Balent. 2… Ad Andream Karolum Grosse, doctoris in medicina gradum adspirantem, V. S. G. M. et P. D. C. V. Cibinii 1732, Barth. [2] lev. – 4°… Ad conventum nationis Gallicae libellus paraeneticus ex Gallico. [Vacii] 1797, [Gottlieb.] 86. l. – 8° OSZK Ad diem 12. [duodecimum] Decemb[ris] …Cajetano Tuschleitner, Acad[emiae] … Ther[esianae] Vac[iensi] rect[ori] natalem, 1780. (Vac… Ad diem 14. [quartum decimum] Kalendas Apriles… ld. Mihalóczi, Georgius Ad Idus Junias… ld. Zimányi, Ludovicus Stephanus Ad perpetuam memoriam, ad debitam virtutibus laudem et transmittendam posteris celebritatem nominis… domini… [Pauli] Kray… quod v… Ad provinciam Bihariensem in celebritate, qua… Josephus Ürményi supremus moderator hujus provinciae renuntiatus est, ode. S. l. [… Ad tristissimam in fidei controversiis questionem… ld. Nennichen, Matthias [Adámi] Adámy, Joannes N[epomucenus]: Tentamen publicum ex historia statuum Europaeorum, quod… in… Academia Posoniensi mense Augu… (Adámi, Joannes) [Nepomucenus]: Tentamen publicum ex historia statuum, quas… in… Academia Tirnaviensi anno 1779. mense Septembri … Adámi, Joannes ld. Hammerschmidt, Joannes Florian: Vita Sancti Sigismundi… 1766 [Adami, Johan Jacob]: Kurze Anleitung für das Landvolk, in Absicht auf die Bienenwirtschaft, wie solche mit Nutzen geführet werde… Adámi, Michael: Ausführliche und neuerläuterte ungarische Sprachkunst, der hochlöblichen deutschen Nation zum Besten, besonders a… Adamovici, Gherasim ld. Învătătură şi tîlcuială… Ádámy, Joannes N. ld. Adámi, Joannes Nepomucenus Ádány, Andreas ld. Ádányi, Andreas [Ádányi] Ádány, Andreas: Dum assertiones potissimum e quinque libris Decretalium Gregorii IX. in… Societatis Jesu Universitate Ty… [Ádányi] Ádány, Andreas: Dum sasertiones potissimum e quinque libris Decretalium Gregorii IX. in… Societatis Jesu Universitate Ty… [Ádányi] Ádány, Andreas: Panegyricus Divo Francisco Xaverio dictus, dum… Facultas Philosophica… Universitatis Tyrnaviensis in… S[… Adclamatio devota… ld. Filtsch, Thomas Adda, Ladislaus ld. Tentamen publicum ex metaphysica… 1797 Adelphi. Acta ab… ld. Terentius, Publius Admodum reverendo ac doctissimo… patri Emerico Görgei, …Universitatis ac Collegii Societatis Jesu Cassoviensis rectori, dum nomin… Admodum reverendo, clarissimo ac doctissimo patri, Christophoro Muesser[t], …Universitatis Claudiopolitanae rectori magnifico, du… Admodum reverendo patri …Joanni Baptistae [Prileszky] Prileczky …theologiae doctori, nunc typographie Academicae praefecto 8. Cal… Adolphus. Acta Claudiopoli a media grammatices classe, an[no] 1767. mense Junio. (Claudiopoli 1767), typis Academicis. [1] lev. –… Adolphus a Sancto Benedicto ld. Nemcsényi, Adolphus Adonius. Acta Tyrnaviae ab elementari classe 1768. (Tyrnaviae 1768, typis Colegii[!] Academici.) [2] lev. – 4° Bp EK Impresszumad… Adorján, Michael ld. Roth, Carolus: Panegyricus Divo Ignatio dictus… 1766 Adsertiones ex jure naturae, publico universali gentium et ecclesiastico, quas adnuente… Facultate Juridica …Universitatis Budens… Aetas aurea incliti comitatus Colos… cum… Volfgangus [Bánffy] Banffi… in comitem supremum comitatus Colos more majorum inauguratu… Aetius. Acta a juventute scholastica, dum anniversaria munificentia… Pauli [Esterházy] Eszterházi… in anni termino bene meriti pr… Affectus animae peccatricis, per triduanam ascesin delicta juventutis et ignorantias suas expientis. Cassoviae [post 1786], ex ty… Affectus pro exercitiis. Budae [1770–1771], ex typographeo Landereriano. [4] lev. – 8° OSZK Knyt [Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: Libri praecipui de gratia Christi. [Tom. 1–2.] (Auditoribus oblati, dum in… Archi-Coenobio… [Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: Meditationes. Auditorius oblatae, dum in… Universitate Tyrnaviensi, anno 1742. mense.. die… [Ágoston, Szent] Augistinus, S[anctus]: Oratio ex libelli – –, de cordis contritione excerpta, devote dicenda, pro suo atque pecc… [Ágoston, Szent] Augustinus, Aurelius: Soliloquia, dum in… Universitate S[ocietatis] J[esu] Cassoviensi conclusiones ex libro I. … Ágoston, Szent ld. Oratio ex libello Sancti Augustini… – ld. Szent Ámbrus és Szent Ágoston hálá-adássa… Ágoston, Novellus Szent ld. Die 28. [vicesimo octavo] Aprilis… Agyich [Istvn] Stephanus: Carmen ad Regiam Academiam Quinque-Ecclesiensem, amplissimis honoribus… comitis Josephi Teleki… pro evo… Agyich [István] Stephanus: Mariae Theresiae verwittibter römischer Kaiserin und Königin zu Hungarn… Liebe und Milde gegen die Völ… Agyich István: Századik esztendeje a' török iga alul föl szabadult Pécs várasának, mellyet deák versekben foglalt… – – 1786di… Agyich István ld. Schmitth, Nicolaus – Roman, Georgius: Dum assertiones theologicas… 1759

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages