Könyvtár. Olcsó –. Szerkeszti dr. Gyulai Pál. 16° Budapest. Franklin-társ.

Teljes szövegű keresés

Könyvtár. Olcsó –. Szerkeszti dr. Gyulai Pál. 16° Budapest. Franklin-társ.

 

25. Goethe. Iphigenia Taurisban. Dráma öt felv. Ford. Kis János. (99 l.) 1876. –.30 26. Beaumarchais. Figaro házassága vagy egy napi bolondság. Vigjáték 5 felvonásban. Ford. Paulay Ede. (240 l.) 1876. –.50 27. Gyulay Pál. A vén szinész. Beszély. (87 l.) 1876. –.20 28. Stifter Adalbert. Brigitta. Beszély. Németből ford. B. J. (82 l.) 1877. –.20 29. GauthierTh. A lélekcsere. Regény. Francziából ford. Szekula Gyula. (14 l.) 1877. –.30 30. Macaulay T. B. Byron. Angolból ford. B. P. (53 l.) 1877. –.20 31. Jerrold Douglas. Zsák Mór. Magyaritotta Belényesi Gábor. (112 l.) 1877. –.30 32. Eynaud A. Ferizade dala. Beszély. Francziából ford. Huszár Imre. (57 l.) 1877. –.20 33. Czuczor Gergely népies költeményei. (111 l.) 1877. –.30 34. Prescott H. E. Schäffer Magdalena. Beszély. Angolból ford. Csukássi József. (115 l.) 1877. –.40 35. Sayous E. A mongolok betörése Magyarországba 1241–1242. Francziából ford. Takács István. (45 l.) 1877. –.20 36. Zichy Antal elbeszélései. (143 l.) 1877. –.30 37. Quintus Horatius Flaccus. A költészetről. Levél a Pisókhoz. Ford. Czuczor Gergely. (31 l.) 1877. –.20 38. Fleyter S. A magyar történetirás történelme. Sayous Ed. A magyar történelem kutforrásai. Mind a kettőt ford. ifj. Szinnyei Jó… 39. Saud György. Az ördög-mocsár. Beszély. Francziából ford. Csukássi József. (102 l.) 1877. –.30 40 Lessing G. E. Laokoon, vagy a festészet és költészet határairól. Futólagos fejtegetésekkel az ó-kori művészet történetének egy… 41. Kovács Pál. Farsangi kalandok. Beszély. (85 l.) 1877. –.20 42. Csokonai Vitéz Mihály. Lilla. Érzékeny dalok III könyvben. (1793–1802.) (116 l.) 1877. –.30 43. Mérimée Prosper. Carmen. Beszély. Ford. B. P. (79 l.) 1877. –.20 44. Nagy Ignácz. Tisztujitás. Vigjáték 4 felvonásban. 1842-ben akadémiai pályadijt nyert mű. (150 l.) 1878. –.40 45. Murray E. C. Grenville. A franczia politikai életből. Rajzok. Angolból ford. Belényesi G. és Huszár I. (296 l.) 1878. –.60 46. Fraknói Vilmos. II. Lajos és udvara. Történeti rajz. (70 l.) 1878. –.20 47. Sand György. Leoni Leó. Beszély. Ford. Visi Imre. (203 l.) 1878. –.50 48. Michelet Gyula. Lengyel- és Oroszország. Francziából ford. de Gerendo Antonia. (128 l.) 1878. –.30 49. Flegler Sándor. Kölcsey Ferencz. Németből ford. ifj. Szinnyei József. (46 l.) 1878. –.20 50. Gvadányi József. Egy falusi nótáriusnak budai utazása, melyet önnön maga abban esett viszontagságaival együtt az elaludt vérű… 51. Plourier Ed. Beszélyek. Francziából ford. Milesz Béla. I. Az ikertestvérek. – II. Mari nevelése. – Egy hamis gyémánt értéke. … 52. Feuillet Octav. Trécoeur Julia. Elbeszélés. Francziából ford. Csukássi József. (104 l.) 1878. –.40 53. Kazinczy Ferencz. Magyarországi utak. (51 l.) 1878. –.20 54. Tolstoj L. N. gróf. Családi boldogság. Beszély. Oroszból ford. Szentkirályi Albert. (142 l.) 1878. –.40 55. Kisfaludy Károly. Tihamér. Beszély. (90 l.) 1878. –.30 56. Flegler Sándor. Szalay László és munkái. Ford. ifj. Szinnyei József. (280 l.) 1878. –.50 57. Szigligeti Ede. Magyar szinészek életrajzai I. Kántorné. – II. Megyeri Károly. – III. Szentpétery Zsigmond. – IV. Fáncsy Lajo… 58. Vasiliadis Sz. N. Galátea. Dráma 5 felvonásban. Ujgörögből ford. Kállay Béni. (71 l.) 1878. –.20 59. Dayka Gábor költeményei. (112 l.) 1879. –.20 60. Kazinczy Ferencz. Bácsmegyeinek gyötrelmei. Bevezetéssel és jegyzetekkel Heinrich Gusztávtól. (176 l.) 1878. –.30 61. Gogol Miklós. Bulyba Tárász. Beszély. Oroszból ford. Almási László. (168 l.) 1878. –.30 62. Kisfaludy Károly. Szomorujáték 5 felvonsában. (133 l.) 1878. –.30 63. Zsilinszky Mihály. Kupeczky János. (72 l.) –.30 64. Körner Tivadar. Zrinyi. Szomorujáték. Ford. Szemere Pál. Körner Zrinyijéről. Birálat. Irta Kölcsey Ferencz. (199 l.) 1879. –.… 65. Csokonai Vitéz Mihály. Ódák. Két könyvben. (1794–1804.) (84 l.) 1879. –.20 66. Andersen. Regék és mesék. Ford. Milesz Béla. (122 l.) 1879. –.30 67. Kisfaludy Károly. Tollagi János viszontagságai. Beszély. (213 l.) 1879. –.40 68. Ouida. Egy pár kis faczipő. Beszély. Ang. ford. Belényesi Gábor. (236 l.) 1879. –.40 69. Theuriet. A Buzavirágék háza. Beszély. Francziából ford. Ujkéri. (149 l.) 1879. –.30 70. Schiller. Mózes küldetése. Ford. Jurany Gusztáv. (35 l.) 1879. –.20 71. Taine H. Az eszmény a müvészetben. Francziából ford. Harrach József. (144 l.) 1879. –.30 72. Lessing Gotthold Ephraim. Bölcs Náthán. Drámai költemény. Németből ford. Zichy Antal. (160 l.) 1879. –.50 73. Beulé. Augustus családja és kora. Francziából átdolgozta Molnár Antal. (160 l.) 1879. –.30 74. Lindau Pál. Molière. Németből ford. Bánfi Zsigmond. (120 l.) 1879. –.30 75. Feuillet Octav. Egy nő naplója. Regény. Francziából ford. Fái Béla. (176 l.) 1879. –.40 76. Macaulay. Barère Bertrand. Angolból ford. Angyal Dávid. (134 l.) 1879. –.30 77. Molière. A bot-csinálta doktor. Vigjáték. Ford. Kazinczy Ferencz. (156 l.) 1879. –.30 78. Louis-Lande L. Camaron. Episod a mexikói háborúból. Francziából ford.Haraszti Gyula. (48 l.) 1879. –.20 79. Bodenstedt Frigyes. Shakespeare élete és művei. Németből ford. W. L. (170 l.) 1879. –.30 80. Mérimée Prosper. Colomba. Beszély. Francziából ford. Szenvey József. (219 l.) 1879. –.40 81. Berzsenyi Dániel versei. 6. kiad. (268 l.) 1879. –.50 82. Kisfaludy Károly. Csalódások. Vigjáték 4 felvonásban. (80 l.) 1879. –.20 83. Arago és Vermond. Az ördög naplója. Vigjáték. Francziából ford. Egressy Benjamin. (100 l.) 1879. –.20 84. D’Haussonville. Sand György. Francziából. (191 l.) 1879. –.30 85. Teleki László gróf. Kegyencz. Szomorújáték. (200 l.) 1879. –.40 86. Heyse Pál. A grófi kastélyban. Beszély. Németből ford. Halasi Aladár. (95 l.) 1879. –.20 87. Musset Alfréd. Ne fogadj fel soha semmit. Vigjáték. Francziából ford.Paulay Ede. (88 l.) 1879. –.20 88. Uchard Mario. Jean csillaga. Beszély. Francziából ford. Fáy J. Béla. (239 l.) 1879. –.40 89. Bulwer Edvard. A jövő nemzedéke. Regény. Angolból ford. Fái J. Béla. (324 l.) 1879. –.40 90. Karr Alfonz. A normandiai Penelope. Regény. Francziából ford. Fái Béla. (258 l.) 1879. –.50 91. Pulszky Ferencz. Eszmék Magyarország története philosophiájához. (111 l.) 1879. –.30 92. Macualay T. B. A pápaság. Angolból ford. B. P. (63 l.) 1879. –.20 93. Mészáros Ignácz. Kartigám. Regény. 5. kiad. Bevezetéssel és jegyzetekkel Heinrich Gusztávtól. (431 l.) 1879. –.80 94. Amerikai nők. Rajzok és beszélyek. Angolból ford. György Aladár. (218 l.) 1880. –.40 95. Kölcsey Ferencz versei. 5. kiad. (304 l.) 1880. –.60 96. Zschokke Henrik. A szegény viltshirei lelkész naplójából. Beszély. Németből ford. Sz. M. (98 l.) 1880. –.20 97. Kont Ignácz. Aristophanes. (151 l.) 1880. –.30 98. Cherbuliez Victor. A pépi király. Elbeszélés. Ford. Berényi L. (116 l.) 1880. –.30 99. Hugo Károly. Bankár és báró. Szomorújáték. (108 l.) 1880. –.20 100. Szilágyi Sándor. Történeti rajzok. (247 l.) 1880. –.60 101. Csengery Antal. A magyar közoktatás és közmivelődés némely főbb kérdéseiről. (241 l.) 1880. –.50 102. Vautier György. A keresztanya. Francziából ford. Márkus Miklós. (150 l.) 1880. –.30 103. Kisfaludy Károly versei. (226 l.) 1880. –.30 104. Bérczy Károly. A gyógyult seb. Beszély. (102 l.) 1880. –.30 105. Gaius Valerius Catullus versei. Ford. Csengery J. (152 l.) 1880. –.30 106. Szigligeti Ede. A trónkereső. Szomorujáték. (103 l.) 1880. –.30 107. Theophrastus jellemrajzai. Ford. Hunfalvy J. (47 l.) 1880. –.30 108. Gyulai Pál. Báró Eötvös József. Emlékbeszéd. (36 l.) 1880. –.20 109. Lamartine. Heloïse és Abelard. Ford. Erhardt. (55 l.) 1880. –.20 110. Olasz beszélyek. Irták Barilli, Ghislanzoni és Sara. Olaszból ford. Huszár I. és Mócs Zsigmond. (234 l.) 1880. –.50 111. Augiev Emil. A Fourchamboult család. (178 l.) 1880. –.40 112. Pálffy Albert. A szebeniház. Beszély. (95 l.) 1880. –.20 113. Tennyson Alfred. Arden Enoch. Angolból Jánosi G. (40 l.) 1880. –.20 114. Turgenyev Iván. Tavaszi hullámok. Regény. Oroszból forditotta Timkó Iván. (222 l.) 1880. –.40 115. Salvatore Flavina. Két szerelem. Regény. Olaszból forditotta Nyitray József. (178 l.) 1880. –.30 116. Goethe F. Hermann és Dorottya. Ford. Hegedüs István. (8 l.) 1881. –.20 117. Pálffy Albert. Az itélőmester leánya. Történeti beszély. (182 l.) 1881. –.40 118. Macaulay T. B. Nagy Frigyes. Angolból ford. Szentkirályi Móricz. (128 l.) 1881. –.30 119. Theuriet. Veronika asszony. Beszély. Francziából ford. Ujkéri. (131 l.) 1881. –.30 120. Puskin Sándor. Anyégin Eugén. Regény versekben. Oroszból ford. Bérczy K. Második kiadás. (280 l.) 1881. –.60 121. Beaumarchais. A sevillai borbély. Vigjáték. Francziából forditotta Paulay Ede. (143 l.) 1881. –.30 122. Szalay L ászló. Miraebau. (181 l.) 1881. –.40 123. Gaal József. A peleskei nótárius. Bohózat három szakaszban négy felvonással. Negyedik kiadás. (158 l.) 1881. –.40 124. Csokonai Vitéz Mihály. Békaegérhacz. Irta Homer. Általöltöztetve a Blumauaer módja szerint. (1791.) (47 l.) 1881. –.20

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages