1886–1900

Teljes szövegű keresés

1886–1900
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1886–1900
Volumen
I.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1886–1900
AZ 1886–1900. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
TÉRKÉPEK ÉS ATLASZOK ÖSSZEÁLLITÁSA
TUDOMÁNYOS SZAK- ÉS TÁRGYMUTATÓVAL.
SZÉKELY DÁVID KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
SZERKESZTETTE
PETRIK GÉZA
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYESÜLETE
ELSŐ KÖTET
A KÖNYVEK BETŰSOROS JEGYZÉKE. TÉRKÉPEK ÉS ATLASZOK.
A SZERZŐK NÉVMUTATÓJA.
BUDAPEST.
MAGYAR KÖNYVKERESKEDŐK EGYESÜLETE.
1908.
 
 
EDITOR’S PREFACE
The preceding cycle of Magyar Könyvészet” (Bibliographia Hungarica) closed with the year 1885. After Sándor Kiszlingstein, it was Géza Petrik excellent Hungarian bibliographer, formerly bookseller, who was commissioned again to compile the cumulative bibliography of the following 15 years period, 1886–1900. This bulky, two-volume compilation was published also by Magyar Könyvkereskedők Egyesülete (Society of Hungarian Booksellers), the covering page, however, indicated that the edition was sponsored by Magyar Tudományos Akadémia (Hungarian Academy of Sciences). In the compilation of this period’s national bibliography Dávid Székely, bookshop assistant took also an active part.
The first volume of the cumulation was made complete in 1908 and it contained in alphabetical order the entries of Hungarian books, maps and books of maps published in the period of 1886–1900, on 985 pages. This means the publication of an estimated amount of 30-34.000 entries. The use of the volume was greatly facilitated by the inclusion of the alphabetical authors’ list and that of translators and editors.
The year 1913 is indicated in the imprint of the second volume; this contains a subject index V. of 18 groups used up to that time was abandoned, and it was substituted by the modern, serviceable and useful subject-word system.
The bibliography published in the first volume bears, of course according to the modern mind, certain deficiencies: the foreign language material published in Hungary and the documents in Hungarian language or of Hungarian concern (so called Hungarica material) published abroad are not included in this cumulation either and it must be added that they could not at all be taken into consideration, as one single author could not undertake the registration and publication of a material of such an immense quantity. At that time the excellent compiler could not reckon upon the assistance of the official and state institutions in the registration of the publications.
Pál Gulyás, internationally known Hungarian bibliographer of the 20th century, slightly rebuked Géza Petrik for having enumerated the periodicals of this cycle only accordings to titles and for having ommitted their repertory according to contents. It is quite true that the contents analysis of the periodicals would have been much more useful for the scientific research work, but, in our view, Pál Gulyás was not right in this question: Géza Petrik with his only collaborator (Dávid Székely) was not able to meet the requirements of an analytical process set before them by the ever growing masses of book – and periodical production. It must not be considered as a mistake, yet it is regrettable that, contrary to Sándor Kiszlingstein’s 1876–1885 compilation, Géza Petrik could not choose but ommitting the bibliographical registration of the Hungarian dailies and weeklies.
The reasons for these apparent deficiencies are evident for everybody: one single bibliographer, even if so excellent and talented as Géza Petrik, could not comprehend the whole and all the small details of the modern national bibliography about the turn of the century.
It is much more the good qualities of this great work that should be appraised: on behalf of the present editor we quote a statement valid even today from Petrik’s own introduction:
For people who deal with bibliography even in a slight extent, it is superfluous to prove repeatedly the inevitable necessity of the publication of this work. In want of such a comprehensive list answering to all our questions, we cannot but only try to understand the literary production of the modern world. In the present days Hungarian literature cannot be surveyed solely on the basis of memory, uncomplete book-lists compiled for certain institutions and branches of learning. In order to get and offer a clear picture of it, we need a bibliographical mirror” extending to all details, favourizing but at the same time depriciating nothing.”
In our days, at the end of the sixties of our century, nothing more should be added to the above quotation.
 
KIADÓI ELŐSZÓ
A „Magyar Könyvészet (Bibliographia Hungarica)” megelőző ciklusa az 1885. évvel zárult. Az 1886–1900 évek közé eső újabb 15 éves összefoglalás szerkesztésére – Kiszlingstein Sándor után – ismét Petrik Géza, a könyvkereskedőként indult kiváló magyar bibliográfus kapott megbízást. Ez a nagy kétkötetes összefoglalás is a Magyar Könyvkereskedők Egyesületének kiadásában látott napvilágot, de a címlap már feltüntette, hogy ezúttal már a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával jelent meg a magyar nemzeti bibliográfia eme újabb összefoglalása, aminek munkálataiban közreműködött Székely Dávid könyvkereskedő-segéd is.
Az összefoglalás első kötete 1908-ban vált teljessé s tartalmilag – természetesen ismét betűrendben az 18861900 közötti években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok címanyagát tartalmazta 985 lap terjedelemben. Ez hozzávetőleges számítás szerint már 30–34 000 tétel publikálását jelentette. A kötet használatát jelentősen megkönnyítette a szerzők, fordítók és szerkesztők betűsoros névmutatója.
A második kötet impresszumában az 1913. év szerepel, s ez a kötet igen tekintélyes terjedelemben, 465 lapon tárgymutatót bocsátott az olvasók és a kutatók használatára. Ez lényeges újítás volt: felhagyott az eddigi, 18 főcsoportos szakmutatóval, s korszerűbb, mozgékonyabb, a használat szempontjából kényelmesebb tárgyszavas rendszert hozott létre.
Ami magát az első kötetként megjelent bibliográfiát illeti, mai szemléletünk szerint természetesen vannak bizonyos hiányosságai. Nem lephet meg bennünket, ha ezeket felsoroljuk: a hazai nem magyar nyelvű kiadványokat, továbbá a külföldi magyar vagy magyar vonatkozású (ún. hungarica”) dokumentumokat ez a kumuláció sem veszi – de tegyük hozzá – nem is vehette figyelembe, hiszen egyetlen szerző ilyen hatalmas anyag nyilvántartására és publikálására nem vállalkozhatott. A kiadványok begyűjtésére, hivatali és állami szervezetek segítségére a kitűnő szerző akkoriban még nem támaszkodhatott.
Gulyás Pál, a magyarországi bibliográfia XX. századi, nemzetközileg ismert művelője némileg megrótta Petrik Gézát, hogy e ciklus folyóiratait csak címük szerint sorolta fel, s tartalmuk repertorizálását mellőzte. Igaz, jobb lett volna a periodikumok tartalmi analízisét is elvégezni, ez hasznára lett volna a tudományos kutatómunkának. De szerintünk az érdemes magyar bibliográfusnak, Gulyás Pálnak ebben a kérdésben nem volt igaza: Petrik Géza egyetlen kisegítő munkatárssal (Székely Dáviddal) az egyre növekvő könyv- és folyóiratkiadás áradatában állva nem tehetett eleget ennek az analitikus feltárásnak. Nem szabad hibául felrónunk, de azt mégis sajnáljuk, hogy Kiszlingstein Sándor 1876–1885. évi ciklikus összefoglalásától eltérően Petrik ezúttal kénytelen volt mellőzni a magyar heti- és napilapok bibliográfiai nyilvántartását.
E látszólagos hiányosságok természetes magyarázata ma mindnyájunk előtt világos: egyetlen bibliográfus – legyen annyira kitűnő és munkabíró is, mint Petrik Géza – a századforduló táján már nem foghatta át a modern nemzeti bibliográfia egészét, annak minden részletét.
Sokkal inkább értékeljük és becsüljük ma e hatalmas mű pozitívumait, s a jelenlegi kiadó részéről idézzük Petrik e nagy műve bevezetőjének egy ma is érvényes megállapítását: „Bibliográfiával csak valamicskét foglalkozó ember előtt fölösleges bizonygatni azt, hogy milyen halaszthatatlan szükség diktálta ennek a munkának a kiadását. Egy ilyen minden tekintetben kimerítő, minden kérdésre megfelelő jegyzék nélkül tisztára a sötétben tapogatózunk a legújabb idők irodalmi termelésének dolgában. A magyar irodalom ma már csak úgy a memóriára, vagy hiányos, egyes … és szakok érdekében szerkesztett könyvjegyzékekre támaszkodva – nem tekinthető át. Hogy tiszta képet kapjunk és adjunk róla, ahhoz minden részletre kiterjeszkedő, semmit se favorizáló, de viszont semmit se kicsinylő bibliográfiai tükörre van szükségünk.”
A kiadó részéről ma, századunk hatvanas éveinek végén ehhez a megállapításhoz többet már nem kell hozzáfűznünk.
 
KIADÓI ELŐSZÓ
»Irodalom bibliografia nélkül olyan, mint könyvtár lajstrom nélkül«, régi, de igaz mondás.
A magyar könyvkereskedők egylete tehát nagyon hasznos dolgot művelt, amikor elhatározta az 1860 óta megjelent magyar könyvek leltározását.
Ennek a munkálkodásnak immár harmadik kötetét nyujtjuk ezennel a magyar irodalommal foglalkozóknak, a magyar tudományos világnak, a magyar könyvkereskedőknek és mindazoknak, akik alkalomadtán tájékozódni akarnak az irodalom egyes ágaiban, egyes szerzők megjelent dolgozatait illetőleg, vagy akár csak egyes művek megjelenésének ideje, terjedelmük és áruk iránt.
Aki a három kötetet összehasonlítja, annak legott szembe tünik egyfelől irodalmunk fokozatos fejlődése, erősbödése, másfelől magának e bibliografiának kötetről kötetre való tökéletesedése.
Ha való is, hogy az egylet elsősorban a magyar könyvkereskedők számára adta ki és adja ki továbbra is a magyar irodalom bibliografiáját, kétségtelen, hogy ezzel nem megvetendő szolgálatot tett a nemzeti kulturának is. Ezt elismerte a Magyar Tudományos Akadémia is, amikor e vállalatot hathatós támogatásban részesítette.
A III. kötet második része az 1866–1900-ig megjelent irodalom szakszerű bibliografiája lesz, amennyiben ez időszak irodalmát egyfelől tudomány-szakok szerint csoportosítva, másfelől jelszavak (Schlagwort) szerint rendezve fogja közölni, teljesen hozzáférhetővé akarván így tenni egész irodalmunkat.
Itt van helyén megemlíteni, hogy a magyar könyvkereskedők egylete még egy más irányú bibliografia kiadását is tervezi. A magyar zeneművek jegyzékét 1850-től máig. Ha sikerül ezt a szándékát megvalósítani, bizonyára nem kevésbbé hasznos szolgálatot fog tehetni a magyar nemzeti kulturának.
 

 

Anakreoni dalok. Ld.: Dalok. Anderko (H) Aurél. A »ou« és »pu« függvényekről. Doktori értekezés. (8-r. 68 l.) Bpest, 1893. Heisler J. könyvny. Andersen (János Keresztély) meséi. A Reclam-féle kiadás után szabadon átdolgozta Arndt Pál. Forditotta Győry Ilona. Négy szinnyom… Andersen (János Keresztély). Meséi. Számos fametszvénynyel és négy szines képpel. (8-r. 267 l.) Bpest, 1891. Lampel Róbert. Kötve… Andersen (János Keresztély). Ujabb meséi. Magyarra forditotta Szép József. Számos fametszvénynyel és négy szinnyomatu képpel. (8-… Andersen (János Keresztély). Összes meséi. Számos fametszvénynyel és négy szines képpel. (8-r. 267, 259 l.) Bpest, 1891. Lampel R… Andersen (János Keresztély). Válogatott meséi. Forditotta Móka bácsi. Hat szines képpel. (8-r. 129 l.) Bpest, 1894. Athenaeum. Kö… Andersen (János Keresztély). Legszebb meséi. A magyar ifjuságnak elmeséli Baróti Lajos. Számos képpel. (8-r. 152 és XII l.) Bpest… Andersen (János Keresztély). Regék és mesék. Ld.: Olcsó könyvtár. 147–149. Andersen (János Keresztély). Meséi. A Reclam-féle kiadás után szabadon átdolgozta Arndt Pál. Forditotta Győry Ilona. (8-r. 207 l.… Andersen (János Keresztély). Regék és mesék. Forditotta Miksa Béla. (16-r. 121 l.) Bpest, 1900. Franklin-Társulat. Vászonba kötve… Andersen (János Keresztély). Képeskönyv képek nélkül. Ld.: Olcsó könyvtár. Uj sorozat 326. Andor György, dr. Szent beszéd sz. Albert ünnepére. Mondotta az esztergomi főszékesegyházban 1898. év április 24-én. (8-r. 16 l.)… Andor József. Két sziv. Regény két részben. (k. 8-r. 352 l.) Bpest, 1899. Athenaeum. Vászonba kötve 6.– Andor József. Tünedező világ. (Elbeszélések.) (k. 8-r. 192 l.) Bpest, 1900. Singer és Wolfner. 2.80 Andor Tivadar. Tornatanárképzés külföldön és nálunk. (8-r. 28 l.) Bpest, 1900. Rózsa K. és neje. Andori Sándor. Szabványos nyomtávolságu helyi érdekü vasutak költségeinek előirányzása. (8-r. 294 l.) Bpest, 1897. Singer és Wolf… Andorka Lajos. Ifjukorom. Költemények. (8-r. 88 és 6 l.) Ujverbász, 1898. Verbászi könyvny. Andrásffy Alice hátrahagyott szépirodalmi kisérletei. (8-r. 2 lev. és 88 l.) Bpest, 1890. Athenaeum könyvny. Andrássy. Adomák, apróságok. Összegyüjtötte Szőts Pál. (8-r. 134 l.) Bpest, 1890. Athenaeum. (Szilágyi Béla.) 2.– Andrássy Albin. Jubileumi felköszöntő Rohács Károly ur m. á. v. főkönyvvezető, Schnipt Gyula ur m. á. v. ellenőr, Kovács György u… Andrássy Albin. Aki az ördöggel cimborál. Népmese. A m. á. v. dalkör alaptőkéjének javára irta –. (8-r. 16 l.) Bpest, 1898. Palla… Andrássy Gyula gróf beszéde a véderő-törvényjavaslat tárgyában. Ld.: Olcsó könyvtár. 261. és Uj sorozat 674. Andrássy Albin. Beszédei. Kiadta Lederer Béla. Arcképpel. Első kötet: 1847–1868. (n. 8-r. IV és 442 l.) Bpest, 1891. Franklin-Tár… Andrássy Gyula (ifj.) gróf. Az 1867-iki kiegyezésről. (n. 8-r. 446 l.) Bpest, 1896. Franklin-Társulat. 4.– Andrássy Gyula (ifj.) gróf. Miként tartotta fönn Magyarország a középkorban alkotmányos szabadságát? Irta és a M. Tud. Akadémia 1… Andrássy Kálmán. A községi hitelszövetkezetekről. Lenyomat a »Debreceni Protestans Lap« XVIII. évfoly.-ból. (8-r. 8 l.) Debrecen,… Andrássy Lidike. Tarka könyv. Mesék, versek, elbeszélések. Ld.: Filléres könyvtár. 44–45. Andreánszky Jenő, dr. A párbaj mellett. (8-r. 34 l.) Szeged, 1893. Endrényi Imre. 1.20 Andreánszky Jenő, dr. Katonásan. Ld.: Műkedvelők szinháza. 15. Andreas Pannonius. Ld.: Irodalomtörténeti emlékek. I. Andrič Sándor. A montenegrói fejedelemség története a legrégibb időktől fogva az 1852. évig. Szerb okmányok, segédművek és népéne… Androvits István. Földrajz a Veszprém városi és Veszprém vmegyei elemi népiskolák III. osztálya számára. (8-r. 36 l.) Veszprém, 1… Angelicus, P. Az élő rózsafüzér felvételi könyvecskéje. 2. kiadás. (8-r. 70 l.) Budapest, 1886. »Hunyadi Mátyás«-nyomda. Angelicus, P. Szent József tisztelete. A szent család imádságos könyve. Elmélkedések, ájtatossági gyakorlatok, reggeli, esti, sze… Angerbauer József. Szent beszédek az év minden vasár- és ünnepnapjaira. Függelékül néhány alkalmi beszéddel. I. évfolyam. 2. kiad… Angerbauer József. A keresztény kath. erkölcstan példákban. (n. 8-r.) Szombathely, 1895. Seiler Henrik utódai. 6.40 Angermayer Károly, ifj. A Pressburger Zeitung Magyarország legrégibb hirlapja története. – Geschichte der Pressburger Zeitung. (k… Angster Jenő. A csanádmegyei tanitó-egyesület története. Az egyesület 25 éves fennállása alkalmából megtartott jubiláris közgyülé… Angster József. Az orgona története, lényege és szerkezete. (8-r.) Pécs, 1886. Angyal Dávid, dr. Thököly Imre. Ld.: Magyar tört. életrajzok. IV., V. Angyal Dávid, dr. Magyarország története II. Mátyástól III. Ferdinand haláláig. Ld.: Magyar nemzet tört. VI. Angyal Dávid, dr. Bethlen Gábor életrajza. Ld.: Magyar könyvtár. 133. Angyal Ignác. A kerékpár kezelése. Hasznos utmutató ugy kezdő, mint gyakorlottabb kerékpárosok számára. 3. kiadás. (16-r. 48 l.) … Angyal János. Ld.: Engelsz János. Angyal Pál, Sikabonyi dr. A munkamegosztás. Tanulmány a társadalmi gazdaságtan köréből. (n. 8-r. 38 és 1 l.) Budapest, 1898. Poli… Angyal Pál, Sikabonyi dr. A személyi bünpártolás. Tanulmány. (n. 8-r. 232 l.) Budapest, 1900. Politzer Zsigmond és fia. 5.– Ángyán Béla, dr. A cholera indica kór- és gyógytana. Ld.: Klinikai füzetek. I. 1. Ángyán Béla, dr. A cholera gyógyitásáról. Különnyomat az Orvosi Hetilapból. (8-r.) Bpest, 1886. Szerző. Ángyán Béla, dr. A tömeges bélbeöntések és a bőr alatti infusis értéke a cholera gyógytanában. Különnyomat az Orvosi Hetilapból. … Ángyán Béla, dr. A budapesti kir. orvos-egyesület történetének vázlata. Különlenyomat az Orvosi Hetilapból. (8-r.) Bpest, 1887. S… Ángyán Béla, dr. Az influenzáról. Különlenyomat az Orvosi Hetilapból. (8-r.) Budapest, 1890. Szerző. Anhi A. Falusi gyermekek könyve. (16-r. 84 l.) Bpest, 1895. Szent István-Társulat. Kötve –.80 Aniszfeld Endre, dr. Az emberi élet fenntartásáról. (8-r. 10 l.) Bpest, 1899. Franklin-társ. könyvny. Aniszfeld Endre, dr. A rovarok utján is terjedhető betegségekről. (8-r. 16 l.) Hmvásárhely, 1900. Részvény könyvny. Anka Aurél, dr. Néhány szó a katalepsiás halálmerevségről. Különlenyomat a »Gyógyászat« 1900. évfoly.-ból. (n. 8-r. 6 l.) Budapes… d’Annunzio Gábor. Giovanni Episcolo. Ld.: Könyves Kálmán regénytára. 4. d’Annunzio Gábor. A gyermek. Ld.: Athenaeum olvasótára. III. 6. 7. d’Annunzio Gábor. A tüz. Egy nagy müvésznő szerelmi egénye. Olasz eredetiből forditotta Lyka Károly. (8-r. 221 l.) Bpest, 1900. S… Anonymus. Magyar alkotmány- és jogtörténet. Ld.: Jogi ismétlő könyvek gyüjteménye. V. Anonymus. A néppártról. Röpirat. (k. 8-r. 32 l.) Bpest, 1895. Grill Károly. –.60 Antal P. Az életszentség katekizmusa. Ld.: Betz Frigyes. Antal P. Jézus szive a szeretet lnágtengere. (k. 8-r.) Bpest. Karmelita-zárda. Vászonkötésben 1.– Antal P. A győri karmelita-rendház 200 éves története. 1697–1897. (8-r. 155 és 4 l.) Győr, 1897. Győregyházmegyei könyvny. Antal Gábor. Templomi ima és egyházi beszéd, melyet az ácsi ev. ref. egyházi lelkészi hivatalából távozása alkalmával az ácsi ev.… Antal Gábor. Erzsébet magyar királyné emlékezete. Egyházi gyászbeszéd, melyet Ő Felsége áldott emlékének szentelt gyász isteni ti… Antal Gábor. A dunántuli ev. ref. egyházkerületnek Csurgóra 1899. szept. 14. összehivott közgyülése elé terjesztett püspöki jelen… Antal Gábor. A dunántuli ev. ref. egyházkerületnek Pápára, 1900. év szeptember 25-ére összehivott közgyülése elé terjesztett püsp… Antal Géza, dr. A hugyszervi bántalmaknak sebészi kór- és gyógytana. (16 előadás.) Hat szines, egy szintelen kőnyomatu táblával é… Antal Géza, dr. A vidéki városok helyzete. Külön lenyomat a »Pápai Lapok«-ból. (8-r. 42 l.) Pápán, 1896. Az ev. ref. főiskola bet… Antal János, dr. Ujabb gyógyszerek a stomatologikus gyakorlatban. Az orsz. stomatologiai egyesületben tartott előadás. Különlenyo… Antal Vince. Apotheozis egy szegény hü cseléd emlékezetéhez, azaz a szegény ember tragédiájához. Egy kis szociál-philantropiai mo… Anthologia latina. Latin lyrikus és dramatikus költők müveiből való szemelvények. Iskolai használatra magyarázta Dávid István és … Anthologia latina. Szemelvények a lyrai és didaktikus költészetből. Bevezetéssel, magyarázatokkal és metrikai függelékkel ellátta… Anthologia latina. Magyarázattal ellátta Csengeri János. Ld.: Jeles irók iskolai tára. LVIII. Anthony F. Courteil János. Francia regény. Ford. Zichy Camilla. (k. 8-r. 383 l.) Bpest, 1888. Athenaeum. 2.40 Anti-Spudaiosz. Horváth Gyula Cato szerepében. Kritikai megjegyzések március 19-iki országgyülési beszédjére. (8-r. 35 l.) Bpest,… Antiszocializmus, Az –, vagy mikép lehet a legszegényebb embernek is helyzetével aránylagos vagyonosságra szert tenni? Irta: Anon… Antiszemita-párt, Az országos –, naptára. Ld.: Naptárak. Antolik Károly. A hangáttétellel előidézett hangidomokról kifeszitett rezgőhártyákon és üveglemezekben. ld: Értekezések a termész… Antonevics Károly. Szent olvasmányok az év különböző ünnepeire. Kath. hivők számára. Orosz nyelvre forditotta Riedl Kázimir, oros… Antonius. Csiklandós történetek a mámorok, gyönyörök honából; sok csintalanság garmadába halmozva. (8-r. 32 l.) Bpest, (é. n.) Bá… Anya, A jó –, emlékére a hálás gyermek. (8-r. 36 l.) Mezőtur, 1899. Dolesch és Braun könyvny. Anyagok, Robbanó –, gyártása, raktározása, forgalomba hozatala és szállitása iránti belügyministeri rendelet. Hivatalos kiadás. (… Anyakönyvek, Az –, államositása. Néhány józan szó a napirenden levő egyházpolitikai kérdésekhez. Irta Jurista. Tartalom: I. Az eg… Anyaszentegyház, A ker. katholikus –, szertartásai és szokásai, röviden magyarázva. A veszprém-egyházmegyebeli népiskolák számára… Anyós-naptár. Ld.: Naptárak. Apáczai Cseri János paedagogiai munkái. Összegyüjtötte, a latin beszédeket forditotta, jegyzetekkel elltáta Hegedüs István. (8-r.… Apáczai Cseri János. Szemelvények Apáczai Cseri János paedagogiai műveiből. Összegyüjtötte és bevezetéssel ellátta dr. Neményi Im… Apám emlékezete. 1823. március 24. – 1896. szeptember 6. (k. 8-r. 16 l.) Csáktornya, 1897. Strausz Sándor. –.40 Apáthy István, dr. Kereskedelmi jog a magyar kereskedelmi törvény alapján; tekintettel a nevezetesebb európai kereskedelmi törvén… Apáthy István, dr. Indokolás a kötelmi jog különös részéhez. Ld.: Az ált. magánjogi törvénykönyv tervezete. Apáthy István, dr. A magyar csődjog rendszere. I. rész. Anyagi csődjog. (n. 8-r. VII és 231 l.) Bpest, 1886. Eggenberger. 5.20 U.… Apáthy István, dr. Tételes európai nemzetközi jog. 2. teljesen átdolgozott és bővitett kiadás. (n. 8-r. XVI és 469 l.) Bpest, 188… Apáthy István, ifj. dr. A magyarországi piócák faunája. Ld.: Math. és természettud. közlemények. XXIII. 4. Apáthy István, ifj. dr. A pióca-félék külső alaktanáról. Ld.: Értekezések a természettud. köréből. XIX. 3. Apáthy István, ifj. dr. Nehány lap önismeretünk történetéből. Élettudományi vázlat. Különlenyomat az »Uránia« 1900. szeptemberi f… Apponyi Albert gróf. Aesthetika és politika, művész és államférfiu. Székfoglaló értekezés. Felolvasta a Kisfaludy-társaságnak 189… Apponyi Albert gróf. Beszédei. 2 kötet. I. kötet 1872–1890. II. kötet. 1890–1895. (8-r. XI és 738, 759 l.) Bpest, 1896. Singer és… Apt Ferenc, dr. Adatok az agytályogok pathologiájához. (8-r. 4 l.) Bpest, 1899. Pesti könyvny. r.-t.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT