1901–1910/II

Teljes szövegű keresés

1901–1910/II
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1901–1910
Volumen
II.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
BIBLIOGAPHIA HUNGARICA 1901–1910.
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1901–1910.
AZ 1901–1910. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
FOLYÓIRATOK, ATLASZOK ÉS TÉRKÉPEK ÖSSZEÁLLITÁSA
TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOK REPERTORIUMÁVAL.
SZERKESZTETTÉK
PETRIK GÉZA ÉS BARCZA IMRE.
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
II.
LAKATOS–ZUGLIGET
BUDAPEST.
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
 

 

Laban Antal. Az árpádházi szent Erzsébet-legendák irodalmunkban. (8-r. 128 l.) Bpest, 1906. Pfeifer Ferdinánd biz. 2.– Labancz Mihály. A debreczeni kereskedelmi intézet ismertetése. (h. 8-r. 107 l., 4 tábla.) Debrecen, 1907. Debrecen kvny. váll. Labarriere, Paul. A vetélytársak. Ld: »Magyar Ujság« regcsarn. Uj foly. Lábay Gyula. A kis Jézus ajándéka. Ld. Népiratkák. 231. Labdarúgás. Jung-féle zsebkvtár. 6. 7. Labdarúgás. A –, tankönyvecskéje. Ld.: Közhasznú kvtár. 20. Labdarúgó játék, A –, (Football-Association) ismertetése és szabályai, valamint a »Magyar Labdarugók Szövetsége« szervezete. A Ma… Labiche. Ld.: Színházak műsora. Ld.: Michel. Labiche és Delacour. A persely. Ld.: Színházak műsora. 22–23. Labiche és Mélesville. A betörő. Vígjáték 1 felvonásban. Fordította dr. Hevesi Sándor. (8-r. 31 l.) Bpest, 1906. Rényi Károly biz. Labiche és Mélesville. Hol a hozomány? Bohózat 2 felvonásban. Magyarosította Dezső József. (8-r. 52 l.) Bpest, 1908. Rényi Károly… Laboratóriumi házirend a kolozsvári m. kir. tudomány-egyetem ált. növénytani intézetében. (8-r. 6 l.) Kolozsvár, 1905. Ajtai K. A… Labourers affairs, Agricultural –, and socialpolicy in Hungary. Publisched by the labourdepartment of the agricultural ministry. … Lábszánkózás oktatása, A –. A 14 napi kiképzés vezérfonala. Czánt főhadnagy »Téli alpinizmus és katonai szolgálat hegyvidéken« cí… Lachmann József. A legelők ápolása, javítása és berendezéséről. (8-r. 35, 1 l.) Miskolc, 1909. Klein és Ludvig ny. Lachmann József. Mesterséges takarmányok termesztése. Ld.: »Uránia« felolv. 110. Lackner Antal. Ujabb adatok a kazanesdi kénkovandbánya környékének geologiai viszonyaihoz. Különleny. a »Földtani Közlöny«-ből. (… Lackner Antal. Jelentés a szászvárosi és kudzsiri havasokon az 1906. évben végzett földtani felvételemről. Különleny. a »Földtani… Lacy H. Virágfakadás. Vers és próza. (k. 8-r. 78, 2 l.) Nagyvárad, 1901. (Ny. n.) Láczay Jenő. A döntés küszöbén. (8-r. 28 l.) Sárospatak, 1901. Steinfeld Jenő ny. Láczay Jenő. Utmutatás hézagos olványok készítésére. (8-r. 20 l.) Sárospatak, 1901. Ny. Steinfeld Jenő. Láczay László. A Tokajhegyalján létesítendő pinceszövetkezetek tervezete. Ld.: Hammersberg Jenő. Laczek Gyula. Szentföldi útam. (8-r. 83 l., 16 kép.) Losonc, 1902. Szerző. 1.40 Laczkó Dezső. A veszprémi Szentbenedekhegy története. (8-r. 14 l.) Veszprém, 1908. Egyházmegyei kvny. Laczkó Dezső. Veszprém városának és tágabb környékének geologiai leírása. Lenyomat a »Balaton tud. tanulmányozásának eredményei« … Laczkó Géza. Solo solissimo. Versek. (k. 8-r. 128 l.) Kolozsvár, 1907. Stief Jenő és Társa kvny. Laczkó Géza. A porosz levél. Ld.: Nyugat kvtár. 13. Laczkó Jenő. Három előadás a bakonyi geologia köréből. (8-r. 28, 2 l.) Veszprém, (é. n.) Egyházmegyei kvny. Laczkovich Béla. A községekről szóló törvény és magyarázata. (8-r. 119, 2 l.) Bpest, 1901. Pesti könyvny. r.-t. Laczkovich Elemér. A modern kórházépítés irányelvei. Különleny. a Bpest szfőváros közkórházainak 1899. évkönyvéből. (4-r. 4 l.) B… (Laczkó Viktor.) Visegrád. [Magasvár.] (8-r. 42 l., 5 mell.) Bpest, 1909. Müller K. utóda kvny. (Laczkó Viktor.) Mirabilia Romae. (8-r. 94, 4 l.) Bpest, 1906. Müller Károly kvny. Lád Károly, Barna Jónás és Tergina Gyula. Magyar olvasókönyv a polgári fiúiskolák I. osztálya számára. 3., javított kiadás. (8-r.… Lád Károly és Márki Sándor. Általános földrajz a polgári fiúiskolák II. osztálya számára. 2. lenyomat. (8-r.) Bpest, 1901. Singer… Lád Károly és Oldal János. Német nyelv- és olvasókönyv szókönyvvel és magyarázó jegyzetekkel a polgári fiúiskolák számára. 2. rés… Ladányi Andor. Vásári zsebnaptár állattenyésztők, hizlalók, kereskedők, mészárosok és hentesek részére. I–III. évfoly. 1902–1904.… Ladányi Béla. A birtokos és gazdatiszt közötti jogviszonyok szabályozásáról szóló törvény (1900. évi XXVII. t.-c.) magyarázata. (… Ladányi Béla. A személyiség védelmének elmélete és gyakorlati megvalósítása a magánjogi tervezetben. Magánjogbölcseleti tanulmány… Ladányi Lajos, dr. Bíráskodás házassági perekben. A házassági törvény (1894. évi XXXI. t.-c.) feldolgozása 130 kimerítően megokol… Ladányi M. Gyakorlati útmutatás az elemi iskolai számolástanításban. Ld.: Velősy Lipót. Ladányi Mór, dr. Tetanus gyógyult esete. Különleny. a »Gyógyászat«-ból. (8-r. 5 l.) Bpest, 1902. (Franklin-Társulat ny.) Ladányi Mór, dr. Sublimat-mérgezés gyógyszerelcserélés következtében. Különleny. a »Gyógyászat«-ból. (8-r. 4 l.) Bpest, 1902. (Fr… Ladányi Mór, dr. Heveny atropin-mérgezés tévedésből. Különleny. a »Gyógyászat«-ból. (8-r. 3 l.) Bpest, 1904. (Franklin-Társulat n… Ladányi Mór, dr. A polyarthritis aetiologiája, különös tekintettel blennorrhoeás betegségekre. Különleny. a »Gyógyászat«-ból. (8-… Ladányi Rezső. A derestörvény. A nemzeti kormány hóhérmunkája. (8-r. 24 l.) Bpest, (é. n.) Világosság kvny. Ladányi Rezső. A kisbirtokosok és a szocialdemokrácia. (8-r. 63 l.) Bpest, (é. n.) Világosság kvny. Ladányi Zoltán. Cégügyi útmutató. (8-r. 56 l.) Nagybecskerek, 1909. Pleitz Fer. Pál. Ladányi Zoltán. Költemények. (k. 8-r. 136 l.) Bpest, 1907. Márkus Samu kvny. Láday Győző. Görgey Artúr. Reflexiók. Beöthy Ákos: »A magyar államiság fejlődése, küzdelmei« című művének Görgey Artúrra vonatkoz… Láday Győző. Emlékezés három hírneves budapesti egyetemi tanárról. Dr. Jedlik Ányos István, dr. Margó Tivadar és Apáti dr. Than K… Láday Győző. Emlékezés két hírneves bpesti egyetemi tanárról. Dr. Balogh Kálmán és Szentmiklósi dr. Szabó József. (k. 8-r. 39 l.)… Láday István. A fiatalkorúak kriminalitása ellen való küzdelem. Ld.: Kún Béla. Ladihai Vince. Aki másnak vermet ás. Ld.: Legjobb olvasm. 23. Ladik Gusztáv, dr. A közszolgálati alkalmazottak jogviszonyai. [Az élő magyar jog.] (n. 8-r. XXXVI. 469 l.) Bpest, 1908. Toldy La… Ladik Gusztáv, dr. Tájékoztató az 1836–1901. évi magyarországi törvények rendelkezései között. A hatályban álló törvényes rendelk… Ladik Gusztáv, dr. Szakszerű tárgymutató a magyarországi rendeletek tára 1867–1906. évfolyamához. (n. 8-r. XXXIX, 516 l.) Bpest, … Ladik Gusztáv, dr. Betűrendes tárgymutató a magyarországi rendeletek tára 1895–1906. évfolyamaihoz. (n. 8-r. IV, 406 l.) Bpest, 1… Ladik Gusztáv, dr. A földművelésügyi igazgatás körébe vonatkozó törvények rendelkezéseinek áttekintése. (n. 8-r. 237 l.) Bpest, 1… Ladomérszky Gyula. Idegen ég alúl. Külföldi írók beszélyei. (8-r. 207, 2 l.) Kassa, 1901. Koczányi Béla kvny. Ládonyi Pál. Ha szeretet nincsen bennem, semmi vagyok. Elbeszélés. (8-r.) Bpest, Luther-Társaság –.10 Laehne Hugó. Német gabona-raktár-szövetkezetek. (8-r. 158 l.) Arad, 1904. (Bpest, »Pátria« r.-t. bizom.) 5.– Lafargue Pál. A gazdasági materializmus. Marx Károly tanai alapján írta –. Fordította Alpári Gyula. (k. 8-r. 71 l.) Bpest, 1903. … Lafargue Pál. A tőke vallása. Fordította Illés Artúr. (8-r. 31 l.) Bpest, 1907. Népszava kker. –.30 Lafargue Pál. A tulajdon fejlődése. Fordította Messinger Géza. (8-r. 64 l.) Bpest, 1907. Népszava kker. –.50 Lafargue Pál. A társadalom fejlődésének törvényei. Ld.: Jaučs. Lafcadio Hearn. Kokoro. Ld.: Olcsó kvtár. 1531–1536. La Fontaine. Fables. Ld. Francia kvtár. 20. La Fontaine. Choix de fables. Ld.: Segédkvek a francia ny. tanít. 5. Lagerlőf Zelma. Az antikrisztus csodái. Regény. Fordította Pogány Kázmér. 2 kötet. (8-r. 262, 282 l.) Bpest, 1910. Lampel R. r.-t… Lagerlőf Zelma. Egy udvarház története. Ld.: Magyar kvtár. 454–155. Lagerlőf Zelma. Legendák. Ld.: Magyar kvtár. 577. Lagger József. Indián történetek. Ld.: Idegen tájakon. 6. Lágler Sándor. Kalászok egy negyvenéves papi pálya útszéléről. Nemzet, egyház, család örömében és gyászában mondott beszédek. (n.… Lahmann dr. Hogyan táplálkozzunk? Fordították Ember János és Müller Antal. (n. 8-r. 160 l.) Bpest, 1901. Ember János kiadása. 2.– Lajcsi. Tiltott gyümölcsök. Csintalan történetek. (k. 8-r. 32 l.) Bpest, (é. n.) Krausz S. és Társa ny. –.30 Lajos bácsi. Képes mesék. Tizenkét színes képpel. Jó gyermekeknek meséli –. (4-r. 55 l.) Bpest, (1902.) Lampel Róbert. Kötve 4.50 Lajos bácsi. Tündér-mesék. Tizenkét színes képpel. Jó gyermekeknek meséli –. (4-r. 55 l.) Bpest, (1902.) Lampel Róbert. Kötve 4.50 Lajos bácsi. Tündérország. Huszonnégy színes képpel. Jó gyermekeknek meséli –. (4-r. 110 l.) Bpest, (1902.) Lampel Róbert. 9.– Lajos diák. A hét bölcs mester. Érdekfeszítő elbeszélés. (k. 8-r. 30, 2 l.) Bpest, (év és ny. n.) –.30 U. a. (k. 8-r. 31 l.) Bpes… Lajos diák. János vitéz és az ő szépséges Iluskája. Petőfi költeménye után írta –. (k. 8-r. 32 l.) Bpest, (é. n.) Krausz S. és Tá… Lajos diák. Toldi Miklós a csodaerejű vitéz élete és halála. A magyar nép számára írta –. (k. 8-r. 32 l.) Bpest, (é. n.) Kálmán M… (Lajosfalvi István.) Ismét megszületetett az igazság. 1. könyv. 2. bővített kiadás. (8-r. 20. l.) Bpest, 1906. Szüsz D. kvny. (Lajosfalvi István.) Emlékirat... Budapestnek világvorássá és kereskedelmi gócponttá való fejlesztéséről. (8-r. 19 l.) Bpest, 190… Lakásbérleti szabályrendelet, A budapesti új –, jegyzetekkel és magyarázatokkal. A főváros törvényhatósági bizottsága által elfog… Lakásbérleti szabályrendelet, szabályrendelet. (8-r. 29. l.) Bpest, 1909. Ifj. Nagel Ottó biz. –.52 Lakásbérleti szabályrendelet, Ld. még Lakbérleti a. is. Lakáspolitika, A községi –, feladata Budapesten. Ld. Ferenczi Imre. Lakatos Andor és Vértes József. Illésiász. Humoros éposz. Lakatos Alfréd rajzaival. (k. 8-r. 95 l.) Bpest, (é. n.) Singer és Wolf… Lakatos Dénes. A topuskói cisterci apátság története az Árpádok korában. Ld.: Művelődéstört. értek. 56. Lakatos Gedeon. Néhány újabb phtalimid származékokról. (8-r. 20 l.) Kolozsvár, 1907. Stief Jenő és Társa kvny. Lakatos Károly. Az erdei szalonka és vadászata. Vadászati monografia. Ábrákkal és szövegrajzokkal (n. 8-r. 157 l.) Szeged, 1904. … Lakatos Károly. Vadászhit. A magyar vadászbabonák és hiedelmek kultusza. 2., bővített kiadás. (n. 8-r. 108 l.) Szeged, 1910. Enge… Lakatos Károly. Magyarország orvmadárfaunája. (Nappali és éjjeli ragadozók.) Vadászati résszel. (n. 8-r. VII. 315 l.) Szeged, 191… Lakatos Lajos, Sebestyén Arnold, Sós Izor. Vállalkozók évkönyve és címtára. (8-r. 884, XXXIII l.) Bpest, 1910. Vállalkozók Lapja.… Lakatos Lobstein Pál. Scherenberg Frigyes Keresztély (1798–1882.). A »Tunnel über der Spree« irodalmi társaság. (8-r. 65 l.) Bpes… Lakatos Sámuel. Bihari Sándor ref. kollegiumi tanár emlékezete. (1823–1903.) Különleny. a ref. kollegium 1907–8. Értesítőjéből. (… Lakatos Viktor, dr. Adat a vesegümőkór korai diagnozisához. Különleny. a »Bpesti Orvosi Ujság«-ból. (8-r. 13 l.) Bpest, 1905. »Pe… Lakatos Vince. A csornai premontrei kanonokrend tanítórendi tevékenysége. Különleny. a »Magyar Középiskolá«-ból. (8-r. 15 l.) Bpe… Lakatos Vince. Árpád látomása. Ld. Legényegy. színműtár. 18. Lakatosmesterek I. országos nagygyűlésének naplója. Összeállította Zombory Béla. (8-r. 94 l.) Bpest, 1907. Bata és Morgenstern kv…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages