Olcsó Könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál és (később) dr. Heinrich Gusztáv. 9–13., 19–20., 25–26., 55–60., 65., 162–164., 191–192., 2…

Teljes szövegű keresés

Olcsó Könyvtár. Szerkeszti Gyulai Pál és (később) dr. Heinrich Gusztáv. 9–13., 19–20., 25–26., 55–60., 65., 162–164., 191–192., 270–272., 285–289., 353., 390., 588–590., 705–707., 759–760., 779–780., 937–940., 997–998., 1107–1110., 1153–1156., 1198–1597. szám. (16 l.) Bpest, 1901–1910. Franklin-Társulat. Egy-egy szám –.20

 

9–13. sz. Beaumarchais. Figaro házassága, vagy egy napi boldogság. Vígjáték 5 felvonásban. Ford. Paulay Ede. 2. kiadás. (160 l.) … 19–20. szám. Szigligeti Ede. Liliomfi. 5. kiadás. (87.l.) 1907. 25–26. sz. Chateaubriand. Atala. 2. kiadás. (103 l.) 1903. 55–58. szám. Pap Endre költeményei. 3. kiadás. 1905. 59–60. szám. Gyulai Pál. A vén színész. 3. kiadás. (87 l.) 1903. 65. szám. Macaulay T. B. Byron. Fordította B. P. 2. kiadás. (53 l.) 1901. 162–164. szám. Taine H. Az eszmény a művészetben. Fordította Harrach József. 2. kiadás. (148 l.) 1905. 191–192. sz. Kisfaludy Károly. Csalódások. Vígjáték 4 felvonásban. 4. kiadás. (80 l.) 1903. 270–272. szám. Taine Hippolit A. Az olasz művészet bölcselete. 2. kiadás. Franciából fordította Kádár Béla. (112 l.) 1907. 285–289. szám. Puskin Sándor. Anyegin Eugen. Fordította Bérczy Károly. 5. kiadás. (256 l.) 1909. 353. szám. Taylor Tamás. Barátságból. Vígjáték 1 felvonásban. Fordította Csiky Gergely. 2. kiadás. (71 l.) É. n. 390. szám. Gyulai Pál. Szilágyi és Hajmási. 2. kiadás. (29 l.) É. n. 588–590. szám. Szigligeti Ede. Fenn az ernyő nincsen kas. Eredeti vígjáték 3 felvonásban. 4. kiadás. (189 l.) 1901. 705–707. sz. –Csikós. Eredeti vígjáték 3 felvonásban. 4. kiadás. (87 l.) 1902. 759–760. szám. Sophokles. Elektra. Fordította Csiky Gergely. 4. kiadás. (68 l.) 1903. 779–780. szám. Sophokles. Antigone. Fordította Csiky Gergely. 3. kiadás. (75 l.) É. n. 937–940. Zrinyi Miklós, gróf. Szigeti veszedelem. 6. kiadás. (302 l.) 1901. 997–998. sz. Echegaray József. Folt, amely tisztít. Dráma 4 felvonásban. Spanylból fordította Platthy Károly. 2. kiadás. (130 l.)… 1107–1110. szám. Králjevics Márko (Márk királyfi). Délszláv népballadák a XIV. és XV. századból. Fordította Margalits Ede. 2. kia… 1153–1156. sz. Leskovár Jánkó. Roskadozó kastélyok. Beszély L. J. után horvátból. Margalits Ede. (188 l.) 1900. 1198–1200. szám. Vörösmarty beszélyei és regéi. 1829–1837. (187 l.) 1901. 1201–1204. szám. Shakespeare. A makrancos hölgy. Fordította Lévay József. Bevezette és jegyzetekkel kisérte Csiky Gergely. (183 l… 1205–1208. sz. Sudermann Hermann. A kivánság. Beszély. Németből fordította Voinovich Géza. (205 l.) 1901. 1209–1211. sz. Einhard. Nagy Károly élete. Latinból fordította, bevezetéssel és névmutatóval ellátta Dékáni Kálmán. (100 l.) 1901. 1212–1214. szám. Lenau Miklós. Faust. Költemény. Fordította Szomory Károly. (146 l.) 1901. 1215–1217. sz. Schiller Frigyes. Tell Vilmos. Színmű 5 felvonásban. Fordította Palmer Kálmán. (147 l.) 1901. 1218–1220. sz. Fraknói Vilmos. Egy pápai követ Mátyás udvaránál. (1488–1490.) (119 l.) 1901. 1221–1224. sz. Arany János. Buda halála. Hún rege. (148 l.) 1901. 1225–1227. szám. Aho János. Újabb forgácsok. A finn eredetiből fordította Popini Albert. (136 l.) 1901. 1228–1229. szám. Sophokles. Ajas. Szomorújáték. Görögből fordította, bevezette és jegyzetekkel kisérte Csiky Gergely. (63 l.) 190… 1230–1232. szám. Shakespeare. A Szent Iván-éji álom. Vígjáték 5 felvonásban. Fordította Arany János. Bevezette és jegyzetekkel ki… 1233. szám. Arany János. Rózsa és Ibolya. Losonczi István. 1234–1236. sz. Brieux Eugène. A vörös talár. Dráma 4 felvonásban. Fordította Zigány Árpád. (138 l.) 1901. 1237. szám. Csató Pál. Megházasodtam. Vígjáték 3 felvonásban. (64 l.) 1902. 1238–1241. szám. Angyal Dávid. Erdély politikai érintkezése Angliával. A mohácsi vésztől a szatmári békéig. (179 l.) 1902. 1242. szám. Gyulai Pál. Három beteg. Beszély. (1850.) (55 l.) 1902. 1243–1245. szám. Kisfaludy sándor. A Dárday-ház. Magyar nemesházi rajzolat 5 felvonásban. Császár Elemér bevezetésével. (150 l.) … 1246–1250. szám. Szvjetlov I. V. Az élet útjai. Regény 2 részben. Oroszból fordította Ambrozovics Dezső. (288 l.) 1902. 1251–1252. szám. Becker F. Ágost. Rousseau J. J. (67 l.) 1902. 1253–1254. szám. Schreiner Olivia. Halket Péter közkatona esete Mashonalandban. Elbeszélés. Angolból fordította Harasztiné Récsi … 1255–1258. szám. Barabás Miklós emlékiratai. Közli Kézdi-Kovács László. (2137 l.) 1902. 1259–1260. szám. Arany László. A magyar politikai költészetből. (76 l.) 1902. 1261–1262. szám. Tolsztoi N. Leó gróf. Elbeszélések. Oroszból fordította Füredi F. Gusztáv. (99 l.) 1902. 1263–1264. szám. Arany János. Katalin. Keveháza. Szent László füve. (68 l.) 1902. 1265–1267. szám. Arany János. A nagyidai cigányok. (1851.) (79 l.) 1902. 1268. szám. – Az első lopás. Jóka ördöge. (40 l.) 1902. 1269–1270. sz. Nusics Braniszláv. Egy káplár emlékeiből. (Képek és rajzok a szerb-bolgár háborúból.) Szerbből fordította Skribics… 1271–1272. sz. Hall Caine. Utolsó gyónás. Elbeszélés. Angolból fordította F. L. (80 l.) 1902. 1273–1274. szám. Földes Béla. A socialismus fejlődése napjainkig. (77 l.) 1902. 1275–1280. sz. Ossian énekei az eredeti gael mértékben. Fordította Fábián Gábor, bevezetéssel kiadta Heinrich Gusztáv. (352 l.) 1… 1281–1282. szám. Sophokles. Philoktetes. Görögből fordította, bevezette és jegyzetekkel kisérte Csiky Gergely. (84 l.) 1902. 1283–1284. sz. Gyulai Pál. Glück. – szerencse úr. Beszély. (1856.) (59 l.) 1902. 1285–1286. szám. Regőczi (Exner) Győző. Réka gyásza. Költői elbeszélés. (55 l.) 1902. 1287–1293. szám. Voltaire. XII. Károly története. Franciából fordította Pruzsinszky Pál. (362 l.) 1902. 1294–1295. szám. Macaulay T. B. Az angol restauratio vígjátékairól. Angolból fordította dr. Wirtzfeld Béla. (89 l.) 1902. 1296–1297. szám. Renan Ernő. Spinoza. Franciából fordította és jegyzetekkel kisérte Rácz Lajos. (52 l.) 1902. 1298–1299. szám. Gorkij Maxim. Konovalov. Elbeszélés. Oroszból fordította Ambrozovics Dezső. (96 l.) 1902. 1300–1304. szám. Vörösmarty Mihály. Zalán futása. (243. l.) 1902. 1305. sz. Arany János. Vojtina levelei öccséhez. Vojtina Ars poétikája. (32 l.) 1902. 1306–1307. sz. Sudermann herman Jolán esküvője. Beszély. (80 l.) 1902. 1308–1311 szám. Shakspere. Romeo és Julia. Fordította Szász Károly. Bevezette és jegyzetekkel kisérte Csiky Gergely. (156 l.) 190… 1312–1313. sz. Pulszky Ferenc. Deák Ferenc. Jellemrajz. 2. kiadás. (56 l.) 1904. 1314–1318. szám. Katona József. Bánk bán. Dráma 5 szakaszban. Arany János jegyzeteivel és tanulmányával. 2. kiadás. (262 l.) 1904. 1319. szám. Molière. A kénytelen házasság. Vígjáték 1 felvonásban. Franciából fordította Kazinczy Ferenc. (50 l.) 1904. 1320–1323. szám. Shakspere. Hamlet, dán királyfi. Fordította Arany János. Bevezette és jegyzetekkel kisérte Csiky Gergely. (184 l… 1324–1330. sz. Fromentin Jenő. Domokos. Regény. Franciából fordította Harasztiné Récsi Jolán. (347 l.) 1904. 1331–1335. szám. Legouvé Ernő. Az olvasás művészete. Szerző engedélyével fordította Feleki József. 2. kiadás. (168 l.) 1904. 1336–1339. szám. Shakspere. János király. Fordította Arany János. Bevezette és jegyzetekkel kisérte Csiky Gergely. (128 l.) 1904. 1340–1345. szám. Arany László. Magyar népmese-gyűjtemény. 3. kiadás. (300 l.) 1904. 1346–1349. szám. Garay János balladái és életképei. (197 l.) 1904. 1350–1352. sz. Keller Gottfried. Falusi Romeo és Julia. Fordította Elek Arthur. (120 l.) 1904. 1353–1356. sz. Sandeau Gyula. La Seiglière kisasszony. Vígjáték 4 felvonásban. Franciából fordította Bürner Sándor. (123 l.) 1904. 1357–1358. szám. Concha Győző. Brassai Sámuel emlékezete. (43 l.) 1904. 1359. szám. Manuel Jenő költeményeiből. Franciából fordította Bogdánfy Lajos. (37 l.) 1904. 1360–1361. szám. Lechat Henrik. A görög szobrászat. Franciából fordította Berkovics Miklós. (52 l.) 1904. 1362–1363. sz. Haraszti Gyula. Duse Eleonora. (50 l.) 1904. 1364–1367. sz. Bajza József költeményei. 6. kiadás. (197 l.) 1904. 1368–1369. szám. Gobineau. J. A. gróf. A turkomán háború. Elbeszélés. Fordította Gy. H. (80 l.) 1905. 1370–1376. szám. Graindorge F. Tamás. Párisi jegyzetek. Összegyűjtötte és kiadta Taine Hippolit. Fordította Mikolt. 1377–1381. sz. Theuriet André. A rózsakirály. Regény. Fordította Gerő Attila. (228 l.) 1904. 1382–1384. szám. Berczik Árpád. Miniszterválság. Eredeti vígjáték 3 felvonásban. (92 l.) 1905. 1385–1387. szám. Szigligeti Ede. II. Rákóczi Ferenc fogsága. Eredeti történeti dráma 5 felvonásban. (93 l.) 1905. 1388–1389. szám. Macaulay T. B. Goldsmith Olivér. –Bunyan János. Angolból fordította Aszalay Ödön. (77 l.) 1905. 1390. szám. Ouida. A Petti-palotában. Jelenet. (Valódi történet.) Angolból fordította F. L. (55 l.) 1905. 1391–1393. szám. Arany János. A nemzeti versidomról és az asszonanRDól. (72 l.) 1905. 1394–1397. szám. Rousseau. J. J. Az emberek közötti különbségek. Franciából fordította Bogdánfy Ödön. (202 l.) 1905. 1398–1399. szám. Avszjejenko G. V. Zsuzsánna kisasszony. Elbeszélés. (88 l.) 1905. 1400–1403. sz. Fromentin Jenő. Rubens és Van Dyck. Franciából fordította dr. Erdey Aladár. (145 l.) 1905. 1404. szám. Farkas László, dr. A nő az egészségügy szolgálatában és miss Nightingale. (62 l.) 1905. 1405–1407. szám. Vörösmarty Mihály lyrai és vegyes költeményei. 1821–1855. (391 l.) 1905. 1408–1410. szám. Berczik Árpád. Az udvari tanácsos. Vígjáték 3 felvonásban. (103 l.) 1905. 1411–1412. sz. Korányi Frigyes. ifj. Egy új asszony levelei. Elbeszélés. (64 l.) 1905. 1413–1416. szám. Ten Brink Bernát. Shakspere. Németből fordította dr. Berkovics Miklós. (155 l.) 1905. 1417–1422. szám. Potapenko N. J. A maga emberségéből. Regény. Oroszból fordította Ambrozovics Dezső. I. kötet. (286 l.) 1906. 1423–1426. sz. Henszlmann Imre. A képzőművészetek fejlődése. (144 l.) 1906. 1427–1429. szám. Gobineau J. A. gróf. A samakai táncosnő. Franciából fordította dr. Szabó Károly. (96 l.) 1906. 1430–1434. szám. Gyöngyösi István. Murányi Vénusz. 3. kiadás. Az első 1864-iki kidás után sajtó alá rendezte, bevezette és jegyze… 1435–1436. szám. Gyulai Pál. az első magyar kómikus. –Egy anya. Elbeszélések. (68 l.) 1906. 1437–1439. szám. Wolfner Pál, dr. Vázlatok a szabadelvűség történetéből. (115 l.) 1906. 1440–1445. szám. Potapenko N. J. A maga emberségéből. Regény. II. kötet. Fordította Ambrozovics Dezső.

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages