1911–1920/II

Teljes szövegű keresés

1911–1920/II
BIBLOGRAPHIA HUNGARIAE
Series editionum stereotyparum
MAGYARORSZÁGI KÖNYVÉSZET
Hasonmás kiadások sorozata
1911–1920
Volumen
II.
kötet
Edidit
BIBLIOTHECA NATIONALIS HUNGARIAE
A FRANCISCO SZÉCHÉNYI FUNDATA
Közreadja
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR
 
MAGYAR KÖNYVÉSZET
1911–1920.
A M. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSÁVAL
KIADJA
A MAGYAR KÖNYVKIADÓK ÉS KÖNYVKERESKEDŐK
ORSZÁGOS EGYESÜLETE
BARCZA IMRE CÍMANYAGÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL
ÖSSZEÁLLÍTOTTA
AZ ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR BIBLIOGRÁFIAI OSZTÁLYA
SAJTÓ ALÁ RENDEZTE
DR. KOZOCSA SÁNDOR
II. KÖTET
AZ 1911–1920. ÉVEKBEN MEGJELENT MAGYAR KÖNYVEK,
KÜLÖNLENYOMATOK, ZENEMŰVEK ÉS TÉRKÉPEK BETŰRENDES JEGYZÉKE
L–Z
BUDAPEST, 1942
KIRÁLYI MAGYAR EGYETEMI NYOMDA
 

 

La Brète Jean de. A nagybácsi meg a plébános úr. Regény. Bp., [1918]. Légrády. 198 [2] l. Lacea Constantin. Manual de limba germanä. 2. bőv. kiad. Braşow [Brassó], 1913. Ciurcu J. 4, 195 l. Lachmann József. Die Pflege der Dauerweiden. 3. átdolg. kiad. Breznóbánya, 1911. Kreisler J. 35. [1] l. Lachmann József. Rétmívelés és szénakészítés. Ld. Uránia népszerű tud. felolvasások, 162. Lacné Sošity. Trenčin [Trencsén], 1920. Gansel J. 1. Mladen [Mikuláš Štefan Ferjenčik]: V zákuti sveta. 32 l. 3. Hurban Vladimir … Lacné Sošity II. Szerk. Paulovič Augustin. Trnava [Nagyszombat], 1919–1920. Horovitz ny. 1. Čierny Juro. Rozprávka z tridsaťročne… Lacsny Incze Lajos. Adatok a Nagyvárad melletti melegvizek algaflórájához. Bp., 1913. Hornyánszky. 19 [1] l. Laczek Gyula. Az „úttörők“ és a tudomány. Losonc, 1913. Ny. n. 16 l. (Klny. a Felsőnógrádból.) Láczer István. Richardson: Clarissa or the history of a young lady c. regényének hatása Rousseau: Julie ou la nouvelle Héloïse c.… Laczkó Dezső. Veszprém városának és tágabb környékének geológiai leírása. Ld. Balaton tud. tanulmányozásának eredményei. I. köt.,… Laczkó Géza. Magyar olvasókönyv. Ld. Vajda Gyula. Laczkó Géza. Német maszlag, török áfium. Regény. Bp., 1918. Franklin. 38 [2] l.. Laczkó Géza. Noémi fia. Regény. U. o., 1917. [1916.] 320 l. 5.– Laczkó Géza. Porosz levél. Ld. Nyugat kvtár, 13. Ladány Jenő. Adatok a „Cadogel“-nek az oleum cadinum magas forráspontú részének chemiai összetételéhez. Bp., 1914. „Jókai“ kny. 1… Ladányi Ferenc. Olvasókönyv a 3. oszt. sz. Ld. Tiszántúli ref. egyházkerület népiskolai kiadványai, 29. Ladányi János. Milliók megváltója. Háborús regény. Lengyel Menyhért előszavával. Bp., 1917. Szerző. Athenaeum biz. 133 l. Ladányi Jenő. Épületlakatos mintalapok. Ld. Iparosok kvtára, [6]. Láday István. A fiatalkorúakra vonatkozó büntető jogszabályok magyarázata. Ld. Angyal Pál. Láday István. Útmutatás lakásügyekben. Az új lakástörvény az összes rendeletek és bírói gyakorlat alapján iratmintákkal. Románból… Ladik Gusztáv. A szabályrendeletek. (Önkormányzati testületeink szabályrendelet-alkotási joga.) Bp., 1912. Pesti kny. Tisza Testv… Ladik Gusztáv. Törvénytervezet a mezőgazdasági érdekképviseletről. U. o., 1911. Ny. n. 16 l. Ladók Sándor. A természetes világosság fogalma Cartesius filozófiájában. Doktori ért. Bp., 1915. Franklin. 26 l. Lafargue Pál. A társadalom fejlődésének törvényei. Ld. Jaurès Jean. Lafargue Pál. A tőke vaIlása. Ford.: Illés Artúr. Bp., 1919. Világosság. 29 l. Lafontaine. A borjú, a kecske és a bárány szövetsége az oroszlánnal.. Ld. Soudart Marie. Lage in Ungarn. Die –. Ein Mahnruf von einer der Tagespolitik fernstehenden Gruppe besorgter Patrioten. Kézirat gyanánt. Bp., 191… Lage in Ungarn. Die – der Siebenbürger Magyaren im. neuen Rumänischen Königreich. Als Manuskript gedruckt. U. o., 1913. Bocskay n… Lagerlöf Zelma. Arne úr kincse. Regény. Bp., [1912]. Légrády. 128 l. U. az. Ld. Legjobb könyvek, 159. és III. 6. U. az. 2. kiad. … Lagerlöf Zelma. A betlehemi gyermek. Ld. Modern ifjúsági kvtár, 5. Lagerlöf Zelma. Egy elhagyott ház története. Ld. Milliók könyve, 68. Lagerlöf Zelma. Az ezüstbánya és egyéb elbeszélések. Ld. Magyar kvtár 660. Lagerlöf Zelma. Gösta Berling: Regény. Ford.: Benedek Marcell. 2 köt. Bp., 1912. Lampel. 294, 296 l. 8.– Lagerlöf Zelma. Helga. Ld. Magyar kvtár, 738/739. Lagerlöf Zelma. Krisztusi legendák. Ford.: Bethlen Pál. Bp., 1919. Bródy 201 l. 12.– Lagerlöf Zelma. Krisztus-legendák. Ld. Protestáns ifjúsági és népkvtár, 50. Lagerlöf Zelma. Legenda a karácsonyi rózsáról. – Legenda a madárfészekről. – Friderika kisasszony. Ld. Modern kvtár, 230/23 l. Lagerlöf Zelma. Liljekrona otthona. Regény. Ford.: Leffler Béla. Bp., 1914. Lampel. 246 l. Lagerlöf Zelma. Marianna. Ld. Magyar kvtár, 830. Lagerlöf Zelma. Szent Veronika zsebkendője és egyéb elbeszélések. Ford.: Osváth Kálmán. Bp., 1911. Singer-Wolfner. 139 l. U. az. … Lagrange, Ferdinánd. A gyermek és ifjú testgyakorlásának egészségtana. Ford.: Karafiáth Márius Bp., 1913. Rózsavölgyi és társa. 1… Lagrange, Ferdinánd. Ld. Magyar Atlétikai Szövets. kvtára, 4. Laínhoffer. Orvosi vademecum. Ld. Schmidt. Laji bá’. Ld. Sziny Lajos. Lajos Diák. A hét bölcs mester. Bp., 1912. Kálmán M. 31 l. Lajos Diák. Toldi Miklós, a csodás erejű vitéz élete és halála. U. o., [1913]. 32 l. Lajos Irén. Délmagyarország hydrographiája, főleg gazdasági szempontból. Bp., 1915. Pátria. 57 l. Lajos Mária. Felbiger pedagógiája. Neveléstörténeti tanulmány. Bp., 1917. Egyetemi ny. 86 l. Lajti István. A szatír-dráma eredete. Bp., 1915. Franklin. 32 l. (Klny.az Egyetemes Philologiai Közlönyből.) Lajtmann György. Hol az igazság? A pécsi esküdtszéki tárgyalás után. Nagykanizsa, 1914. Fischel F. 33 l. Lajtos Géza, szentmáriai. A gyalogsági támadás tüzérséggel való támogatása, különös tekintettel a tüzérség működésére. Bp., 1912.… Lakás. Ld. Háztartás kvtára. 25. Lakás, üzlet, iroda stb. béremelési rendelet szöveges magyarázata. A –. Jegyzetekkel ellátta: Endrényi Tivadar. Bp., [1920]. Szer… Lakásbérleti szabályok. Ld. Magyar törvények. Franklin zsebkiad., [9]. Lakásokra vonatkozó törvények és rendeletek gyűjteménye. A –. Összeállította és magyarázattal ellátta: Békás Győző. Cluj [Kolozsv… Lakásrendeletek. M. E. 418/1917., 5434/1918., 820/1919. sz. rendeletek teljes szövegével és magyarázattal. Összeállították: Hegyi… Lakásügyszabályok. Az 1920. évi február 21-től érvényben levő –. Összeállította: Pongrácz Jenő, Bp., 1920. Népszava. 47 [1] l. Lakatos Artúr. gyüjteményes kiállításának katalógusa. 1918. június. Bp., 1918. Nemzeti Szalon. 12 l. Lakatos Dénes. Dr. Lauschmann Gyula élete. Székesfehérvár, 1920. Debreczenyi I. 28 l. Lakatos Dénes. A székesfehérvári ciszterci-rendi kat. főgimnázium 100 éves története. U. o., 1914. 4°. 207 [1] l. (Klny. a Gimnáz… Lakatos Dénes. A topuskői ciszterci apátság története az Árpádok korában. Ld. Művelődéstört. értekezések, 56. Lakatos Károly. A Hungária-kaptár ismertetése. Komárom, 1914. Spitzer S. 4°. 9 [1] l. Lakatos Lajos. Az öreg honvéd. Hazafias színmű 1 felv. H. és ny. n. (1914.] 6. l. Lakatos László. Atyám. Ld. Ifjúság érdekes kvtára, [2]. Lakatos László. Bazilidesz Éva. Regény. Bp., 1917. Dick M. 187 l. Lakatos László. A bécsi táncosnő, Ld. Fővárosi Színházak Műsora, 344. Lakatos László. A császár partraszállt. Erkölcsös játék 1 felvonásban. Bp., 1919. Színházi élet. 44 l. 4.– U. az. Ld. Színpadi kv… Lakatos László. Egy pesti leány története. Ld. Tevan kvtár, 41/43. Lakatos László. Egy válóper története. Ld. Kultúra regénytára, 21. Lakatos László. Érzelmes könyv. Ld. Tevan kvtár, 69/71. Lakatos László. Fenséges úr szerelme. Ld. Tolnai világkvtár, [3]. Lakatos László. Férj és feleség. Komédia 3 felvonásban, Bp., 1919. Athenaeum. 136 l. Lakatos László. A francia menyasszony. Ld. Modern kvtár, 243/244. Lakatos László. A halhatatlan hercegnő. (Elbeszélések.) Bp., 1914. Singer-Wolfner. 19 l. Lakatos László. Hamupipőke. Regény. U. o., 1918. Pallas. 228 l. U az. Ld. Koronás regények, 16. Lakatos László. Az idegen leány. Ld. Tevan kvtár, 108/112. Lakatos László. Két regény. Bp., 1917. Franklin. 248 l. 5.– Lakatos László. Konstantinovics Konstantin. Ld. Tevan kvtár, 94/96. Lakatos László. Lancelot és egyéb történetek. Ld. Magyar kvtár, 743. Lakatos László. Mély húron. Följegyzések, elbeszélések. Bp., 1914. Franklin. 247 l. 3.– Lakatos László. A menyasszony. Vígjáték 3 felv. U. o., 1920. Athenaeum. 104 l. 24.– Lakatos László. Panoptikum. Ld. Nagyharang, 4. Lakatos László. A pók. Ld. Modern kvtár. 520/522. Lakatos László. Tavaszi játék. Regény. Bp., 1916. Franklin. 240 l. 3.50 Lakatos Sándor. IV. Károly és a délszlávok. Bp., 1920. Kultúra. 97.l. 24.– Lakatos Vince. A hazafias költészet fontossága napjainkban. Keszthely, 1915. Sujánszky ny. 16 l. –.20 Lakatos Vince. Szemelvények a I7. század hitvitázó irodalmából. Összeállította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: – Bp., 1914… Lakatosok nagy képes naptára az 1913/14. évre. 5–6. évf. Szerk.: Morva Rezső. Bp., 1912/13. „Gépész“ ny. 2 füz. Lakatosok –, vas- és fémmunkások nagy képes naptára. 4–6. évf. 1912–1914. U. o., 1911/13. Gépész kkiadóvállalat. 3 füz. Lakberendezésre vonatkozó 3530/1920. M. E. sz. rendelet. A – Magyarázattal ellátta: Buczy Ferenc. Debrecen. 1920. Hegedüs-Sándor.… Laki Bennó. Német nyelvtan és olvasókönyv. I. rész. A gimnázium 3., a reáliskola 1. oszt: számára. 2. kiad. Bp., 1918. Szent Istv… Laki Bennó. Rendszeres német nyelvtan. 2. változatlan kiad. U. o., 1918. 160 l. Lakits Ferenc. Az üstökösök pályája. (Adat az üstökösök kozmogóniájához.) Bp., [1911]. Franklin. 348–356. l. Klny. a Math. és Phy… Lakits Vendel-Neiger Sándor. Földrajz a népiskolák 3. oszt. számára. Új lenyomat. Bp., [1913]. Hungária ny. 29 [3] l. Lakner Artúr. A kézigránát. Bp., [1917]. Károlyi Gy. 8 l. Lakóházak szocializálása. A –. A forradalmi kormányzótanácsnak a lakóházak köztulajdonba való vételéről szóló 10. számú rendelet … Lakos Béla. Algeria és Tunis. Bp., 1912. Lampel. 178 l. 8.– Lakos Béla. Heltai Gáspár reformátor és kora. Pápa. 1913. Főiskolai ny. 55 [1] l. (Klny. a Pápai főiskola Értesítőjéből.) Lakos Béla. Kecskemét gazdasági fejlődése. Ld. Huszadik Század kvtára, 51. Lakos Béla. Németh József: Földrajz gimnáziumok és reáliskolák részére, 1–3. köt. az 1-3. oszt. számára. Bp., 1913/15. Magy. Föld…

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages