Források

Teljes szövegű keresés

Források
Az annotált forrásjegyzékben használt rövidítések:
FML = Fejér Megyei Levéltár
FMTÉ = Fejér Megye Történeti Évkönyv
HL = Hadtörténeti Intézet Levéltára
MOL = Magyar Országos Levéltár
SZPL = Székesfehérvári Püspöki Levéltár
 
Mint szőlőtőkén a fürtök. Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Budapest, 1978. Ádám László–Marosi Sándor–Szilárd Jenő: A Mezőföld természeti földrajza. Budapest, 1959. FML Kézirattár. Ádám László: Fejér megye településeinek természeti földrajza. Alcsútdoboz. FML Kézirattár. Fülöp Gyula: Fejér megye településeinek régészeti adattára. Alcsútdoboz. Károly János: Fejér vármegye története. III. Székesfehérvár, 1899. Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. XIII. Budapest, 1897. Bél Mátyás: Fejér vármegye leírása. FMTÉ. 11. Székesfehérvár, 1977. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. I. Pest, 1851. Pesty Frigyes helységnévtára, Fejér megye. FMTÉ 11. Székesfehérvár, 1977.
Csút vagy csőt. Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. II. Budapest, 1987. V. kötet. Budapest, 2001. Károly János: Fejér vármegye története. III. Székesfehérvár, 1897. Érszegi Géza: Fejér megyére vonatkozó oklevelek a székesfehérvári keresztes konvent magánlevéltárában 1193–1542. FMTÉ 5. Székesfehérvár, 1971. Kállay István: Alcsútdoboz. FMTÉ 13. Székesfehérvár, 1979. Oszvald Arisztid: Hol feküdt a csúti premontrei monostor? Turul, 1936. Mezey László: Csútmonostor alapítástörténete és első oklevelei. Tanulmányok Budapest múltjából. XV. Budapest, 1963. Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár. II. Budapest, 1956. Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi összeírása. Budapest, 1977. Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1546–1590. évi összeírása. Demográfiai és gazdaságtörténeti adatok. Budapest, 1985. Káldy-Nagy Gyula: Kanuni devri Budin Tahrir defteri (1546–1562). Ankara, 1971.
Megalázottak és megnyomorítottak. MOL Batthyány család levéltára. Missiles. No.194.1641. Conscriptio portalis 1648–1654. MOL Acta paulinorum. 1665–1715. Balázs László: 110 éves harc az acsai uradalomért. FMTÉ 5. Székesfehérvár, 1971. Balázs László: Adalékok Fejér megye községeinek török hódoltságkori pecsétjeihez. FMTÉ 8. Székesfehérvár, 1974. Balázs László: Vértesacsa. FMTÉ 23. Székesfehérvár, 1994. Károly János: Fejér vármegye története. III. Székesfehérvár, 1897. FML Fejér vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei és iratai. 1692–1715. Kállay István: Alcsútdoboz. FMTÉ 13. Székesfehérvár, 1979. Fejér vármegye nemesi közgyűléseinek regesztái (1692–1711). FMTÉ 25. Székesfehérvár, 1997. Jenei Károly: Fejér megye a Rákóczi-szabadságharc idején. FMTÉ 11. Székesfehérvár, 1977.
A fehér barátok foglyai. MOL Acta paulinorum 1715–1786. Kisbán Emil: A magyar pálos rend története. Budapest, 1938. Szabó Konrád: A katolikus egyház története. I. Budapest, 1987. Karácsonyi János: Magyarország egyháztörténete főbb vonásaiban 970-től 1900-ig. Budapest, 1985. Gömbös Tamás: A szerzetes és lovagrendek címerei és viseletei. Budapest, 1993. FML Acta iuridica et instrumenta publica. Alcsút 1753–1768. FML Fejér vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei. 1715–1780. FML Acta politica. 1715–1780. Felhő Ibolya (szerk.): Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon Mária Terézia korában. Budapest, 1970.
A korona jobbágyai. Móra Magda: Fejér megye népessége II. József korában. FMTÉ 5. Székesfehérvár, 1971. Eperjessy Kálmán: Fejér megye katonai leírása II. József korában. FMTÉ 11. Székesfehérvár, 1977. MOL Helytartótanácsi iratok. 1770–1816. MOL Kamarai Levéltár. U. et C. 1771–1801. FML Acta locorum. Alcsút. 1789. Kállay István: Alcsútdoboz. FMTÉ 13. Székesfehérvár, 1979.
Futóhomokon virágzó gazdaság. Soós István: József nádor. (In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok.) Budapest, 1999. Sándor Pál: Az úrbéres népesség megoszlásának statisztikájához Fejér megyében 1828–1864. FMTÉ 7. Székesfehérvár, 1973. Entz Géza Antal és Sisa József (szerk.): Fejér megye művészeti emlékei. Székesfehérvár, 1998. Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon. Fejér megye kastélyai és kúriái. Budapest, 2002. Török János: Magyarország legjelesb gazdasági s ipar-vállalatainak ismertetése. Alcsúth gazdasági tekintetben. Buda, 1841. Schneider Miklós: Fejér vármegye 1843. évi nemesi összeírása. Székesfehérvár, 1936. FML Fejér vármegye nemesi közgyűlésének jegyzőkönyvei. 1819–1847. FML Acta politica. 1819–1847. Nagy, Ludovicus: Notitia. Buda, 1828. Galgóczy Károly: Magyar Gazdasági Egyesület emlékkönyve. Budapest, 1879.
Szép idők, arany napok. FML Fejér Vármegye Bizottmányának jegyzőkönyvei és iratai 1848–1849. FML Fejér Vármegye Középponti Választmányának iratai. Erdős Ferenc: Forradalom és szabadságharc Fejér megyében (1848–1849). Székesfehérvár, 1998. Boross Mihály: Élményeim 1848–1861. Székesfehérvár, é. n. Madarász József: Emlékirataim 1831–1881. Budapest, 1883. Liptai Ervin (főszerk.): Magyarország hadtörténete. I–II. Budapest, 1984–1985. Hermann Róbert: 1848–1849. A szabadságharc és forradalom története. Budapest, 1996. Hermann Róbert: Kossuth Lajos élete és kora. Pannonica Kiadó, 2002. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. I. Pest, 1851. Hunfalvy János: Magyarország és Erdély eredeti képekben történelmi és helyiratai szövegekkel. I. Darmstadt, 1856. Párniczky Józsefné (szerk.): Pesty Frigyes helységnévtára, Fejér megye. FMTÉ 11. Székesfehérvár, 1977.
A polgárosodó nagyközség. FML Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának jegyzőkönyvei. 1872–1918. FML Fejér vármegye alispánjának iratai. Alcsút. 1886–1911. FML Fejér megyei községek egyesületeinek levéltári gyűjteménye. Alcsút. 1882–1913. FML Egyesületi törzskönyv. FML Fejér megyei községek szabályrendeleteinek levéltári gyűjteménye. Alcsút. 1886–1914. Fejérmegyei Napló. 1896–1898. Csiszár István–Erdős Ferenc–Móra Magda: Tűzvédelem Fejér megyében 1000– 1978. Székesfehérvár, 1979. FML Fejér vármegye alispánjának éves jelentései. 1914–1917. FML Fejér vármegye alispánjának iratai. Hadifogoly-kimutatások. Alcsút. 1915–1918. FML Fejér megyei direktórium iratai. 1919. Székesfehérvár és Vidéke a Népszava. 1918–1919.
Forradalamktól az újabb háborúig. FML Alcsút képviselő-testületének jegyzőkönyvei. 1919–1944. FML Fejér Vármegye Törvényhatósági Bizottságának jegyzőkönyvei. 1920–1944. FML Fejér megyei községek egyesületeinek levéltári gyűjteménye. Alcsút. 1922–1942. HL Hadügyminisztérium iratai. Elnöki osztály 1920–1926. HL Hadügyminisztérium iratai. Katonapolitikai osztály. 1924. FML Fejér vármegye és Székesfehérvár főispánjának bizalmas iratai. 1920–1941. Országos mezőgazdasági címtár. Felső-Dunántúl. III. Kaposvár, 1937. Az 1930. évi népszámlálás. Budapest, 1932. Az 1941. évi népszámlálás. Budapest, 1983. F. Szabó Géza: Fejér vármegye és Székesfehérvár szabad királyi város általános ismertetője és címtára az 1931–32. évre. Budapest, 1932. Erba Odescalchi Sándor: Testamentum. I–II. Budapest, 1991.
Diktaturától a rendszerváltoztatásig. FML Az Alcsúti Nemzeti Bizottság iratai. 1945–1949. FML Az Alcsúti Földigénylő Bizottság iratai. 1945–1946. FML Fejér Megyei Földbirtokrendező Tanács iratai. 1945– 1947. FML Alcsút nagyközség iratai. 1945–1950. FML Alcsútdobozi Községi Tanács iratai. 1950–1980. FML Kézirattár. Alcsútdoboz 25 éve (1945–1970). A Magyar Népköztársaság helységnévtára 1985. Budapest, 1985. Fejér megye statisztikai évkönyve 2001. Székesfehérvár, 2002.
Habsburgnak születtek, magyarként éltek. József nádor iratai. II– IV. (Kiadta: Domanovszky Sándor.) V. (Kiadta: Glatz Ferenc.) Budapest, 1925–1935., 1991. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Budapest, 1944. Hankó Ildikó–Kiszely István: A nádori kripta. Szekszárd, 1990. Markó László: A magyar állam főméltóságai Szent Istvántól napjainkig. Budapest, 2000. Soós István: József nádor. (In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok.) Budapest, 1999. Soós István: A „magyar Habsburgok”. (In: Az alcsúti Habsburg-kastély tündöklése és pusztulása). Székesfehérvár, 2002. Gonda Imre–Niederhauser Emil: A Habsburgok. Egy európai jelenség. Budapest. 1977. Hamann, Brigitte (szerk.): Habsburg lexikon. Budapest, 1990. Gergely András: Áruló vagy áldozat? István, az utolsó magyar nádor rejtélye. Budapest, 1989. Hermann Róbert: 1848–1849. A szabadságharc és forradalom története. Budapest, 1996. Hermann Róbert: Kossuth Lajos élete és kora. Pannonica, 2002. október 29. Markó László (főszerk.): Új magyar életrajzi lexikon. III. Budapest, 2002. Erba Odescalchi Sándor: Testamentum. I–II. Budapest, 1991. Payr Hugó: József királyi herceg 1914–17. Budapest, 1917. Katkó István: József főherceg és a véres csütörtök. Élet és Irodalom, 1986. Pandula Attila: József főherceg Szent István-rend nagykeresztje hadidíszítménnyel és kardokkal. Turul, 1993. József főherceg: A magyar vitézség nagy napjai. Budapest, 1922. József főherceg: A világháború, ahogy én láttam. I–VII. Budapest, 1926–34. Sára János: A Habsburgok és Magyarország 950– 1918. Budapest, 2000. Gudenus János József–Szentirmay László: Összetört címerek. A magyar arisztokrácia sorsa és az 1945 utáni megpróbáltatások. Budapest, 1989. Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. I. Budapest, 1990.
Doboz, az új adomány. FML Acta Locorum. Vértesdoboz 1748. FML Közgyűlési jegyzőkönyvek 1749–1825. Károly János: Fejér vármegye története IV. kötet Székesfehérvár, 1901. Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal. Pest, 1858. Veszprémi Érseki és Püspöki Levéltár Protocollum Episcopale Doboz. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. Pest, 1851. Anjou-kori okmánytár III. FML Acta nobilitaria. Dobozy, Csuthy és Csanyi családra vonatkozó iratok. 1756–1838. Várady József: A Dunamellék református templomai II. Miskolc, 1994. Lyka Károly: Nemzeti romantika. Budapest, 1982. Schneider Miklós: Fejér megye nemesi összeírásai. Székesfehérvár, 1934. Uo. Nem nemesek összeírásai 1838. FML Fejér vármegye tiszti főügyészének iratai 1843. Magyar Statisztikai Közlemények, az 1900. évi népszámlálás Budapest, 1902. Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza II. Budapest, 1987. FML Fejér vármegye bizottmányának közgyűlési jegyzőkönyvei 1860. FML Alispáni iratok 1877. FML Fejér vármegye főispánjának bizalmas iratai 1898–1905. FML Fejér Megyei Törvényhatósági Bizottság jegyzőkönyvei 1919–1928. FML Vértesdoboz község iratai 1945–1948. FML Vértesdoboz nagyközség szervezési és szervezeti szabályrendeletei 1888, 1910, 1935. Székesfejérvári Naptár az 1901. évre.
Doboz munkás napjai. Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1548– 1590. évi összeírásai. Budapest, 1985. FML Dicalis összeírás az 1774–1775 valamint az 1846–1847. katonai évre. Zách József: Fehér–Megye topographiai statisztikája. Székesfehérvár 1863. MOL Kataszteri iratok. Doboz. 1855–1875. FML Erdőbirtokossági iratok 1927–1938. FML Vértesdoboz község Földigénylő Bizottságának iratai 1945–1946. FML Vértesdobozi egyesületek alapszabályainak iratai. Gazdakör 1944. FML Vértesdobozi Legeltetési Társulat iratai 1926–1929.
Isten s a gyermek szolgálatában. FML Az alcsúti római katolikus iskola iratai. 1943–1948. FML Fejér megye tanfelügyelőjének iratai. 1936– 1948. SZPL. Kuthy István feljegyzései az alcsúti kápolna és templom történetéről. FML A Szatmári Irgalmas Nővérek alcsúti zárdájának naplója 1882–1948 (másolat).
Kálvin követői. Várady József: Dunamellék református templomai. 2. rész. A Vértesaljai Egyházmegye. Miskolc, 1994. Balázs László: Vértesalja. A Vértesaljai Református Egyházmegye története. Budapest, 1986. Balázs László: Vértesacsa. FMTÉ 23. Székesfehérvár, 1994. Kállay István: Alcsútdoboz. FMTÉ 13. Székesfehérvár, 1979.
A kastély és az arborétum. Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. I. Pest, 1851. Hunfalvy János: Magyarország és Erdély eredeti képekben történelmi és helyirati szövegekkel. I. Darmstadt, 1856. Entz Géza Antal és Sisa József (szerk.): Fejér megye művészeti emlékei. Székesfehérvár, 1998. Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon. Fejér megye kastélyai és kúriái. Budapest, 2002. Papp Seremetyeff János: Az alcsúti kastély tündöklése és pusztulása. (In: Az alcsúti Habsburg-kastély tündöklése és pusztulása.) A Szent István Király Múzeum Közleményei. D. sorozat 285. Székesfehérvár, 2002. Károly János: Fejér vármegye története. III. Alcsuth. Székesfehérvár, 1899. Örsi Károly–Mesterházy Tihamér: Alcsútdoboz. Alcsúti arborétum. Tájak–Korok–Múzeumok Kiskönyvtára. Budapest, 1980. Papp József: Magyarország védett területei. Panoráma, 1975. Rapaics Raymund: Magyar kertek. Budapest, 1940. Fialovszky Lajos: Az alcsúti pálmaház. Kertészeti lapok 1886–1887. V. J. (Vajda János): Emlékeimből – Alcsútról. Vasárnapi Újság 1881. Fekete József: Tündérkert magyar honban. Vasárnapi Újság 1868. Jókai Mór: Alcsuth. Magyar Salon 1884–1885. Jókai Mór: Alcsuth. Vasárnapi Lapok 1897. Jókai Mór: Alcsuth. Pesti Napló 1870.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem