Források

Teljes szövegű keresés

Források
Az annotált forrásjegyzékben használt rövidítések:
BÉ = Békési Élet
BML = Békés Megyei Levéltár
Geszti krónika I. = Nagy Sámuel: Fekete geszti krónika. 1827
Geszti krónika II. = Nagy Sámuel: Fekete geszti krónika, amely az eklézsiai dolgokat adja elő. 1827
GREL = Geszti Református Egyház Levéltára
HBML = Hajdú-Bihar Megyei Levéltár
 
Falu a határszélen. Mendöl Tibor: Bihar vármegye földrajza. In: Bihar-vármegye. Magyar városok és vármegyék monográfiája. (Szerk.: Nadányi Zoltán.) Budapest, 1937. Bihar vármegye és Nagyvárad. Magyarország vármegyéi és városai. (Szerk.: Borovszky Sámuel.) Budapest [1901]. Magyarország kisrégiói. Békés megye. Békés-Bihar. Sarkad és térsége. (Szerk.: Kőváry E. Péter.) [Gyomaendrőd] 2000. Békés megye kézikönyve. Magyarország megyei kézikönyvei 3. (Szerk.: Kőváry E. Péter.) 1999. Papp Antal: Fiatal vízrajzi változások a Tiszántúl középső részében történelmi adatok alapján. Földrajzi közlemények. 1960. 1. BML BmK 49. Geszt nagyközség kataszteri térképe 1884. BML III. katonai felmérés térképlapjai 5267/1. Okány, Zsadány, Geszt és környéke. Borsy Zoltán: A Nyírség természeti földrajza. Budapest, 1961. Osváth Pál: Bihar vármegye Sárrétéi járásának leírása. Nagyvárad, 1875. Müller Géza: Geszt környékének és madárvilágának változása az elmúlt 40 év során. In: A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 1980. 6. Müller Géza: Egy idős természetjáró visszaemlékezései. In: Sárréti Írások 3. (Szerk.: Miklya Jenő.) Szeghalom, 1988. Keveiné Bárány Ilona: Az Alföld agroökoszisztémája és faunája. In: Alföldi Tanulmányok 1993. Békéscsaba.
Eltemetett történelem. Gyucha Attila: Békés megye őskora. Liska András–Medgyesi Pál: Római és népvándorláskor. A honfoglalás kora. In: Békés megye képes krónikája. (Szerk.: Erdmann Gyula és Havassy Péter.) Gyula, 2001. Nagy Emese Gyöngyvér: Az alföldi vonaldíszes kerámia kultúrájának kialakulása. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1995– 1996. Mesterházy Károly: Sarkad a tatárjárásig. In: Tanulmányok Sarkad múltjából. (Szerk.: Komoróczy György.) Sarkad, 1970. Borsy Zoltán: Die Geomorfologie der Grossen Kunság. Acta Geogr. Debrecina. 1967. Tóth Csaba: Kunhalmok morfometriai vizsgálata a H[ajdúsági] N[emzeti] P[ark] déli pusztáin. Debreceni Egyetem, 1999. Ecsedy István: The people of the Pit-Grave Kurgáns in eastern Hungary. Budapest, 1979. Sz. Máté Mária: Rómer Flóris bihari munkássága. In: A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1974. Baranyó Géza: Az Ördög-árok. In: BÉ. 1987. 2. Éva Garam–Pál Patay–Sándor Soproni: Sarmatisches Wallsystem in Karpatendecken. Régészeti Füzetek. Ser. II. No. 23. 1983.
Rejtőzködő középkor. Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. Budapest, 1987. Szabó István: A falurendszer kialakulása Magyarországon (X–XV. század). Budapest, 1971. Juhász Irén: Régészeti adatok a középkori Bihar megye nyugati részének településtörténetéhez. In: Békés Megyei Múzeumok Közleményei 1971. Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás előtt. (Település- és népiségtörténeti értekezések 5.) Budapest, 1940. Szentpétery Imre: Magyar oklevéltan. Budapest, 1930. Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában I. Bp. 1890. Dávid Zoltán: Az 1598. évi házösszeírás. Budapest, 2001. Lukinich Imre: Erdély területi változásai a török hódoltság korában 1541–1711. Budapest, 1718. Bunyitay Vince: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. 1–4. Debrecen, 1883–1935. Bunyitai Vince: Nagyvárad a török foglalás korában. 1660–1692. Budapest, 1892. Anjou-kori Okmánytár I–VIII. (Szerk.: Nagy I.–Tasnádi Nagy Gy.) Budapest 1878–1920. Zsigmond-kori Oklevéltár. I–II/1–2. (Szerk.: Mályusz Elemér.) Budapest, 1951–1958.
A kamara szorításában. Mezősi Károly: Bihar vármegye a török utalom megszűnése idejében (1692). Budapest, 1943. Dávid Zoltán: Az 1692. évi összeírás forrásértéke. HBML Évkönyve IX. 1982. Bagdi : A Bagdi és Tömöri családok kézikönyve. Debrecen. 2001. Balogh János–Szendrey István: Bihar megye benépesítése a török hódoltság után. Debrecen, 1967. Dr. Kovács Béla: Ugra története. Debrecen, 1992. Házi Albert: Adatok a régi Sárrét világából. In: Sárréti Füzetek 3. (Szerk.: Miklya Jenő.) Szeghalom, 1988. Móczár József: Szalonta története 1606–1906. Nagyszalonta, 1906. Szita László: A török kiűzése a Körös–Maros közéről 1686–1695. Gyula, 1995. Geszti Krónika I. Szendrey István: Egy alföldi uradalom a török hódoltság után. Budapest, 1968. Dankó Imre: Sarkad hajdúváros. In: Tanulmányok Sarkad múltjából. (Szerk.: Komoróczy György.) Sarkad, 1972. HBML IV. 127/an. 4. Geszt átnézeti kataszteri térképe, 1864.
A földből kell megélni. Erdei Aranka: Adatok Körösnagyharsány parasztságának történetéhez. A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum kiadványai 23. (Szerk.: Dankó Imre.) Gyula, 1961. Geszti Krónika I. HBML IV. B. 154. Nagyváradi Cs. Kir. Országos Törvényszék iratai 1854–1861. Papp Klára: Biharország jobbágynépe. Debrecen, 1998. Balassa Iván: Az eke és a szántás története. Budapest, 1973. Geszti Krónika II. Erdei Aranka: Békés megye társadalma és gazdasága 1928-ban. Gyula, 1986. Molnár Ambrus: Tanulmányok Nagyrábé történetéből. Püspökladány, 1985. Szász Andrásné (Beleznai Ilona): Geszt község története. Geszt, 2001. HBML IV. A. 1. d. Bihar vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Úrbéri iratok 1772– 1847. Geszt község úrbéri kérdőpontokra adott válaszai 1769. HBML IV. A. IV. b. Bihar vármegye adószedőjének iratai. Geszti adóösszeírások. Erdmann Gyula: Csaba társadalma, gazdasága és önkormányzata 1772– 1848. In: Békéscsaba története. I. (Szerk.: Jankovich B. Dénes, Erdmann Gyula.) Békéscsaba, 1991.
Új földesúr Geszten. A kőszívű ember. Hegedüs Loránt: Két Andrássy és két Tisza. Budapest [1937). Pölöskei Ferenc: A rejtélyes Tisza-gyilkosság. [Budapest] 1988. Vermes Gábor: Tisza István. Budapest, 2001. Horánszky Lajos: Tisza István és kora I–II. Budapest, é. n. Tőkéczky László: Tisza István eszmei, politikai arca. [Szentendre] 2000. Kempelen Farkas: Magyar nemesi családok X. Budapest, 1931. Nagy Iván: Magyarország családai… XI. Pest, 1865. Bihar vármegye és Nagyvárad. (Szerk.: Borovszky Sámuel.) Budapest [1901]. Bunyitay Vince: Nagyvárad a török foglalás korában. 1660–1692. Budapest, 1892. Vargha Zoltán: Gróf Tisza István ősfája. Tisza Évkönyv. 1923. (Szerk: Angyal Dávid.) Elek László: Jókai életének két szomorú napja (Jókai és Békés megye). In: Művelődés és irodalom Békés megyében. A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 13. Békéscsaba, 1988. Márki Sándor: Aradvármegye és Arad szabad királyi város története I–II. Arad, 1892–1895. Geszti Krónika. Sisa Béla: Békés megye műemlékei I–II. Békéscsaba, 1981. K. Nagy Sándor: Bihar-ország. Utirajzok. Nagyvárad, 1984. Schmidt Henrik: Tisza István boldog évei. Budapest, 1923. Busa László: Békés megyei kastélyok állapota és parkjaik növényállományának taxonómiai felmérése I–II. 1988. (Kézirat.) BML. Gál Imréné: Békés megyei kastélyparkok. In: Békés megyei természetvédelmi évkönyv 2. (Szerk.: Boross László–Réthy Zsigmond.) Békéscsaba, 1977. Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történetéből III. Budapest, 1886. Budapest története III. (Szerk.: Kosáry Domokos.) Budapest, 1976. Lyka Károly: A táblabíró világ művészete. Budapest, 1981. Gyöngyösy László: Arany János Geszten. Irodalomtörténeti Közlemények. Budapest, 1912. Sáfrán Györgyi: Arany János Geszten. BÉ. 1972. 2. Tisza Domokos hátrahagyott versei. Kiadta Édesanyja. Sajtó alá rendezte Arany János. Pest, 1857. GREL Geszti református egyház története. 1991. HBML IV. B. 154. a. Nagyváradi Cs. Kir. Országos Törvényszék iratai III. b. 1854.
Gazdálkodás a Tisza-birtokon. BML XIII. 1. A Tisza család iratai. 3. Tisza Lajos személyes számadáskönyve. 1841–1845. 4. kötet, számadáskönyv 1832–1833. Bácskai Vera–Nagy Lajos: Piackörzetek, piacközpontok és városok Magyarországon 1828-ban. Budapest, 1984. Kállay István: A magyarországi nagybirtok kormányzata. 1711–1848. Budapest, 1980. Tóth Tibor: A mernyei uradalom a feudális rend utolsó szakaszában. Budapest, 1978. HBML IV. A. 6. Bihar vármegye törvényszékének iratai. Polgári perek 1548. Tábori György: A körösi faúsztatás történetéből. BÉ 1967. 3. A Tisza-birtok 1866. évi felosztásának jegyzőkönyve. (Magántulajdon.) Oláh József: A geszti uradalom XVIII. századi számadásai. Agrártörténeti Szemle 1978. 1–2.
A gyarapodás és a hanyatlás évtizedei. „Jegyzőkönyve a végleges osztály érdekében tartott testvéri értekezletünknek. Geszt, 1866. október. 21. Tisza Kálmán, Tisza László, Tisza Lajos aláírásával hitelesítve. (Magángyűjtemény.) Hegyesi Márton: Bihar vármegye 1848–49-ben. Debrecen, 2000. HBML Közleményei 24. Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek a szabadságharcban 1848–49. Budapest, 1983. Uő.: Egy elfelejtett honvédsír Geszten (Dipold Antal honvéd ezredes sírjánál). BÉ 1983. 4. Némedi Endre: Arany János emlékmúzeum Geszten. BÉ 1968. 1. Tóth Lajos: Az Afrika-kutató Kovács János élete. Szeghalom, 1989. HBML IV. B. 101. a. b. Gesztre vonatkozó iratai. BML BmK 49. Geszt község kataszteri térképe, 1884. BML IV. B. 407. b. Alispáni iratok. A trianoni határ-megállapítás iratai. 1920. BML IV.B. 448. Cséffa- nagyszalontai járás főszolgabírójának iratai. 1920–1942. Gazdacímtárak: 1897., 1925., 1937. Magyarország művelési ágak szerinti terjedelme és földjövedelme. Buda, 1865. A magyar korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei… Budapest, 1882. Magyar Statisztikai Közlemények községsoros adatai. 1900–1941. Gudenus János József:
A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. IV. Budapest, 1998.
Utak és tévutak. Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 1999. GREL iratai. Szerb Marianna: Szülőföldem – Geszt. 1991. (Szakdolgozat.) Erdei Enikő: A geszti óvoda története. 1988. (Szakdolgozat.) BML XXII. 221. Geszt nagyközség iratai 1947–1949. BML XXI. 18. Sarkadi járás főjegyzőjének iratai 1944–1950. BML XXV. 10. Békés Megyei Bíróság iratai. 1957. Magyar városok és községek. Statisztikai adatgyűjtemény. Budapest, 1958. Magyar Statisztikai Hivatal Évkönyvei 1949., 1990., 2000. Dankó Imre: Opuscula Ethnographica. Válogatott tanulmányok, Debrecen, 1997.
Közülük oly sokan elmentek… Dávid Zoltán: Az 1598. évi házösszeírás. Budapest, 2001. N.Kiss István: 16. századi dézsmajegyzékek. Budapest, 1960. Dávid Zoltán: Az 1738–43. évi pestis pusztítása Bihar megyében. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve. 1969–70. Danyi Dezső– Dávid Zoltán: Az első magyarországi népszámlálás. Budapest, 1960. Geszti Krónika I. Fényes Elek: Magyarországnak, s a hozzákapcsolt tartományoknak mostani állapotja statisztikai és geographiai tekintetben. Pest, 1839. Uő.: Magyarország geográphiai szótára. Pest, 1851. BML V. 363. Geszt község iratai. GREL A magyar korona országaiban az 1881. év elején végrehajtott népszámlálás főbb eredményei… Budapest, 1882. Magyar Statisztikai Közlemények községsoros adatai. 1900–1941. Magyar Statisztikai Hivatal Évkönyvei 1949–2000.
A közösség igazgatja önmagát. Balázs Péter: A községek igazgatása a feudális és a kapitalista korban. Levéltári Szemle 1964. 1–2. Bárth János: Községi igazgatás és faluközösségi önigazgatás. In: Kecel története és néprajza. (Szerk.: Bárth János.) Kecel 1984. HBML IV.A. 4. b. Adóösszeírások 1717–1763. Geszti krónika I. HBML IB. B. 409. Szalontai járás iratai. BML V. 363. Geszt község iratai 1791–1944. GREL iratai.
A templom kitárja kapuit. Szatmári Imre: Jelentés a geszti református templomnál 1999. június 4-én végzett helyszíni szemléről. Munkácsy Mihály Múzeum adattára. Békéscsaba. Kézirat.; Geszti Krónika I. Sárréti Múzeum adattára, Szeghalom.; Barcsa János: A tiszántúli ev. ref. egyházkerület történelme. I–III. Debrecen, 1906–1908. Kósa László: A gyulai református egyház története. Gyula, 1994. Révész Imre: A magyar református egyház története. Budapest, 1949. GREL. jegyzőkönyvek. 1762, 1770. K. Nagy Sándor: Bihar-ország. Utirajzok I–II. Nagyvárad, 1884. Geszti krónika II. Benda Kálmán: A Tisza család a magyarság és a református egyház történetében. 1990. (Kézirat.) Bunyitay Vince: A váradi püspökség története alapításától a jelenkorig. 1–4. Debrecen, 1883–1935
Szolgáló iskolák. Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest, 1983. GREL iratai.; HBML IV. A. 1. b. Iskolák 1770/71. évi összeírása. J. Fráter Zsuzsa: Népiskolák Bihar megyében 1770/71-ben. HBML Évkönyve XII. 1985. Szerb Marianna: Szülőföldem – Geszt. (Szakdolgozat.) 1991. Erdei Enikő: A geszti óvoda története. (Szakdolgozat.) 1988. Magyarország története. (Szerk.: Ránki György.) Budapest, 1976. Gazdag István: Egyesületek Debrecenben a harmincas években. HBML Évkönyve XVI. 1989. HBML IV. B. 412. Geszt község szabályrendeletei. HBML IV. B. 413. Geszt község egyesületi alapszabályai. GREL iratai.
Megköszönjük az alábbi geszti lakosok önzetlen segítségét: Barnák Attiláné, Bíró László, Cseke Lajosné, Dalmi Benjamin, Papné Erdei Enikő, ifj.Erdős Pál, Fábián Zsuzsanna, Gonda Jánosné, Göndör Sándorné, Képíró Albertné, Kosztin Klára, Meggyesi Imre, Serfőző Jenőné, Serfőző Lajos, Serfőző Lajosné, Szerb József , Szerb Mariann, Sztovcsok Mihályné, Tárnok Lajosné, Téglás Sándorné, Tóth Mihály, Zsoldos Józsefné, továbbá köszönetet mondunk mindazoknak, akik a fentieken kívül képekkel, információkkal segítették a könyv létrejöttét.
Megköszönjük a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, a Békés Megyei Levéltár, a szeghalmi Sárréti Múzeum, a gyulai Erkel Ferenc Múzeum munkatársainak és a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum régészeinek szíves segítségét.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages