Gyönk népe s gyülekezetei

Teljes szövegű keresés

Gyönk népe s gyülekezetei
Településünk társadalma XVIII. század eleji újratelepítésének első percétől kezdve magyar, német, katolikus, evangélikus, református, később növekvő számú zsidóságból állt egészen a második világháború végéig. A magyarok lélekszáma csak az 1947-es betelepítések óta emelkedett számottevően. A zsidók 1944. évi deportálása gyakorlatilag megsemmisülésre ítélte a két évszázadon át virágzó ortodox árnyalatú hitközséget.
Községtörténetünk eddigi részeiből is jól érzékelhető, hogy az eltérő gazdálkodási, nyelvi és vallási hagyományok birtokában megtelepülő népcsoportok között a múltban az ellentétek parazsa mindig csak rövid időre szunnyadt a hamu alatt, hogy az első kínálkozó alkalommal lángot vessen. Állandósult a „ki kit győz le” vetélkedés, vallási és nemzetiségi színezete volt olykor a földek „elszerzésének”. Áthidalhatatlannak bizonyuló ellentétet szült a magyar és német mentalitás különbözősége is. A gazdálkodásban alulmaradó és lecsúszó egzisztenciájú, kényelmes, a mának élő, néha szilaj magyarok többségét irritálta a svábok sótlansága, takarékos életmódja, kielégíthetetlen birtokszerzési vágya. Pedig a XVIII. század történelmén végigsöprő protestánsüldözés, a falu református földbirtokosainak, a Sándor, Magyari-Kossa, Vizsolyi és Hajós családoknak köszönhetően jótékonyan elkerülte Gyönk társadalmát. Azt hihetnénk, hogy szerencséjének örülve ez a hegyháti község a boldogság szigete volt, és felekezeti béke honolt falai között. S ezzel szemben mit látunk? A magyar református szülő nem küldi gyerekét a német reformátusok iskolájába. Ugyanezt csinálják az evangélikusok is. Sőt! A vallás ünnepein is kerülik egymást, még az úrvacsorához sem járulnak együtt. Nézeteltéréseiket nem restellik kivinni az utcára, prédikátorok és tanítók bevádolják egymást feletteseiknél, csak hogy elnyerjék állásukat. A községi képviselő-testületekben nem a rátermettség, hanem a felekezetek súlya dönti el, hogy hányan lehetnek a magyarok, németek, evangélikusok vagy reformátusok. A falu földesurai sem voltak hibátlanok e tekintetben. Szívükhöz közelebb álltak a magyar reformátusok. Ez nem mindig bizonyítható, de a másik oldalon állók szívesen érveltek ezzel.
Horvát Sámuel 1787. évi felekezettörténetében leírta, hogy Gyönkön az evangélikusok már 1723-ban különváltak magyar és német eklézsiára. Két imaházat építettek, de csak egy prédikátor eltartására futotta jövedelmükből. Valószínűleg azzal a Jeremias Schwarzwälderrel azonosíthatjuk, aki a hallei egyetemen szerzett felsőfokú teológiai képesítést, s mielőtt Gyönkre került, Varsádon és Majoson lelkészkedett, de szerencsétlenségére a protestánsüldözés vihara őt is utolérte.
A levéltári iratok tanúsága szerint vesszőfutása már első állomáshelyén, Varsádon megkezdődött. A pécsi püspök (egyúttal Tolna vármegye főispánja) utasítására elfogták, börtönbe csukták, s aláírattak vele egy nyilatkozatot: többé nem fejt ki lelkészi tevékenységet az egyházmegye területén. Varsád községet pedig megbírságolták, mert Jeremias állítólag istenkáromlást követett el. Ám a lelkészt kemény fából faragták, 1722-ben a tilalom ellenére megjelent Majoson. Ott azonban csakhamar rá kellett jönnie, hogy nem lehet maradása, viszont Gyönkön megüresedett az evangélikus lelkészi hivatal, ezért 1723-ban odaköltözött. (Mint jeleztük, Gyönkön nem volt bántódásuk a protestánsoknak, mivel a magyar királyi kamara és a budai katonai kormányzó, valamint a református földesurak védelmét élvezték.) Jeremias német anyanyelvén kívül Körmöcbányán a szlovák nyelvet is elsajátította, s ezek birtokában jól elboldogult korábbi állomáshelyein, de gyatrán beszélt magyarul. A magyar evangélikusok kénytelenek voltak megbarátkozni azzal, hogy a templomban, gyerekeik pedig az iskolában alig értették meg papjukat. Hétévi szolgálat után távozott a faluból.
Jeremias utóda, akit Richard Rudolfnak hívtak, hesseninek vallotta magát, s elődjéhez hasonlóan lelkész és tanító volt egy személyben. Kétévi szolgálat után őt egy Walter nevű prédikátor váltotta fel, akivel úgy tűnik, egy ideig, nem volt semmi baj, de végül is – az egyháztörténet krónikása szerint – „némelly dolgáért igen sok ellenségei támadtak”, így innen Tormásra ment. E néhány példából is kiderül, hogy a XVIII. század közepéig ritka eset, ha egy lelkész huzamosabb ideig megmarad egy helyen. Az is igaz, hogy amikor az állandó mozgás és helykeresés a falusi társadalom más rétegeit is ugyanígy jellemezte, miért lett volna kivétel ez alól a falusi értelmiség?
Hosszú várakozás után, 1681-ben törvényben jelölték ki azokat a községeket, ahol – mint Gyönkön is – a protestáns hívek nyilvános vallásgyakorlatot folytathattak. Ezekre a helyekre azután már bátran érkezhettek a lelkészek, tanítók (például Gyönkre Heilmann Konrád Varsádról, Mathias Dienstbruch Hidegkútról és Udvariból), de más helyeken továbbra is csak a magán-vallásgyakorlatot tűrték meg. Jeremias példájából érzékelhettük, hogy a pécsi püspök-főispánnak hatalmában állt a kijelöltek között nem szereplő helyeken engedély nélkül fungáló prédikátorokat kiutasítani, egyben a helybéli katolikus plébános joghatálya alá rendelni az egész falut. Az 1731. évi Carolina resolutio ezt a gyakorlatot rendeletileg is jogszerűvé tette, és a Tolna megyei főispán, ha lehetett, élt is ezzel a lehetőséggel. A Gyönkkel szomszédos Hidegkúton például egy lutheránus prédikátor nemcsak azzal hozott bajt a maga fejére, hogy nem tudott németül, de „feslett élete” folytán ürügyet szolgáltatott arra, hogy eklézsiáját a katolikus pap joghatósága alá rendelték, azaz minden stólajövedelem hozzá vándorolt, „köszönhetvén egyetlen, magát nem tartóztató személynek”. Ezek után annak is örülniük kellett a hidegkútiaknak, ha egyáltalán valaki a lelkészi állásra jelentkezett, hiszen a keresztelési, esküvői és temetési szertartásért járó stólapénzt nem vehette fel törvényesen, az a katolikus pap kaszszáját illette. Ezek után még azt is megköszönhették a hidegkútiak, hogy gyönki hittestvéreik saját szabójukat, Johann Hartmannt ajánlották nekik oskolamesternek, amikor a szóban forgó állás betöltésére került sor.
Az evangélikus gyülekezethez hasonlóan a gyönki reformátusok is egy-egy magyar, illetve német eklézsiába tömörültek, s hosszú ideig hallani sem akartak az egyesülésről. Végül a földesuraknak elfogyott a türelmük, s 1794-ben arra kényszerítették a feleket, hogy osszák meg egyházi javaikat fele-fele arányban, s ehhez tartsák magukat az adózással is. Ám a közös teherviselés gondjai már az egyesülés mézeshetei alatt jelentkeztek. „Az egyesülés lélekben soha nem történhetett meg” – panaszolta Mányoky Tamás, a gyönki egyesült református egyház lelkésze az egyházkerületi gyűléshez intézett 1861. január 31-i levelében, melyben ezernél több református hívő lelki békéje érdekében emelt szót a református magyar földesurak által kikényszerített egyesülés ellen. Úgy látta, hogy a magyar reformátusok különleges előjogokat élveznek, pedig mint írta: „Krisztus egyházában hasonló kötelesség mellett hasonló jognak kellene lenni…”
Az történt, hogy az idők folyamán a német egyház számban és vagyonilag növekedett, a magyar egyház megfogyott olyannyira, hogy a német egyháznak át kellett vennie a közterhek kétharmadát oly kikötéssel, hogy: „ám menjenek vasárnaponként mindig először a magyarok az istentiszteletre, de az úrvacsorával felváltva éljenek. E naptól fogva Gyönkön – ahol ágostaiak, zsidók, római katolikusok is laknak – titkon és nyíltan, paplakon és utcán kellemetlen jelenetek játszódtak le a reformátusok között. Ezért református egyházunkon mulatta magát a vidék… Minthogy közös hajóban ül a két testvér egyház, a Magyari által elnyomott magyar gyülekezet közeledését elfogadtuk, s mire elérkezett a papválasztás napja, egyetértés született.” A reformátusok elnyomójaként említett Magyari nem más, mint Magyari-Kossa Sámuel földbirtokos, akivel elkeseredett küzdelmet folytatott a magyar református egyház iskolaháza és telkeinek elsajátítása miatt.
Mányoky Tamás örült, hogy az eddigiektől eltérően nem kapott, hanem a gyülekezet maga választhatott magának papot. A német reformátusok is örvendeztek ezen a fordulaton, de Gángol János esperes keresztezte a felek együttműködését. Nem erősítette meg hivatalában a magyarok és németek által közösen választott lelkészt. Végül is a magyarok fújtak visszavonulót, mert nem érezték magukat elég erősnek Gángollal, de főként Magyari-Kossával szemben, aki makacsul ragaszkodott a maga választotta paphoz. Ezért a magyarok, engedvén a nyomásnak, lemondtak szabad papválasztási jogukról. „Mi németek sajnáljuk ezt, de a német nem óhajt újból lelki rabságba esni, s inkább vállaljuk a külön utat.” A nyilatkozatot a most már elégedett Magyari sem hagyta válasz nélkül: „Jó, váljanak el a németek, nekik nincs templomjok, nincs parochiájok, nincs semmijök.”
A földesurak „az egyházi egységről lemondtak, s az isteni tiszteleten három éven át meg nem jelenvén a Krisztusi elvekkel ellenkező példájukkal a nép kegyes érzelmét rongálták” – írta Mányoky, s kifejti, hogy a közösen épített templomban joga lesz a mindössze 250 főt is alig számláló és egyre fogyó magyar mellett a csaknem ezer lelket kitevő s növekvő német gyülekezetnek is helyet kapnia. A magyarok oly szegények, hogy paróchiájukat három dúc támogatja, az övék viszont lakható. A német egyház újbóli önállósításának egyik legfőbb indoka az volt, hogy a több mint 160 német házaspár minden nehézség nélkül képes eltartani lelkészét. De vallási szempontból is fontos, hogy végre vasárnap délutánonként ifjúsági istentiszteletek legyenek, mert eddig ebben megakadályozták őket, s ha ez továbbra is így marad, „ifjaink felnőnek vallásilag elparlagulva”. Önállóvá akart lenni a németség már csak azért is, hogy „önválasztott lelkésze ajkáról hallgathassa a szent Igét, mert elveszti áldásos erejét az ige hirdetése, ha oly lelkész hirdeti azt, kit a gyülekezet nem vallhat övének. Az eddigi gyakorlat szerint pedig már oly lelkészt is akartak nyakunkra tolni, ki itteni káplánkodása alatt valódi szörny volt, s ki később Somogyban papi hivatalából ki is taszíttatott”.
Felekezeti adatok 1836–1890 között
Felekezet
1836
1870
1890
római katolikus
125
265
326
református
965
1333
1306
evangélikus
1225
1398
1509
izraelita
255
275
228
 
Nemzetiségi és felekezeti adatok 1900–1949 között
Év
nemzetiségiek
felekezetek
magyar
német
egyéb
róm. kat.
evang.
ref.
zsidó
egyéb
össz.
1900
1049
2145
4
554
1437
1025
177
3198
1910
1222
2055
14
492
1406
1205
180
8
3291
1920
1034
2053
3
448
1365
1155
116
6
3090
1930
1364
1787
5
520
1331
1203
77
25
3156
1941
1117
1953
4
534
1225
1214
70
31
3074
1949
2729
201
4
1194
785
917
6
32
2934
 

A település látképe az evangélikus és a református templommal (Lönhárd Ferenc felvétele)

A protestáns temető egy részlete (Gaál Attila felvétele)

Peremartoni Nagy Zsigmond református esperes pecsétjének lenyomata

Nőthling Dániel református tanító síremléke 1893-ból (Gaál Attila felvétele)

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem