Környezetvédelemmel foglalkozó jogszabályok

Teljes szövegű keresés

Környezetvédelemmel foglalkozó jogszabályok
150/1994. (XI. 17.) Korm. r. A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 43/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról
30/1995. (III. 24.) Korm. r. A levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986 (VI. 2.) MT. rendelet módosításáról
67/1995. (VI. 13.) Korm. r. Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló, Montrealban, 1987. szeptember 16. napján aláírt Jegyzőkönyv módosításainak kihirdetéséről
97/1995. (VIII. 24.) Korm. r. A levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986 (VI. 2.) MT. rendelet módosításáról
106/1995. (IX. 8.) Korm. r. A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről
113/1995. (IX. 27.) Korm. r. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
152/1995. (XII. 12.) Korm. r. A környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól
90/1996. (VI. 21.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Közép- és Kelet-európai Regionális Környezetvédelmi Igazgatótanácsa között, a budapesti Regionális Központ jogállásáról szóló Megállapodás kihirdetéséről
93/1996. (VII. 4.) Korm. r. A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról
101/1996. (VII. 12.) Korm. r. A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
102/1996. (VII. 12.) Korm. r. A veszélyes hulladékokról
108/1996. (VII. 16.) Korm. r. A területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatások felhasználásának részletes szabályairól
28/1997. (II. 13.) Korm. r. Egyes természetvédelmi tárgyú rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
33/1997. (II. 20.) Korm. r. A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról
97/1997. (VI. 11.) Korm. r. A környezet hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek köréről és az ezzel kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályairól szóló 152/1995. (XII. 12.) Korm. r. módosításáról
211/1997. (XI. 26.) Korm. r. A környezetvédelmi felügyelőségek, valamint a nemzeti park igazgatóságok feladat- és hatásköréről, továbbá a Környezet- és Természetvédelmi Főfelügyelőségről
288/1997. (XII. 29.) Korm. r. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásához szükséges egyes intézkedésekről szóló 113/1995. (IX. 27.) Korm. rendelet módosításáról
8/1998. (I. 23.) Korm. r. A védett állatfajok védelmére, tartására, bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról
Kormányhatározatok
1049/1994. (VI. 29.) Korm h. a Balaton ökológiai állapotának védelmére és a vízminőség javítására vonatkozó intézkedési tervről
2021/1994. (III. 23.) Korm. h. a főváros és a megyei jogú városok szennyvíztisztításának elősegítéséről
2025/1994. (III. 31.) Korm. h. Várpalota régió környezetvédelmi rehabilitációs program, ipari alprogram megvalósításairól japán hitelből
2044/1994. (V. 11.) Korm. h. Várpalota és régiója környezetvédelmi rehabilitációs program kommunális alprogram megvalósítása japán kölcsönnel
2146/1994. (XII. 15.) korm. h. az ózonkárosító anyagok kiváltását szolgáló támogatási szerződés megkötéséről
1008/1995. (I. 31.) Korm. h. a fővárosi és a megyei jogú városok szennyvíztisztítási fejlesztéséhez nyújtandó támogatási arányokról
1031/1995. (IV. 19.) Korm. h. a Velencei-tó turisztikai és természeti értékeinek megőrzését, a vízminőség javítását elősegítő intézkedési tervről
1095/1995. (X. 4.) Korm. h. a Balaton ökológiai állapotának védelmére és a vízminőség javítására vonatkozó intézkedési tervről szóló
2080/1995. (III. 28.) Korm. h. az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Államok Első Konferenciáján való magyar részvételről
2102/1995. /(IV. 19.) Korm. h. az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottságának 3. ülésszakán való ma-gyar részvételről
2109/1995. (IV. 21.) Korm. h. a Szigetköz ideiglenes vízpótlása tárgyában hozott 31/1995. (III. 24.) OGY határozat végrehajtásáról és a 2030/1995. (II. 8.) Korm. határozat módosításáról
2110/1995. (IV. 21.) Korm. h. a környezetvédelmi termékdíjról és egyes környezetvédelmi termékdíjakról szóló törvényjavaslattal kapcsolatos intézkedésekről
2112/1995. (IV.21.) Korm. h. a környezeti információrendszer fejlesztését célzó egyes feladatokról
2113/995. (IV. 27.) Korm. h. a szigetközi ideiglenes vízpótlás környezeti hatásait figyelő monitoringrendszerről és fejlesztéséről
2152/1995. (V. 25.) Korm. h. az Alföld területfejlesztési, tájvédelmi és tájhasznosítási feladatairól szóló 2042/1994. (V. 9.) Korm. határozat felülvizsgálatáról
2175/1995. (VI. 22.) Korm. h. a Bonni Egyezményhez kapcsolódó „Afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről” szóló Megállapodás hivatalos Tárgyalásán és a Záródokumentum aláírásán való magyar részvételről
2198/1995. (VII. 13.) Korm. h. a Várpalota és Térsége Környezetvédelmi Rehabilitációs Program Kommunális alprogramja japán kölcsönnel való megvalósításával összefüggő kérdésekről
2248/1995. (VIII. 31.) Korm. h. az állam tulajdonában maradó, védett műemléki és természeti értékek gondozásának megoldásáról
2249/1995. (VIII. 31.) Korm. h. az ivóvízbázisok védelmére vonatkozó célprogramról
2256/1995. (VIII. 31.) Korm. h. az Országos Meteorológiai Szolgálat működőképessége érdekébenmegoldandó időszerű feladatokról
2286/1995. (IX. 21.) Korm. h. a VI. Nemzetközi Levegőtisztaság- védelmi ENSZ-EGB Szeminárium 1996 októberében, Budapesten történő megrendezéséről
2287/1995. (IX. 21.) Korm. h. a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának és elhelyezésének ellenőrzéséről szóló Bázeli Egyezmény részes országainak 3. Konferenciáján való magyar részvételről
2318/1995. (X. 24.) Korm. h. a Duna védelmére és fenntartható használatára irányuló együttműködésről szóló Egyezmény jóváhagyásáról
2325/1995. (X. 24.) Korm. h. a Közép- és Kelet-európai Regionális Környezetvédelmi Központ Igazgatótanácsával való Megállapodás megkötéséről, illetőleg a Környezetvédelmi Központ elhelyezéséről
2338/1995. (XI. 3.) Korm. h. a Biológiai Sokféleségről szóló Egyezmény részes országainak 2. Konferenciáján való magyar részvételről
2370/1995. (XI. 28.) Korm. h. az ózonréteget károsító anyagok kiváltását segítő vissza nem térítendő támogatásról szóló, a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal mgkötendő Megállapodás aláírásáról
2374/1995. (II. 1.) Korm. h. a Várpalota régió környezetvédelmi rehabilitációs program, ipari alprogram japán hitelből történő megvalósításáról szóló 2025/1994. (III. 31.) Korm. határozat módosításáról
2384/1995. (XII. 7.) Korm. h. az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv részes országainak 7. Konferenciáján való magyar részvételéről
2408/1995. (XII. 20.) Korm. h. az ENSZI EGB Ipari Balesetek Országhatáron Túli Hatásairól szóló Egyezmény keretei között létrehozandó Ipari Balesetmegelőzési Regionális Koordinációs Központ és a Magyar Nemzeti Központ létesítéséről
1068/1996. (VI. 21.) Korm. h. a Balaton ökológiai állapotának védelmére és a vízminőség javítására vonatkozó intézkedési tervről
1084/1996. (VII. 24.) Korm. h. a Velencei-tó turisztikai és természeti értékeinek megőrzését, a vízminőség javítását elősegítő intézkedési tervről szóló 1031/1995. (IV. 19.) Korm. határozat módosításáról
2050/1996. (III. 5.) Korm. h. a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint a vízimadarak tartózkodási helyéről szóló Ramsari Egyezmény részes országainak 6. Konferenciáján való magyar részvételéről
2090/1996. (IV. 11.) Korm. h. az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottságának 4. ülésszakán való magyar részvételről
2163/1996. (VII. 4.) Korm. h. az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezményben Részes Országok Konferenciájának második ülésszakán való magyar részvételről
2165/1996. (VII. 4.) Korm. h. a Várpalota régió környezetvédelmi rehabilitációs program ipari alprogramjának japán hitelből történő megvalósításáról szóló 2025/1994. (III. 31.), valamint az azt módosító 2374/1995. (XII. 1.) Korm. határozatok végrehajtásáról
2191/1996. (VII. 16.) Korm. h. a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának ellenőrzéséről és ártalmatlanításáról szóló Bázeli Egyezmény, valamint a veszélyes hulladékokról szóló kormányrendelet kihirdetésével kapcsolatos további feladatokról
2205/1996. (VII. 24.) Korm. h. az állami felelősségi körbe tartozó, hátrahagyott környezetkárosodások kármentesítéséről
2314/1996. (XI. 21.) Korm. h. az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv részes országainak 8. Konferenciáján való magyar részvételről
2339/1996. (XII. 6.) Korm. h. a környezeti információrendszer fejlesztésének a környezetstatisztika területén jelentkező feladatairól
1054/1997. (V. 28.) Korm. h. a Balaton ökológiai állapotának védelmére és a vízminőség javítására vonatkozó intézkedési tervről szóló 1068/1996. (VI. 21.) Korm. határozat módosításásról
1106/1997. (X. 11.) Korm. h. a Velencei-tó turisztikai és természeti értékeinek megőrzését és a vízminőség javítását elősegítő intézkedési tervről szóló 1031/1995. (IV. 19.) Korm. határozat módosításáról
2090/1997. (IV. 10.) Korm. h. a vándorló, vadon élő állatfajok védelméről szóló Bonni Egyezmény részes országai konferenciájának ülésén való magyar részvételről
2142/1997. (VI. 4.) Korm. h. a veszélyeztetett, vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény részes országai Konferenciájának 10. ülésén való részvételről
2176/1997. (VII. 3.) Korm. h. a közlekedés környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő fejlesztési irányának kialakításához szükséges szabályozó eszközök koncepciójáról
2281/1997. (IX. 18.) Korm. h. az „Elsivatagosodás elleni küzdelemről a súlyos aszállyal és/vagy elsivatagosodással sújtott országokban, különös tekintettel Afrikára” ENSZ Egyezmény részes feleinek első konferenciáján való megfigyelői státusú magyar részvételről
2186/1997. (VII. 3.) Korm. h. a határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére vonatkozó Egyezmény részeseinek első ülésén történő magyar részvételről
2223/1997. (VII. 24.) Korm. h. a növényvédelem szabályozási téziseiről
2226/1997. (VII. 29.) Korm. h. az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv részes országainak 9. Konferenciáján való magyar részvételről
2244/1997.(VII.29.) Korm. h. a Bős-nagymarosi vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos hágai per 1997. évi, előre nem látott többletköltségei fedezését célzó pótelőirányzatról
2299/1997. (IX. 30.) Korm. h. a veszélyes hulladékok országhatárokon túlra szállításának és elhelyezésének ellenőrzéséről szóló Bázeli Egyezmény részes országainak 4. Konferenciáján való magyar részvételről
2304/1997. (X. 8.) Korm. h. az állami felelőségi körbe tartozó tartós környezetkárosodások elhárítását szolgáló kármentesítési program középtávú szakaszáról
2320/1997. (X. 15.) Korm. h. a Budapesti Vegyiművek Rt. garéi veszélyes hulladék lerakójában tárolt magas klórtartalmú szerves anyagok okozta környezetszennyezés lokalizációjának és a szükséges kárelhárításának elősegítéséről
2031/1998. (II.13.) Korm. h. a Nemzeti Környezetvédelmi Program 1998. évi Intézkedési Tervéről
Törvények, országgyűlési határozatok
1. Törvények
1995. évi LIII. tv. A környezet védelmének általános szabályairól
1995. évi LVI. tv. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról
1995. évi LXXXI. tv. A Biológiai Sokféleség Egyezmény kihirdetéséről
1995. évi LXXXII. tv. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény kihirdetéséről
1995. évi XCIII. tv. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról
1996. évi LIII. tv. A természet védelméről
2. Országgyűlési határozatok
105/1995. (XI. 1.) OGY h. A Duna–Tisza közi homokhátság vízpótlásáról
108/995. (XI. 9.) OGY h. A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény egyes rendelkezéseinek érvényesítése érdekében szükséges jogalkotási feladatokról
68/1996. (VII. 9.) OGY h. A magyar közlekedéspolitikáról és a megvalósításához szükséges legfontosabb feladatokról
24/1997. (III. 26.) OGY h. A holtágak megmentésével, rehabilitációjával, védelmével és hasznosításával kapcsolatos feladatokról
83/1997. (IX. 26.) OGY h. A Nemzeti Környezetvédelmi Programról
Rendeletek
27/1994. (VIII. 6.) KTM r. Természetvédelmi terület védettségének megszüntetéséről
28/1994. (VIII. 12.) KTM r. A sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló egyezmény végrehajtásáról intézkedő, a 19/1994. (VI. 8.) KTM rendelettel módosított 22/1993. (VII. 20.) KTM rendelet módosításáról
30/1994. (X. 6.) KTM r. Egyes környezetvédelmi és építésügyi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról
33/1994. (XII. 7.) KTM r. Az Országos Meteorológiai Szolgálat, valamint elnöke feladat- és hatásköréről szóló 12/1992. (IV. 24.) KTM rendelet módosításáról
2/1995. (III. 24.) KTM r. A levegő tisztaságának védelméről szóló 21/1986. (VI. 2.) OKTH rendelkezés módosításáról
9/1995. (VIII. 31.) KTM r. A motorbenzinek tárolásakor, töltésekor, szállításakor és áttöltésekor keletkező szénhidrogén-emisszió korlátozásáról
10/1995. (IX. 28.) KTM r. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról
3/1996. (IV. 17.) KTM r. A Vajai-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről
4/1996. (IV. 17.) KTM r. A Peregi Parkerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről
5/1996. (IV. 17.) KTM r. A Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről
6/1996. (IV. 17.) KTM r. A Hortobágyi Nemzeti Park bővítéséről
7/1996. (IV. 17.) KTM r. A Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről
9/1996. (VI. 28.) KTM r. A sztratoszférikus ózonréteg védelméről szóló nemzetközi egyezmény végrehajtásáról intézkedő, a 19/1994. (VI. 8.) KTM rendelettel és a 28/1994. (VIII. 12.) KTM rendelettel módosított 22/1993.(VII. 20.) KTM rendelet módosításáról
10/1996. (VII. 4.) KTM r. A Környezetgazdálkodási Intézet címerhasználatáról
11/1996. (VII. 4.) KTM r. A környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről
12/1996. (VII. 4.) KTM r. A környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről
13/1996. (VII. 9.) KTM r. Természetvédelmi terület védettségének megszüntetéséről
14/1996. (VII. 15.) KTM r. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, valamint szervei szolgálati titokkörének megállapításáról
15/1996. (VII. 26.) KTM r. A védett és fokozottan védett növény- és állatfajokról, egyedeik értékéről, a fokozottan védett barlangok körének megállapításáról, valamint egyes védett állatfajokkal kapcsolatos korlátozások és tilalmak alóli felmentésekről szóló 1/1982. (III.15.) OKTM rendelkezés módosítása
17/1996. (VIII. 16.) KTM r. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása érdekében 1996-ban szükséges kisajátítások ütemezéséről
20/1996. (IX. 25.) KTM r. Barlang védettségének feloldásáról
22/1996. (X. 9.) KTM r. A Kiskunsági Nemzeti Park bővítéséről
23/1996. (X. 9.) KTM r. A Bükki Nemzeti Park bővítéséről
24/1996. (X. 9.) KTM r. A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes helyrajzi számainak módosításáról
25/1996. (X. 9.) KTM r. A Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről
26/1996. (X. 9.) KTM r. A Nagy-Mező-Arany-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről
27/1996. (X. 9.) KTM r. A Long-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről
1/1997. (I. 8.) KTM r. A Gellérthegy Természetvédelmi Terület létesítéséről
3/1997. (I. 8.) KTM r. A Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről
4/1997. (I. 10.) KTM r. A környezetvédelmi és területfejlesztési ágazatba tartozó egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeink kiadásáról
6/1997. (I. 31.) KTM r. A közcélú környezetvédelmi feladatok finanszírozásának részletes szabályairól
8/1997. (II. 7.) KTM-NM-FM e. r. Helyi talajszennyezettségi határérték megállapítására
11/1997. (III. 26.) KTM r. Az Aggteleki Nemzeti Park bővítéséről
12/1997. (IV. 25.) KTM r. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításához szükséges kisajátítások ütemezéséről
13/1997. (V. 28.) KTM r. A védett természeti területek és értékek nyilvántartásáról
14/1997. (V. 28.) KTM r. A nemzeti parkok területének övezeti kategóriákba való besorolásáról
15/1997. (III. 28.) KTM r. A környezeti állapotvizsgáló szakértői tevékenységről
16/1997. (VI. 5.) KTM r. A Központi Környezetvédelmi Alap kezelésének és felhasználásának szabályairól
17/1997. (VI. 25.) KTM-KHVM-HM e.r. A repülésmeteórológiai szolgáltatás rendjéről szóló szabályzat kiadásáról
19/1997. (VII. 4.) KTM r. Az elkobzott védett természeti értékekkel kapcsolatos intézkedésekről
20/1997. (VII. 18.)
KTM-NM-FM-KHVM e.r. A Garé község külterületén lévő hulladéklerakó és környezete talaj- és vízszennyezettségi határértékeinek megállapításáról
22/1997. (VIII. 1.) KTM r. A Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet bővítéséről és a Vajai-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet módosításáról
23/1997. (VIII. 1.) KTM r. A Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről
24/1997.(VIII. 1.) KTM r. A Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté nyilvánításáról
25/1997. (VIII. 1.) KTM r. A Fekete-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről
26/1997. (VIII. 1.) KTM r. A Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről
27/1997. (VIII. 1.) KTM r. A Dénesmajori Csigás-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről
29/1997. (VIII. 1.) KTM r. A környezetbarát, környezetkímélő megkülönbőztető jelzés használatának feltételrendszeréről
31/1997. (IX. 23.) KTM r. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről
33/1997. (XI.20.) KTM r. A polgári természetőrökről
34/1997. (XI. 20.) KTM r. A Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről
36/1997. (XII. 8.) KTM r. A környezetvédelmi felügyelőségek, valamint a Nemzeti Park igazgatóságok illetékességi területéről
37/1997. (XII. 8.) KTM r. A szennyvízbírságról szóló 3/1984. (II. 7.) OVH. r. módosításáról
50/1997. (XII. 29.) KTM r. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. törvény végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages