FELHASZNÁLT IRODALOM

Teljes szövegű keresés

FELHASZNÁLT IRODALOM
Alfred Coulin: Hermannstadt. Köln, 1980.
Alsó-Fehér vármegye monográfiája. Nagyenyed, 1896.
Aluta (a Sepsiszentgyörgyi Múzeum folyóirata), VIII–IX., 1976–1977.
Anghel, Gheorghe: Középkori várak Erdélyben. Bukarest, 1973.
Anghel, Gheorghe: Fortificaţii medievale de piatră din secolele XIII–XVI. Cluj-Napoca, 1986.
Antoni, Erhard: Die Grossschenker Kirchenburg. Bukarest, 1982.
Apor Péter: Metamorphosis Transylvaniae. Budapest, 1927.
Archeológiai Értesítő (folyóirat). Budapest, 1869–1878.
Arion, Gheorghe: Sculptura gotică din Transilvania. Cluj, 1974.
Az erdélyi katolicizmus múltja és jelene. Dicsőszentmárton, 1925.
Az Oltár (folyóirat), I–III., Kolozsvár, 1929–1931.
Bágyuj Lajos: A gyulafehérvári székesegyház restaurálása. Kolozsvár, 1983.
Bágyuj Lajos: Vajdahunyad várának restaurálása. Kolozsvár, 1973.
Balázs Éva: Kolozs megye kialakulása. Kolozsvár, 1973.
Bálint, Iuliu: Judeţul Covasna. Sfântu Gheorghe, 1989.
Bálint Sándor: Ünnepi Kalendárium. Budapest, 1977.
Balogh Edgár: Vargyasi változások. Bukarest, 1978.
Balogh Jolán: A művészet Mátyás király udvarában. Budapest, 1966.
Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance. Kolozsvár, 1943.
Balogh Jolán: Italienische Pläne und ungarishe Bauten in der Spätrenaissance. Budapest, 1972.
Balogh Jolán: Kolozsvár műemlékei. Budapest, 1935.
Balogh Ilona: Magyar fatornyok. Budapest, 1935.
Balogh Jolán: Református templomok és fatornyok. Budapest, 1929.
Banner Zoltán: Csík, az erdélyi művészettörténeti kutatás perifériája. In: Csíki Múzeum, Csíkszereda, 1957.
Barabás Samu: Székely Oklevéltár. VIII. köt., Budapest, 1934.
Batthyaneum (folyóirat), I–II., 1912–1913.
Bălcescu, Nicolae: A románok Vitéz Mihály vajda idejében. Bukarest, 1972.
Beke Antal: Az erdélyi egyházmegye a XIV. század elején. Budapest, 1896.
Beke Antal: Az erdélyi egyházmegyei papnevelés történeti vázlata. Károlyfehérvár, 1870.
Beke Antal: Az erdélyi káptalan levéltára. Károlyfehérvár, 1870.
Beke Antal: A kolozsmonostori konvent levéltára. Budapest, 1898.
Békefi Remig: A magyarországi cisztercita rend milléniumi emlékkönyve. Budapest, 1896.
Bencze János: Buzaháza története. (kézirat)
Bencze János: Deményháza története. (kézirat)
Benedek Fidél: Tatárbetörés Csíkba 1661-ben. Kolozsvár, 1945.
Benkő József: Füle. Kolozsvár, 1770.
Benkő József: Transsilvania. I–II., Claudiopolis, 1834.
Benkő Károly: Csík, Gyergyó és Kászon. Leírások. Kolozsvár, 1853.
Benkő Károly: Marosszék ismertetése. Kolozsvár, 1869.
Bernhardt, J.: Madonnen aus zwei Jahrhunderten. Berlin, 1934.
Bielz, Julius: Die evangelische Stadtpharrkirche in Hermannstadt. Hermannstadt, 1935.
Binder Pál: Közös múltunk. Bukarest, 1982.
Bíró József: Erdély művészete. Budapest, 1941.
Bíró Vencel: A kegyesrend Beszterczén. Kolozsvár, 1948.
Bíró Vencel: A kolozsmonostori belső jezsuita rendház. Kolozsvár, 1928.
Bitay Árpád: Az Alba-Iulia-i róm. kat. székesegyház és környéke. Gyulafehérvár, 1936.
Bod Péter: Smyrnai szent Polikárpus erdélyi református püspököknek históriájok 1665. Nagyenyed, 1766.
Bogáts D.: Szemerja története. 1943.
Boros Fortunát: A kétszáz éves kolozsvári ferencrendiek kolostora. In: Pásztortűz, 1927.
Boros Fortunát: Az erdélyi Ferenc-rendiek. Kolozsvár, 1927.
Bözödi György: Székely bánja. Budapest, 1985.
Brend, M.: Von siebenbürgisch-sachsischer Bauenart. Hermannstadt, 1929.
Bunta Magda: Az erdélyi habán kerámia. Bukarest, 1973.
Bunyitay Vince: A váradi püspökség története. I–III., Nagyvárad, 1883–1884.
Bustya Endre: A Kányádi Töredék. In: NyIrK, 1972/2.
Coulin, Alfred: Hermannstadt. Köln, 1980.
Csabai I.: Az erdélyi reneszánsz művészet. Budapest, 1934.
Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I–III., Budapest, 1890–1913.
Csetri Elek: Művelődéstörténeti tanulmányok. Bukarest, 1970.
Csóka J. Lajos: Szent Benedek fiainak világtörténete. I–II., Budapest, 1969.
Csutak Vilmos: A Székely Nemzeti Múzeum története. Az Erdélyi Múzeum Évkönyve, Kolozsvár, 1934.
Dávid László: A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei. Bukarest, 1981.
Debreczeni László: Erdélyi református templomok és tornyok. Cluj, 1929.
Demény Lajos–Pataki József: Székely Oklevéltár. I–II., 1983, 1985.
Divald Kornél: Székely szárnyasoltárok. In: Székely Nemzeti Múzeum, 1929.
Documenta Romaniae Historica. Seria C. Transilvania. Vol. X., Bucurešti, 1977.
Documente privind Istoria României. Seria C. Transilvania, sec. XI–XIV., vol. I–IV., Bucurešti, 1951–1955.
Drăguţ, Vasile: Arta gotică în România. Bucurešti, 1979.
Drăguţ, Vasile: Dicţionar enciclopedic de artă medievală românească. Bucurešti, 1976.
Drăguţ, Vasile: Sighišoara. Bucurešti, 1966.
Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára. Sepsiszentgyörgy, 1929.
Endes Miklós: Csík, Gyergyó, Kászon története. Budapest, 1937.
Entz Géza: A gyulafehérvári székesegyház. Budapest, 1958.
Entz Géza: Altorja műemlékei. In: Pásztortűz, 1943. ápr.
Entz Géza: Két székelyföldi vártemplom. In: Pásztortűz, 1943.
Entz Géza: Le chantier cist. de Kerz. Budapest, 1963.
Entz Géza: Székely templomerődök. Budapest, 1944.
Entz Géza: Szolnok-Doboka középkori művészeti emlékei. Kolozsvár, 1943.
Erdélyi László: A székelyek eredete. Kolozsvár, 1918.
Erdélyi Múzeum (folyóirat). Kolozsvár, 1945.
Erdélyi Történeti Adatok. I–IV. Szerk. Mikó Imre és Szabó Károly. Kolozsvár, 1855, 1858, 1862.
Erőss József: A székelyek története. Kézdivásárhely, 1913.
Fabini Hermann: Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenbürgen und Dorfkirchen I, 1998.
Fabritius, Iuliana-Dancu: Sächsischen Kirchenbürge aus Siebenbürgen. Sibiu, 1980.
Fabritius, Iuliana: Turnuri Transilvaniene. Sibiu, 1980.
Fejér Gy.: Codex Diplomaticus-Hungariae, ecclesiaticus et civilis. I–XI. Budae, 1829–1844.
Ferencz Béla: Csíkvármegye monográfiája. Miercurea Ciuc, 1935.
Ferenczi István: Csíkkarcfalvi régiségek. Kolozsvár, 1943.
Fodor József: Krónikás Füzetek. Marosvásárhely, 1937.
Gerevich T.: Erdélyi magyar művészet. Budapest, 1940.
Gerevich T.: Magyarország románkori műemlékei. I–II., Budapest, 1938.
Ghenton I.: Erdély művészete. Budapest, 1936.
Göllner, Carl: Geschichte der Deutschen auf dem Gebiete Rumäniens. Bukarest, 1979.
Göllner, Carl: Siebenbürgische Städte in Mittelalter. Bucurešti, 1971.
Grandpierre Emil: A kolozsvári Szent Mihály-templom. Budapest, 1936.
Gündisch, Gustav: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenburgen. V–VI., Bukarest, 1975, 1991.
Gündisch, G. – Klein, A. – Krassner, H. – Streifeld, Th.: Studien zur siebenbürgischen Kunstgeschichte. Bukarest, 1976.
Gyéressy Béla: Documenta Artis Paulinorum. I–III., Budapest, 1975, 1976, 1978.
Gyöngyössy – Kerny – Sarudi: Székelyföldi vártemplomok. 1995.
Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. I–III., Budapest, 1963–1987.
Györffy György: István király emlékezete. Budapest, 1938.
György József: A Ferencrendiek élete és működése Erdélyben. Kolozsvár, 1930.
Haitel, Radu: Cetatea Câlnic. Bucurešti, 1968.
Halaváts Gyula: Nagyszeben környéki erődtemplomok. Budapest, 1923.
Halaváts Gyula: Szeben vármegye román stílusú templomai. Budapest, 1915.
Hankó Vilmos: Székelyföld. Budapest, 1896.
Hartmann, Karl: Die Baukunst. I–II., Leipzig, 1911.
Hekler, A.: Ungarische Kunstgeschichte. Berlin, 1937.
Henegariu, A.: Cetatea Bran. Bucurešti, 1963.
Herepei János – Szabó T. Attila: Fatemplomok és haranglábak. Kolozsvár, 1939.
Historia Domus. I–II., Marosvásárhely, 1902–1918.
Historia Missionis. Marosvásárhely, 1702–1773.
Hodor Károly: Doboka vármegye természeti és polgári ismertetése. Kolozsvár, 1837.
Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar történet. I–V., Budapest, 1938–1943.
Hóman Bálint: Szent István. Budapest, 1938.
Huszka J.: Magyar szentek a székelyföldi falképeken. In: Archeológiai Értesítő, 1885–1886.
Iczkovics Emma: Az erdélyi Fehér megye a középkorban. Budapest, 1939.
Ionescu, Gr.: Istoria arhitecturii în România. I–II., Bucurešti, 1963, 1965.
Iványi Béla: Geschichte des dominikaner Orden in Siebenbürgen und in der Moldau, 1939–1940.
Jakab Elek: Kolozsvár története. I–II., Budapest, 1870, 1888.
Jakab Elek – Szádeczky Lajos: Udvarhely vármegye története. Budapest, 1901.
Jakó Zsigmond: Erdélyi Okmánytár. 1992.
Jancsó Benedek: Erdély története. Cluj – Kolozsvár, 1928.
Jánosfalvi Sándor: Székelyföldi utazás a két Homoród mellett. Kolozsvár, é.n.
Jekelius, E.: Das Burzenland. Kronstadt, 1928.
Jekelius, E.: Die Dörfer des Burzenlandes. Kronstadt, 1929.
Juhász István: A székelyföldi református egyházmegyék. Kolozsvár, 1947.
Kabai Béla: Kalotaszegi műemlékek kis adattára. In: Korunk, 1973/10.
Kádár József: Szolnok-Doboka vármegye monográfiája. I–VII., Dés, 1900–1905.
Kádár József: Szolnok-Doboka vármegye népoktatásügyének története. Dés, 1896.
Karácsonyi János: Magyarország egyháztörténete. Nagyvárad, 1906.
Karácsonyi János: Szent Ferenc rendjének története Magyarországon 1711-ig. I–II., Budapest, 1923–1924.
Kárpis János: A gyulafehérvári főgimnázium értesítője. Gyulafehérvár, 1916.
Kelemen Lajos: Adatok öt székelyföldi unitárius templomkastély történetéhez. In: Erdélyi Múzeum, 1926.
Kelemen Lajos: A nyárádszentimrei templom. In: Pásztortűz, 1927, 484.
Kelemen Lajos: A vistai református templom. In: Pásztortűz, 1927, 460, 484.
Kelemen Lajos Emlékkönyv. Bukarest, 1957.
Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. I–II., Bukarest, 1977, 1982.
Kelemen Lajos: Református templomok és karfestmények. Kolozsvár, 1938.
Kelemen Lajos: Toroczkószentgyörgy emlékei. In: Pásztortűz, 1927.
Kemény József: Az ilyefalvi hajdani erősség emléke. In: Új Magyar Múzeum, 1854.
Kemény Lajos – Gyimesy György: Evangélikus templomok. Budapest, 1944.
Keresztes Gyula: A marosvásárhelyi vártemplom. Marosvásárhely, 1985.
Kiss Pál: Marosvásárhely története. Marosvásárhely, 1942.
Komm mit. (Fabritius Iuliana közleményei) Évkönyv. Bukarest, 1971–1987.
Kovács Gyárfás: A bányavidéki római katolikus esperesi kerület plébániáinak története. Szamosújvár, 1895.
Kós Károly: Erdély. Kolozsvár, 1929.
Kós Károly: Kalotaszegi krónika. Bukarest, 1973.
Kós Károly: Népismereti dolgozatok. I–II., Bukarest, 1980, 1981.
Kovács J. István, dr.: Magyar református templomok. I–II., Budapest, 1942.
Kölönte B.: Gyergyó története. Gyergyószentmiklós, 1910.
Köpeczi Sebestyén József: A Cenk-hegyi Brasovia-vár temploma. In: Erdélyi Tudományos Füzetek, 121., 1940.
Köpeczi Sebestyén József: A középkori nyugati műveltség legkeletibb határai. In: Erdélyi Tudományos Füzetek, 19., 1929.
Köpeczi Sebestyén József: Régi székely népi eredetű műemlékeink. In: Erdélyi Tudományos Füzetek, 126., 1941.
Kővári László: Erdély földe ritkaságai. Pest, 1853.
Kővári László: Erdély régiségei. Pest, 1852.
Kővári László: Erdély régiségei és történelmi emlékei. Kolozsvár, 1892.
Kővári László: Erdély történelme. Budapest, 1859–1866.
Krasser, Herald: St. Michael Relief in Klausenburg – Kolozsvár. 1931.
Kunits: Dacia Siculina. I–II.
Ladó János: Magyar utónévkönyv. Budapest, 1971.
László Zsuzsa: A Hargita megyei gótikus falfestmények ikonográfiája. 1981 (kézirat).
Léstyán József: Besztercze műemlékei. Gyulafehérvár, 1944.
Lukcsics Pál: A XV. századi pápák oklevelei. I–II., Kolozsvár, 1930.
Lukinich Imre: Az udvarhelyi vár története. Kolozsvár, 1903.
Lupu, N.: Cetatea Sibiului. Bucurešti, 1966.
Lupu, N.: Nagyszeben környéke. Bukarest, 1963.
Makkai László: Erdélyi városok. Budapest, 1940.
Makkai László: Siebenbürgische Städte. Budapest, 1940.
Marosi Ernő: Magyar falusi templomok. Budapest, 1975.
Monumenta Vaticana. I–II., Budapest, 1888–1889.
Moré Zsuzsa: Arhitectura gotică (kézirat)
Murgu, M.: Brassó és környéke. Bukarest, 1962.
Musnai László: Aiud – Nagyenyed és református egyháza. Aiud – Nagyenyed, 1936.
Müller Frigyes: Zur ältesten siebenbürgischen Glockenkunde. Archiv des Vereines für Landeskunde, 1859.
Nagy Jenő – Szentmártoni Béla: Buzaháza kisközség története (kézirat).
B. Nagy Margit: Reneszánsz és barokk Erdélyben. Bukarest, 1971.
B. Nagy Margit: Stílusok, művek, mesterek. Bukarest, 1977.
B. Nagy Margit: Várak, várkastélyok, udvarházak. Bukarest, 1973.
Nagy Szabó Ferenc – Veszely Károly: Erdélyi egyháztörténeti adatok. Kolozsvár, 1960.
Nägler, Thomas: Die Ansiedlung der siebenbürgischen Sachsen. Bukarest, 1979.
Négyszáz Év. Kolozsvár, 1968.
Németh Gy.: A magyar rovásírás. Budapest, 1934.
Nemzeti Társalkodó (folyóirat).
Névkönyv az erdélyi református egyház számára. Kolozsvár, 1868–1907.
Niedermayer, P.: Siebenbürgische Städte. Bukarest, 1979.
Nussbächer, Gernot: Aus Urkunden und Chroniken. Bukarest, 1981.
Oprescu, G.: Bisericile cetăţi ale sašilor din Ardeal. Bucurešti, 1957.
Oprescu, G.: Istoria artelor plastice în România. Bucurešti, 1968.
Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. I–V., Pest, 1868.
Orbán Balázs: Torda város és környéke. Budapest, 1889.
Orosz Ferenc: Annales Eremit. Ordinis S. Pauli. Györ, 1745.
Pallós Albert: Marostorda megye és Marosvásárhely története. Marosvásárhely, 1896.
Pascu, Štefan: Alba Iulia 2000. Alba Iulia, 1975.
Pascu, Štefan: Voivodatul Transilvaniei. I–II., Cluj, 1971, 1979.
Popa-Lisseanu, G.: Originea secuilor ši secuizarea românilor. Bucurešti, 1937.
Popa, Traian: Monografia orašului Târgu Mureš. Târgu Mureš, 1933.
Prumb, M.: Pictura românească în Transilvania. Cluj, 1981.
Radocsay Dénes: A középkori Magyarország falképei. Budapest, 1954.
Rados L.: Magyar oltárok. Budapest, 1938.
Református Szemle. (folyóirat) Kolozsvár, 1908–1930.
Rohbroch, L.: Rézmetszetek városokról. Pest, 1860.
Roth, Victor: Die deutsche Kunst in Siebenbürgen. Berlin, 1934.
Rothbächer, E.: Helsdorf. Bukarest, 1971.
Rusu Adrian Andrei: Ctitori ši biserici din Ţara Haţegului până la 1700. 1997.
Sándor Imre: Kolozsvár. A Farkas utcai templom régi sírkövei. Kolozsvár, 1913.
Schematismus cleri dioecesis Transsylvaniensis. Albae-Carolonae, 1882.
Schematismus ven cleri dioecesis Transsylvaniensis. Gyulafehérvár, 1913.
Dr. Schmidt Imre: Szászrégen város története.
Sebestyén, Gh. – Sebestyén, V.: Arhitectura renašterii în Transilvania. Bucurešti, 1963.
Šematismul grecocatolic. 1900. Blaj, 1900.
Serédi Jusztinián: Szent István Emlékkönyv. I–II., Budapest, 1938.
Siebenbürgische Provinzialblatt (folyóirat).
Sigerus, Emil: Siebenbürgische sächsische Burgen und Kirchenkastellen. Hermannstadt, 1901.
Sörös P.: Az elenyészett bencés apátságok. Budapest, 1912.
Suciu, C.: Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania. Bucurešti, 1955.
Szabó Károly – Szádeczky Lajos: Székely Oklevéltár. I–VII., Kolozsvár, 1872–1898.
Szabó T. Attila: Bábony története és települése. Kolozsvár, 1939.
Szabó T. Attila: Szolnok-Doboka magyarsága. Kolozsvár, 1944.
Szamosközy István: Erdély története. Budapest, 1977.
Székely Zoltán: Korai középkori temetők Délkelet-Erdélyben. In: Korunk Évkönyv, 1973.
Székely Sándor: Unitária vallás történet Erdélyben. Összefüggve Erdélyben lakott, vagy lakó több népek vallásával, a keresztény felekezetekkel eredetétől kezdve időszakunkig. Kolozsvár, 1839.
Szeredai Antal: Notitia veteris et novi capituli eccl. Albensi Transilvaniae. Gyulafehérvár, 1791.
Szeredai Antal: Series antiquorum et recentiorum episcoporum Transilvaniae. Gyulafehérvár, 1791.
Szilágyi Sándor: Erdélyi országgyűlési emlékek. Monumenta comitialia regni Transsylvaniae. 1540–1699. I–XXI., Budapest, 1875–1898.
Szőnyi Ottó: Régi magyar templomok. Budapest, 1933.
Gr. Teleki József: A Hunyadiak kora Magyarországon. I–VI., Budapest, 1858–1863.
Temesváry János: Erdély középkori püspökei. Cluj – Kolozsvár, 1922.
Temesváry János: Hét erdélyi püspök végrendelete. Kolozsvár, 1931.
Teutsch, Friedrich: Bilder aus der Kulturgeschichte der Siebenbürger-Sachsen. Hermannstadt, 1922.
Teutsch, Friedrich: Geschichte der evangelischen Kirche in Siebenbürgen. I–II., Hermannstadt, 1921–1922.
Teutsch, Friedrich: Geschichte der Siebenbürger-Sachsen. I–III., Hermannstadt, 1907, 1910.
Theiner A.: Monumenta Vaticana historiam regni Hungariae illustrantia. II–V., Roma, 1885–1888.
Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a középkorban. Bukarest, 1973.
Torpai Imre: Bolya monográfiája. 1998.
Vámszer Géza: A csíkdelneki Szent János-templom. Csíkszereda, 1934.
Vámszer Géza: Szakadát. Kolozsvár, 1940.
Vătăšianu, V.: Arhitectura ši sculptura romanică în Panonia medievală. Bucurešti, 1966.
Vătăšianu, V.: Istoria artei feudale în Ţările Române. Bucurešti, 1959.
Velescu, O.: Castelul de la Hunedoara. Bucurešti, 1961.
Veress, Andrei: Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei ši Ţării Românešti. I–VIII., Bucurešti, 1929–1934.
Veress Endre: Erdélyi jezsuiták levelezése és iratai a Báthoriak korában. Budapest, 1911.
Wächner, Heinrich: Kronstädter Heimat-und Wanderbuch. Kronstadt, 1934.
Wagner, Ernst: Historisch-statistisches Ortsnamenbuch für Siebenbürgen. Köln – Wien, 1977.
Walter – Horváth: Siebenbürgische sächsische Kirchenbürgen. Hermannstadt, 1940.
Wühr, H.: Siebenbürgen. Berlin, 1942.
Zárug Lukács: A gyergyószentmiklósi örmény templom. In: Pásztortűz, 1937.
Zimmermann, Fr. – Werner, C. – Müller, G. – Gündisch, G.: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I–IV., Hermannstadt, 1891, 1937.
Zoványi Jenő: A reformáció Magyarországon. Budapest, 1921.
Zoványi Jenő: Kisebb dolgozatok a magyar protestantizmus történetének köréből. Sárospatak, 1910.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages